Jaargang 10, nr. 1 mei 2007

 

Voorwoord:

 

Het is nu half april, buiten is het volop lente, een paar weken eerder dan normaal. Er komt al blad aan de bomen, de pruimenbloesem is zelfs al verdwenen, appel- en perenbloesem komen al in  de knop. Schapen met lammetjes en de eerste koppels koeien in de wei. Fietsers rijden opgetogen en luchtigjes gehuld in T-shirt en korte broek voorbij. Voorjaar maakt iedereen vrolijk en het doet me extra realiseren in welk een mooi gedeelte van Nederland we hier wonen.

 

Ook het bestuur van het Emster Belang is in z’n nopjes. Afgelopen vrijdag lag eindelijk de verlossende brief op de deurmat van onze secretaris dat de Provincie de aanvraag heeft goedgekeurd voor medefinanciering van het Dorpsplan dat we als Emstenaren zelf mogen uitwerken en invullen. Maar liefst negentienduizend Euro subsidie van de Provincie. De gemeente Epe doet daar nog eens vijfduizend Euro bij. Dat geld hebben we o.a. nodig voor het organiseren van bijeenkomsten, opstellen van nieuwsbrieven en het inhuren van een extern bureau dat gaat helpen bij de uitwerking. Een kans die we ons als Emstenaren niet voorbij moeten laten gaan. Zelf te kunnen aangeven hoe we vinden dat ons dorp er in de toekomst uit zou moet zien. Ik wil jullie oproepen om hieraan actief deel te nemen. Voorjaar betekent ook dat er binnenkort weer de algemene ledenvergadering is. De uitnodiging hiervoor vindt u verderop in de Nieuwsbrief.

 

Dit jaar zijn er twee bestuursplaatsen vacant. Hans Vos heeft zich eind vorig  jaar uit het bestuur teruggetrokken en Janneke Wesselink is aftredend en niet herkiesbaar. We bedanken Janneke voor de bijdrage die zij in de afgelopen jaren heeft geleverd in het bestuur en ten behoeve van de Emster gemeenschap. Het valt niet mee om nieuwe bestuursleden te vinden. Veel verenigingen kampen hiermee, en zo ook het Emster Belang. Gelukkig heeft Ankie Lammers zich kandidaat gesteld en in de afgelopen maanden al wat aan het Emster Belang kunnen proeven. In deze Nieuwsbrief kunt u alvast nader met haar kennismaken. Van deze zijde nog een oproep voor nog tenminste 1 kandidaat om het bestuur weer helemaal compleet te maken.

 

André van Laar van Bouwbedrijf Van Laar zal tijdens de ledenvergadering uitleg geven over de voortgang van de nieuwbouwplannen aan de Kerkhofweg en ons een beeld schetsen van de woningbouw die daar zal worden gerealiseerd. Verder hebben we André Koot van het Waterschap Veluwe gevraagd om tijdens de ledenvergadering een toelichting te geven over de plannen van het Waterschap met ons gebied; de beken en sprengen, de Grift en het Apeldoorns kanaal en ook de discussie die nog zal volgen over de grondwaterstanden in delen van ons buitengebied. Het belooft weer een b(l)oeiend jaar en een boeiende jaarvergadering te worden. Wij rekenen op uw aanwezigheid en inbreng, niet alleen tijdens de jaarvergadering, maar ook daaromheen.

 

Het bestuur ven het Emster Belang.                             

 

  

Agenda

 

Van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 15 mei 2007 om 20.00 uur in De Hezebrink

  

1.    Opening en mededelingen waarnemend voorzitter

 

2.    Notulen van 18 april 2006

 

3.    Jaarverslag 2005

 

4.    Financieel verslag 2006

 

5.    Verslag kascommissie – verkiezing nieuw lid kascommissie

 

6.    Bestuursverkiezing:

Aftedend en niet verkiesbaar: de heer J.H. Vos en mevrouw J. Wesselink-van Essen. In de vacature die is ontstaan door het aftreden van mevrouw Wesselink stelt het bestuur voor mevrouw A. Lammers-Braakman te benoemen. Voor de invulling van de vacature ontstaan door het aftreden van de heer Vos zoekt het bestuur nog een enthousiaste kandidaat. Belangstellenden hiervoor kunnen zich opgeven bij het secretariaat tot de datum van de vergadering.

 

7.    Woningbouwplannen Kerkhofweg:

De heer André van Laar van Bouwbedrijf Van Laar zal een toelichting geven op de plannen zoals die thans voorgesteld worden.

 

8.    Inventarisatie wensen en knelpunten.

 

9.    Pauze

 

10.  Het Waterschap Veluwe  Graafteitsslag mogelijk;a is deze ook te lezen en te downloaden: cretariaat de Structuurnota inzien(de heer André Koot) zal  een toelichting geven op de plannen die het Waterschap met ons gebied heeft. De beken en sprengen, de Grift en het Apeldoorns kanaal zijn betrokken bij deze plannen en de grondwaterstanden in delen van ons buitengebied vormen ook een onderdeel.

 

Dorpsplan Emst:

 

Zelf het stuur in handen hebben.

 

In onze vorige Nieuwsbrief (2006/2) hebben we al aangekondigd dat het Emster Belang een projectvoorstel heeft opgesteld om tot een Dorpsplan te komen voor de toekomstige ontwikkelingswensen van Emst. Hiervoor is naast inzet van tijd en eigen denkkracht ook geld nodig. Van de gemeente hebben we al direct de toezegging gekregen dat zij € 5.000 willen bijdragen. In november 2006 hebben we bij de Provincie Gelderland ook een verzoek ingediend voor medefinanciering. Afgelopen week hebben we de brief met de toezegging ontvangen dat ook de Provincie ons initiatief ondersteunt en een bijdrage zal verlenen van € 19.000. Dit betekent dat de laatst hobbels nu zijn genomen en de weg open is om met z’n allen met deze grote kans en uitdaging aan de slag te gaan.

 

Dorpswerkgroep coördineert het proces:

 

Emster Belang is als initiatiefnemer en aanvrager opgetreden. Nu, bij de uitvoering, doen we echter een stapje terug en geven we de nog te installeren Dorpswerkgroep volledig de ruimte om de verdere invulling ter hand te nemen. Deze Dorpswerkgroep moet bestaan uit een brede vertegenwoordiging van de Emster gemeenschap; jong en oud, geboren en naderhand gekomen Emstenaren, uit de kern en het buitengebied, kerkelijk en vrijgezind. De Dorpswerkgroep is zo ongeveer een jaar actief en komt in die periode een keer of tien bijeen. Vanuit het Emster Belang wordt ondersteuning geleverd door Ankie Lammers en Dorothee van der Ende. Naast de Emster geleding zal ook een contactambtenaar voor de gemeente Epe, Manfred Haverman, aan de werkgroep worden toegevoegd. De heer Havelman zal onze ingang zijn voor vragen en informatie richting het gemeentelijke apparaat. Tenslotte zal de Dorpswerkgroep worden ondersteund door twee procesbegeleiders van de Vereniging voor Kleine Kernen (VKK-Gelderland). Zij hebben vaker met dit bijltje gehakt en zullen de dorpswerkgroep van advies dienen.

 

Hoe gaat het proces lopen?

 

Omdat het langer heeft geduurd dan we verwachtten voor de financiering rond was, moet het tijdpad en de tijdplanning nog worden herzien. We hopen dat de Dorpswerkgroep vóór de zomer geïnstalleerd kan worden en de eerste waarneembare activiteiten direct na de zomer, in september kunnen aanvangen. Dit zal een dorpsbijeenkomst zijn waar iedere Emstenaar van harte voor wordt uitgenodigd. Tijdens die avond zal een korte toelichting worden gegeven over wat een zelf uitgewerkt dorpsplan voor Emst kan betekenen. Verder kan iedereen tijdens die avond aangeven wat hij of zij belangrijke punten (wensen of knelpunten) vindt waar in het dorpsplan aandacht aan zou moeten worden besteed. Dit kan uiteenlopen van relatief kleine zaken die al jarenlang een doorn in het oog zijn, zoals slechte verlichting of het ontbreken van een stukje trottoir tot zaken die een veel ingrijpender karakter hebben zoals een verbetering van de parkeergelegenheid bij de Hezebrink, locaties voor toekomstige woningbouw. Iedereen kan daar punten inbrengen en samen moeten we bepalen welke wensen en knelpunten het meest belangrijk zijn en uitgewerkt moeten worden.

 

Speciale Nieuwsbrieven:

 

Tijdens het uitwerken van het dorpsplan zullen er met enige regelmaat een speciale nieuwsbrieven worden uitgebracht die huis-aan-huis  in Emst en haar buitengebied zal worden verspreid. Bedoeld om u op de hoogte te houden en u mee te laten denken en ook de mogelijkheid te geven om te reageren op datgene wat al is uitgewerkt. Ook zal een speciale pagina op de website van het Emster Belang worden ingericht met actuele informatie over de voortgang van het dorpsplan. Het Plan van Aanpak (de basis) staat al op de website. Voor belangstellenden kan deze ook worden ingezien bij het secretariaat (Engbroekweg 3).

 

Oproep voor enthousiaste meedoeners en –denkers:

 

Voor de Dorpswerkgroep hebben zich al enkele mensen aangemeld. Wij zijn nog op zoek naar meer mensen die mee willen denken over de toekomst van Emst en hoe wij deze er graag uit willen laten zien. Dit kan als lid van de Dorpswerkgroep of één van de uitwerkgroepjes die met een specifiek thema aan de slag gaan. De tijd die dit vraagt is beperkt, de tijdspanne is te overzien. Voor informatie of opgave kunt u zich wenden tot Dorothee van de Ende, tel 661068. Wij rekenen op u!!

 

Dorothee van der Ende

 

Structuurplan gemeente Epe

 

In 2005 heeft de gemeente Epe  samen met Triada Wonen een woonbehoefte onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is opgenomen in het structuurplan dat de gemeente in januari 2007 heeft uitgebracht. Het Structuurplan is een uitwerking van de Toekomstvisie Epe 2010 en gaat op hoofdlijnen in op de gewenste ontwikkeling van de gemeente op het sociaal-maatschappelijke en op het ruimtelijk-economische vlak voor de komende 10 jaar. Het plan geeft aan waar gebouwd kan worden voor bewoners en bedrijven. Ook wordt er een perspectief geschetst voor de ontwikkeling van landbouw, recreatie en natuur In deze structuurnota komen veel kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken voor.  Zoals bij voor-beeld de ontwikkeling van de huishoudens t/m 2015:

 

 

2005

2010

2015

2005-2015

1 & 2 pph < 25 jaar

240

260

270

13%

1 & 2 pph < 25 - 35jaar

770

670

690

-10%

1 & 2 pph < 35 - 55jaar

1.520

1.520

1.480

-3%

Gezinnen

5.240

5.180

5.110

-2%

1 & 2 pph < 55 - 75jaar

3.750

4.060

4.460

19%

1 & 2 pph < 75+

1.740

1.940

2.040

17%

Totaal

13.260

13.630

14.050

6%

 

Als u belangstelling voor deze uitkomsten hebt, dan kunt u bij het secretariaat (Engbroekweg 3) de structuurnota inzien. Op de website van de gemeente Epe is deze ook te lezen en te downloaden:

 http://www.epe.nl/gemeente/epe/navigatie.nsf/Structuurplan/$file/Structuurplan%20epe%20.pdf

 

De conclusie van de Structuurnota ten aanzien van de woningenbehoefte voor de gemeente Epe volgens het adviesbureau Companen ligt vooral in de volgende segmenten:

 

  1. goedkope meergezinskoopwoningen (appartementen);
  2. dure meergezinskoopwoningen (appartementen);
  3. goedkope meergezinshuurwoningen (appartementen);
  4. betaalbare meergezinshuurwoningen (appartementen).

           In deze lijst dienen voldoende seniorenwoningen te worden toegevoegd.

 

Gezien de wensen en behoeften die er in de gemeente Epe zijn en het gegeven dat de plannen in ontwikkeling al een verdeling kennen wordt voorgesteld om voor de resterende plannen de volgende uitgangspunten in te nemen:

 

            voor de huursector een forse bouwopgave in de middeldure huur om zo door-     stroming te  creëren;

  

voor de koopsector een forse bouwopgave in goedkope koop, hierbij wordt wel uitgegaan van marktconforme prijzen en niet van de prijsgrenzen die de provincie hanteert;

           

een bouwopgave voor appartementen;

 

de omzetting van een substantieel aantal bestaande huurwoningen naar goedkope koopwoningen. Hierbij zal wel worden getracht om te voldoen aan de prijsgrenzen die de provincie stelt.

 

Conclusies:

 

Bevolkingsopbouw

 

In de komende tien jaar zal de gemeente Epe te maken krijgen met een terugloop van de  bevolking met  ruim 250 personen naar 32850 inwoners;

 

-    alle leeftijdsklassen tot 45 jaar laten in de periode 2005-2015 een afname zien, die zich

      het sterkst manifesteert onder 35-44 jarigen (-19%);

-     het aantal inwoners van 65 jaar en ouder groeit flink (+23%), vooral onder 65-74  jarigen;

-      er is nu al sprake van vergrijzing, deze zal de komende jaren nog verder doorzetten;                      

-      de gemiddelde huishoudens grootte neemt af, waardoor het aantal huishoudens

       toeneemt;het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe, terwijl het aandeel

       huishoudens met kinderen en het aandeel huishoudens zonder kinderen afnemen.

 

Wat betekent dit voor de woningvoorraad

 

- Epe telt relatief weinig huurwoningen;

- een deel van de woningvoorraad is verouderd;

- het aanbod van woningen sluit niet aan bij de vraag vanuit starters;

- er ligt een opgave voor goedkope meergezinskoopwoningen (appartementen);

- er ligt een opgave voor dure meergezinskoopwoningen (appartementen);

- er ligt een opgave voor goedkope meergezinshuurwoningen (appartementen);

- er ligt een opgave voor betaalbare meergezinskoopwoningen (appartementen);

- het huisvesten van ouderen zal de komende jaren een belangrijke opgave zijn;

- het provinciale beleid maakt een kwaliteitsslag mogelijk.

 

Harm de Graaf

 

Andere Lay-out Nieuwsbrief.

 

Van verschillende kanten is ons ter ore gekomen dat de opmaak van de Nieuwsbrief in 2 kolommen,  niet gemakkelijk leesbaar is. Daarom heb ik gekozen voor een andere lay-out en een ander lettertype. Het z.g. Amerikaanse systeem, waarbij de onderwerpen in blokvorm worden weergegeven. Wij staan natuurlijk altijd open voor uw suggesties.

 

Verzoek van de redactie:

 

Wanneer u mooie foto’s van ons dorp hebt, die betrekking hebben op actuele onderwerpen,  dan ontvangen wij deze graag. De foto kan dan eventueel op de website geplaatst worden, bij het betreffende artikel. U kunt deze foto’s in JPEG formaat aanleveren.kelijkn - Dekkertueel op de website geplaatst worden, bij het betreffende artikel.

 

Redactie:

J. Broekman - Dekker

 

PDF / Printversie    Home