Thema's aantal briefjes stickers
·                     Veiligheid 16 14
·                     Woningbouw 69 109
·                     Voorzieningen 97 93
·                     Recreatie 64 45
·                     Natuur en Milieu 25 17
·                     Verkeer 80 72
·                     Buitengebied 31 41
·                     Werkgelegenheid & Bedrijvigheid 13 22
·                     Overige 8 22
Totaal 403 435
Veiligheid 16 14
Huisnummering beter in het buitengebied 1 1
Lantaarnpaal op zonne-energie (geschenk Nuon) werkt niet (parkeerplaats Oranjeweg ijscoboer) 1 0
Graag verlichting langs fietspad Epe - Vaassen (oude spoorlijn); dit is voor veel mensen een donker en eng pad 2 1
Meer straatverlichting in het buitengebied 2 -
Aangepaste verlichting: licht als schooljeugd fietst en donker als het nacht is 1 2
Verlichting bij het paadje aan de Kuilakkerweg - Leeuwenboomweg  3 8
Licht van de lantaarnpaal wordt belemmerd door de boom Kuilakkerweg 1 1
Maandelijks op een avond de politie bijpraten en bijgepraat worden door wijkagent 1 -
Voor kinderen speelruimte met een open karakter, geen begroeiing 1 -
Huisnummering beter in het buitengebied 1 1
Lantaarnpaal op zonne-energie (geschenk Nuon) werkt niet (parkeerplaats Oranjeweg ijscoboer) 1 -
Verlichting paadje bij de seniorenwoningen Hullandstraat/Leeuwenboomweg 1 -
Woningbouw 69 109
Woningbouw (alle types/leeftijden) 60 98
Mogelijkheden voor zelfbouw 1 3
Bij toekenning woningen eerst Emsternaren 2 2
Huizen in de kern niet in het buitengebied 1 3
Serviceflat in buitengebied 1 -
Meer wooneenheden in voormalige boerderijen 1 1
Actieve controle op permanente bewoning van recreatie woningen 1 -
Meer vrijheid in bouw 1 2
Inbreiding op vrije plekken 1 -
     
Voorzieningen 97 93
Honden uitlaatplaats / speelveld 9 7
Goed evenementenbeleid / eenvoudige regelgeving 2 1
Kinderopvang loskoppelen van Koppel / eigen beheer 10 14
Kinderopvang 4 3
Meer samenwerking tussen beide scholen 1 5
Een gezellig dorpsplein 13 11
Gezondheidscentrum 8 21
Instand houden winkels, bank, dagrecreatie etc. 15 5
Hezebrink (uitbreiden) 20 21
Betere groenvoorziening 1 -
Plantenbak kuilakkerweg 1 -
Behoud steunpunt TNT post 1 -
Brievenbus Emst noord 2 -
Regiotaxi meer op tijd, tarief glijdend (heel duur dan weer goedkoop) 1 -
Emsterfeestterein in het centrum houden 3 -
Goede plek voor de jeugd 1 -
Zwemwater voor honden bij de zomerdag 1 -
Fietsenstalling bij bushalten 3 3
Behoud begraafplaats 1 2
Recreatie 64 45
Sport 20 15
Kievitsveld 6 7
Dagrecreatie mogelijkheden en stimulatie 4 7
Recreatie op kanaal  4 1
Geen recreatie op Kievitsveld 1 -
Picknickbanken bij picknickplaatsen 1 -
(Kleinschalige) recreatie bevorderen 4 -
Meer ruimte boerderijcampings 1 -
Parkeerplaatsen rand bossen 1 -
Oude spoorlijn herstellen (boemeltrein) 1 -
Fietspad langs spoor verbeteren 2 -
Recreatie oude stortplaats 1 -
Kinderboerderij (verstandelijk) gehandicapten 1 2
Geen recreatie op kanaal 2 1
Overnachtingsvoorziening (hotel) 2 1
Permanente bewoning zomerhuizen 1 -
Transferium 1 -
Geen paardenmest op wegen 1 -
Clubhuis HDKS + Motorclub 1 -
Geen grootschalige activiteiten 1 5
Dorpsavonden 3 4
Wandel- en fietsroutes 5 2
Natuur en Milieu 25 17
Houdt buitengebied donker/geen lichtvervuiling 3 6
Emst moet een "groen" dorp blijven 5 4
Kroondomein toegankelijk 4 -
Afschieten wild - geen plezierjacht, wel door gemeente 1 2
Schaapskudde aan de Oranjeweg 1 2
Schakel boeren in bij onderhoud in buitengebied (geen overvloed zwijnen/roofvogels) 1 1
Oppassen voor een te beschermd karakter (groene zone e.d.) 1 -
Verfraai buitengebied - benut subsidiemogelijkheden (o.a. Boomgaarden/hagen/singels) 1 1
Verpest niet wat nu nog mooi is - heel zuinig op zijn 2 1
Ontsluiting Vossenbroek 1 -
Niet alles aan de natuur overlaten 1 -
Minder hekwerk - geen verrommeling 1 -
Extra aandacht voor beken en zandwegen 1 -
Korenbloemen 1 -
Geen kerstdennen, buxus en coniferen 1 -
Verkeer 80 72
Vrachtverkeer buiten Emst 11 13
Doorgaande weg Emst (Hoofdweg / Vaassenseweg) 22 22
Parkeergelegenheid binnenbebouwde kom 12 7
Openbare weg tussen dorp en voetbalveld veiliger maken (fietsstrook en betere verlichting) 3 3
Wegen met veel recreatieverkeer ivm fietsers verlagen tot 60km  1 -
Camping verkeer via rotonde over de Oranjeweg - Veldweg - Hanendorperweg 2 1
Onsluiting Veluwse Bron 5 2
Dikke boom bij rotonde weghalen (Brinkerweg) 1 13
Zandwegen verkeersluw: alleen aanwonenden; dood laten lopen 1 1
Tegengaan van onzinnige verkeersmaatregelen als drempels en snelheidsbeperkingen 1 2
In het bos tussen Emst en Vierhouten net als het stuk van Nunspeet 30 km   1 -
Weg Emst-Vierhouten helemaal 60 km 1 1
Gehele buitengebied 60km zone 2 2
Oudespoortracee helemaal fietspad 1 1
Nu bedenken waar over 20 jaar de rondweg Emst komt 1 1
Emst op verkeersborden A50 1 1
Aanduiding bedrijven verbeteren (aanwijsborden) 1 1
Geen rondweg 1 -
Waarschuwingborden voor overstekend wild Veldweg en Vaassensebinnenweg  1 -
Fietspad doortrekken Hertenkampseweg richting Oranjeweg 1 -
Snelheidsremming Oranjeweg waar je de bebouwde kom inkomt 1 -
Openbaar vervoer Emst - Apeldoorn 4 x per uur 2 -
Verloren beekweg: slecht zichtbare kruising; aangeven met bord gevaarlijke kruising 1 -
Betere handhaving Max. Snelheid 1 -
Meer snelheidscontrole; ook waar het uit winstoogmerk van de politie niet aantrekkelijk is 1 -
Drempels in Hogeweg i.v.m. stelselmatig te hard rijden 1 1
Drempels Ds van Rhijnstraat 1 -
Verkeersveiligheid rondom de Sprenge 1 -
Onverharde gedeelte Hanendorperweg is slecht. De toegang vanaf Gortel is afgesloten. Geeft problemen voor gasten 1 -
Buitengebied 31 41
Bij overlast van wild doeltreffende maatregelen 3 2
Behoud agrarisch landschap/behoud landbouw 12 28
Emst moet dorp blijven 1 3
Geen nertsfarms/geen varkensflats 3 1
Paardenbakkenbeleid ruim opstellen 1 -
Zandwegen buitengebied beschikbaar voor paarden en wandelaars en fietsers 1 2
Buitengebied blijft buitengebied 2 2
Toezicht op verrommeling platteland/bos; handhaving regelgeving 2 2
Start een project cultuurhistorie (behoud boerenerven en natuur) 1 1
Behoud van de buurtschappen 1 -
Beter onderhoud zandwegen 2 -
Betere waterafvoer in kwetsbaar gebied 1 -
Beter onderhoud sloten 1 -
Werkgelegenheid en bedrijvigheid 13 22
Bedrijvigheid buitengebied 9 19
Molen 1 1
Gelijk vergunningsstelsel (gehele gemeente) 2 2
Schoonhouden trottoirs / straten bebouwde kom 1 -
Overige 8 22
Eigenheid dorp behouden 4 9
Bomen Kuilakkerweg 'plakken' 2 5
Eerbiedigen zondagsrust 2 8

Excel versie        Home