Bomen en bomenstructuur kern Emst

De gemeente Epe is momenteel bezig om voor haar kernen een bomenstructuurvisie te ontwikkelen, met daaraan gekoppeld een planuitwerking. Deze activiteiten zijn een uitvloeisel van het Bomenbeleid I dat in 1996 is vastgesteld, en hebben tot doel om de meest bijzondere en waardevolle bomen beter te kunnen beschermen. Daarbij worden 3 categorieën bomen onderkend, namelijk monumentale (> 80 jaar), waardevolle (voldoet aan specifieke criteria, bv cultuurhistorisch waardevol) en toekomstbomen (duurzame (jonge)boom met potentie tot doorgroei tot waardevolle boom). Daarnaast speelt dat men het kapvergunningen stelsel voor overige bomen (via de APV) sterk wil vereenvoudigen.

Op 15 april is een eerste bijeenkomst geweest van de klankbordgroep Bomenstructuur, waarbij over de bomen in de kernen van Oene en Emst is gesproken. Dit was een soort vooroverleg waar de gemeente haar ideeën voorlegde aan verschillende belanghebbenden om er een eerste reactie op te krijgen. Vervolgens wordt het een ontwerpvisie en ontwerpplan en komt het ter inzage te liggen en kan iedereen daarop reageren door het indienen van zienswijzen.

Voor Emst zijn de voorstellen ongeveer als volgt (in de uitwerking bomenstructuur Emst wordt per straat gedetailleerd beschreven wat er nu aan bomen staat en (eventueel) welke aanpassingen wenselijk zijn:

Hoofdontsluiting en historische wegen:

De Hoofdweg, het begin van de Stationsweg en de Stroeteweg zijn historische wegen waar oorspronkelijk altijd bomen langs hebben gestaan. Dit handhaven of herstellen. Focus voor Hoofdweg is een aanaangesloten rij eiken aan de oostzijde van de weg. Aan de westzijde alleen als daar voldoende ruimte voor is.

Wijkontsluitingswegen:

Langs de wijkontsluitingswegen is ruimte voor een meer gevarieerd aanbod van bomen en kunnen op markante overgangen toekomstbomen worden gepoot. In een aantal gevallen is het wenselijk bestaande bomen (op termijn) te verwijderen, m.n. daar waar weinig doorgroeipotentieel aanwezig is. Op de overgangen van bebouwing met het (groen) buitengebied (bv aan de Hezeweg) is plaats voor enkele toekomstbomen.

Wegen op de enk:

De wegen op de enk zijn in principe onbeplant, tenzij er bebouwing nabij gelegen is. Volgens de conceptvisie vormen de bomen voor en naast de kerk het groene historische centrum van Emst en zijn deze sterk beeldbepalend. In de Ds. Van Rhijnstraat ter hoogte van het Hezeplein onttrekt een teveel aan lindes juist het dorpscentrum aan het oog een gedeeltelijke kap is wenselijk.

Belangstellenden kunnen de concept nota’s en het bijbehorende kaartmateriaal via het secretariaat ter inzage krijgen.

Sjoerd Bokma

Home