Voor u gelezen in de Stentor oktober 2010

Gert Pannekoek, lid van de uitwerkgroep buitengebied, aan het werk op zijn erf in Emst, waarvoor ook een beplantingsplan is gemaakt. foto Cees Baars

Gert Pannekoek, lid van de uitwerkgroep buitengebied, aan het werk op zijn erf in Emst, waarvoor ook een beplantingsplan is gemaakt. foto Cees Baars

Laurierstruiken. Veel mensen planten ze als omheining. Dat is niet zo gek, want het zijn 'evergreens': ze blijven altijd groen. Toch horen ze, net zo min als coniferen, niet thuis op erven van boerderijen in deze regio.

Daar hoort de beukenhaag en om de moestuin werd vanouds een haag geplant van meidoornstruiken om dieren van de groente vandaan te houden.

Als de laurierstruik het wint van de beukenhaag en als dat massaal gebeurt kan dat leiden tot veranderingen in het landschap. Sjoerd Bokma, voorzitter van belangenvereniging Emster Belang spreekt zelfs over verrommeling. Misschien wat overtrokken om de laurierstruik daarvan als voorbeeld te nemen, want het gaat ook om andere ontwikkelingen in het buitengebied. Zoals de schaalvergroting in de landbouw, al valt die in Emst mee. Bokma noemt het van het grootste belang om bijgebouwde schuren goed in te passen in het landschap. Dat geldt ook voor elementen als paardenbakken.

Het project Aantrekkelijke Erven beoogt om het eigene van het buitengebied van Emst hoog te houden en waar mogelijk te versterken. Om precies te bepalen wat het eigene is, is een analyse gemaakt van de types landschappen. Emst kent er vele. Ze variëren van droge heideontginningen in de buurt van het Veluwemassief tot natte broeklanden ten oosten van het Apeldoorns kanaal. Ook typerend voor de omgeving van Emst zijn de beken en sprengen die van west naar naar oost het water vanaf de randen van het Veluwemassief afvoeren richting IJsselvallei. De beken zijn omgeven door beekdalgronden met nat grasland.

Omdat het landschap en de kenmerken ervan in kaart zijn gebracht, kan ook worden bepaald wat voor soort (erf)beplanting passend is. De afgelopen maanden zijn deskundigen, onder wie een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, verschillende erven langs geweest en zijn er voor geïnteresseerde bewoners beplantingsplannen gemaakt. De eerste zes plannen worden vanaf eind deze maand uitgevoerd. In totaal is er financiële ruimte voor nog 35 plannen. Om het onderwerp 'levend' te houden worden volgend voorjaar scholen bezocht. Ook staat dan een streekmarkt op het programma waar geïnteresseerden kunnen kennis nemen van het project en zich kunnen aanmelden.

Samen met een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland het erf bekijken is heel inspirerend, zeggen Bokma en Gert Pannekoek, die net als Bokma deel uitmaakt van de uitwerkgroep buitengebied. Deze deskundige adviseert niet alleen over het eventueel vervangen van beplanting, ook laat hij zijn licht schijnen over de erfindeling. Een boomgaard kan niet zomaar ergens worden aangeplant. Hij hoort op een bepaalde plek bij het huis. "Maar het is niet zo dat meteen alles anders moet", zegt Gert Pannekoek. Hij kreeg zelf ook bezoek van een adviseur. Pannekoek, die op eigen houtje ook al zes jaar bezig was: "Eigenaren worden er nadrukkelijk bij betrokken." Bokma voegt eraan toe dat hen meer een spiegel wordt voorgehouden. Dankzij het geld dat voor het project beschikbaar is, is het voor hen aantrekkelijk gemaakt om daadwerkelijk mee te werken aan de uitvoering van een beplantingsplan. Eind 2011 moeten alle plannen zijn afgerond.

Home