Jaarverslag 2009

Het jaar 2009 stond voor het bestuur in het teken van de UitWerkGroepen. Iedere UWG had in ieder geval één bestuurslid in zijn midden. We waren er dus allen druk mee. Het reultaat was te zien en te becommentariëren op 27 oktober. De opkomst was heel goed (zeker in vergelijk met opkomsten voor soortgelijke avonden in de andere dorpen). Emst doet het goed! Namens het Emster Belang heeft de UitWerkGroep Buiten een prijs gewonnen van € 33.300,00 om de door hen aangedragen plannen te verder uit te werken.

Het bestuur heeft 7 maal vergaderd in 2009, de ene keer in ´t Ebbenhuis, de andere keer in de Hezebrink. Op onze website zullen de vergaderdata vermeld worden. Tijdens onze bestuursvergaderingen zijn aanwezig geweest de hoofdhuurder van ´t Ebbenhuis, het bestuur van de Hezebrink en de PvdA.

Als bestuur hebben wij de workshops van gemeente meegemaakt over het verkeersplan, Lokaal Sociaal Beleid, Bestuurskrachtmeting Epe, informatie rond het Groen Structuurplan en de Structuurvisie, een workshop van de VKK in het Provinciehuis, het Platform Recreatie en Toerisme, de opening van het Projectbureau en de viering van het 50 jarig bestaan van SVA. Niet te vergeten zijn wij aanwezig geweest bij de eerste schop in de grond van het Gelders Kwartier. Eindelijk worden er weer woningen gebouwd in Emst. Ook het feestterrein heeft een goede plek gevonden.

Onze nieuwsbrief is 2 maal verschenen, waarbij de laatste editie huis aan huis verspreid is voor het eerst in zijn geschiedenis. Het bestuur van Emster Belang vond dat het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van de inhoud van deze nieuwsbrief op de hoogte gesteld moesten worden. De stand van zaken met betrekking tot de UitWerkGroepen kwam immers hierin uitgebreid aan de orde.

Dankzij het Platform Recreatie en Toerisme heeft ons dorp de beschikking gekregen over een digitale informatiezuil bij de Spar. De bedoeling is dat ook `eigen` nieuws ruimte krijgt. Te denken valt aan de Sinterklaasintocht, de oude koetsen, uitvoeringen, etc.

Samenstelling van het bestuur op 31 december 2009:
Sjoerd Bokma                                            voorzitter     aftredend 2012
Dorothee van der Ende-Gorter                      secretaris                  2011
Harm de Graaf                                            penningsmeester       2010
Wim van den Berg                                      lid                             2010
Wilbert Stegeman                                       vice voorzitter            2011
Ankie Lammers                                          2e secretaris             2012
Freed Vos                                                  lid                            2012

De kascommissie bestaat uit Gert Buitenhuis, Margreet Amende en Hans Buers.

PDF Printversie    Home