Jaarverslag 2006

Het jaar 2006 stond in het teken van de realisering van woningbouwplannen en het aanvragen van subsidie om tot een Dorpsvisie voor Emst te komen. Samen met de besturen van de Anbo, De Hezebrink, obs De Sprenge, de Oranjevereniging en de Stichting Betaalbare Woningen, hebben wij een aantal vergaderingen gewijd aan de woningbouwplannen en overleg gehad met de gemeente. De uitkomst is bekend: de voorkeur gaat uit naar uit bouwen van woningen op het feestterrein aan de Kerkhofweg. Dat wij een Dorpsvisie willen opstellen met behulp van u allen, heeft te maken met het feit dat de gemeente Epe een visie wil ontwikkelen voor elk dorp en wij met behulp van de VKK dit zelf willen gaan doen: bottom up is beter dan top down. Tijdens een laatste Forumavond op 21 maart is hiertoe ook besloten. In onze Nieuwsbrieven zijn wij hier uitgebreid op ingegaan. Ook is onze waarnemend voorzitter in zijn voorwoord uitgebreid ingegaan op de doelen en opzet om te komen tot deze Dorpsvisie.

Het bestuur van Emster Belang heeft in het jaar 2006 8 maal vergaderd. Tijdens de bestuursvergadering van 1 november hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter de heer Hans Vos die om privé redenen zijn bestuursfunctie wilde beëindigen. Met betrekking tot de woningbouwplannen zijn de besturen van de Anbo, De Hezebrink, de obs De Sprenge, de Oranjevereniging en de Stichting Betaalbare Woningen, regelmatig aanwezig geweest tijdens onze bestuursvergaderingen. Zowel de heren André van Laar, Kosterman en Sinot van eXito, als de heren Lex Hoefsloot van de Vkk en Gert van der Steen hebben tijdens onze bestuursvergaderingen hun plannen toegelicht.

De Nieuwsbrief is tweemaal verschenen in 2006 waarin we zo goed mogelijk verslag doen van hetgeen waarmee we bezig zijn. Een bloemetje ter verwelkoming in ons dorp is gestuurd aan de nieuw geopende zaken van de Weerd, Tiemens en Sus en Zo. Namens het Emster Belang heeft Sjoerd Bokma zitting in het Platform
Recreatie en Toerisme.

De volgens bijeenkomsten zijn bijgewoond:
- Het Veluwe gevoel
- Conferentie over Dorpen groeien op eigen wijze
- Voorlichtingsbijeenkomst Waterschap

De Emster vlag is weer beschikbaar. Door opheffing van de Stichting Emst 2000 heeft Emster Belang het initiatief genomen de uiverkochte Emster vlaggen weer op voorraad te nemen. Deze zijn te koop bij Tellegen en de Meermarkt.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2007:

De heer S. Bokma                            wnd voorzitter        aftredend 2009
Mevrouw D.T. van der Ende-Gorter      secretaris             aftredend 2008
De heer G. Nijhof                              penningmeester     aftredend 2009
Mevrouw J. Wesselink-van Essen      2e secretaris          aftredend 2007
De heer H. de Graaf                          lid                         aftredend 2009
De heer W. Stegeman                       lid                        aftredend 2008
Mevrouw A. Lammers-Braakman        asp. Lid

Kascommissie:

De heer H. Dorresteijn        aftredend 2007
De heer G. van der Steen    aftredend 2008
De heer M. van der Ziel       aftredend 2009

PDF Printversie    Home