Jaarverslag 2007

Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van het maken van een Dorpsplan. Begin 2007 kregen wij het groene licht doordat de Provincie Gelderland formeel de aangevraagde subsidie toezegde. Hierna is met volle energie gewerkt om de DorpsWerkGroep samen te stellen die zo breed mogelijk de bevolking van Emst representeert. Samen met 2 procesbegeleiders die door de VKK Gelderland zijn opgeleid is de DorpsWerkGroep vol enthousiasme aan het werk gegaan. Op 6 november is een dorpsavond georganiseerd. Tijdens deze avond konden de inwoners van Emst door middel van gele briefjes hun wensen kenbaar maken. Over het verloop van de ontwikkelingen is uitgebreid bericht in onze Nieuwsbrieven en de stukken zijn te vinden op onze website: www.emsterbelang.nl.

Het bestuur van Emster Belang heeft in het jaar 2007 9 maal vergaderd. De Nieuwsbrief is tweemaal verschenen in 2007 waarin wij zo goed mogelijk verslag doen van hetgeen waarmee wij bezig zijn. In de loop van 2007 heeft het bestuur van Emster Belang besloten het beheer van de website in eigen handen te nemen. Wilbert Stegeman heeft prachtig werk geleverd. De vorderingen met betrekking tot de woningbouwplannen aan de Kerkhofweg zijn door het bestuur nauwlettend gevolgd. Op 2 april heeft de burgemeester een kennismakingsbezoek gebracht, waarbij een aantal punten besproken zijn zoals woningbouw, de dorpenweg, accommodaties. Een bloemetje is gestuurd aan Banden Van Essen en ’t Smallert.

De volgende bijeenkomsten zijn bijgewoond:
- Jaarvergadering VKK
- Landschappelijk OntwikkelingsPlan
- lankbordgroep Platform Recreatie & Toerisme.

Daarnaast is overleg gevoerd met wethouders van de gemeente Epe en heeft het Emster Belang de kas gecontroleerd van de VKK.

De Emster vlag is nog steeds beschikbaar. Deze is te koop bij Tellegen en de Spar.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2008:
De heer S. Bokma                            voorzitter            aftredend 2009
De heer H. de Graaf                          vice voorzitter      aftredend 2009
Mevrouw D.T. van der Ende-Gorter     secretaris           aftredend 2008
De heer G. Nijhof                             penningmeester   aftredend 2009
Mevrouw A. Lammers-Braakman       2e secretaris       aftredend 2009
De heer W. Stegeman                     lid                       aftredend 2008
De heer W. van den Berg                 asp. lid                aftredend 2010

Kascommissie:
De heer G. van der Steen                aftredend 2008
De heer M. van der Ziel                   aftredend 2009
De heer G. Buitenhuis                    aftredend 2010

PDF Printversie    Home