Jaarverslag 2008

In het verslagjaar 2008 is het Dorpsplan aangeboden aan de portefeuillehouder, wethouder van Nuijs tijdens een druk bezochte avond. De DorpsWerkGroep heeft bijzonder goed werk geleverd door het maken van een fraai boekwerk met heldere tekst. Gebleken is dat het college van Wethouders en Burgemeester dit goed gelezen hebben. Een aantal keren is door een wethouder opgemerkt: staat het verwoord in het Dorpsplan dan geven wij aandacht aan het idee, zo niet, jammer naar een veel later tijdstip. De Uit Werk Groepen verdeeld in woningen, voorzieningen, verkeer en buitengebied hebben al een aantal bijeenkomsten gehad dit jaar. De resultaten zijn veel belovend.

Het bestuur van Emster Belang heeft in het jaar 2008 7 maal vergaderd. De Nieuwsbrief is tweemaal verschenen in 2008 waarin wij zo goed mogelijk verslag doen van hetgeen waarmee wij bezig zijn. Een bloemetje is gestuurd aan ’t Vosje en de Spar ter gelegenheid van de opening van zijn zaak resp. de heropening na een uitgebreide verbouwing van de supermarkt. Op 15 april heeft het Emster Belang weer een forumavond belegd met besturen van alle Emster verenigingen en organisaties om de stand van zaken rond het Dorpsplan uit te leggen en te toetsen. De nieuwbouwplannen aan de Kerkhofweg zijn nauwlettend gevolgd. Hieruit zijn overleggen met de gemeente en met de projectontwikkelaar voortgekomen.

De volgende bijeenkomsten zijn bijgewoond:
- Jaarvergadering VKK
- Klankbordgroep Platform Recreatie & Toerisme
- De opening van de uitbreiding van ’t Jeugdhonk en de schietbanen
- De open dag in De Hezebrink waar we aanwezig waren met een kraam
- Voorlichtingsavond van het Waterschap
- Workshops georganiseerd door de gemeente over het verkeer in het oostelijk buitengebied Emst.

Daarnaast is de kas gecontroleerd van de VKK Gelderland.

De gemeente heeft het Emster Belang benaderd om na te denken over straatnamen in voor de nieuwbouwplannen. Het resultaat is dat wij straks een dokter van Gelderstraat en een zuster van Rossumweg hebben dankzij een opmerking tijdens onze vorige jaarvergadering. Ook onze oud voorzitter, de heer Gerrit Braakman is benoemd in het nieuwbouwplan: het paadje tussen het Kerkhofwegplan en het Hoofdwegplan draagt zijn naam. Wij zijn daar enorm trots op.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2009:
De heer S. Bokma                                    voorzitter            aftredend 2009
De heer H. de Graaf                                  vice voorzitter     aftredend 2009
Mevrouw D.T. van der Ende-Gorter             secretaris           aftredend 2011
De heer G. Nijhof                                      penningmeester  aftredend 2009
Mevrouw A. Lammers-Braakman                2e secretaris      aftredend 2009
De heer W. Stegeman                              lid                      aftredend 2011
De heer W. van den Berg                          lid                      aftredend 2010

Kascommissie:
De heer M. van der Ziel                aftredend 2009
De heer G. Buitenhuis                 aftredend 2010
Mevrouw M. Amende                   aftredend 2011

PDF Printversie    Home