Notulen jaarvergadering Emster Belang 20 maart 2012 in de Hezebrink

Afwezig met kennisgevng: de heer en mevrouw Vosselman en Ankie Lammers-Braakman.

1.     Welkom

De voorzitter heet 23 leden welkom tijdens deze ledenvergadering en een speciaal welkom voor ons erelid Jan van Essen. Dit jaar bestaat Emster Belang 65 jaar. Het bestuur is blij dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van opmerkingen van onze leden geplaatst via de website.

 

2.     Notulen jaarvergadering 20 maart 2012

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Wensen en knelpunten worden doorgenomen.

Als het weer wat beter wordt en de wegen opgedroogd zijn, zal het pad langs ’t Rengel onder handen genomen. De heer Koop merkt op dat de gemeente inmiddels met de weg begonnen is.

Bij de klompenpadenwerkgroep is iemand aanwezig die gecertificeerd is om een bosmaaier te mogen bedienen. Het onderhoud van het terrein achter ’t Rengel (in bezit van Staatsbosbeheer) ondervindt wat vertraging.

 

3.     Jaarverslag 2012

Naar aanleiding van het jaarverslag wordt door de heer Hans Buers gevraagd waarom specifiek overleg is geweest met de 2 genoemde politieke partijen.

Het gesprek met de CDA is tot stand gekomen over onze zorgen omtrent de uitbreiding van de Hezebrink.

Het overleg met de PvdA naar aanleiding van een afspraak uit het verleden om regelmatig elkaar bij te praten.

In belangrijke mate werd met beide partijen gesproken over de verbouwing van de Hezebrink en over de Veluwse Bron.

Het zou belangrijk kunnen zijn om tijdig de politiek te benaderen i.v.m. het schrijven van de partijprogramma’s.

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

4.     Financieel verslag 2012 Emster Belang en Steunpunt Emst

De inkomsten en uitgaven worden doorgenomen. Het jaar 2012 wordt afgesloten met een positief saldo van euro 1.653,66, waarbij opgemerkt wordt dat circa euro 800 een voordelig saldo ingecalculeerd is voor de erven- en klompenpadenprojecten. Dit bedrag is geoormerkt en zal niet aangewend worden voor andere activiteiten.

De heer Gerrit Nijhof merkt op dat de rente-inkomsten dalend zijn. Helaas is dit een landelijk euvel.

 

5.     Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

Janneke Wesselink neemt het woord. Samen met Henk Boeve heeft zij de boeken gecontroleerd die er overzichtelijk en verzorgd uitzagen.

Het bestuur wordt door de kascommissie gedéchargeerd voor het gevoerde beleid.

Als nieuw lid wordt benoemd Heleen Koop.

 

6.     Bestuurssamenstelling

De heren Van den Berg en De Graaf worden bij acclamatie herbenoemd.

 

7.     Wat verder ter tafel komt

Niet van toepassing.

 

8.     Wensen en knelpunten

De heer Wim Broekman maakt zich zorgen over het Consultatiebureau.

De huidige stand van zaken wordt uitgelegd. De wijze waarop de verhuizigng tot stand is gekomen heeft geen schoonheidsprijs: er is gehandeld zonder enig overleg. De consequenties kunnen vergaand zijn.

De heer Gerrit Nijhof vraagt of er consequenties zijn voor ’t Ebbenhuis nu er gaten ontstaan zijn. Nieuwe activiteiten zullen worden gezocht en de komende jaren zal ’t Ebbenhuis open blijven.

De heer Hans Buers stelt dat het belangrijk zou kunnen zijn om tijdig de politiek te benaderen i.v.m. het schrijven van de partijprogramma’s.

De heer Jan van Egmond stelt de uitbreiding van de begraafplaats Emst ter discussie. Hij verbaast zich over de architectonische inpassing bij de uitbreiding. Een speelsere uitvoering in het kader van het cultuurhistorisch perspectief zou meer van toepassing zijn.

Tot 2 april zijn er nog mogelijkheden om een zienswijze in te dienen.

De heer Koop vraagt zich af wat via de website tot het bestuur komt. Zaken zoals het onderhoud van zandpaden, afsluiting Vaassenseweg, uitbreiding Veluwse Bron zijn hierbij aan de orde geweest. Verder noemt hij de reconstructie van de Veldweg. Als de Hoofdweg weer open is, zal Emster Belang de sluipwegen aan de orde stellen. Alle bermen zoals de Kiefkampweg, Brinkerweg zijn finaal kapot gereden.

De heer Gerrit Kloezeman vraagt naar de status van het Dorpsplan.

Het politieke draagvlak is op dit moment onvoldoende om het Dorpsplan vast te stellen.

De heer Hans Buers vraagt zich af of er punten bij de politiek aangekaart kunnen worden, met name de Hezebrink. De huidige stand van zaken wordt toegelicht: de gymzaal is afgekeurd, brandveiligheid is niet toereikend en niet aan de huidige eisen voldoet. Het gebouw staat er goed bij en de politiek laat het weer afweten inzake Emst.

De heer Hans de Wilde, vraagt of de duiker bij het Kievitsveld ter hoogte van de Schobbertsbrug weer teruggeplaatst kan worden. Met name de verkeersveiligheid baart hem zorgen. Dit zal worden meegenomen worden in het overleg met de gemeente. De duiker is indertijd weggehaald om zoveel mogelijk bezoekers van het Emster Gat naar betaald parkeren te leiden.

De heer Hans Buers vraagt naar het wijkcentrum in Emst. Geld en middelen zouden beschikbaar zijn voor de toekomst van ’t Ebbenhuis.

 

Pauze

 

9.     Hoe goed kent u uw dorp?

Vragen werden gesteld aan de hand van foto’s.  Niemand had de vragen met 0 fouten kunnen beantwoorden. Degenen met 5 fouten (van de 25 vragen) kregen een tegoedbon voor een Emster Stoete.

Leer uw dorp beter kennen en kijk op de website of u tot een betere score kunt komen.

 

Home