Ontwikkelingen rond het Kievitsveld.

De waterskibaan bij het Kievitsveld:

De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan is gestart. In de loop van het jaar 2006 hoopt men de waterskibaan aan te leggen. Volgens de huidige plannen zal deze meer zuidelijk in de plas komen te liggen zodat er meer ruimte voor het strand ontstaat.

Werkgelegenheid:

Volgens de projectontwikkelaar zal getracht worden zoveel mogelijk gebruik te maken van de krachten van de lokale bevolking. Het gehele project zal de werkgelegenheid in die zin een positieve stimulans geven.

De natuur:

Doordat er op het aangrenzende weiland beplanting wordt aangebracht zal het natuur gebied in het Kievietsveld worden uitgebreid. Het gebied zal worden beplant met struiken en bomen etc. in de vorm van een natuurlijke aanleg

De Veluwse Bron:

Er zal een aangepaste bebouwing, inrichting en beplanting komen. Het resultaat is dat alles helemaal passend zal zijn in het huidige natuurlijke gebied. Volgens verwachting zal in 2006 al met de beplanting worden begonnen. Met het gebouw hoopt men in 2007 te starten.

Het schrijven, samenstellen en drukken van een Nieuwsbrief vraagt enige tijd. Vaak is dat geen probleem omdat de onderwerpen waar het Emster Belang zich mee bezig houdt veelal een lange doorlooptijd kennen. Dit maal is een aantal zaken in de tussentijd in een stroomversnelling geraakt. U hebt hier wellicht in de krant over gelezen, waarbij ook naar de mening van het Emster Belang werd gevraagd. Als bestuur willen we er nog even kort op ingaan.

Ontwikkelingen rond het kievietsveld.

Een derde ondernemer heeft zich aangediend die gebruik wil gaan maken van het terrein van het RGV op het Kievitsveld. Het is het Beekbergense bedrijf “Exito” dat op het terrein van de Koninklijke Gymnastiek Unie in Beekbergen outdooractiviteiten organiseert. Het oog is op het Kievitsveld gevallen omdat het daar mogelijk is water- en natuureducatie activiteiten toe te voegen aan hun dag- of dagdeelprogramma's. Exito mikt daarbij op de doelgroepen scholieren en bedrijven. Voor zover we er nu inzicht in hebben is het niet de bedoeling dat er permanente voorzieningen zullen worden geplaatst. Voor opslag van materialen zal gebruik worden gemaakt van de schuur die aan de Kweekweg staat. De activiteiten zullen in de directe omge-ving daarvan plaats vinden en geen belemmeringen opleveren voor wandelaars, zwemmers en andere recreanten die van het gebied willen genieten. Het Emster Belang heeft binnenkort overleg met de ondernemer om zijn plannen verder door te spreken en te kijken of en waar er fricties zouden kunnen ontstaan en hoe deze voortijdig kunnen worden opgelost.

Woningbouw: “Kuilakker 3”of ”UPS/GMM - feestterrein”In het artikel over de visie op de ontwikkeling kern Emst hadden we ons beperkt tot de zinsnede dat we de indruk hadden dat er achter de schermen al aan de ontwikkeling van een woningbouwlocatie voor Emst werd gewerkt. Natuurlijk was bij ons bekend dat de gesprekken tussen ontwikkelaar en gemeente over woningbouw in Kuilakker 3 in een ver gevorderd stadium waren. Naar we uit de media (16 november) hebben
vernomen, is dit toch op de laatste details afgeketst en dat B&W vervolgens hebben besloten om zich te gaan richten op nieuwbouw ter hoogte van de Kerkhofweg / Oranjeweg. Het fijne weten we er (nog) niet van, maar dat is ook zaak van de onderhandelingspartijen. Voor het Emster Belang is het eerste en meest belangrijke onderwerp dat er op korte termijn ruimte komt voor woningbouw voor starters, kleine huishoudens en senioren, met andere woorden “betaalbare woningen”. Dit is door onze achterban zeer nadrukkelijk aangegeven en ook in onze gezamenlijke dorpsvisie vertolkt. In die zin juichen we het toe dat de gemeente serieus bezig is om aan die wens invulling te geven. De locatie waar dit moet gaan gebeuren is van tweede orde. In onze visie hebben we daar een aantal “zoekgebieden”, potentieel daarvoor geschikte locaties, aangegeven. Betaalbare woningbouw, op korte termijn te realiseren, staat voorop. Dus wat dat aangaat is niet de locatie van primair belang, maar meer de wijze waarop de woningbouw ingevuld gaat worden. Hebben we dan geen voorkeur? Als er meerdere mogelijke bouwlocaties zijn, met vergelijkbare invulling, dan gaat onze voorkeur uit naar Kuilakker 3. Dit omdat er dan meerdere knelpunten in één keer kunnen worden aangepakt. Denk hierbij bij-voorbeeld aan de parkeerproblematiek rond de openbare school en de Hezebrink. Deze kan worden opgelost door de hoofdingang van de school te verleggen en een parkeerplaats voor zowel de school als de Hezebrink op Kuilakker 3 te creëren. Bovendien sluit een ontwikkeling van Kuilakker 3 beter aan bij een mogelijk toekomstige concentrering van verenigings-, voorzieningen- en zorgactiviteiten rond de Hezebrink. Ook hebben we vragen op welke termijn de woningbouw op beide locaties zou kunnen starten. Ons primaire aan-dachtspunt blijft betaalbare woningbouw in Emst. Dat hebben onze leden aan ons gevraagd. Daarvoor zullen wij ons inzetten!!

PDF Printversie    Home