Onaangenaam verrast op inspraakavond in de Hezebrink.

De inspraakavond in de Hezebrink is goed bezocht; in het bijzonder de ondernemers en verenigingen waren goed vertegenwoordigd. Op de avond zelf werden we als Emster Belang onaangenaam verrast toen één van onze leden ons er op attendeerde dat de bouwblokken van veel woningen in de kern in het nieuwe plan waren verkleind tot de buitenafmetingen van de huidige woningen. We hebben dit onmiddellijk besproken met vertegen-woordigers van gemeente en Bureau Witpaard (die verantwoordelijk is voor de uitwerking van het ontwerpbestemmingsplan). Volgens hen waren er geen consequenties aan verbonden, een verzoek tot uitbouw van een woning kan ook in het nieuwe bestemmingsplan altijd nog gehonoreerd worden. Bij eventuele vervangende nieuwbouw ligt de plaats op het perceel wel vast. Het Emster Belang is een andere mening toegedaan. Een ruimer bouwblok, zoals nu bij een heel aantal woningen het geval is, geeft bij de wens tot uitbreiding het principe van “Ja, tenzij ..”. In het nieuwe bestemmingsplan wordt dat omgevormd tot “Nee, mits ….”. Dus wat voorheen gold als “ja, als het maar voldoet aan de eisen van bestemmingsplan en welstand”, wordt nu omge-bouwd tot “nee, maar we kunnen voor u een uit-zondering maken”. Met andere woorden, we worden daarmee veel meer afhankelijk van het goeddunken en de medewerking van de gemeente. Bovendien verwachten we dat een toekomstige woninguit-breiding dan ook extra kosten met zich mee zal brengen omdat hiervoor een partiele herziening (met bijkomende kosten) vereist zal zijn.

Reageer zelf voor uw eigen situatie!

Wij zullen het bovenstaande in een schriftelijke reactie aan de gemeente verwoorden. We willen u erop attenderen zelf te bekijken wat het voor uw situatie betekent.

Vergelijk het oude met het nieuwe bestemmingsplan en neem indien nodig actie. We hebben ook begrepen dat in een aantal gevallen, al gerealiseerde uitbreidingen niet goed zijn opgenomen op de kaart van het nieuwe voor-ontwerpbestemmingsplan. Daarbij is het goed om in ogenschouw te nemen dat het Emster Belang zich vooral richt op de zaken die de Emster gemeen-schap in brede zin aangaan, en op niet de indivi-duele belangen van ondernemers en huiseigenaars. Niet dat deze onbelangrijk zijn, maar ondernemers en huiseigenaars dienen hun eigen belangen, als deze in het geding dreigen te komen zelf bij de gemeente te behartigen.

Vervolg:

De gemeente zal de ontvangen opmerkingen beoordelen en verwerken. Op basis hiervan zal het ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. Dit zal te zijner tijd ter inzage worden gelegd.

Iedereen heeft dan alsnog gelegenheid om bezwaar te maken.

Wees alert !!

Home