Agenda

Algemene Ledenvergadering Emster Belang

  

11 mei in de Hezebrink

 

Aanvang: 20.00 uur

 

1.     Opening, mededelingen

 

2.     Notulen van de jaarvergadering van 12 mei 2009

 

3.     Jaarverslag 2009

 

4.     Financieel verslag 2009 Emster Belang en Steunpunt Emst

 

5.     Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

Voornemen om in 2011 de contributie te verhogen met € 0,50 tot € 5,00.

 

6.     Bestuurssamenstelling

De heren Harm de Graaf en Wim van den Berg zijn afredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor over te gaan tot herbenoeming

 

7.     AHOED

Dokter Wiechers zal een uiteenzetting geven over de plannen aan de Oranjeweg

 

8.     Wat verder ter tafel komt

 

9.     Wensen en knelpunten

 

10.  Pauze

 

11.  Landschapsbeheer

Susanne Agterbosch, regiocoördinator van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland zal ingaan op de werkzaamheden van de Stichting in ons gebied en de kansen die deze voor Emst bieden. Specifiek zal mevrouw Agterbosch ingaan op het landschapsontwikkelingsplan dat de 4 gemeenten (Heerde, Epe, Apeldoorn en Voorst) recent hebben opgesteld.

 

PDF Printversie    Home