Jaargang 10, nr. 2 december 2007

 

Column

 

Bij het schrijven van deze column, zo medio november, staat de houtkachel in de keuken lekker te snorren. Buiten is het guur, echt guur weer. Er waait een harde wind en de regen klettert tegen de ramen. Een late herfst dit jaar. Ben benieuwd wat de komende winter ons zal brengen. Een winterslaap ??…., nee dat zit er niet in. Er is immers volop activiteit in Emst. Denk bijvoorbeeld aan het Dorpsplan. In september is de Dorpswerkgroep, die de uitwerking van het dorpsplan voor z’n rekening neemt, voor het eerst weer bijeen geweest en hebben zij de stappen die moeten worden gezet besproken. Ze zijn enthousiast aan de slag gegaan. Eind oktober heeft iedereen een uitnodiging in de bus gehad voor een dorpsavond in De Hezebrink en in het dorp hingen spandoeken voor een megasportcomplex in Emst. De dorpsavond op 6 november was een groot succes; een opkomst van ruim 100 Emstenaren. In een goede sfeer heeft iedereen naar hartelust zijn meningen en wensen kenbaar kunnen maken en tussen de bedrijven door werd aan de tafeltjes al volop gediscussieerd. De Dorpswerkgroep is goed gevoed en kan met al deze ideeën verder aan de slag.

 

Bij het Kievitsveld is ook volop activiteit. De bouw van de Veluwse Bron is uit de grond en de contouren van het hoofdgebouw zijn al goed zichtbaar. Er wordt met vereende krachten gewerkt om voor de komende zomer te kunnen openen. Even verderop, langs de oevers van de Smallertse plas, zijn de masten van de waterskibaan geplaatst. De hierbij behorende kantine en kleedruimten lijken te wachten op het moment dat ze in gebruik genomen kunnen worden.

 

Iets waar u wat minder van heeft gemerkt, zijn de veranderingen rond de website van het Emster Belang. Fiona Vos heeft ons vanaf de start van onze website belangeloos ondersteund. Eerst met het maken van ontwerp van onze site en vervolgens als webmaster. Omdat we steeds intensiever gebruik gaan maken van ons internetmedium en we met bestuurslid Wilbert Stegeman zelf expertise is huis hebben gekregen, hebben we in goed overleg met Fiona besloten om het beheer van de site zelf ter hand te nemen. Langs deze weg wil ik Fiona van harte bedanken haar inzet voor het Emster Belang in de afgelopen jaren. Wilbert heeft zijn nieuwe rol als webmaster enthousiast opgepakt en is druk doende om de site nog gebruiksvriendelijker in te richten.

Graag nodig ik u uit om regelmatig even www.emsterbelang.nl aan te klikken.

 

Rond de woningbouw in Emst blijft het stil, veel te stil. Natuurlijk gebeurt er wel het nodige, en vooral achter de schermen. Maar een duidelijk tijdstip waarop de (langverwachte) schop ook daadwerkelijk de grond in zal gaan is nog niet afgegeven. Dat is toch wel erg teleurstellend, zeker na zo’n stormachtige aanloop waarin iedereen plechtig verklaarde er helemaal voor te zullen gaan. In 2008 moet de schop gewoon de grond in. Dit is meer dan een nieuwjaarswens die de Emstenaren, oud en jong, van harte ondersteunen.

 

Met het oog op de komende feestdagen wenst het bestuur van het Emster Belang u allen een prettige Kerst en een voorspoedig 2008 toe.

 

Namens het Bestuur

Sjoerd Bokma

 

Het Veluwegevoel – deel 2

 

In de nieuwsbrief van jaargang 9 nummer 2 hebt u reeds het een en ander kunnen lezen over de bijeenkomst die gehouden is over het Veluwegevoel. Na deze bijeenkomst hebben de VKK (Vereniging Kleine Kernen), KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) en de GMF (Gelderse Milieufederatie) conclusies en aanbevelingen verbonden aan deze bijeenkomst alsmede ook aan de andere bijeenkomsten die gehouden zijn in andere dorpen op de Veluwe. Deze conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op alle bijeenkomsten die gehouden zijn tezamen.

 

Hieronder kunt u de conclusies en aanbevelingen vinden:

 

De Koe:

 

De Veluwenaar bestaat niet, maar de Veluwe wel. De bewoners van de Veluwe voelen zich niet sociaal-cultureel met elkaar verbonden. De mensen voelen zich in hun eigen dorp wel sociaal-cultureel met elkaar verbonden. De mensen delen wel een aantal waarden op de Veluwe  maar vinden toch dat hun gemeenschap in veel opzichten echt uniek is. En niet lijkt op die van buurdorpen. Wel hebben de Veluwenaren dezelfde reden om het dorpsleven te waarderen.  Die reden is saamhorigheid.  Ze vinden dat ze allemaal in een uniek stuk Nederland wonen. En ze hebben veel waardering voor het landschap.

De koe staat voor het bekende en gewaardeerde Veluwe met het boerenbedrijf als deel van de dorpssamenleving. Maar tijden veranderen en het dorpsleven staat onder druk op de Veluwe.

 

Het Paard:

 

Tijdens alle bijeenkomsten is de “rijke” westerling ter sprake gekomen die naar de Veluwe verhuisd is vanwege het mooie landschap maar die weinig op schijnt te hebben met de dorpscultuur. De komst van de westerling is in de ogen van de bewonders goed te herkennen in het landschap. Denk aan de opmars van het paard achter witte omheiningen. Dit is een algemeen beeld dat geen recht doet aan de vele bewoners van buiten die zich wel inzetten voor het dorp.

 

Als we de trend van de komst van de rijke westerling tegenover de trend van het vertrek van jongeren zetten,die geen kans hebben om een eigen huis te kopen in het dorp waar zij geboren zijn, zien we een groot probleem. Met het verdwijnen van jongeren verdwijnen er ook een aantal basisvoorzieningen in het dorp zoals scholen, verenigingen en mantelzorg. Dit zijn belangrijke voorzieningen waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hierdoor blijft het dorp gezellig en levendig. De vergrijzing en hoge import lijken hier wel extra sterk aanwezig. De dorpsbewoners maken zich hier zorgen over. Dorpsbewoners nemen nu in bijna alle dorpen, vaak in samenwerking met gemeenten, initiatieven om starterswoningen te bouwen. Ook VKK en GMF en enkele andere organisaties zetten zich in voor de leefbaarheid in de Veluwse dorpen. Een voorbeeld is het pilotproject “Dorpen groeien op eigen wijze”. Het idee achter dit project is om tot woningbouw te komen waar het dorp als sociale gemeenschap beter van wordt en waar ook natuur en landschap kwalitatief beter van worden. Als dit lukt dan zal dit voor even tegemoetkomen aan de grote vraag naar een passend woningaanbod. De vraag is echter of dit genoeg zal zijn voor alle dorpen en op de langere termijn. Niet in alle dorpen zal voor alle doelgroepen genoeg gebouwd kunnen worden. Oplossingen liggen misschien in allianties tussen dorpen waarbij inwoners van het ene dorp meewerken aan het oplossingen voor bijvoorbeeld starters of ouderen die worden gerealiseerd in een ander dorp waar meer mogelijkheden zijn om te bouwen. Die woningen staan dan open voor bewoners van beide dorpen.

 

Ook het toerisme biedt veel kansen. De bewoners van de Veluwe zien het als een voorrecht om op de Veluwe te wonen en vinden dat anderen ook van deze omgeving moeten kunnen genieten. Bewoners hebben wel aangegeven dat ze weinig behoefte hebben aan meer toeristen in het hoogseizoen. Ze zien liever een uitbreiding van het recreatieseizoen en meer kwaliteit in het toerisme. Volgens de VKK en de GMF kan de verbetering van kwaliteit gerealiseerd worden door meer gebruik te maken van het unieke karakter van de dorpen. Bijvoorbeeld door er in de marketing gebruik van te maken dat het ene dorp geschikter is voor christelijke toeristen dan andere dorpen. Op die manier voelen dorpsbewoners en toeristen zich sneller thuis bij elkaar. Dorpen moeten echter wel leefbaar blijven. Recreatieondernemers zullen bewust de samenwerking met de winkeliers in het dorp moeten aangaan. Dit is goed voor de dorpsbewoners en voor de recreatiesector.

 

Het Edelhert:

 

Terreinbeheerders en overheden streven steeds meer naar een aaneengesloten natuur op de Veluwe. Daarom wordt er meer uitgegaan van natuurlijk bosbeheer en worden hekken en verbodsborden verwijderd. Hierdoor ontstaat een toename van het groot wild waaronder het edelhert. De dorpsbewoners zijn hier niet altijd even gelukkig mee. Natuurlijk bosbeheer zorgt voor meer flora en fauna maar leidt ook tot een rommelig bos omdat dood hout blijft liggen. Met name oudere dorpsbewoners storen zich hier aan en wijzen op brandgevaar. Tevens hebben dorpsbewoners het idee dat de natuur rond de dorpen steeds minder toegankelijk wordt. Vooral ouderen storen zich aan het verdwijnen van paden en aan de toename van hekken rond hun dorp. Jongeren hebben meer moeite met de afwaardering van wegen wat hun mobiliteit beperkt. Ouderen en jongeren kunnen elkaar vinden in de constatering dat de Veluwe gemaakt is door de mens en dat de mens het recht heeft om in te grijpen op de Veluwe. Dat idee staat haaks op wat er nu gebeurt. Het wild krijgt steeds meer ruimte en de bewoners steeds minder. Terreinbeheerders geven aan dat de toegankelijkheid van de Veluwe niet is verminderd. Wel is een enkel pad misschien verdwenen maar daar tegenover staat dat meer delen van de Veluwe zijn opengesteld. Ook geven zij aan dat er hekken verwijderd zijn. Dit in tegenstelling wat bewoners beweren. Er is duidelijk een wederzijdse behoefte aan onderlinge communicatie over natuurbeheer rond de dorpen. Overheden en terreinbeheerders lijken zich niet altijd goed te realiseren welke impact bepaalde veranderingen in de directe leefomgeving van mensen met zich meebrengen. Deze veranderingen worden vaak opgelegd zonder de mensen gevraagd te hebben wat zij willen. Bewoners willen betrokken worden in plaats van geïnformeerd worden. Organisaties zouden daarom voorzichtiger te werk moeten gaan naarmate ze dichter bij de grenzen van de dorpen komen. Het gaat hierbij niet alleen om de toegankelijkheid en keuzes voor soorten beheer maar ook om de veranderingen in de inrichting van de (publieke) ruimte en bij het vraagstuk hoe een agrarisch terrein om te vormen tot een natuurterrein. Hiervoor zouden zogenoemde leefbaarheidscirkels ingesteld kunnen worden. Cirkels die uit 1 of meer schillen bestaan. Hoe dichter een schil bij het dorp ligt hoe meer invloed de bewoners van dit dorp hebben. De dorpsraad zou hiervoor een goed aanspreekpunt kunnen zijn.

 

De koe, het paard en het edelhert hebben alledrie een plek op de Veluwe ook al lopen belangen niet altijd parallel. De kunst is wel om overheden, terreinbeheerders, koepels van recreatieondernemingen en dorpsbewoners met elkaar samen te laten werken aan de ontwikkeling van de Veluwe.

 

Wilbert Stegeman

 

Introductie Ankie Lammers

 

Ankie Lammers is de nieuwe aanwinst als bestuurslid van het Emster Belang en zoals tot nu toe bij alle nieuwe bestuursleden is geschied ook hier een klein kennismakingsgesprek.

Ankie is geboren en getogen in Emst. Samen met haar man is ze wel voor een periode van 4 jaar uitgeweken naar Epe, maar dat was geen succes. Ze mistten het buitenleven en de buren lieten blijken dat zij konden zien dat de familie Lammers buitenmensen waren.  Ze zijn dus snel weer vertrokken naar Emst waar ze op de Veldweg een mooi huis met een prachtig onderhouden tuin hebben en ze vrij uitzicht hebben over de weilanden. Samen hebben ze 2 zonen en een kleinzoon, waar Ankie als rechtgeaarde grootmoeder niet over uitgesproken raakt.

 

Op mijn vraag waarom ze in het bestuur van Emst plaatsgenomen heeft, antwoordt Ankie dat ze niet alleen besturen leuk vindt, maar dat ze ook het gevoel heeft om iets nuttigs voor de Emster samenleving te kunnen doen. Met name nu het Dorpsplan zoveel aandacht vraagt en er zoveel nieuwe projecten op stapel staan.  Ik denk hierbij met name aan het Dorpsplan waar ze namens het Emster Belang ook zitting in neemt. Ankie spreekt haar bezorgdheid uit over de buitengebieden. Het verarmt. De boeren zijn bijna allemaal weg en de weiden die altijd zo prachtig waren verarmen ook. Het hele gezicht verandert en niet altijd ten goede. Op mijn vraag waar zij zich in Emster Belang speciaal op zou willen richten, is het voor de hand liggende antwoord: “De buitengebieden”.

 

Met de andere bestuursleden van het Emster Belang, wil Ankie zich inzetten voor de gemeenschap. Ze is enthousiast over de nieuwe op stapel staande plannen en wil zich daar ook graag nuttig in maken. Ik heb het gevoel dat haar dat wel zal lukken.

 

J. Broekman – Dekker

 

NAMEN , OORSPRONG EN BETEKENIS IN EMST

 

Mw. Post  uit Emst vroeg ons waar de naam van de “Leeuwenboomweg” aan ontleend is. Sjoerd Bokma heeft  wat speurwerk verricht en kwam onder andere uit bij de heer Jan Nienhaus van de gemeente Epe. Na wat meer aanvullend speurwerk kwam Sjoerd met het volgende antwoord:

 

Voor naamgeving in de wijk Kuilakker, is bij raadsbesluit van 15 oktober 1992, gekozen voor namen van percelen bouwland uit dit gebied zoals deze werden genoemd in het register van landerijen, opgemeten in 1809. In dit gebied komt de naam “leeuwenboom”voor.  De herkomst van de naam dateert dus al van tenminste twee eeuwen geleden. Het is in Nederland een vrij unieke naam. Een zoektocht op het internet via Google heeft in Nederland geen plaatsen opgeleverd met deze  straatnaam .  Het boekje “Veldnamen en oude boerderij namen in de gemeente Epe”,  geschreven door de heer Otten, biedt geen verdere verduidelijking. Begin 19e eeuw wist iedereen in Emst waar de Leeuwenbomen stonden. Er was een akker achter en bij de Leeuwenbomen, 3 schepels land aan de Leeuwenbomen, bosgrond de Leeuwenbomen en een stuk bouwland genaamd de “Leeuwenboomsakker”. Omdat deze namen vóór 1800 niet voor komen, gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een aanplant van de zogenaamde “Levensboom”, een van oorsprong Noord- Amerikaanse naaldboom. Na 1800 begon men de heide en zandverstuivingen te bebossen (einde citaat Otten). Dus goed beschouwd had de Leeuwenboomweg, eigenlijk “Levensboomweg”moeten heten.

 

Stand van zaken Woningbouw

 

Mei jl.. tijdens de jaarvergadering van het Emster Belang, heeft André van Laar van Bouwbedrijf Van Laar uit Vaassen een presentatie gegeven over de bouwplannen aan de Kerkhofweg / Oranjeweg. Er zijn toen ook schetsen getoond van de verschillende typen woningen die in de nieuwbouw zullen worden gerealiseerd. Ten opzichte van de eerdere schetsen is het plan verder ontwikkeld en op onderdelen ook daadwerkelijk verbeterd. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden dat er vanuit de woningen zo veel mogelijk uitzicht zal zijn op groen en dat inkijk bij andere woningen wordt vermeden. Levensloopbestendigheid heeft ook veel aandacht gekregen. De 18 te bouwen appartementen zijn levensloopbestendig, dat wil zeggen goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook de hoekwoningen in het plan zijn levensloopbestendig doordat de garage simpel verbouwd kan worden tot een slaapkamer met badkamer. De verwachting was toen dat de bestemmingsplanprocedure al snel van start zou kunnen gaan. Oktober jl. heeft het Emster Belang een gesprek gehad met de verantwoordelijk wethouder, de heer Joop van Nuijs, om van hem te horen wat de stand van zaken is en nogmaals onder de aandacht te brengen dat de Emster gemeenschap wil dat er spijkers met koppen worden geslagen.

Volgens Van Nuijs is over het voorliggende plan voor de woningbouw overeenstemming. De laatste vooronderzoeken zijn inmiddels afgerond en de voorbereidingen voor de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan liggen op schema. De gemeente is momenteel met de ontwikkelaar Van Laar in onderhandeling over de exploitatieovereenkomst. Dit laatste vraagt meer tijd dan vooraf gedacht, maar als beide partijen bijelkaar kunnen komen, kan de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan snel van start gaan. Het is de bedoeling om bij de bestemmingsplanwijziging ook het voormalige UPS-terrein te betrekken.

 

Feestterrein:

 

Direct gekoppeld aan de nieuwbouw speelt de verplaatsing van het huidige feestterrein. De gemeente is hierover in gesprek met de Oranjevereniging. Er liggen een aantal opties waar het feestterrein naar toe verplaatst zou kunnen worden. Het is cruciaal dat dit is geregeld voordat tot realisatie van het plan Kerkhofweg / Oranjeweg kan worden overgegaan. De gemeente wil aan de andere kant ook niet te veel vooruitlopen op de feiten: Er moet ook redelijke zekerheid zijn dat de bouwplannen doorgang zullen vinden.

 

Parkeerplaatsen Hezebrink:

 

De kans dat er rond de Hezebrink extra parkeergelegenheid zal komen is verder toegenomen. De gemeente heeft gekeken of er mogelijkheden zijn om de huidige parkeerruimte aan het Hezeplein en de Ds.van Rhijnstraat efficiënter in te richten. Die mogelijkheden lijken aanwezig: direct aanwonenden, bezoekers van De Hezebrink en anderen zullen er baat bij hebben. De gemeente is nog bezig om hiervoor budget vrij te maken. Als dit lukt en realisatie binnen handbereik komt, zullen omwonenden hierover nader worden geïnformeerd.

 

Verkeersveiligheid OBS De Sprenge:

 

De gemeente heeft een extra versmalling aangebracht ter hoogte van de oversteekplaats bij de openbare basisschool De Spenge. Een verbetering ten opzichte van de oude situatie, maar het betekent niet dat de situatie nu 100 % veiligheid garandeert. De situatie ter plekke blijft immers onoverzichtelijk. Hiervoor is ook de medewerking nodig van ouders en passanten. Rijdt voorzichtig en let goed op. Breng en haal  uw kinderen zo veel mogelijk te voet of met de fiets. Als u toch met de auto komt, parkeer deze dan op de daarvoor bestemde plaatsen en loop die laatste 50 – 100 meter naar de school. Zo dragen we met z’n allen ons steentje bij aan de verkeersveiligheid.

 

Alert op het inbrekersgilde:

 

Lange tijd is Emst er nagenoeg van bespaard gebleven, maar de laatste maanden neemt het aantal inbraken en insluipingen ook in ons mooie dorp en buitengebied hand over hand toe. Wees alert en maak het het dievengilde niet al te gemakkelijk. Doe uw auto en uw fiets op slot als u deze wegzet. Zorg ook dat de schuurdeur afgesloten is zodat de kostbaarheden die u daarin heeft staan niet zo voor het weghalen liggen. Doe ook de huisdeuren op slot als u naar buiten gaat en niet direct zicht heeft op wie er binnen kan komen. Vergeet niet om de ramen te sluiten als u weggaat. Een klein aantal tips die iedereen wel kent, maar waarvan het verstandig is om deze ook zelf toe te passen. Verder is het ook goed om allert te zijn op verdachte situaties in de omgeving en, mochten deze zich voordoen, ze te melden aan de politie.

 

De DorpsWerkplanGroep  (DWG)

 

Nadat in september de DWG echt van start ging hebben we een fietstocht door Emst en het buitengebied gemaakt om onze procesbegeleiders van de VKK Gelderland (Vereniging Kleine Kernen) sfeer te laten proeven. Op 6 november jl. werd de Dorpsavond gehouden in de grote zaal van de Hezebrink. Iedere Emstenaar is opgeroepen door middel van de media, posters in de winkels en openbare gebouwen en in de brievenbus, ideeën en wensen kenbaar te maken tijdens deze Dorpsavond. Ook bij de toegangsweg is iedereen gevraagd, door middel van twee grote spandoeken, zijn of haar  mening te geven. Willen wij een mega sportcentrum? Dit onderwerp was zo maar aangegrepen om de inwoners van Emst te “prikkelen” om na te denken over de toekomst van ons dorp. Tijdens de Dorpsavond waren 104 bijzonder enthousiaste Emstenaren en een aantal belangstellenden uit andere dorpen en de politiek aanwezig. Vol animo zijn de gele stickers beschreven met opmerkingen, wensen en ideeën. Over 9 onderwerpen (veiligheid, woningbouw, voorzieningen, recreatie, natuur en milieu, verkeer, buitengebied, werkgelegenheid en bedrijvigheid en algemeen) kon een mening gegeven worden.

 

In de pauze kon iedereen de ideeën van de oudste basisschoolkinderen van de beide scholen bekijken. Zij zagen de toekomst van Emst kindvriendelijker met bij voorbeeld een eigen zwembad, een skatebaan of een zorg-/kinderboerderij. De ideeën waren uitgevoerd in zeer leuke maquettes. Na de pauze kon iedereen door middel van een sticker aangeven welke onderwerpen/ideeën met stip aangepakt dienen te worden. In totaal werden 400 gele blaadjes met ideeën en wensen opgeplakt. Vervolgens werden 401 stickertjes op de blaadjes geplakt De DWG kan terugkijken op een zeer geslaagde Dorpsavond. Een aantal ideeën kunnen direct aangepakt worden, andere ideeën en wensen zullen de komende tijd ter hand genomen worden om met realistische plannen aangeboden te worden aan de Gemeenteraad.

Zodra de inventarisatie van deze Dorpsavond is afgerond zal die gepubliceerd worden op de website www.emsterbelang,nl onder de button “Dorpsplan”. Houdt deze site dus in de gaten.

 

De Hezebrink

 

Sinds een aantal dagen is de aanbouw bij het dorpshuis nu echt klaar. Er is een verdubbeling van het jeugdhonk ontstaan en het is de bedoeling dat de officiële opening eind november of begin december zal gaan plaatsvinden. Stichting Koppel, welke ook de huurder zal zijn van deze ruimte, zal de opening voor haar rekening nemen. Uitnodigingen zullen z.s.m. volgen. Ook zijn we als bestuur druk bezig om de parkeerproblematiek aan te pakken. Er zijn reeds een aantal gesprekken geweest met de wethouder en eind november zal er nog een moeten plaatsvinden. We hopen dan te concluderen dat de gemeente haar afspraken nakomt. Afwachten dus maar! Ook is er begonnen met het zoeken van een groot aantal personen voor een stuurgroep welke gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de huidige sportzaal te vergroten of eventueel een nieuwe sporthal te gaan bouwen. De eerste bijeenkomst is in september geweest en de geluiden waren zodanig positief dat het bestuur besloten heeft de bovengenoemde stuurgroep zo spoedig mogelijk te gaan installeren. De brieven naar de gebruikers van het dorpshuis zijn reeds verzonden en we hopen begin 2008 snel van start te kunnen gaan met een enthousiaste groep mensen, aangeleverd door de gebruikers van ons dorpshuis.

 

Het bestuur van dorpshuis “de Hezebrink”

 

PDF / Printversie    Home