Herziening Bestemmingsplan Kern Emst.

Aanleiding:

Enkele maanden geleden is het Emster Belang door de gemeente benaderd voor een vooroverleg over de herziening van het bestemmingsplan Kern Emst.

In dat overleg is van zijde van de gemeente aan-gegeven dat het huidige bestemmingsplan van de kern Emst verouderd is (dit dateert uit 1991) en is niet meer afgestemd op de huidige eisen van beleid en beheer. Bovendien hebben gemeenten de opdracht gekregen om de bestemmingsplannen regelmatig te herzien (lees actualiseren). De gemeente Epe moet hierin een inhaalslag maken. Om dit snel en voortvarend te kunnen uitvoeren richt men zich op dit moment alleen op het actu-aliseren van de huidige situatie. Vandaar dat de gemeente wil komen met een herziening met een "conserverend" karakter. Dit laatste betekent dat toekomstige ontwikkelingen zoals de wens tot woningbouw, nog niet worden meegenomen omdat ze op dit moment nog te weinig concreet uitgewerkt zijn. Dit kan wellicht tot (ongewenste) vertraging van de herzieningsprocedure leiden. De kans op bezwarenprocedures is immers aanwezig.

Eerste reactie Emster Belang:

Het Emster Belang heeft voorafgaande aan de inspraakavond in de Hezebrink, op 24 oktober jl., een eerste reactie op het voorontwerp bestem-mingsplan richting de gemeente gegeven. Deze was tweeërlei: Zo op het eerste gezicht zagen we geen wezenlijke veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. Alleen op het voormalige UPS-terrein aan de Hoofdweg is een bouwblok gecreëerd voor een dubbel woonhuis.

Dit vinden we in principe positief omdat daarmee het jarenlange gat in de bebouwing aan de Hoofdweg wordt opgevuld. De vergevor-derde plannen voor beperkte uitbreiding van de Hezebrink (uitbreiding van het Jeugdhonk en de ondergrondse schietbanen) waren nog niet opgenomen. We hebben de gemeente verzocht om dit alsnog te doen.

Wat ons wel opviel was de sterke differentiatie in typen middenstanders (detailhandel, dienstverlening, kantoor, e.d). We hebben aangegeven dit ongewenst te vinden. Gezien de huidige terugloop in de middenstand en het vrijkomen van hun panden is onzes inziens maximale flexibiliteit gewenst ten behoeve van nieuwe middenstanders en/of andere bestemmingen. We moeten voorkomen dat Emst een “doorrijddorp” wordt, waar voor ieder wissewasje uitgeweken moet worden
naar Vaassen of Epe. Dit legt ook een duidelijke verantwoordelijkheid bij ons zelf als inwoners van Emst neer:

“ Vergeet uw eigen winkeliers en ondernemers niet”!

Home