Jaargang 11, nr. 1 mei 2008

 

Column:

Het heeft even geduurd, maar het voorjaar heeft nu echt plaats gemaakt voor de winter. Het was weer geen ouderwetse Hollandse winter met sneeuw en vorst, waar de schaatsen ondergebonden konden worden en jong en oud van ijspret konden genieten. Nee, meer een kwakkelwintertje zoals we de laatste jaren vaker hebben meegemaakt. Een voorbode van de klimaatverandering? Emst ontwaakt weer uit zijn winterslaap. In de tuintjes wordt weer volop geschoffeld en gespit en met regelmaat hoor je grasmaaiers zoemen om het gazon weer glad en strak te maken. In het buitengebied zijn de boeren volop in de weer met tractoren en mestinjecteurs om zich voor te bereiden op het komende groeiseizoen. De eerste koeien, al dan niet met kalveren, lopen weer in de wei. De natuur ontwaakt; er verschijnt voorzichtig het eerste groen in de bomen. De weides tonen een goudgele gloed van de paardenbloemen en her en der zie je de pinksterbloemen boven het maaiveld uitkomen. Wandelaars en fietsers trekken er massaal op uit en genieten van het zonnetje en de ontluikende natuur. In de achterliggende maanden is er weer het nodige gebeurd. De Dorpswerkgroep is druk doende om met de input die een ieder heeft geleverd een speerpuntennota uit te werken. Daarin zijn onderwerpen opgenomen die u belangrijk vindt om Emst mooi, leefbaar en veilig te houden. Een volgende stap zal zijn om deze in zogenaamde uitwerkgroepen te vertalen in concrete plannen en voorstellen. Hierbij zijn uw ideeën en inbreng weer van belang. Schroom niet en meldt u hiervoor bij de dorpswerkgroep aan. We zijn ook blij met de energie die de Emster ondernemers tonen. Het winkelbestand in Emst heeft de afgelopen jaren een ware “facelift” doorgemaakt, met als meest recente de verbouw en uitbreiding van de oude “Meermarkt” tot een ruim opgezette en goed geoutilleerde “Spar” supermarkt. Zorg blijft wel bestaan of we belangrijke voorzieningen als een eigen Rabobank filiaal op termijn kunnen behouden. Onlangs is een eerste start gemaakt met de verlenging van het fietspad over het oude spoorwegtracé richting Epe. De fietstunnel onder de S309 is aangelegd. Met het doortrekken van het fietspad gaat er een lang gekoesterde wens in vervulling. Het Emster Belang heeft bij de gemeente geïnformeerd over de status van de voormalige vuilnisbelt aan de Koeweg. Hierover meer in deze nieuwsbrief. We gaan er nog steeds vanuit dat er dit jaar nog een aanvang zal worden gemaakt met de woningbouw in het plan Kerkhofweg / Oranjeweg. Een belangrijk punt hierbij is dat er een goede alternatieve locatie met voorzieningen beschikbaar komt voor het houden van het Emster feest. Nog niet voor dit jaar, maar wel voor de jaren daarna. De gemeente is in onze optiek hiervoor verantwoordelijk en aan zet. Er moet worden doorgepakt, want de vraag naar (starters)woningen is groot en verdere vertraging leidt alleen maar tot hogere prijzen. De jaarvergadering van het Emster Belang staat weer voor de deur. Een terugblik en verantwoording over het achterliggende jaar, de verkiezing van een nieuw bestuurslid.  Het bestuur heeft Wim van den Berg, als kandidaat, bereid gevonden. Wim heeft de afgelopen maanden al  enthousiast meegedraaid en wij zijn erg blij met zijn kandidaatstelling. Verder is de jaarvergadering de gelegenheid om uw wensen (groot en klein) naar voren te brengen. Na de pauze hebben we een primeur, namelijk een film over Emst rond 1950. De jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 27 mei om 20.00 uur in de Hezebrink. Wij hopen natuurlijk weer op uw komst en inbreng.

Het bestuur

Agenda:

 

Van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 27 mei 2008 om 20.00 uur in De Hezebrink

  

1.       Opening en mededelingen

 

2.       Notulen van 15 mei 2007

 

3.       Jaarverslag 2007

 

4.       Financieel verslag 2007

 

5.       Verslag kascommissie – verkiezing nieuw lid kascommissie

 

6.       Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: mevrouw Van der Ende en de heer Stegeman.

Voor de invulling van de vacature ontstaan door het aftreden van de heer Vos heeft het bestuur de heer Wim van den Berg bereid gevonden deze plaats in te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich opgeven bij het secretariaat tot de datum van de vergadering.

 

7.       Inventarisatie wensen en knelpunten

 

8.       Pauze

 

9.       De Stichting Oud Epe (in de persoon van Bennie van der Veen) zal een film vertonen over Emst rond 1950. Wij zijn de heer Bennie van der Veen bijzonder erkentelijk dat hij deze film wil vertonen met nog nooit vertoonde beelden uit ons dorp. Zo zullen er beelden te zien zijn van de Hoofdstraat die gerenoveerd werd in 1950 ter hoogte van de Blue Sky, muziekvereniging optocht van diverse verenigingen. Ook zijn er enkele winkels in beeld waaronder een slagerij

 

Jaarverslag 2007

 

Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van het maken van een Dorpsplan. Begin 2007 kregen wij het groene licht doordat de Provincie Gelderland formeel de aangevraagde subsidie toezegde. Hierna is met volle energie gewerkt om de Dorps Werk Groep samen te stellen die zo breed mogelijk de bevolking van Emst representeert. Samen met 2 procesbegeleiders die door de VKK Gelderland zijn opgeleid is de Dorps Werk Groep vol enthousiasme aan het werk gegaan. Op 6 november is een dorpsavond georganiseerd. Tijdens deze avond konden de inwoners van Emst door middel van gele briefjes hun wensen kenbaar maken. Over het verloop van de ontwikkelingen is uitgebreid bericht in onze Nieuwsbrieven en de stukken zijn te vinden op onze website: www.emsterbelang.nl.

 

Het bestuur van Emster Belang heeft in het jaar 2007 9 maal vergaderd. De Nieuwsbrief is tweemaal verschenen in 2007 waarin wij zo goed mogelijk verslag geven van datgene waar wij mee wij bezig zijn. In de loop van 2007 heeft het bestuur van Emster Belang besloten het beheer van de website in eigen handen te nemen. Wilbert Stegeman heeft prachtig werk geleverd. De vorderingen met betrekking tot de woningbouwplannen aan de Kerkhofweg zijn door het bestuur nauwlettend gevolgd. Op 2 april heeft de burgemeester een kennismakingsbezoek gebracht, waarbij een aantal punten besproken zijn zoals woningbouw, de dorpenweg, accommodaties. Een bloemetje is gestuurd aan Banden Van Essen en ’t Smallert.

 

De volgende bijeenkomsten zijn bijgewoond:

Jaarvergadering VKK

Landschappelijk Ontwikkelings Plan

Klankbordgroep Platform Recreatie & Toerisme.

Daarnaast is overleg gevoerd met wethouders van de gemeente Epe en heeft het Emster Belang de kas gecontroleerd van de VKK.

 

De Emster vlag is nog steeds beschikbaar. Deze is te koop bij Tellegen en de Spar.

 

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2008:

 

De heer S. Bokma                                voorzitter                      aftredend 2009

De heer H. de Graaf                             vice-voorzitter               aftredend 2009

Mevrouw D.T. van der Ende-Gorter        secretaris                     aftredend 2008

De heer G. Nijhof                                 penningmeester            aftredend 2009

Mevrouw A. Lammers-Braakman           2e secretaris                 aftredend 2009

De heer W. Stegeman                           lid                                aftredend 2008

De heer W. van den Berg                      asp. lid                         aftredend 2010

 

 

 

Kascommissie:

De heer G. van der Steen                                                         aftredend 2008

De heer M. van der Ziel                                                            aftredend 2009

De heer G. Buitenhuis                                                              aftredend 2010

 

Concept Notulen jaarvergadering van 15 mei 2007

 

1.       Opening en mededelingen voorzitter

De vice-voorzitter, Sjoerd Bokma, heet allen van harte welkom.

Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Huybens, Riphagen en v.d. Ziel en mevrouw Broekman-Dekker In verband met het terugtreden van de voorzitter wegens privé omstandigheden, neemt Sjoerd Bokma  de honneurs als voorzitter waar. Hij kijkt alvast op een drietal zaken vooruit:

 

  1. De ontwikkelingen met betrekking tot het Dorpsplan.

 

In de Nieuwsbrief zijn de leden uitgebreid geïnformeerd. In 2006 tijdens een forumavond is geëvalueerd wat de impact is van de Emster Visie. Het bleek dat duidelijker aangegeven moest worden welke dingen belangrijk zijn voor ons als Emst. Een kans bij uitstek om zelf een eigen uitgewerkte visie te ontwikkelen: hoe zien wij de toekomst, leegloop van het platteland, zelf aandragen welke oplossingen wij zien. Verder valt te denken aan verkeersveiligheid. Met de ontwikkeling van het Dorpsplan kunnen wij proactief aan de slag gaan en nemen zelf het stuur in handen.

 

  1. De Veluwse Bron

 

Een aantal grote hobbels zijn nu genomen. Deze ontwikkeling door een enthousiaste ondernemer uit de eigen gemeenschap betekent veel voor de werkgelegenheid en dus waarborg voor de leefbaarheid.

 

  1. Woningbouw

De eerste stap is gezet in het project Kerkhofweg. Het kan echter niet blijven bij dit ene bouwproject. De Provincie geeft ook aan dat in de kernen gebouwd moet kunnen worden naar behoefte. In de Dorpsvisie kunnen wij goed verwoorden wat de behoefte is en kunnen wij hard maken om woningbouw voor elkaar te krijgen.

 

2.       Notulen algemene ledenvergadering van 18 april 2006

 

De secretaris leest de notulen voor. De conceptnotulen waren al te lezen op de website. In de toekomst zullen deze samen met de uitnodiging voor de jaarvergadering worden mee gestuurd. Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt zodat de notulen aldus vastgesteld worden.

 

3.       Jaarverslag 2006

 

Het jaarverslag 2006 wordt voorgelezen. Ook het jaarverslag zal voortaan met de Nieuwsbrief worden mee gestuurd. Ook dit verslag geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

 

4.       Financieel verslag 2006

 

De heer Gerrit Nijhof neemt de baten en lasten door. Het jaar 2005 is afgesloten met een negatief saldo van € 1.123,00. Dit negatief saldo is te wijten aan het feit dat Emster Belang de Emster vlag heeft laten maken. Nog niet alle vlaggen zijn verkocht. Een contributieverhoging is toch niet noodzakelijk. Bij dit verslag worden geen op- of aanmerkingen geplaatst.

 

5.       Verslag kascommissie

 

De heer Gert van der Steen doet verslag van de kascommissie. Zij hebben controle uitgevoerd en alle stukken in orde bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.

-          verkiezing nieuw lid kascommissie:

De heer Gert Buitenhuis stelt zich beschikbaar om de plaats van de aftredende heer van Dorresteijn in te nemen.

 

6.       Bestuursverkiezing

 

Aftredend en niet verkiesbaar zijn de heer J.H. Vos en mevrouw J. Wesselink-van Essen. Het bestuur heeft in september al afscheid genomen van de heer Vos. Sjoerd Bokma neemt afscheid van Janneke Wesselink, waarbij hij haar bedankt voor haar inzet, waarbij zij vooral aandacht heeft geschonken aan de veiligheid binnen het dorp. Als dank krijgt zij een ballpoint met inscriptie en een bos bloemen. Ankie Lammers, die al enige tijd heeft meegedraaid in het bestuur, wordt bij acclamatie gekozen tot bestuurslid. De secretaris krijgt nu het woord en vraagt de vergadering de heer Sjoerd Bokma te benoemen tot voorzitter, met dien verstande dat elk jaar zijn voorzitterschap heroverwogen zal worden. Ook Sjoerd Bokma wordt bij acclamatie benoemd en wel tot voorzitter.

 

7.       Woningbouwplannen Kerkhofweg

 

De heer André van Laar geeft een uiteenzetting van de voorgenomen plannen aan de Kerkhofweg. Het concept voorontwerp Bestemmingsplan is 16 mei klaar. Hij geeft aan waar de woningen gebouwd zullen gaan worden (de woningen zullen zoveel mogelijk uitzicht hebben op het groen) en laat schetsen zien van de voorgestelde buitenkant van de huizen en hoe de groenvoorziening eruit gaat zien. De 18 te bouwen appartementen zijn levensloopbestendig, dat wil zeggen rolstoelgebruikers kunnen overal in). Ook hoekwoningen zijn levensloopbestendig doordat de garage simpel verbouwd kan worden tot slaapkamer en badkamer. Binnenkort zal de bestemmingsplanprocedure gestart worden. Als de procedures normaal verlopen, dan zal volgend jaar begin zomer gebouwd kunnen worden en zal de infrastructuur klaar zijn. Het feestterrein is nog niet geregeld. In de Exploitatieovereenkomst tussen de Gemeente en Van Laar wordt vastgelegd dat Emstenaren voorrang krijgen bij de toewijzing van de woningen. Met betrekking tot de starterswoningen geeft André van Laar aan dat de starters voorrang krijgen.

 

 

8.       Inventarisatie wensen en knelpunten

Marco Visser vraagt E.B. zich sterk te maken voor een lantaarn in de buurt van De Halte. Dit wordt ervaren als een donker stuk. Geantwoord wordt dat dit verzoek prima past in de te ontwikkelen Dorpsvisie. Gert van der Steen draagt aan dat tussen Epe en Vaassen in de Reconstructieplannen een groene wig ontwikkeld wordt. Het zou handig zijn als Emster Belang aanwezig is bij de ontwikkeling van deze visie. De voorzitter antwoordt dat er heel veel gebeurt, zonder dat menigeen zich dit realiseert. Het Emster Belang probeert zo goed mogelijk de vinger aan de pols te houden en mee te praten.

 

9.       Pauze

 

10.   Het Waterschap Veluwe

 

De heer Anton Koot, coördinator van ons stroomgebied, geeft een uiteenzetting over het werk van het Waterschap. Het Stroomgebied Uitwerkings Plan (SUP) moet elke 4 jaar herzien worden. Zo kent Emst veel beken. In het SUP staan specifieke maatregelen genoemd, zo wordt het Vossenbroek hersteld. Ook het bevaarbaar maken van het kanaal komt voor in het SUP. Er liggen 36 kunstwerken in het kanaal die aangepakt moeten worden. De kosten worden nu geraamd op € 180 miljoen.

 

DorpsWerkGroep  (DWG)

 

 

In de vorige nieuwsbrief deden wij u verslag van de Dorpsavond waar alle Emstenaren hun wensen en ideeën wat betreft de toekomst van ons dorp kenbaar konden maken. De DWG heeft alle ingeleverde briefjes geïnventariseerd en deze verwerkt in een Speerpuntennota. Door middel van een huis aan huis brief hebben wij alle inwoners hierover geïnformeerd. De Speerpuntennota is de basis voor het te vormen Dorpsplan Emst. U kunt de Speerpuntennota en het overzicht van alle ingeleverde briefjes vinden op de website: www.emsterbelang.nl  onder de button Dorpsplan. De volgende stap in het proces was het toetsen van de haalbaarheid van de voorstellen zoals beschreven in het plan van aanpak. Hiervoor is op 9 april jl. een Toetsingsbijeenkomst gehouden in de Hezebrink. Hiervoor waren deskundige instanties uitgenodigd waaronder de Gemeente Epe. Per onderwerp is door middel van groepsdiscussies gezocht naar haalbaarheid en mogelijke oplossingen. Hoe realistisch zijn de wensen en welke middelen zijn nodig om het doel te bereiken? Welke oplossingen zijn haalbaar en welke oplossingen zijn moeilijker te realiseren en welke lijden zelfs tot een dood spoor? De discussies zijn zeer zinvol gebleken. Duidelijk is dat bepaalde ideeën of wensen mogelijk binnen afzienbare tijd te realiseren zijn en dat andere onderwerpen betrekking hebben op de lange termijn visie. U zult begrijpen dat wij deze avond niet tot concrete oplossingen zijn gekomen maar wel tot een voorzet wat betreft het Dorpsplan. Het uiteindelijke doel is dat deze zo breed mogelijk wordt gedragen door de inwoners van Emst.

 

In de komende tijd zal de DWG aan de slag gaan met alle aangedragen informatie en wij vragen daarbij dringend uw hulp. Per onderwerp wordt een Uitwerkgroep samengesteld uit alle geledingen van de bevolking van Emst. Man, vrouw, oud of jong, heeft u affiniteit met één van de onderwerpen meldt u aan om mee te denken. De Uitwerkgroepen zullen naar verwachting na de zomervakantie van start gaan voor de duur van twee à drie maanden. Meldt u aan via de website of bij één van de leden van de DWG. Mogen wij op u rekenen?

MEMO

Aan                           : Emster Belang, mevrouw Lammers en mevrouw Van den Ende

Van                           : Jan Berkhoff, wethouder volksgezondheid

Onderwerp                 : Stortplaats Pollenseveenweg

Kopie gezonden aan   : Hedwig Bisseling

Datum                       : 15-01-2008

Wij hebben 17 september 2007 een bespreking gehad over de voormalige stortplaats aan de Pollenseveenweg in Emst. Van dit overleg is een verslag gemaakt dat ook aan u is toegezonden.

 

Tijdens dit overleg heeft u uw bezorgdheid geuit over het procentueel hoge aantal gevallen van slokdarmkanker in de omgeving van de voormalige stortplaats. Er is afgesproken dat ik hierover contact zou opnemen met de GGD. Recent heeft de GGD geantwoord op de gestelde vraag.

 

Het antwoord luidt als volgt: “Bij een zeldzaam voorkomende kankervorm heeft het nut een kankerkluster onderzoek te doen. Bij een veelvoorkomende kankersoort zie je verschillende redenen waarom de kanker bestaat. Ook wanneer het aantal meer voorkomt dan in het landelijk gemiddelde kun je hier geen conclusies aan verbinden. Onderzoek naar de oorzaken heeft dan geen zin. SlokdarmCA komt veel voor. Het is anders als het zou gaan om een vrij zeldzame soort kanker, b.v. leukemie bij kinderen. Ook wanneer het gaat om mesotelioom, (asbestkanker red.) dat maar door 1 oorzaak ontstaat, kan een vergelijkend onderzoek zin hebben.” Uit de reactie van de GGD blijkt dus dat het verband tussen de rond de voormalige stortplaats in Emst voorgekomen gevallen van slokdarmkanker en de aanwezigheid van de voormalige stortplaats niet is aan te tonen. Het uitvoeren van een kankerkluster onderzoek heeft dus geen nut.

 

Tijdens het overleg van 17 september 2007 is ook gesproken over de bodemverontreiniging in de omgeving van de voormalige stortplaats. In het verslag van dit overleg staat vermeld dat er in het diepe grondwater stroomafwaarts van de stortplaats naast een aantal lichte verontreinigingen sterk verhoogde gehalten aan arseen aanwezig zijn. De provincie (bevoegd gezag voor deze verontreiniging) heeft aangegeven dat het wel een ernstig geval van bodemverontreiniging betreft maar dat er niet gesaneerd hoeft te worden. Deze beslissing van de provincie is gebaseerd op de te verwachten risico’s van de aanwezige verontreiniging. In het gesprek van 17 september 2007 is  aangegeven dat er momenteel geen plannen bekend zijn voor de voormalige stortplaats. Uit interne navraag blijkt inderdaad dat hier momenteel geen plannen voor zijn.

 

PDF / Printversie    Home