Jaarverslag 2010

Het jaar 2010 stond voor het bestuur in het teken van de UitWerkGroep Buitengebied met haar project Levend Landschap Emst. De Uitwerkgroep is nu gesplitst in de Werkgroep Ommetjes, de Werkgroep Aantrekkelijke Erven en de Werkgroep Beheer Buitengebied. Deze laatste werkgroep houdt de vinger aan de pols met betrekking tot beheerplannen van overheden en de inrichtingsplannen voor de Emster natuurterreinen. De Werkgroep Klompenpaden is heel praktisch aan de slag gegaan en de Werkgroep Aantrekkelijke Erven heeft in november 2010 de eerste plantdag georganiseerd.

Naast de subsidie van € 33.333 van het Levend Landschapproject, zijn we in staat geweest om in 2010 aanvullende middelen voor dit project aan te boren, te weten tweemaal € 5.000 van de gemeente Epe voor de realisatie van 2 Klompenpaden, via de Stichting Landschapsbeheer Gelderland nog € 5.000 vanuit de Postcodeloterij, en een heel belangrijke bijdrage van het Ministerie van Landbouw, tegenwoordig het Ministerie van EL&I van bijna € 55.000 Over deze UitWerkGroepen na de pauze meer. Het bestuur is heel trots op het vele en goede werk dat deze vrijwilligers voor de Emster gemeenschap verzetten.

Het bestuur heeft 7 maal vergaderd in 2010, de ene keer in ´t Ebbenhuis, de andere keer in de Hezebrink. Op onze website worden de vergaderdata vermeld. Mocht u iets aanhangig willen maken bij het bestuur, schroom niet om contact met ons op te nemen. Tijdens een van onze bestuursvergaderingen is met de hoofdhuurder van ´t Ebbenhuis overlegd.

Als bestuur hebben wij afscheid genomen van Harrie en Jolanda de Wilde en de receptie van het 40-jarig bestaan van de Hezebrink bijgewoond, verder een ledenvergadering van het VKK, bijeenkomsten met betrekking tot het speelveld achter de Hezebrink (waarbij verder aanwezig waren buurtbewoners, Koppel en de Hezebrink), de jaarvergadering van de Hezebrink, de Nieuwjaarsreceptie en diverse commissievergaderingen van de Gemeente.

De 3 nieuwe bedrijven aan de Hoofdweg hebben een bloemetje namens E.B. gekregen. Ook hebben we acte de presènce gegeven bij de opening van de nieuwe lokalen van de School met de Bijbel

De Website is weer verder geactualiseerd: er is een button toegevoegd “voor u gelezen” waar artikelen uit de Stentor te vinden zijn, specifiek gericht op Emst. Daarnaast is mevrouw Broekman druk doende om het assortiment oude beelden van Emst op de website te vergroten. Dank aan een ieder die daar materiaal voor beschikbaar stelt.

Ook in 2010 is de Nieuwsbrief 2 maal verschenen, beide keren verspreid met de huis-aan-huis-kranten. Door gebruikmaking van dit verspreidingskanaal hebben we alle Emstenaren willen informeren over onze activiteiten en daarmee ook nieuwe leden te werven. Voordeel van verspreiding via de huis-aan-huisbladen is ook dat de bestuursleden ontlast worden. We hebben veel positieve reacties op de Nieuwsbrieven gehad, maar de respons in termen van nieuwe leden was niet erg groot. In het jaar 2010 is bij iedereen geïnventariseerd of de nieuwsbrief digitaal ontvangen kan worden, waardoor veel minder nieuwsbrieven gedrukt en handmatig in de brievenbus gestopt hoeven te worden. Inmiddels ontvangt bijna 50% van onze leden de Nieuwsbrief digitaal. We gaan weer op de oude voet voort.

Samenstelling van het bestuur op 31 december 2010:

Sjoerd Bokma voorzitter                             aftredend     2012

Dorothee van der Ende-Gorter secretaris                       2011

Harm de Graaf penningmeester                                     2013

Wim van den Berg lid                                                   2013

Ankie Lammers-Braakman 2e secretaris                       2012

Wilbert Stegeman vice voorzitter                                   2011

Freek Vos lid                                                              2012

De kascontrole-commissie bestaat per 31 december 2010 uit Margreet Amende, Hans Buers en Janneke Wesselink.

Home