Jaarverslag 2005

Het jaar 2006 stond werd voor een belangrijk deel beheerst door de visie Emst 2010. Samen met besturen van alle verenigingen zijn we erin geslaagd een doortimmerd stuk te presenteren aan de gemeente (tijdens de vorige jaarvergadering is deze visie ook getoond). Eerst is het stuk gepresenteerd aan het College van Burgemeester en Wethouders, daarna aan de commissie Wonen & Werken. Vervolgens zijn de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad bezocht. In enkele partijprogramma’s bij de laatste gemeenteraadsverkiezing zijn delen uit deze visie overgenomen. Om een dergelijk stuk ten tonele te dragen, vergt een lange tijd. We zijn er al met al 3 jaar mee bezig geweest.

Middels onze Nieuwsbrief bent u op de hoogte gehouden van onze vorderingen met betrekking tot de Toekomstvisie, alsmede over belangrijke kwesties die aan de orde zijn geweest. Ook in het jaar 2005 is de Nieuwsbrief tweemaal verschenen. De opzet is drastisch gewijzigd, waardoor de leesbaarheid verhoogd is.

De eigen website, die in 2005 in de lucht ging, begint ook steeds meer te leven. Leden en niet-leden maken gebruik van dit medium om met het bestuur in contact te komen met vragen en opmerkingen. Dit wordt door ons zeer op prijs gesteld. Onze dank gaat uit naar Hans Vos die het ontwerp heeft gemaakt en mevrouw Broekman-Dekker die de site actueel houdt.

Het bestuur is 8 keer in vergadering bijeen geweest.

Het bestuur heeft vooroverleg gehad met wethouder Lagerweij over de actualisering van het bestemmingsplan dorp Emst. Vooroverleg heeft het bestuur ook gehad met de Veluwse Bron. Het contact met De Hezebrink is, mede met het oog op de Toekomstvisie, hechter geworden. De besturen zijn dit jaar tweemaal bij elkaar geweest. Voor de toekomst staat een jaarlijkse gezamenlijke vergadering op de agenda.

De woningbouw in Emst heeft ook alle aandacht van het bestuur verlangd. Het resultaat heeft alle kranten gehaald.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2006:

De heer J.H. Vos                                        voorzitter            aftredend 2007
De heer S. Bokma                                      wnd voorzitter     aftredend 2006
Mevrouw D.T. van der Ende-Gorter               secretaris           aftredend 2008
De heer G. Nijhof                                       penningmeester   aftredend 2006
Mevrouw J. Wesselink-van Essen                2e secretaris       aftredend 2007
De heer G. van der Snel                              lid                      aftredend 2006
De heer W. Stegeman                                asp. lid               aftredend 2008

Kascommissie:

De heer J. Huijbens        aftredend 2006
De heer H. Dorresteijn    aftredend 2007
De heer H. de Graaf       aftredend 2008

PDF Printversie    Home