Jaarverslag 2004

Het jaar 2004 heeft voor een belangrijk deel bestaan uit de voorbereidingen van de presentatie aan het College van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot onze visie voor wat betreft de kom Emst. Tijdens ons gesprek met het College vorig jaar, heeft het bestuur van Emster Belang toegezegd met een visie te komen. De voorzitter heeft hier toen tijdens zijn voorwoord uitgebreid bij stilgestaan. Om tot een goede, breed gedragen visie te komen zijn er in 2004 2 forumbijeenkomsten georganiseerd op 16 maart en 15 november. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht en de respons gaf ons het idee op de goede weg te zijn.

Naast de visie over Emst zijn wij ook intensief bezig geweest met de Reconstructiewet. In de Nieuwsbrieven is hiervan verslag gedaan. Ook tijdens de jaarvergadering in 2004 is hier uitgebreid bij stilgestaan, omdat de gevolgen voor ons dorp en de buitengebieden van levensbelang zijn.
Zoals ook in de Nieuwsbrief heeft het Waterschap in 2004 toegezegd de Smallertse Beek bij het Kievitsveld om te leggen. In eerste instantie zou dit zijn beslag krijgen voor de zomer 2004 maar door de Habitatwet zijn de werkzaamheden verschoven naar het najaar/de winter 2004. Inmiddels is een en ander gerealiseerd. De Smallertse Beek stroomt niet meer in de Kievitsplas.

Het Emster Belang is al jaren lid van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen. De Provincie Gelderland heeft besloten om in de Provincie Gelderland 1 Vereniging Landelijke Kernen van de grond te tillen. In de Achterhoek/Liemers bestond een dergelijke vereniging. Deze vereniging is nu omgedoopt in de Vereniging Kleine Kernen Gelderland. Ook van deze vereniging zijn wij lid.

De bestuursvergaderingen hebben ook in het teken gestaan van de realisering van een eigen website. Nadat tijdens de vorige jaarvergadering mevrouw Broekman-Dekker zich bereid had verklaard haar diensten te onzer beschikking te stellen, hebben wij daar dankbaar gebruik van gemaakt. Zij heeft de Nieuwsbrief een ander “smoel” gegeven en heeft een niet aflatende inbreng gehad bij de totstandkoming van de website.

Het bestuur heeft naast deze forumbijeenkomsten 7 keer vergaderd. Het bestuur is aanwezig geweest bij het 80 jarig bestaan van Zang en Vriendschap. Ook de heropening van de Rabobank is door ons bezocht.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2005:

De heer J.H. Vos                              voorzitter            aftredend 2007
De heer J. van Essen                        vice voorzitter     aftredend 2005
Mevrouw D.T. van der Ende-Gorter     secretaris           aftredend 2005
De heer G. Nijhof                             penningmeester   aftredend 2006
Mevrouw J. Wesselink-van Essen     2e secretaris       aftredend 2007
De heer G. van der Snel                   lid                      aftredend 2006
De heer S. Bokma                           lid                      aftredend 2006

Kascommissie:

De heer J. Huis in ’t Veld    aftredend 2005
De heer J. Huijbens            aftredend 2006
De heer H. Dorresteijn        aftredend 2007

PDF Printversie    Home