Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 27 mei 2008 in de Hezebrink te Emst.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Notulen van 15 mei 2007

3. Jaarverslag 2007

4. Financieel verslag 2007

5. Verslag kascommissie – verkiezing nieuw lid kascommissie

6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: mevrouw Van der Ende en de heer Stegeman. Voor de invulling van de vacature ontstaan door het aftreden van de heer Vos heeft het bestuur de heer Wim van den Berg bereid gevonden deze plaats in te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich opgeven bij het secretariaat tot de datum van de vergadering.

7. Inventarisatie wensen en knelpunten

8. Pauze

9. De Stichting Oud Epe (in de persoon van Bennie van der Veen) zal een film vertonen over Emst rond 1950. Wij zijn de heer Bennie van der Veen bijzonder erkentelijk dat hij deze film wil vertonen met nog nooit vertoonde beelden uit ons dorp. Zo zullen er beelden te zien zijn van de Hoofdstraat die gerenoveerd werd in 1950 ter hoogte van de Blue Sky, muziekvereniging optocht van diverse verenigingen. Ook zijn er enkele winkels in beeld waaronder een slagerij.

Home