Verslag forumbijeenkomst 21 maart 2006.

Aanwezig: ANBO, Christenvrouw, Houdt de Ketting Strak, GLTO, Koppel, de Vrije Inloop, Ondernemersverenging, de Hezebrink, de Spinners en muziekvereniging Prins Bernhard.

Sjoerd Bokma, waarnemend voorzitter van Emster Belang blikt terug op de tussenliggende periode. Gedurende deze periode is de presentatie getoond aan het college van Burgemeester en Wethouders, de commissie Wonen en Werken van de gemeenteraad en is er overleg gevoerd met de fracties afzonderlijk. Ook is de presentatie gegeven tijdens de algemene ledenvergadering van Emster
Belang. Henk Boeve geeft een uitleg over de Stichting “Betaalbare Woningen Emst”. De heer Vorselman benadrukt dat ook onder de ouderen behoefte aan betaalbare woningen bestaat. Hierop inhakend wordt gesuggereerd een inventarisatie te houden binnen de groep ouderen om te bepalen waar deze behoefte ligt. Gepleit wordt voor gefaseerde uitvoering van de bouwplannen. Bij een te
groot aanbod van nieuwbouw in een keer, gaat deze aan de Emstenaren voorbij.

De vraag naar meer openbaar groen en speelmogelijkheden voor jongeren wordt gesteld.

Iedereen is het erover eens dat de mogelijkheid tot het creëren van een dorpsplein in combinatie met meer parkeerruimte rond de Hezebrink nu gerealiseerd moet worden. De leefbaarheid van het dorp wordt hiermee ook vergroot. Wellicht is er een mogelijkheid om subsidie te verwerven. Gepleit wordt voor het in het dorp houden van vrijkomende middelen. Met name de verkoop van het feestterrein.
Deze opbrengst zou ten goede moeten kunnen komen aan het realiseren van goedkopere woningen in Emst en niet zoals gevreesd wordt naar Vaassen worden doorgesluisd voor de uitbreiding van de Koekoek. Emster Belang zal aanhaken bij de VKK Gelderland om te komen tot een dorpsplan dat een houdbaarheid heeft van zeker 15 jaar.

Voorgesteld wordt om in ieder geval 1 maal per jaar weer bij elkaar te komen (of eerder indien noodzakelijk) om informatie uit te wisselen over de stand van zaken.

Home