Speerpuntennota Dorpsplan Emst

 

Hierbij presenteert de DorpsWerkGroep haar concept Speerpuntennota van het Dorpsplan Emst, waartoe het Emster Belang het initiatief heeft genomen en eigenaar zal worden van het document.

 

Tijdens de Dorpsavond op 6 november 2007 waren 101 inwoners van Emst aanwezig verdeeld over de volgende categorieën:

 

 

< 30 jaar

30 – 50 jaar

> 50 jaar

Man

2

22

40

Vrouw

5

10

22

 

403 aandachtspunten zijn ingeleverd door de inwoners van Emst. Deze hadden tevens de gelegenheid hier stickers bij te plakken die de mate van belangrijkheid aangeven. Hiervan werden er 435  bijgeplakt.

 

De werkgroep heeft de aangeleverde punten geïnventariseerd en gerubriceerd in de hieronder genoemde thema’s. Hiervan is deze Speerpunten Nota een  beknopt overzicht. Voor de uitwerking van de ingekomen ideeën/suggesties  zal gebruik worden gemaakt van ALLE  aangeleverde briefjes.

Door middel van “uitwerkgroepen” zullen er contacten worden gelegd met alle betrokken instanties zoals: gemeente Epe, Provincie Gelderland, Triada (de woningcorporatie), de Veluweborgh (woon- zorgaanbieder), Staatsbosbeheer, Gelders Landschap, e.a.

 

Als motief van de Dorpsavond is naar voren gekomen dat Emst Emst moet blijven! De eigenheid van het dorp moet behouden blijven.

 

De thema’s in mate van belangrijkheid zoals aangegeven door de aanwezige inwoners van Emst tijdens de dorpsavond, op een rij:

 

 

Briefjes

stickers

Voorzieningen

97

93

Verkeer

80

72

Woningbouw

69

109

Recreatie

64

45

Buitengebied

31

41

Natuur en Milieu

25

17

Veiligheid

16

14

Werkgelegenheid en Bedrijvigheid

13

22

Overig/Algemeen

8

22

Totaal

403

435


Voorzieningen:

 

Ten aanzien van de voorzieningen staat het dorphuis nummer één op de lijst. Dit dorpshuis vervult een belangrijke functie in Emst als ontmoetingspunt, voor sportbeoefening en het verenigingsleven en voor feesten en partijen. Voor Dorpshuis de Hezebrink is uitbreiding dan wel vernieuwing noodzakelijk om ook in de toekomst aan de behoefte te kunnen voorzien. Met name de sportzaal voldoet niet meer aan de huidige normen. Dit is uiteraard zeer belangrijk voor de activiteiten van de sportverenigingen die gebruik maken van de Hezebrink. Inmiddels zijn er door het bestuur van de Hezebrink plannen in voorbereiding.

 

In Emst blijkt grote behoefte te bestaan om een “dorpsplein” te creëren. Een plaats waar even op een bankje gezeten een praatje kan worden gemaakt en als centraal punt voor openlucht activiteiten.

 

Voor waarborging van een huisartsenpraktijk en andere medische voorzieningen in ons dorp zal gezocht moeten worden naar de mogelijkheid voor een gezondheidscentrum. De huidige dokterspraktijk groeit uit haar jasje. Door de medische voorzieningen, centraal en gezamenlijk  te huisvesten, is de mogelijkheid groot tot behoud en zelfs uitbreiding.

 

Met het vervallen van het Emster feestterrein aan de Kerkhofweg zal een nieuwe locatie gevonden moeten worden in het centrum. De voortgang van de bouw van de nieuwe wijk is afhankelijk van het vinden van deze locatie.

 

Er is vraag naar: betere groenvoorzieningen, behoud steunpunt TNT Post, brievenbus Emst noord, goede plek voor de jeugd, in de zomer zwemwater voor honden, fietsenstalling bij de bushaltes en behoud van de begraafplaats.

Het functioneren van de Regiotaxi laat sterk te wensen over.

Deze punten zijn actiepunten waar op korte termijn aandacht aan zal worden besteed.

 

Wat betreft de naschoolse  kinderopvang zoals deze is vastgesteld volgens de wettelijke regels, is Stichting Koppel verantwoordelijk in Emst. Ook de peuterspeelzaal is bij de Stichting Koppel aangesloten. De samenwerking vraagt echter aandacht.

 

Voor de beide basisscholen in Emst  is samenwerking op bepaalde onderdelen een wens.

 

Voor het in stand houden van de huidige winkels, bank, dagrecreatie e.d. kunnen alle Emstenaren zorg dragen.

 

Haal ergens anders niet, wat uw eigen dorp u biedt.

 

Verkeer:

 

In Emst is het verkeer, zo blijkt, een hot item. De doorgaande weg dwars door ons dorp houdt de gemoederen bezig. Waar enige jaren geleden de weg is versmald om de snelheid te doen verminderen, blijkt voor sommigen dat deze nu te smal is. Ook de parkeerplaatsen langs de Hoofdweg worden als te smal aangemerkt. De dikke boom nabij de rotonde wordt als hinderlijk ervaren.

Het vrachtverkeer mijden in het centrum (uitgezonderd bestemmingsverkeer) kreeg dan ook brede steun.

 

De aanduiding en bewegwijzering rondom Emst moet verbeterd worden. Op de A50 moet Emst aangegeven staan op de borden van afslag Vaassen-Terwolde..

 

Op andere plaatsen in ons dorp is tevens de behoefte om snelheids remmende maatregelen te treffen. De Ds.v.Rhijnstraat, Hogeweg en Oranjeweg (binnen bebouwde kom) zouden in aanmerking komen voor verkeersdrempels.

Ook maatregelen zoals snelheidscontroles worden genoemd.

 

Voor het buitengebied zou een 60 km zone ingesteld moeten worden.

Recreatieverkeer naar de campings aan de Hanendorperweg moet een andere aanrijdroute aangewezen krijgen. De bewegwijzering verwijst nu via de Hanendorperweg. Met name binnen de bebouwde kom zorgt dat voor overlast. Via de rotonde, Oranjeweg en Veldweg zou een mogelijke oplossing zijn.

 

De Hanendorperweg  moet eveneens veiliger gemaakt worden voor de jeugd die naar het Sportpark fietst. Fietsstroken, betere straatverlichting en een maximum snelheid van 60 km. zijn hier noodzakelijk.

 

Rondom de openbare basisschool de Sprenge zijn al veiligheidsmaatregelen genomen, maar is altijd nog een aandachtspunt voor verbetering.

 

Door alle nieuwe activiteiten bij het Kievitsveld is een dringende behoefte aan een betere en veilige verkeersontsluiting van dit gebied.

 

Woningbouw:

 

Conform de verwachtingen hebben de aanwezigen een grote inbreng geleverd voor dit onderwerp. Voor het realiseren van een variatie aan woningen voor zowel jong als oud en de mogelijkheid tot zelfbouw bestaat grote belangstelling. Tevens heeft de voorrangsregeling voor de eigen inwoners prioriteit.

Verwacht wordt dat het plan “Kerkhofweg” in 2008 van start zal gaan.

Voor de langere termijn zal worden gekeken naar locaties en mogelijkheden om verdere uitbreiding van Emst mogelijk te maken. Hierbij zal het dorpse karakter van Emst centraal staan.  Het bureau Zijaanzicht zal in dit traject de Dorpswerkgroep ter zijde staan.

 

Een inventarisatie moet gedaan worden naar de mogelijkheden tot (zelf)bouw. Op vrije plekken. Bij deze inventarisatie moet tevens gekeken worden naar de mogelijkheden om wooneenheden te creëren in voormalige boerderijen en de niet meer in gebruik zijnde agrarische bijgebouwen.

 

Er is tevens vraag naar “zorgwoningen” die de mogelijkheid bieden aan ouderen of mensen met een beperking, om zelfstandig te kunnen wonen.

In ons dorp bestaat (nog) niet de mogelijkheid om in Emst te kunnen blijven wonen zodra ondersteuning in de dagelijkse verzorging nodig is. Voor senioren of mensen met een beperking is een verhuizing naar omliggende dorpen dan ook een noodzaak. Deze stap is voor velen een moeilijke beslissing.

De Werkgroep zal met betrokken instanties/instellingen contacten leggen om de  mogelijkheden te onderzoeken.

 

 Recreatie:

 

In Emst zijn veel mogelijkheden om te recreëren: er zijn vele overnachtingsplaatsen voor kampeerders van een luxe camping tot kamperen bij de boer. Ook dagtoeristen komen goed aan hun trekken in ons dorp. Recreatiepark het Smallert, de daarbij behorende Kaarsenmakerij en de Koperen Ezel zijn daar een voorbeeld van. De nieuwe activiteiten nabij het Kievitsveld zoals het wellness centrum De Veluwse Bron en de electrische waterskibaan zetten eveneens Emst op de kaart.

Voor nieuwe recreatie geldt dat de voorkeur sterk uitgaat naar het bevorderen van kleinschalige activiteiten. Deze kunnen eventueel ook plaats vinden in het buitengebied. Hierbij wordt het kanaal en de voormalige stortplaats genoemd als locatie.

Over het bevaarbaar maken van het kanaal zijn de meningen verdeeld.

 

De omgeving van Emst leent zich uitstekend om te wandelen en te fietsen. Het uitbreiden van wandel- en fietsroutes en het creëren van parkeerplaatsen aan de rand van de bossen is dan ook gewenst.

 

Meer ruimte voor boerderijcampings en meer voorzieningen voor overnachtingen. Hierbij wordt gedacht aan een hotel en/of bed en breakfast voorzieningen.

 

Ook is een voorstel gedaan voor een kinderboerderij. Bij de maquettes die kinderen van de basisscholen gemaakt hebben, wordt ook een kinderboerderij in combinatie met een zorgboerderij gepresenteerd.

 

De picknickplaats aan de Eperweg heeft slechts één bank. Extra voorzieningen op deze gewilde plek zijn een wens.

 

Ook in Emst speelt de materie met betrekking tot het permanent bewonen van zomerhuisjes. Zowel vóór als tegenstanders hebben hier hun mening over laten horen.

Vanuit de overheid en ook vanuit de gemeentelijke politiek  is hier veel over te doen geweest en de regelgeving aangepast. Omdat het hier om een overtreding van de wet gaat denkt de Werkgroep hier geen rol in te kunnen vervullen.

 

Buitengebied:

 

Buitengebied moet buitengebied blijven: Emst moet een groen dorp blijven en het agrarisch landschap moet behouden blijven. Dit zijn een aantal  teksten die zijn aangeleverd door de inwoners van Emst. We houden kennelijk van ons cultuurhistorisch landschap.

Er zijn mogelijkheden om een project cultuurhistorie te starten voor het behoud van boerenerven en natuur.

 

De volgende punten met betrekking tot het buitengebied kwamen aan de orde:

 

- Geen nertsenfarms en geen varkensflats.

- Het paardenbakkenbeleid ruim instellen.

- De zandwegen toegankelijk voor paarden en wandelaars en fietsen.

- Aandacht en beter onderhoud van de zandwegen.

- Beter onderhoud van de sloten en waterafvoer in kwetsbare gebieden.

- Koeien in de wei houden, desnoods met subsidies.

- Wel beheer uitvoeren op het zgn ‘vogeltjesland’.

.

Er zal goed toezicht moeten worden gehouden om verrommeling van het landschap tegen te gaan. De regelgeving wat betreft het buitengebied zal gehandhaafd moeten worden.

 

Kleinschalige activiteiten bij leegstaande boerderijen/gebouwen behoren tot de mogelijkheden.

 

Het belang van “Buurtschappen” wordt vaak onderschat. Het bestaan hiervan heeft grote invloed op de leefbaarheid op het platteland. Het streven moet er dan ook op gericht zijn om deze ook in de toekomst te behouden. Door de komst van buurtbewoners die van elders komen, dreigt de buurt te versnipperen en sociale contacten te verdwijnen. Het is van groot belang dat door gezamenlijke activiteiten door een buurtvereniging of dergelijke, de onderlinge contacten worden gestimuleerd.

 

Natuur en Milieu:

 

Ons mooie dorp Emst heeft aan natuur heel veel te bieden. Het blijkt dat de inwoners daar trots op zijn en het willen behouden. Toch zijn er ook inwoners die niet alles aan de natuur over willen laten. Natuurlijk landschap betekent soms ook een verwaarloosde aanblik.

Ook het invoeren van een “groene zone” e.d. heeft grote gevolgen voor ons gebied.

Anders gezegd: het legt beperkingen op, maar er zijn ook kansen.

Boeren zouden ingeschakeld kunnen worden bij het onderhoud van de natuur en door middel van subsidiemogelijkheden o.a. boomgaarden/hagen en singels kan het buitengebied verfraaid worden.

 

Voor de overlast van wild zoals wilde zwijnen, wil men doeltreffende maatregelen. Hierbij is tegenstand voor “plezierjachten”.

 

Men zou graag ontsluiting van het “Vossenbroek” zien en openstelling van

“het Kroondomein”

Op de heide nabij de Oranjeweg zou een schaapskudde kunnen grazen.

 

Extra aandacht voor beken en zandwegen.

 

Veiligheid:

 

Voornamelijk vanuit de dorpskern is er vraag naar betere/meer straatverlichting. De huidige situatie leidt tot donkere paadjes waar men zich onveilig voelt. De genoemde locaties zullen nader worden bekeken en verwacht wordt dat op niet al te lange termijn actie kan worden ondernomen.

 

Voor het buitengebied zijn de meningen verdeeld. Meer straatverlichting met daar tegenover “donker moet donker blijven”. In sommige gevallen wordt zelfs gesproken van “lichtvervuiling”. Het beleid van Provincie en Gemeente is er echter op gericht dat het buitengebied donker moet blijven.

Voor defecte straatverlichting wordt verwezen naar de klachtenlijn van de gemeente.

 

Er is behoefte aan meer contact met de wijkagent. Meerdere keren per jaar zou een informatieve avond kunnen worden gehouden om bij te praten en bijgepraat te worden.

 

Een wens is naar voren gekomen dat de kinderspeelplaatsen  een open karakter gegeven moeten worden opdat deze niet omringd zijn door struiken of dergelijke. In de praktijk is gebleken dat  speelplaatsen waar van buitenaf geen zicht op de kinderen is, er door slecht-willende personen gebruik wordt gemaakt voor gegeven mogelijkheden. Dit maakt het speelveld achter de Hezebrink ongeschikt voor jonge kinderen. Daarnaast wordt van dit speelveld gebruik gemaakt om honden uit te laten.

Een speciaal aangemerkte hondenuitlaatplaats ziet de werkgroep als een actiepunt waar op korte termijn aandacht aan zal worden besteed. Ook onder het punt “voorzieningen” komt het creëren van een honden uitlaatplaats aan de orde.

 

Vanuit de bevolking (het verenigingsleven) is de wens naar voren gekomen voor een goed en eenvoudig evenementenbeleid en dito regelgeving. Het huidige beleid vraagt veel administratie en een lange voorbereidingstijd. Een eenvoudiger beleid en of regelgeving mag hierbij nooit de verantwoordelijkheid verleggen naar de aanvrager.

 

Werkgelegenheid en Bedrijvigheid.

 

Bedrijvigheid in het buitengebied is een grote wens. Het huidige bestemmingsplan buitengebied stimuleert bedrijvigheid niet. Een opdracht aan de Werkgroep is dan ook het onderzoeken van mogelijkheden om hier verandering in aan te brengen.

 

Met betrekking tot werkgelegenheid wordt een gelijk vergunningstelsel voor de gehele gemeente genoemd.

 

In de bebouwde kom is ergernis ontstaan over het schoonhouden van straten en trottoirs.

 

Vroeger was ons dorp in het bezit van een molen. Helaas is deze verloren gegaan. Toch bestaat in Emst de wens om deze te herbouwen.

 

Overig/Algemeen

 

Emst is een bloeiend, actief dorp om trots op te zijn. Er zullen activiteiten ontwikkeld moeten worden om met de tijd mee te gaan.

De wens is naar voren gekomen de zondagsrust te eerbiedigen.

 

Aan de Kuilakkerweg staan bomen die een bepaalde stof afscheiden die als “plakkerig” wordt ervaren.

 

 PDF / Printversie        Home