Emster visie op de ontwikkeling van het eigen dorp.

In 2003 is een start gemaakt met het uitwerken van een gezamenlijke visie, een lange termijn plan voor de kern van Emst. Deze visie ligt er inmiddels en is uitvoerig besproken met B&W en de Commissie Wonen en Werken. Momenteel vinden gesprekken plaats met fracties, om de wensen onder de aandacht te brengen die in de Emster gemeen-schap leven. Aanleiding voor het opstellen van een eigen visie was de gemeentelijke toekomstvisie “Epe 2010”. Voor de tot stand koming daarvan was een groot aantal inspraakavonden, ook in Emst, georganiseerd, waar inwoners hun wensen en zorgen konden uiten. Het eindresultaat was echter voor velen onbevredigend. Er werden wel een groot aantal algemene beleidsuitgangspunten aange-geven, maar niet of nauwelijks ingegaan
op specifieke wensen en behoeften in de kleine kernen als Emst.

Breed Emster platform:

Het Emster Belang heeft het initiatief genomen voor een bijeenkomst op 14 oktober 2003 met alle verenigingen, organisaties en instellingen die in Emst actief zijn. Centrale vraag die daar aan de orde werd gesteld was “moeten we zelf het initiatief nemen om een toekomstvisie over de ontwikkeling van ons dorp op te stellen, en zo ja hoe gaan we dit doen?”. Tijdens die bijeenkomst werd geconcludeerd dat het heel belangrijk is om zelf het initiatief te nemen. Als meest belangrijke thema werd “woningbouw en voorzieningen” gekozen. Het Emster Belang is gevraagd om het voortouw te nemen in de verdere uitwerking, en voorstellen ter bespreking en goedkeuring voor te leggen aan het forum van Emster verenigingen, organisaties en instellingen.

Uitwerking van de plannen:

In 2004 zijn twee forumbijeenkomsten geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst op 16 maart is uitvoerig gesproken over de wensen die er binnen de Emster gemeenschap en bij de verenigingen leven. De zorg richt zich in het bijzonder op hoe we er op lange termijn in moeten slagen om het voorzieningenniveau
in Emst op peil te houden, de behoefte is gefocust op betaalbare woningen. Ook werd over mogelijke oplossingsrichtingen gediscussieerd. Eén en ander is door ons verder uitgewerkt en er hebben ook gesprekken plaatsgevonden met individuele partijen, daar waar het ging om voor hen mogelijk ingrijpende punten. Het resultaat was een presentatie op 15 november 2004 van een uitgewerkt visievoorstel op de ontwikkeling van de kern van Emst. Dit voorstel is door alle betrokken partijen onderschreven, waarmee het een gezamenlijk gedragen visie op de ontwikkeling van de kern van Emst is geworden.

Wat zijn de belangrijkste punten uit het plan:

Woningbouw voor starters, kleine gezinnen en senioren in de kern van Emst, bij voorkeur in fasen te realiseren. Mogelijke zoeklocaties hiervoor zijn het GMM / UPS / feestterrein, Kuilakker 3, de hoek Stationsweg / Stroeteweg (achter de kerk) en het huidige speeltuinterrein. Daarnaast het creëren van mogelijkheden voor meerdere wooneenheden in voormalige boerderijen. De mogelijkheden verder verkennen om de voorzieningen op termijn op één locatie samen te brengen. Dit zou bijvoorbeeld bij de Hezebrink kunnen. Op die wijze is het naar verwachting beter mogelijk om de gewenste voorzieningen (zorg, verenigingen en activiteiten voor jong en oud) te behouden of mogelijk zelfs wat uit te bouwen, terwijl er aan de andere kant besparingen op kosten mogelijk zijn. Dit laatste is van belang met het oog op de te verwachten terugloop van subsidies. In dat kader zal ook de mogelijkheid van flexibel ruimte-gebruik verder onderzocht moeten worden. Dit wil
zeggen dat een ruimte voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt en daardoor beter kan worden benut.

Wat is nu de status, hoe concreet is het plan?

De visie is niet meer en niet minder dan een plan op hoofdlijnen. Een richting waarvan we met zijn allen denken dat die op lange termijn het meeste perspectief biedt. De vraag bijvoorbeeld van een eventuele verplaatsing van de speeltuin is nu niet aan de orde, maar zal, wanneer de speeltoestellen weer aan vervanging toe zijn, wel binnen het bestuur moeten worden gesteld en afgewogen. Hetzelfde geldt voor het Ebbenhuis en De Hezebrink. Belangrijk is dat er bij de uitwerking van plannen voor de korte termijn al zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de mogelijke ontwikkelingen op de langere termijn. Het belang-rijkste speerpunt voor de korte termijn ligt bij het realiseren van mogelijkheden voor woningbouw. We realiseren ons overigens maar al te goed dat er nog tal van punten nader uitgewerkt moeten worden en dat nog veel vragen moeten worden beantwoord.

Wat is er de afgelopen tijd mee gebeurd?

Op 12 april jl. hebben we de Emster toekomstvisie gepresenteerd aan het voltallige College van Burgemeester en Wethouders en hen gevraagd hoe we dit gezamenlijk verder kunnen oppakken. B&W hebben aangegeven dat de gemeenteraad hen hiertoe in het kader van het duale stelsel, opdracht moet geven. Op hun advies hebben we de visie op 8 juni jl. toegelicht in de Commissie Wonen en Werken. Aansluitend hebben we de fracties benaderd om de Emster visie en wensen ook met hen te bespreken, mede met het oog op de naderende verkiezingen en de hiermee samenhangende verkiezingsprogramma’s. De Nieuwe Lijn, Groen Links en de VVD hebben inmiddels positief op ons aanbod gereageerd. We zijn benieuwd wat we straks in de verkiezings-programma’s terugvinden. Overigens hebben we de indruk dat achter de schermen inmiddels al wordt gezocht naar een geschikte locatie voor woningbouw in Emst.

Door wie is de visie vastgesteld?

De visie op de ontwikkeling van de kern van Emst is door het forum onderschreven. In dit forum zijn de volgende partijen vertegenwoordigd (in alfabetische volgorde): ANBO Emst, Chr. Vrouwenbond, GLTO, afd Emst e.o., Houdt de ketting strak, Jeugdhonk De vrije inloop, NBvP Vrouwen van nu, Ned. Hervormde Kerk Emst, Stichting Koppel, Ondernemersvereniging Emst, Ouderensoos Emst, SVA, Speeltuinvereniging Emst, Stichting Hezebrink, Stichting Steunpunt Emst (Ebbenhuis), Vrijzinnige vrouwenbeweging en het Emster Belang.

PDF Printversie    Home