Reconstructieplannen Veluwe; wat betekent dit voor Emst.

Terugblik:

Voorjaar 2004 heeft de Provincie Gelderland het Ontwerp-reconstructieplan Veluwe gepresenteerd waarin de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de Veluwe en ook voor Emst en haar buitengebied in beschreven worden. In 2004 hebben we u daar tijdens de jaarvergadering uitvoerig over geïnformeerd. Het Bestuur heeft om verduidelijking gevraagd van bepaalde voornemens een ook extra ruimte geclaimd voor ontwikkelingsmogelijkheden in ons gebied.

Bezwaarschriften:

De Provincie heeft in het totaal 325 reacties ontvangen. Deze reacties zijn verwerkt. Hier en daar heeft de provincie de oorspronkelijke plannen op onderdelen wat heeft bijgesteld of verduidelijkt. Op andere bezwaarpunten heeft de provincie gemotiveerd waarom ze daar niet op ingaat.

Wat is er met onze opmerkingen gedaan:

1. Nieuwbouw in- en grenzend aan de kern van Emst dient mogelijk te blijven in verband met behoud voorzieningenniveau en vitaliteit. Antwoord GS: “Bij de uitwerking van de Groene Wig bij Emst zal rekening gehouden moeten worden met de in het streekplan vastgelegde kaders. Tijdens de uitwerking middels een gebiedsgericht kwaliteitsplan zal blijken in hoeverre ruimte voor woningbouw kan worden ingevuld”. Het bestuur blijft dit volgen

2. Wij hebben gevraagd om toepassing van het EU-instrument “bergboerenregeling” in verband met hogere kosten onderhoud kleinschalig landschap en de geringe compensatiemogelijkheden die bestaande regelingen bieden. Antwoord GS: Grote delen van de Blauwe Bron zijn aangemerkt als probleemgebied in het gebiedsplan natuur en landschap Gelderland. Deze komen dus onder meer in aanmerking voor de bergboerenregeling. Reactie EB: Het is ons niet helemaal duidelijk waar het geld voor de bergboerenregeling dan blijft.

3. We pleitten voor voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande campings aan de rand van het Centraal Veluwe Massief. Antwoord GS: De uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande campings in het Centraal Veluwe Massief nabij Emst zijn beperkt. Fysieke uitbreiding ten koste van natuur is uitgesloten. Ontwikkelingsmogelijkheden op de terreinen zelf blijven wel mogelijk mits zij voldoen aan de kwaliteitscriteria van groei en krimp.

4. Het bestuur heeft gepleit voor voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers in het buitengebied van Emst, zoals extensieve recreatie, boerderijwinkels, kleinschalige bedrijfjes en dergelijke. Antwoord GS: Nieuwe vormen van extensieve (verblijfs)recreatie zijn in potentie mogelijk rondom Emst, al dan niet in combinatie met bestaande agrarische bedrijvigheid.

5. We hebben gevraagd om de ontwikkeling van het Kievitsveld te richten op nieuwe en uitnodigende vormen van (extensieve) recreatie en niet op intensieve dagrecreatie zoals Heerderstrand en Bussloo. Antwoord GS: Er is ruimte voor een gebiedsspecifieke invulling van het Kievitsveld. Daarbij speelt ook een behoud van het eigen karakter en inpassing in de natuurlijk-landschappelijke structuur een belangrijke rol.

6. We hebben gevraagd om voormalige agrarische bebouwing (dus vrijkomende stal- en schuurruimte) te mogen verbouwen tot meerdere betaalbare wooneenheden. Antwoord GS: Deels kunnen we hierover geen uitspraak doen omdat de reconstructie zich richt op het landelijke gebied en niet op zogenaamde wooncontingenten. Dat zal binnen het nieuwe streekplan moeten worden geregeld. Aan de andere kant ondersteunen wij het voorstel van het Emster Belang van harte en biedt het reconstructieplan ook al een aantal goede uitgangspunten ten behoeve van dergelijke vormen van functieverandering.

7. Ook hebben wij gevraagd om voormalige agrarische bebouwing te mogen inzetten voor een werkfunctie (werkplaats, kantoor e.d.) voor de vele kleine ondernemers die Emst kent. Antwoord GS: We kunnen niet op voorhand stellen dat ieder type onderneming zondermeer geschikt is voor vestiging in vrijkomende agrarische bebouwing. Gezien de hoge gebiedskwaliteit liggen de mogelijkheden voor functieverandering vooral op het gebied van wonen en aan huis gebonden beroepen- en praktijkruimten. Bedrijvigheid die gepaard gaat met veel verkeersbewegingen en/of grootschalige opslag wordt hier niet onder verstaan.

8. We hebben gesteld dat voor zogenaamde hobbyboeren, voldoende stallingruimte voor vee en machines beschikbaar moet blijven. Antwoord GS: Indien bestaande schuren en opslagen gebruikt blijven worden voor de functie waarvoor zij zijn opgericht is er geen noodzaak om deze ruimten te saneren.

Conclusie:

Gedeputeerde Staten gaat in haar reactie in belangrijke mate mee met de zaken waarvoor we gepleit hebben. Dat is hoopvol. Verder moeten we alert zijn als het nieuwe streekplan wordt ontwikkeld en zorgen dat onze wensen daar ook bekend zijn en ingebed worden in het nieuwe plan.

Hoe nu verder?:

Het aangepaste reconstructieplan is onlangs ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Deze hebben het plan echter niet goedgekeurd. Dit heeft vooral te maken met voorstellen over de zogenaamde Agrarische Enclave, het gebied rond Elspeet, Uddel en Garderen. Als deze bottleneck is opgelost zal het
reconstructieplan waarschijnlijk worden goedgekeurd. Dan komen de financiële middelen beschikbaar en zullen uitvoeringsactiviteiten worden opgestart. Overigens is de uitvoering al op onderdelen gestart, denk bijvoorbeeld aan de bodemsanering van de beken en de vrijwillige ruilverkaveling Epe / Vaassen Oost en West.

PDF Printversie    Home