Jaargang 11, nr. 2 december 2008

                                                                                                   

Column

 

Het einde van jaar 2008 nadert weer met rasse schreden. Bijna al weer een jaar voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. Of beter gezegd: Wat lijkt de tijd toch snel te gaan. Ieder jaar heeft immers ongeveer even veel dagen, uren en minuten. Dit jaar hadden we zelfs een dag extra. Ik kan me niet herinneren dat ik daar wat van heb gemerkt. Terugblikkend op het achterliggende jaar, dan zijn er een aantal belangrijke zaken de revue gepasseerd. De Dorpswerkgroep heeft hard gewerkt aan de totstandkoming van ons Dorpsplan, een heldere visie waarin wensen en knelpunten zijn verwoord die onder de Emster bevolking leven. Op onderdelen worden ook al duidelijke oplossingen aangedragen. Groot was de belangstelling, zowel vanuit de Emster gemeenschap als de gemeentelijke politiek tijdens de officiële overhandiging, eind september aan het Emster Belang en aansluitend aan het College van Burgemeester en Wethouders van Epe in de persoon van wethouder Joop van Nuijs. Een woord van waardering voor iedereen die hieraan een bedrage heeft geleverd, en speciaal ook aan de Dorpswerkgroep, is op zijn plaats. Er ligt een gedegen stuk werk, waar we mee verder kunnen. Punten die nog verder uitgediept moeten worden, zijn inmiddels opgepakt door zogenaamde uitwerkgroepen. We hebben er hiervan vier, namelijk Wonen, Voorzieningen, Verkeer & veiligheid  en tenslotte Buiten-gebied & recreatie. Met heel concrete punten zoals bijvoorbeeld verlichting op een paar donkere door-gaande plaatsen, huisnummeraanduiding in het buitengebied vanaf de openbare weg zullen al direct door ons onder de aandacht van de gemeentelijke politiek worden gebracht. De huisnummeraanduiding was overigens ook één van de aandachtspunten in het verkiezingsprogramma van een van de coalitiepartijen.

 

Belangrijke andere mijlpalen voor Emst in 2008 waren de opening en ingebruikname van De Veluwse Bron en de waterskibaan. Een flinke impuls voor de locale werkgelegenheid en naar ons idee een gepast en relatief kleinschalig recreatief gebruik van het Kievitsveld, met aandacht voor natuur. Ten aanzien van de bouwplannen aan de Hoofdweg / Kerkhofweg verloopt de voortgang gestaag. Er is inspraak geweest van aanwonenden die zich zorgen maken over onderdelen van het plan. We zijn er van overtuigd dat Bouwbedrijf Van Laar en de gemeente zorgvuldig met deze vragen en uitingen van zorg zijn omgesprongen, deze wellicht weg hebben kunnen nemen, of waar mogelijk eraan tegemoet zijn gekomen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan nu goedgekeurd en we hopen van harte dat er nu weer vaart in de realisatie zal komen. Spannend wordt het wel of er voldoende gegadigden zullen zijn om de nieuw te bouwen woningen te betrekken. Mede door de kredietcrisis is het vertrouwen van zowel banken als consumenten in onze economie gedaald, wat zijn weerslag heeft op de huizenmarkt. We hopen van ganser harte dat het vertrouwen weer snel herstelt. Ook over de nieuwe locatie voor het Emster feest bestaan zorgen bij aanwonenden. Met name de omschrijving “evenemententerrein” roept vragen op als “zou er veel meer dan het Emster feest kunnen gaan plaatsvinden”? Dat laatste is nadrukkelijk niet de bedoeling en er moet een formulering in het bestemmingsplan te vinden zijn die dat uitsluit. Het Emster feest is een vrolijk dorpsfeest, dat de saamhorigheid onder de Emster inwoners door  tal van activiteiten versterkt.

 

Verderop in deze Nieuwsbrief wordt ingegaan op de planontwikkeling voor de Wisselse Poort en het Vossenbroek, waar Waterschap Veluwe en Provincie onlangs een eerste informatiebijeenkomst over belegd hebben. Een terugkoppeling van een tweetal bijeenkomsten die vanuit de gemeente zijn georganiseerd over de verkeersveiligheid in het Buitengebied (aan de zuid-westkant van Emst). Een interview met Wim van den Berg, sinds dit voorjaar bestuurslid van het Emster Belang. Verder wordt er nog aandacht besteed aan het Dorpsplan en de uitwerkgroepen die er mee aan de slag zijn gegaan en het platform recreatie & toerisme van de gemeente Epe. Wij wensen u veel leesplezier. Mocht u vragen, opmerkingen, tips of suggesties hebben dan horen wij deze graag.

 

Met het oog op de komende feestdagen wenst het bestuur van het Emster Belang u allen een prettige Kerst en een gezond en voorspoedig 2009 toe.

 

Het Bestuur

 

Wim van den Berg stelt zich voor.

 

Wie is Wim van den Berg? Een man van 51 jaar die woont aan de Kanaalweg, op de grens tussen Vaassen en Emst. Ik zal proberen iets over mijzelf te vertellen. Ik ben geboren in 1957 in Wanneperveen. (Kop van Overijssel) Toen ik 16 jaar was, ben ik op het huidige adres komen wonen met mijn ouders. Dit was toen nog vóór de A50 en heette nog Vlekkertseveldweg. Eerst heb ik samen met mijn vader een agrarisch bedrijf gerund en vanaf 1980 samen met mijn vrouw Jansje, die geboren is aan de Geerstraat in Vaassen. Samen hebben wij 3 kinderen en een stel huisdieren. Na het MKZ-drama, zijn we op kleine schaal begonnen met een dierenpension. Na een jaar gestopt met de agrarische kant van het bedrijf en gegroeid met het dierenpension. Dit heeft nu een zodanige omvang dat het een volwaardig bedrijf is, waar ik volledig in werk en mijn beide dochters gedeeltelijk.

Naast mijn eigen bedrijf ben ik ook actief geweest als bestuurslid bij de Rabobank, bestuurslid van de school met de Bijbel in Emst en diaken van de kerk in Emst. Ik was nog maar net functieloos of de voorzitter van het Emster Belang, Sjoerd, belde mij voor een plek in het bestuur van het Emster Belang. Na wat wikken en wegen, overleg met mijn vrouw, besloten om mij beschikbaar te stellen.

Zolang wij hier wonen zijn we altijd op Emst gericht geweest. Ik zal proberen mij in te zetten voor het dorp Emst en zijn buitengebied en zo de leefbaarheid in onze prachtige omgeving in stand te houden. Ik wil de leden nog bedanken voor het vertrouwen in mij.

 

Het Dorpsplan is gereed!

 

Onder grote belangstelling van de inwoners van Emst en genodigden is het Dorpsplan Emst officieel aangeboden aan Burgermeester en Wethouders van de gemeente Epe. Het Dorpsplan dat een visie inhoud op de ontwikkeling van Emst met als centraal onderwerp de leefbaarheid van het dorp. Nadat het Emster Belang het eerste exemplaar uit handen van de voorzitter van de Dorpswerkgroep kreeg uitgereikt, mocht deze het officieel aanbieden aan de Wethouder Nuijs. Het Dorpsplan omvat de ideeën en wensen die door de Emstenaren zelf zijn aangedragen en door de Dorpswerkgroep verwoord en gebundeld zijn. Een gedegen plan, een handvat voor de politiek voor de toekomstige ontwikkeling van Emst. Door de Dorpswerkgroep werd door middel van een Power Point presentatie het  plan inhoudelijk toegelicht. De voorzitter van het Emster Belang, Sjoerd Bokma, bedankte de Dorpswerkgroep voor haar inzet. Na het officiële gedeelte gaf de heer André van Laar een impressie over de nieuw te bouwen wijk aan de Kerkhofweg.  Door middel van een Power Point presentatie konden de aanwezigen een goed beeld krijgen hoe de wijk er uit zal komen te zien. Naar verwachting start het nieuwbouwproject in 2009.

 

Het Dorpsplan is gereed, maar nu verder?

 

Met de hiervoor genoemde overhandiging is Emst nog niet klaar met haar Dorpsplan. Eigenlijk begint het nu pas. Het Emster Belang heeft het startsein gegeven voor de uitwerking van de visie. Hiervoor zijn Uitwerkgroepen in het leven geroepen die de plannen verder uit zullen werken. Deze groepen zijn weer samengesteld uit enthousiaste Emstenaren. De thema’s Woningbouw, Voorzieningen, Buitengebied/Natuur/Milieu/Recreatie en Verkeer worden door een Werkgroep verder uitgelicht zoals:

Wat moet er in detail gebeuren en waar halen wij het geld vandaan?  Hierin zullen de betreffende deskundige partijen worden betrokken die nodig zijn om de plannen te realiseren. De Uitwerkgroepen worden ondersteund door het bureau ZijAanZicht. Deze externe deskundigen kunnen de helpende hand bieden om te adviseren bij het maken van een ruimtelijke visie. Mocht blijken dat bepaalde gewenste uit te voeren maatregelen niet haalbaar zijn om diverse redenen dan zullen alternatieven moeten worden gezocht of zal meer actie moeten worden gevoerd dan wel ondernomen. In het komende jaar zullen wij u wederom op de hoogte houden van de ontwikkeling van uitwerken van het Dorpsplan. Ook het Emster Belang zal als belangenvereniging van het dorp, andere thema’s die zijn genoemd in het Dorpsplan, onder de aandacht brengen bij de gemeentelijke politiek en betrokken instanties. Deze thema’s worden gezien als een korte termijn visie en we hopen dat er zichtbaar in ons dorp maatregelen genomen worden die de inwoners van Emst belangrijk vinden.

 

Wordt vervolgd!

Ankie Lammers

 

Natura 2000 gebied Veluwe en het beheerplan

 

De Europese Unie heeft enige jaren geleden het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden, waarvan de Veluwe er eentje is (#57), maar wel de grootste en daar valt een gedeelte van het Emster buitengebied ook onder. Deze Natura 2000-gebieden wijst Nederland op dit moment aan. Voor de Veluwe worden de definitieve grenzen samen met het beheerplan in september 2009 vastgesteld door de  Minister van LNV. Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. In grote lijnen ziet het proces er als volgt uit:

 

Eerste consultatie      december 2008  Inventarisatie bestaand gebruik 

Tweede consultatie    februari 2009     1e concept beheerplan 

Derde consultatie       april-mei 2009   2e concept

                                juni 2009           Vaststelling beheerplan  

 

Mocht u hierover meer willen lezen, dan kunt u het beste kijken op de website van LNV: www.minlnv.nl. Daar vindt u onder “onderwerpen” een verwijzing naar Natura 2000. Ook kunt u doorzoeken naar specifieke informatie over Natura 2000/gebied 57 de Veluwe. Overige links waar u informatie kunt vinden zijn:

 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=6&id=n2k57&topic=documenten

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16699

 

Veluwse natuur verdroogt

 

Natuur heeft een goede waterstand nodig anders verdwijnen planten en dieren Ons land heeft prachtige en zeer waardevolle natuurgebieden die verdrogen. Als we niet in actie komen verdwijnen deze natuurgebieden op termijn. Niets doen betekent dat planten en dieren verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat we de natuur helpen aan een goede waterstand. Niet morgen, maar liefst vandaag. Provincie Gelderland heeft middelen vrijgemaakt om bestaande initiatieven een impuls te kunnen geven en sneller resultaat te kunnen boeken. Waterschap Veluwe werkt samen met de provincie aan goede oplossingen binnen het beheersgebied van het waterschap.

 

Compensatie is uitgangspunt.

 

Herstel van de natuur gaat niet vanzelf. Het vraagt de medewerking van burgers, bedrijven en andere organisaties, maar zeker ook van de agrariërs die binnen het gebied werken en wonen. Om zo goed mogelijke oplossingen te vinden zoeken we de samenwerking met deze partijen. We bespreken mogelijkheden van grondruil, boerderijverplaatsing, functieverandering of verkoop van de gronden of andere opties. Deze oplossingen worden zorgvuldig onderzocht. Wanneer er hierbij schade wordt geleden zal deze worden gecompenseerd. De provincie vindt het van belang om in overleg met betrokkenen tot goede gedragen oplossingen te komen. De ingrepen zorgen voor een bijzondere natuur waar de hele maatschappij in de toekomst van kan genieten.

 

TOP-lijstgebieden

 

TOP-lijstgebieden zijn door de provincie aangewezen gebieden waar maatregelen nodig zijn tegen verdroging en waar de schade aan de ‘natte’ natuur met prioriteit moeten worden hersteld. Ook wordt in

deze gebieden nieuwe natuur gerealiseerd. Er is gekozen voor een beperkt aantal gebieden, om zo de aanpak van de verdroging te kunnen versnellen. Gelderland heeft in totaal 35 TOP-lijst gebieden. Een aantal daarvan liggen in het beheergebied van Waterschap Veluwe. Het waterschap werkt daarom in opdracht van en samen met de provincie aan de maatregelen tegen de verdroging en realisatie van de provinciale natuurdoelen in deze gebieden. De maatregelen moeten uiterlijk in 2013 klaar zijn. En van de benoemde TOP-lijst gebieden liggen er twee binnen de ‘Emster grenzen’ het Wisselse- en Tongerense Veen en het Vossenbroek.

 

Hydrologische herstelplannen

 

Om verdroging van de natuur binnen de TOPlijst gebieden tegen te gaan maakt Waterschap Veluwe voor elk gebied een hydrologisch herstelplan. Deze plannen moeten voor 2010 zijn vastgesteld door het bestuur van Waterschap Veluwe. De maatregelen moeten voor de TOPlijst gebieden uiterlijk in 2013 zijn uitgevoerd. Dit doen we voor een groter gebied. In elk herstelplan werkt Waterschap Veluwe maatregelen uit om de gewenste watercondities voor het betreffende TOPlijst gebied te realiseren. Een gebied kan worden vernat door bijvoorbeeld watergangen rondom (en in) natuurgebieden ondieper te maken, delen van het natuurgebied af te plaggen, door beken weer te laten meanderen of door stuwen te plaatsen, zodat de afvoer van water wordt vertraagd. Bij het opstellen van hydrologische herstelplannen wordt ook rekening gehouden met de ontstaansgeschiedenis en de aardkundige, cultuurhistorische en recreatieve waarden van het gebied. Uw inbreng als terreinbeheerder, agrariër, burger of landgoedeigenaar is hierbij zeer belangrijk. Voor elk herstelplan worden enkele scenario´s uitgewerkt. Deze scenario’s worden beoordeeld op de bijdrage aan natuurherstel maar ook op de effecten voor landbouw en bijvoorbeeld de bebouwing. Vanzelfsprekend worden de scenario’s ook op haalbaarheid en betaalbaarheid getoetst.

 

Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regiem (GGOR)

 

Waterschap Veluwe stelt gelijktijdig met de hydrologische herstelplannen voor de TOPlijst gebieden het gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regiem op voor vier grotere gebieden. Het betreft de blauwe gebieden op de kaart. Dit doen we in samenwerking met belangengroepen uit de streek. Op de bijgevoegde uitnodiging staat de samenstelling van de klankbordgroep per gebied. Vier advies bureaus bieden hierbij ondersteuning. De waterpeilen die het waterschap nastreeft buiten de directe invloedsfeer van de TOP-lijstgebieden, blijven afgestemd op het huidige grondgebruik; dit is meestal agrarisch gebruik.Het GGOR voor deze delen van het gebied moet voor 2010 bestuurlijk zijn vastgesteld en worden opgenomen in het Waterbeheersplan Veluwe 2010 - 2015. Belangrijke Provinciale en Rijksvoorwaarden bij het opstellen van het GGOR en de hydrologische herstelplannen voor de TOPlijst gebieden zijn:

- binnen de TOPlijst gebieden en de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) krijgt optimalisatie van de  watercondities voor natuur voorrang;

- buiten het TOPlijst gebied en de EHS geldt dat de waterhuishouding wordt geoptimaliseerd voor het overwegend grondgebruik (dit is vaak agrarisch gebruik);

-  de maatregelpakketten moeten haalbaar en betaalbaar zijn;

-  compensatie van geleden schade(s) is uitgangspunt.

TOP-lijstgebieden binnen beheersgebied Waterschap Veluwe

 

Landgoed Voorstonden

Status: Natura 2000 + EHS GGOR cluster: zuidoost

Landgoed Leusveld

Status: Natura 2000 + EHS GGOR cluster: zuidoost

 

1. Empese en Tondense heide

Status: Natura 2000 + EHS

GGOR cluster: zuidoost

2. Lampenbroek

Status: EHS

GGOR cluster: zuidoost

3. Appenseveld

Status: EHS

GGOR cluster: zuidoost

4. Wisselse- en Tongerense veen

Status: Natura 2000 + EHS

4BGGOR cluster: noordoost

5. Vossenbroek

Status: EHS

GGOR cluster: noordoost

6. Hierdense beek/Bloemkampen

Status: EHS

GGOR cluster: noord

7. Dal Staverdense beek

Status: Natura 2000 + EHS

GGOR cluster: noord

8. Veldbeek

Status: EHS

GGOR cluster: west

9. Appelse Kruishaarse heide

Status: EHS

GGOR cluster: west

10. Halvinkhuizerveld

Status: EHS

GGOR cluster: west

11. Appelbeek/Rubberbeek

Status: EHS

GGOR cluster: west

(grotendeels Waterschap Vallei en Eem)

 

Natura 2000

 

Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en aangemeld onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- of Habitat richtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig

hebben. De overkoepelende naam voor (combinaties van) deze gebieden is ‘Natura 2000-gebied’. Op lange termijn zal Natura 2000 niet alleen de natuur, maar ook de economie een flinke impuls geven. Om die impuls te bereiken zijn wel inspanningen van de huidige gebiedsgebruikers noodzakelijk. Om een goede afweging te kunnen maken tussen de diverse belangen stelt de provincie Gelderland met alle betrokken partijen beheerplannen op. Hierin staan de maatregelen en mogelijkheden waarmee we onze natuurgebieden kunnen behouden en ontwikkelen voor de toekomst. Een deel van de TOP-lijstgebieden heeft ook een Natura 2000 status. In de beheerplannen van deze gebieden worden de maatregelen van Natura 2000, TOP-lijst en GGOR op elkaar afgestemd. De beheerplannen zijn naar verwachting eind 2009 gereed.

 

Wat betekent hydrologisch herstel van TOP-lijst gebieden voor u?

 

Het hydrologisch herstel van de TOP-lijst gebieden levert veel positiefs op, namelijk: behoud, herstel of ontwikkeling van bijzondere planten, dieren en insecten, maar ook gebieden waar gerecreëerd kan worden en men kan genieten van de rust en stilte. De herstelmaatregelen en de uitbreiding van de natuur vinden allemaal plaats binnen de grenzen van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Alle (landbouw)gronden die buiten de EHS vallen, ondervinden geen nadeel van de vernattingsmaatregelen die worden genomen ten behoeve van herstel van natte natuur binnen de TOP-lijst gebieden. Gronden die binnen de EHS grenzen liggen kunnen nadeel ondervinden vanwege mogelijke uitstralingseffecten, maar dat hoeft niet. Op dit moment is nog niet duidelijk of en hoeveel schade u mogelijkerwijs ondervindt van de vernattings - maatregelen en de realisatie van nieuwe natuur. Dit wordt bepaald binnen het GGOR proces (zie tekst op vorige pagina).i Vanzelfsprekend proberen wij de nadelen zoveel mogelijk te beperken en in goed overleg met u een passende oplossing te vinden. Een indicatie van oplossingsrichtingen die bij andere projecten zijn toegepast: financiële compensatie, kavelruil, boerderij verplaatsing of verandering van gebruiksfunctie (landbouw wordt natuur). In deze startfase is nog niet duidelijk welke oplossing in welke situatie gewenst is. Het uitgangspunt is dat uw nadeel wordt gecompenseerd.

 

Zijn er al werkzaamheden in gang gezet?

 

Vanaf april 2008 zijn peilbuizen geplaatst in de TOP-lijst gebieden. Deze peilbuizen zijn nodig om een zogenaamde nulsituatie vast te leggen en de effecten van mogelijke maatregelen te monitoren. Het grondwatermeetnet is vanaf 1 juli 2008 operationeel. In cluster Zuidoost is door Waterschap Veluwe een inventarisatie uitgevoerd naar werken die het grondwater- of oppervlaktepeil kunnen beïnvloeden. Er is onder andere onderzocht of er een drainagesysteem is aangelegd, of er nieuwe sloten zijn gegraven of dat er stuwen of duikers zijn geplaatst. Ook in de clusters Noordoost, Noord en West worden deze inventarisaties uitgevoerd. De resultaten worden meegenomen in het GGOR proces en bij het opstellen van de herstelplannen.

 

Aanpak en communicatie met betrokkenen

 

Om het GGOR en de hydrologische herstelplannen binnen de TOPlijst gebieden op een zorgvuldige manier op te stellen is per gebiedscluster een projectorganisatie opgericht. Per gebiedscluster is een projectteam en een klankbordgroep actief. De uitwerking vindt plaats onder begeleiding van onafhankelijk gespecialiseerd adviesbureau. In het projectteam zijn onder andere deskundigen van Waterschap Veluwe, provincie Gelderland en adviesbureaus vertegenwoordigd. Ook natuurterrein beheerders, landgoedeigenaren en landbouworganisaties als LTO en NMV en de gemeenten zitten in de projectteams. In de klankbordgroepen zitten gebieds-vertegenwoordigers die 3 keer bij elkaar komen om de voortgang en het proces te beoordelen.

 

Planning TOP-lijstgebieden en GGOR ontwikkelingen

 

Inventariseren huidige en in kaart brengen optimale situatie       mei - september 2008

Knelpunten beschrijven                                                           augustus - september 2008

Resultaten huidige en optimale situatie

 met betrokkenen bespreken                                                    september - oktober 2008

Diverse scenario’s uitwerken                                                   oktober 2008 – april 2009

Maatregelpakketten samenstellen                                            oktober 2008 – april 2009

Scenario’s en maatregelpakketten bespreken

met betrokkenen                                                                      januari - februari 2009

Opmerkingen uit het veld verwerken en eindrapport maken         januari – april 2009

Concept-Eindrapport presenteren                                              april 2009

Ontwerp-plannen GGOR                                                          mei - juni 2009

Inspraakperiode en besluitvorming

(incl. inspraakbijeenkomst)                                                       juni – december 2009

 

Eén loket voor al uw vragen

Diverse organisaties zijn betrokken bij de TOP-lijstgebieden en het opstellen van GGOR en hydrologische herstelplannen. Om de communicatie met alle partijen in goede banen te leiden kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen bij het regiobureau van de provincie Gelderland, Bureau Veluwe-Vallei.

Gevlekte Orchis.

Contactgegevens:

Provincie Gelderland, Bureau Veluwe-Vallei

Postadres: Postbus 111, 7390 AC Twello

Bezoekadres: Lathmerweg 3, Wilp

T (0571) 26 83 70

www.gelderland.nl

post@prv.gelderland.nl

 

Wijkverkeersplan Vaassen west

 

De gemeente Epe werkt aan een wijkverkeersplan voor Vaassen West. Dit is het gebied tussen de Elspeterweg, Vaassenseweg en Oranjeweg tot aan Vierhouten. Dit hele gebied zal een 60 km zone worden. Tijdens twee workshops in september en oktober jl. konden bewoners en belanghebbenden aangeven welke verkeersonveilige situaties ze in hun omgeving ervaren. Tijdens de workshops is aangegeven dat onder andere de Hanendorperweg richting de voetbalvereniging en de Vaassensebinnenweg voor fietsers erg gevaarlijk zijn. Ook de kruising Hanendorperweg Vaassense-binnenweg wordt als gevaarlijk ervaren. Na de workshops en de enquête heeft de gemeente de genoemde problemen en knelpunten geïnventariseerd. Samen met een verkeerskundig adviesbureau en een ambtelijke werkgroep is vervolgens een voorlopig maatregelenpakket opgesteld.

 

De maatregelen bestaan uit het aanbrengen van fietssuggestiestroken, snelheidsremmende plateaus, attentieverhogende fiets oversteekplaatsen en bebording 60 km/u zone. Het voorlopig maatregelen-pakket voor Emst bestaat uit het toepassen van bovengenoemde maatregelen voor de Hanendorperweg vanaf de Hogeweg tot aan de Hertenkampseweg en de Vaassensebinnenweg vanaf Vaassen tot aan de Oranjeweg. Het definitieve plan zal zodra deze bekend is op de site van het Emster Belang gezet worden.

 

Voor de grenswegen van dit gebied zoals de Vaassenseweg en Oranjeweg zal een apart verkeersplan ontwikkeld worden.

 

Wilbert Stegeman

 

Platform Recreatie & toerisme; goede ideeën welkom!

 

De sector recreatie & toerisme (R&T) neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeente Epe. Deze leverde in 2006 ongeveer 7 % aan directe werkgelegenheid op, exclusief de economische spin off (denk hierbij aan bijvoorbeeld extra omzet in winkels en horeca). Het college van B & W van Epe onderkent het strategisch belang voor Epe en heeft dit als één van de speerpunten opgenomen in  het collegeprogramma. Emster Belang heeft zitting in de klankbordgroep.

 

Sterkte / zwakte-analyse

 

Er is eind 2006 gestart met een analyse van de huidige situatie. Deze analyse laat zien dat Epe hele sterkte punten heeft, met kernkwaliteiten als Natuur, Rust en Ruimte, een gevarieerd aanbod aan landschappen en een compleet, maar vrij traditioneel aanbod aan recreatie & toerisme. Aan de andere kant werd geconstateerd dat deze recreatie & toerisme weinig vernieuwend is en nog vaak hetzelfde product biedt als jaren geleden. Er wordt onvoldoende meegegaan met belangrijke trends, waardoor  in feite een kwalitatieve achterstand is ontstaan met andere gebieden en de belangstelling voor de Veluwe dalende is . De Veluwe, en Epe in het bijzonder, moet zich nadrukkelijker op de kaart plaatsen. Kansen worden vooral gezien door het vergroten van de doelgroep die z’n weg al vindt naar Epe. Dit is zeg maar de middengroep (de oudere jongeren of jonge ouderen, hoe u ze maar wilt noemen). Globaal in leeftijd van 35 – 65 jaar. Dit is een interessante doelgroep, die vaak minder gebonden is aan schoolvakanties en voor wie kwaliteit, natuurbeleving, bewegen (fietsen, wandelen, paardrijden), cultuur, ontspanning en welbevinden belangrijke motivaties zijn. Motivaties die goed aansluiten met wat Epe kan bieden en wat haar inwoners zelf ook wensen.

 

Uitdaging

 

Dit betekent dat de aantrekkelijkheid van het recreatief/toeristisch aanbod moet worden vergroot, er meer samenhang en samenwerking (toeristische arrangementen) moet komen en Epe zich nadrukkelijker zichtbaar moet maken. Het college wil dit (financieel) ondersteunen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de ondernemers zelf. Sinds 2007 wordt jaarlijks € 50.000 als stimuleringsbudget uitgetrokken om goede ideeën voor versterking van R&T  te kunnen ondersteunen. Het gaat daarbij om ideeën die  vernieuwend zijn, die ook ten goede komen aan de eigen inwoners, een eenmalige ondersteuning nodig hebben, en waarna de continuïteit vervolgens geborgd is.

 

Goede ideeën

 

Voorbeelden van projecten die een bijdrage vanuit dit stimuleringsbudget hebben ontvangen zijn: Het Hippisch Platform Epe voor het ontwikkelen van een routenetwerk voor paarden; De imkersvereniging Epe voor het plaatsen van een educatieve bijenstal bij Museumboerderij Hagendoorns Plaatse en het Vaassens Kunst Collectief voor de aanschaf van bewijzering voor een kunstfietsroute. Een breed scala aan ideeën kan dus in aanmerking komen.

Als u, of uw vereniging een idee hebben om de recreatieve of toeristische aantrekkelijkheid te vergroten en het ontbreekt nog aan een deel van de middelen om dit goed van de grond te krijgen, leg het dan eens voor aan één van de bestuursleden van Emster Belang. We kunnen dan samen kijken of het past binnen de stimuleringskaders en u op weg helpen om tot een aanvraag te komen.

 

Sjoerd Bokma

 

Oude Dorpsfoto’s

 

Harm de Graaf had nog enkele oude dorpsfoto’s. Deze willen wij u niet onthouden. Onderstaande molen was van de grootvader van Harm. De volgende foto zal in de mei editie opgenomen worden. Mocht u zelf nog in het bezit zijn van oude dorpsfoto’s, dan ontvangen wij die graag van u, zodat deze ook in nieuwsbrieven geplaatst kunnen worden. U kunt deze sturen naar redactie@emsterbelang.nl

 

molen1

 

 

PDF / Printversie    Home