Reconstructieplan Veluwe is vastgesteld.

Op 30 maart 2005 is het Reconstructieplan Veluwe door Provinciale Staten van Gelderland vastgesteld. De minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit en de staatssecretaris van Milieu, hebben mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat het Reconstructieplan Veluwe op 5 juli 2005 goedgekeurd. Voor Emst en directe omgeving bevat het geen grote verrassingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerpplan. We geven hier in het kort weer wat het reconstructieplan voor gevolgen zal hebben voor Emst en de directe omgeving.

Gebiedszonering

Belangrijk element van de reconstructie is de opdeling van de Veluwe naar hoofdfuncties. De belangrijkste hoofdfuncties zijn landbouw, wonen, werken, recreëren en natuur. Zo zijn er gebieden aangewezen waar natuur de hoofdfunctie heeft en de andere functies ont-moedigd of zelfs geweerd worden. Dit is op de bijbehorende kaart in donkergroen aangegeven; het zogenaamde “extensivering gebied Bos en Natuur”.

De lichtgroene randen langs het Centraal Veluws Natuurgebied en rond het Vossenbroek geven het “extensiveringsgebied Landbouw” weer. In dit gebied ligt het accent op natuur en wonen.

Uitbreiding, hervestiging en nieuw vestiging van intensieve veehouderij is niet mogelijk, of wordt onmogelijk gemaakt, tenzij dit nodig is voor dierenwelzijn of diergezondheid.

Het grote lichtroze gebied is het “verwervingsgebied”. In dit gebied moeten alle functies, dus landbouw, wonen, werken, recreëren en natuur zich naast elkaar kunnen ontwikkelen.

Voor de (intensieve) veehouderij gelden echter zekere beperkingen, ook in de mate waarin deze mogen uitbreiden. Er wordt gesproken over een bouwblokoppervlak van maxi-maal 1.

Ten Oosten van de A-50 zijn twee blauwe gebieden zichtbaar. Dit zijn verwervingsgebieden met zogenaamde “sterlocaties”. In deze gebieden krijgt de veehouderij wat meer ruimte en kunnen een aantal van de daar aanwezige bedrijven verder uitgroeien dan in het gewone verwervingsgebied het geval is. De bouwblokken kunnen hier een omvang krijgen van 1,5 ha en er wordt gesproken van doorontwikkelingsmogelijkheden tot een volwaardige economisch duurzame bedrijfsomvang zoals die vandaag de dag geldt (bijvoorbeeld meer dan 2500 vlees varkens)

Rechts onder aan de kaart, ten Oosten van de A-50 bij de afslag Vaassen, is met een paarse kleur het “landbouwontwikkelingsgebied” aangegeven. Hier ligt het primaat op de landbouw, vooral op de intensieve veehouderij. Hier is zowel nieuwe vestiging, hervestiging als uitbreiding van (intensieve) veehouderij toegestaan, waarbij de bedrijven zich fors mogen ontwikkelen. Omdat dit het enige landbouwontwikkelingsgebied op de Noord-Veluwe is, kan worden verwacht dat er zich nog al wat gegadigden zullen aandienen, ook uit andere delen van de Veluwe.

De kaart geeft weer hoe de zoneringen voor Emst er uit zien. Zie onderaan document.

Groene wiggen

In het gebied tussen Apeldoorn en Zwolle zijn 4 Groene Wiggen aangewezen. Deze moeten een landschappelijke en natuurlijke overgang gaan vormen tussen het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) en de IJsselvallei en daarnaast voorkomen dat het CVN volledig wordt omsingeld door bebouwing. De groene wiggen zijn voorzien tussen Apeldoorn en Vaassen (een landschappelijke wig), tussen Vaassen en Epe, tussen Epe en Heerde (eveneens een landschappelijke wig) en de Hattemer Poort (een ecologische poort) bij Hattem. De Groene Wig tussen Vaassen en Epe bestrijkt het Emster buitengebied. Deze wig is tevens een ecologische poort, waarbij het behoud en de ontwikkeling van de ecologische kwaliteiten ten behoeve van de doelsoorten “Das” en “Edelhert” worden genoemd.
Daarnaast speelt de drinkwater-winning mee en krijgt het versterken van de structuur van sprengen en beken extra aandacht. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van de Wisselse Poort. Men wil de ontwikkeling van natuur stimuleren door het ontwikkelen van nieuwe landgoederen in de omgeving van de kernen.

Gerrit van der Snel en Sjoerd Bokma

PDF Printversie    Home