Jaargang 12, nr. 1 april 2009

Column

 

Op 12 mei staat de algemene ledenvergadering van het Emster Belang weer op het programma. Een goede gelegenheid om even terug te kijken en weer vooruit te blikken. Tijdens de vorige ledenvergadering werd de hoop uitgesproken dat de woningbouw aan de Kerkhofweg / Oranjeweg, het Gelders Kwartier, snel van start mocht gaan. We zijn nu een jaar verder. Op het terrein zijn de eerste voorbereidingen getroffen en het wachten is nu op het moment dat met het grondwerk, het bouwrijp maken, begonnen zal worden. Ogenschijnlijk is er in het afgelopen jaar weinig gebeurd, maar de schijn bedriegt. De bestemmingsplanprocedure is doorlopen. Een aantal aanwonenden had nog vragen of verzoeken. Hiervoor zijn door constructief overleg tussen Van Laar en de indieners van de zienswijzen, bevredigende oplossingen gevonden. Men wilde er uit komen en het belang van de nieuwbouw voor het dorp werd onderkend. Gelukkig.

 

De gemeente heeft de straatnamen in de Gelders Kwartier bekend gemaakt. Het Emster verzoek, om mensen te vernoemen die veel voor onze gemeenschap hebben betekend, is gehonoreerd en daar zijn we als gemeenschap erg content mee. Groot was het aantal belangstellenden tijdens de informatieavond van het Gelders Kwartier in februari, en aansluitend gelukkig ook een fors aantal inschrijvingen voor de woningen in fase 1. De verloting / toewijzing heeft inmiddels plaatsgevonden. Een smetje op dit deel van het proces is, dat niet op alle vragen over de startersregeling een duidelijk antwoord kon worden gegeven. We hebben dit, samen met de Stichting Betaalbare Woningen, bij de gemeente aanhangig gemaakt. Een punt van zorg blijft het nieuwe feestterrein. Als bestuur van het Emster Belang hebben we in een vroeg stadium richting de gemeente aangegeven dat een locatie in de directe nabijheid van het dorp de voorkeur geniet. Het is immers een Emster dorpsfeest. Met de uiteindelijke locatiekeuze hebben we ons niet ingelaten. Locaties lagen niet voor het oprapen. De Oranjevereniging wilde graag weer een terrein terug in eigendom van de gemeente, zodat er zekerheid kon worden gegeven dat het ook voor langere tijd beschikbaar zou blijven voor het Emster feest. Er moest dus een stuk verwerfbare grond worden gevonden wat ook qua terreincondities geschikt is om er het Emster feest te houden. Het terrein aan de Dalenweg/Molenweg voldoet hieraan. De aankondiging was voor nagenoeg iedereen een verrassing. Ook hier kwamen vragen en soms emoties naar boven, met name over de beoogde bestemming van “evenemententerrein” en wat betekent dit voor mijn woongenot.  Belangrijk is dat ook hier gezocht wordt naar oplossingen die de zorg kunnen verminderen of weg kunnen nemen. De Oranjevereniging en de gemeente stellen zich hier constructief in op en willen zo goed mogelijk rekening houden met de wensen van de aanwonenden. Wellicht is een voorlopig tijdelijke vergunning, zoals nu wordt ingestoken, en een constructieve dialoog de beste mogelijkheid om te ervaren of de zorg weggenomen kan worden.  Het Emster feest is voor onze dorpsgemeenschap van groot belang.

 

Een hoogtepunt in het afgelopen jaar was ook de totstandkoming en presentatie van het Dorpsplan. Een visie op de toekomst van Emst, zaken die ons raken en die we graag naar de toekomst toe willen behouden of soms versterken. Opgesteld door en voor Emstenaren en een toetsingskader voor gemeentelijke plannen. Na de presentatie september jl. zijn vier Uitwerkgroepen aan de slag gegaan om een aantal aandachtspunten uit het Dorpsplan in concrete plannen of projecten te vertalen. U kunt hier verderop in deze Nieuwsbrief meer over lezen. In het bestuur zal dit jaar ook wat veranderen. Gerrit Nijhof heeft aangegeven zich niet meer herkiesbaar te willen stellen. Met zijn naderende pensionering wil hij minder gebonden zijn, en zijn credo is ook dat er ruimte moet komen voor vernieuwing. We willen Gerrit natuurlijk van harte bedanken voor zijn inzet voor het Emster Belang. Gerrit heeft de afgelopen twaalf jaar de penningen nauwgezet beheerd en was ook één van de voelsprieten binnen het bestuur die wist wat er in de Emster gemeenschap leeft. Het bestuur heeft Freek Vos bereid gevonden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.  Freek zal tijdens de jaarvergadering formeel worden voorgedragen.

 

Na het formele gedeelte van de ledenvergadering zal het Gelders Landschap een presentatie verzorgen over hun werk en met ons van gedachten wisselen over de inrichting en het beheer van de vele hectares Emster grond die zij de afgelopen jaren via Bureau Beheer Landbouwgronden in eigendom verkregen hebben. Een zeer actueel onderwerp, gelet ook op het artikel hierover dat onlangs in de Stentor te lezen was.

Het bestuur hoopt u op 12 mei te mogen begroeten.

 

 

Uitnodiging tot bijwoning van de algemene ledenvergadering

 

Datum: 12 mei

Aanvang: 20.00 uur

De Hezebrink

 

Agenda

 

1.       Opening en mededelingen

 

2.       Notulen van 27 mei 2008

 

3.       Jaarverslag 2008

 

4.       Financieel verslag 2008

 

5.       Verslag kascommissie – verkiezing nieuw lid kascommissie

 

6.       Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: de heren Bokma en De Graaf. De heer Nijhof is aftredend en niet herkiesbaar.

Voor de invulling van de vacature ontstaan door het aftreden van de heer Nijhof heeft het bestuur de heer Freek Vos bereid gevonden deze plaats in te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich opgeven bij het secretariaat tot de datum van de vergadering.

 

7.       Inventarisatie wensen en knelpunten

 

8.       Pauze

 

9.  Stichting Het Geldersch Landschap is uitgenodigd. Velen van ons kennen het Geldersch Landschap van de bordjes en/of toegangshekken naar bos- en natuurterreinen. Het Geldersch Landschap is echter ook eigenaar van veel grondgebieden die bestemd zijn om weer terug te geven aan de natuur (denk hierbij aan de Bloemendaalseweg).

Het Geldersch Landschap zal nu een toelichting geven op hetgeen zij van plan zijn met hun terreinen. Ook zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

 

 

Concept-Notulen jaarvergadering van 27 mei 2008

 

1.       Opening en mededelingen voorzitter

De voorzitter, Sjoerd Bokma, heet allen namens het voltallig bestuur van harte welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Huybens, van ’t Spijker en Vosselman. Dit jaar is de Nieuwsbrief met de uitnodiging tot bijwoning jaarvergadering verstuur tezamen met de concept notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag. Dit zal een goede gewoonte worden in de toekomst. De voorzitter benadrukt dat het bestuur druk bezig is met het Dorpsplan en met de toekomst van Emst. Met betrekking tot de woningbouw lijkt het voor buitenstaanders stil, maar binnenkort is  er een persconferentie bij de gemeente waar meer nieuws naar buiten gebracht zal worden. Het grote aantal eenzijdige ongelukken op de Vaassenseweg baart ook het bestuur zorgen. In het Dorpsplan zal hier aandacht aan besteed worden. Het is goed om te zien dat veel mensen hun boodschappen doen bij de Spar. Echter, de keerzijde is dat er zich nu grote parkeerproblemen voordoen.

 

2.       Notulen algemene ledenvergadering van 15 mei 2007

De secretaris leest de notulen toch voor. Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt zodat de notulen aldus vastgesteld worden.

 

3.       Jaarverslag 2006

Ook het jaarverslag 2006 wordt voorgelezen. Dit verslag geeft eveneens geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

 

4.       Financieel verslag 2007

De heer Gerrit Nijhof neemt de baten en lasten door. Het jaar 2007 is afgesloten met een positief saldo van € 1.029,21. Dankzij het positieve resultaat zal niet overgegaan worden tot verhoging van de contributie.

Bij dit verslag worden geen op- of aanmerkingen geplaatst.

 

5.       Verslag kascommissie

De heren Van der Ziel en Buitenhuis hebben de kas gecontroleerd. Bij controle zijn alle stukken in orde bevonden zoals de heer Buitenhuis meldt. De kascommissie stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.

-          verkiezing nieuw lid kascommissie:

Mevrouw Amende stelt zich beschikbaar om de plaats van de aftredende heer van der Steen in te nemen.

 

6.       Bestuursverkiezing

Aftredend en verkiesbaar zijn mevrouw van der Ende en de heer Stegeman.

Het bestuur stelt de heer Wim van den Berg voor om in de ontstane vacature te voorzien.

Met instemming van de aanwezige leden wordt de heer van den Berg benoemd en mevrouw van der Ende en de heer Stegeman herbenoemd.

 

7.       Inventarisatie wensen en knelpunten

Mevrouw van Zuuk brengt de snelheid van personenauto’s op de Oranjeweg vanaf de rotonde aan de orde. De politie heeft toegezegd op korte termijn te controleren. De heer Marcel Fijn gaat over verkeerhandhaving. Het vrachtverkeer door Emst komt ook aan de orde. De weg wordt helemaal kapot gereden. Voorgesteld wordt om op de S9 een bord te plaatsen: doorgaand vrachtverkeer niet gewenst. In het Dorpsplan komt de problematiek rond de Hoofdweg ook aan de orde. Gevraagd wordt dat Emster Belang druk zet bij de heer Fijn.

 

Mevrouw Gensen vraagt nogmaals aandacht voor de problematiek rondom de Vaassenseweg. Zij is geschrokken van de snelheid waarmee gereden wordt, het vele vrachtverkeer dat van de weg gebruik maakt. Verzoekt om handhaving. De heer van Essen die in de DorpsWerkGroep in de sectie verkeer heeft gezeten, meldt dat alle wensen zijn verwoord in het Dorpsplan, maar dat de snelheid bij de Oranjeweg hier niet in voorkomt. Bij de gemeente Epe is geen verkeersplan, geen verkeersdeskundige en voor het verkeer is er geen visie. Hierop wordt geantwoord dat wellicht per 1 augustus een verkeerambtenaar wordt aangesteld. De heer Kloezeman breekt een lans om de wegen in het plan Kerkhofweg te vernoemen naar dokter Van Gelder (de 1e huisarts in Emst) en zuster van Rossum.

 

De heer Kloezeman stelt de mogelijke uitbreiding van het vliegveld Lelystad aan de orde. Hierdoor zouden vertrekkende en dalende vliegtuigen boven Emst het luchtruim vervuilen. Hij vraagt zich af of de gemeente Epe hierop geattendeerd is. De heer Nijkamp vraagt waarom niet met verschillende bestuursleden direct gecommuniceerd kan worden per e-mail. Hierop wordt gereageerd dat via info@emsterbelang.nl alle correspondentie gevoerd kan worden. De heer Vos vraagt aandacht voor de fietsers bij de Coöperatie. Het fietspad van Vaassen naar Epe over de voormalige spoorlijn wordt daar onderbroken en brengt gevaarlijke situatie met zich mee. Mede door een eigendom is het fietspad nog niet doorgetrokken, maar dit heeft de aandacht van het bestuur.

 

8.       Pauze

 

9.       Film uit 1950

De heer Bennie van Veen vertoont met instemming van de aanwezigen een oude film over Emst.

Het was weer genieten van de oude plaatjes en familieleden en oude bekenden, die allen inmiddels wat grijzer geworden zijn of zelfs overleden.

Het was weer een feest van weet je nog wel.

 

Jaarverslag 2008

 

 

In het verslagjaar 2008 is het Dorpsplan aangeboden aan de portefeuillehouder van het  college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe, wethouder van Nuijs tijdens een druk bezochte avond. De DorpsWerkGroep heeft bijzonder goed werk geleverd door het maken van een fraai boekwerk met heldere tekst. Gebleken is dat het college van  Burgemeester en Wethouders dit Dorpsplan goed gelezen heeft. Een aantal keren is door een wethouder opgemerkt:: staat het verwoordt in het Dorpsplan dan geven wij aandacht aan het idee, zo niet, jammer dan naar een veel later tijdstip. De UitWerkGroepen verdeeld in woningen, voorzieningen, verkeer en buitengebied/natuur/recreatie hebben al een aantal bijeenkomsten gehad dit jaar. De resultaten zijn veel belovend.

 

Het bestuur van Emster Belang heeft in het jaar 2008 7 maal vergaderd.  De Nieuwsbrief is tweemaal verschenen in 2008 waarin wij zo goed mogelijk verslag doen van hetgeen waar wij mee bezig zijn. Een bloemetje is gestuurd aan ’t Vosje en de Spar ter gelegenheid van de opening van zijn zaak resp. de heropening na een uitgebreide verbouwing van de supermarkt. Op 15 april heeft het Emster Belang weer een forumavond belegd met besturen van alle Emster verenigingen en organisaties om de stand van zaken rond het Dorpsplan uit te leggen en te toetsen. De nieuwbouwplannen aan de Kerkhofweg zijn nauwlettend gevolgd. Hieruit zijn overleggen met de gemeente en met de projectontwikkelaar voortgekomen.

 

De volgende bijeenkomsten zijn bijgewoond:

- Jaarvergadering VKK

- Klankbordgroep Platform Recreatie & Toerisme

- De opening van de uitbreiding van  ’t Jeugdhonk en de schietbanen

- De open dag in De Hezebrink waar we aanwezig waren met een kraam

- Voorlichtingsavond van het Waterschap

- Workshops georganiseerd door de gemeente over het verkeer in het oostelijk buitengebied Emst.

Daarnaast is de kas gecontroleerd van de VKK Gelderland.

 

De gemeente heeft het Emster Belang benaderd om na te denken over straatnamen in voor de nieuwbouwplannen. Het resultaat is dat wij straks een dokter Van Gelderstraat en een zuster Van Rossumweg hebben dankzij een opmerking tijdens onze vorige jaarvergadering. Ook onze oud-,voorzitter, de heer Gerrit Braakman is benoemd in het nieuwbouwplan: het paadje tussen het Kerkhofwegplan en het Hoofdwegplan zal zijn naam dragen. Wij zijn daar enorm trots op.

 

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2009:

 

De heer S. Bokma                                             voorzitter                              aftredend 2009

De heer H. de Graaf                                           vicevoorzitter                        aftredend 2009

Mevrouw D.T. van der Ende-Gorter                      secretaris                             aftredend 2011

De heer G. Nijhof                                               penningmeester                   aftredend 2009

Mevrouw A. Lammers-Braakman                        2e secretaris                        aftredend 2009

De heer W. Stegeman                                       lid                                       aftredend 2011

De heer W. van den Berg                                   lid                                       aftredend 2010

 

Kascommissie:

De heer M. van der Ziel                                                                                aftredend 2009

De heer G. Buitenhuis                                                                                 aftredend 2010

Mevrouw M. Amende                                                                                   aftredend 2011

 

Het Dorpsplan.

 

Zoals wij in de vorige Nieuwsbrief hebben aangegeven zijn er door het Emster Belang Uitwerkgroepen in het leven geroepen die het Dorpsplan Emst verder zullen uitwerken. Uiteraard zijn het weer Emsternaren die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. De Uitwerkgroepen worden ondersteund door het Bureau ZijAanZicht. Deze externe deskundigen kunnen de helpende hand bieden bij het adviseren van een ruimtelijke visie. Inmiddels zijn de Uitwerkgroepen van start gegaan. Elk thema heeft zijn eigen groep en dat zijn, Woningbouw, Voorzieningen, Verkeer en Buitengebied/Recreatie/Milieu/Natuur. De groepen komen afzonderlijk bij elkaar en eens per maand gezamenlijk. Door ZijAanZicht is er een impressie gemaakt van het karakter van het dorp en wat specifiek Emst tot Emst maakt.

 

De drie kenmerken van Emst::

 

  1. Het landschap rond Emst kent grote verschillen. Alle dorpsranden grenzen aan een ander landschap.
  2. De Hoofdweg is de beelddrager van Emst
  3. Lintbebouwing is een typisch Emster straatbeeld.

 

Met deze drie uitgangspunten zijn de Uitwerkgroepen aan de slag gegaan met de uitwerking van het Dorpsplan. Hieronder een kort verslag van alle groepen en thema’s.

 

Woningbouw.

 

Door het nieuwbouwproject Het Gelders Kwartier aan de Kerkhofweg voorziet Emst op dit moment aan de woningbehoefte. Het plan Kuilakker 3 staat in de woonvisie 2005-2015 van de gemeente Epe als gewenste bouwlocatie. De Uitwerkgroep benadrukt dat hier in de toekomst gebouwd zal moeten worden naar de behoefte van de inwoners. Het bouwen van betaalbare koop/huur starterswoningen is en blijft voor Emst een hot item. Om in het dorp de leefbaarheid  en voorzieningen in stand te houden en mogelijk uit te breiden is, het voor Emst  noodzakelijk dat jonge gezinnen zich kunnen vestigen.

Met de te verwachten vergrijzing van de bevolking zullen de mogelijkheden voor senioren moeten worden uitgebreid door de bouw van huur/koop seniorenwoningen.

Zoals in het Dorpsplan wordt vermeld is er in Emst grote behoefte aan een Woon/Zorgcomplex. Deze voorziening ontbreekt in het dorp en inwoners die zorg behoeven zijn dan ook aangewezen op de omliggende dorpen. De Uitwerkgroep Woningen onderzoekt op dit moment de mogelijkheden en legt samen met de groep Voorzieningen contacten met betrokken instanties.

Voor de toekomst onderzoekt de Uitwerkgroep de mogelijkheden voor kleine bouwlocaties.

Rekeninghoudende met de omgeving en passend in het straatbeeld zal worden gekeken waar zogenaamde inbreidingslocaties mogelijk zijn. Hierbij denkt men aan bestaande bebouwde locaties en landbouwgronden die op lange termijn een andere bestemming kunnen krijgen.

 

Uitwerkgroep Voorzieningen.

 

In de Uitwerkgroep Voorzieningen zitten de volgende personen:

Gerrit Brummel, Jacob Mosterd, Annemarieke Nagel (later vervangen door Huub Koning), Gert Wijngaards en ondergetekende. Het Dorpsplan geeft een aantal punten aan waar voorzieningen moet denken, zoals uitbreiding Huisartsenpraktijk, de uitbreiding Hezebrink en een voorziening waarbij ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in het dorp (denk hierbij aan de voorziening Bloemfontein aan de Wetstraat in Vaassen).

 

De uitbreiding van de Huisartsenpraktijk wordt inmiddels gerealiseerd in de uitbreiding van het woningbouwplan Kerkhofweg. Hiermee wordt de huisarts in Emst gewaarborgd. Een goed initiatief. De Hezebrink is zelf op weg om de sportzaal uitgebreid te krijgen tot een volwaardig indoor volleybalveld. Om de voorziening voor  op termijn te kunnen te realiseren heeft de Uitwerkgroep tot heden als bemiddelaar tussen partijen opgetreden. Succes op termijn ligt in de mogelijkheden, waarbij de voorzieningen die thans in ’t Ebbenhuis gegeven worden behouden moeten blijven.

Mocht u ideeën hebben over, of belangstelling voor dit onderdeel van het Dorpsplan laat het ons dan weten. 

Dorothee van der Ende (tel 661068)

 

 

Uitwerkgroep Buitengebied.

 

In de Uitwerkgroep Buitengebied zitten de volgende personen: Wim van Triest, Gert Pannekoek, Henk-Jan de Graaf, Johan Koop, Cees Ameide, Hans Buers en ondergetekende. De Wildhoeve schuift aan als er onderwerpen aan de orde komen die met recreatie en toerisme te maken hebben. In het Dorpsplan wordt een groot aantal punten genoemd die met het buitengebied te maken hebben, zoals leefbaarheid, aantrekkelijk landschap vs. verrommeling, veehouderij,  koeien in de wei, de inrichting van nieuwe natuur, het recreëren en de rust. Tijdens de eerste keren dat we bij elkaar kwamen hebben we drie onderwerpen gekozen waar de groep verder mee aan de slag wil gaan. Deze zijn:

 

-          Aantrekkelijke erven

Kunnen we bewoners in het buitengebied helpen om een bijdrage te leveren aan een blijvend aantrekkelijk landschap? In het buitengebied van Emst overheerst het karakter van de Veluwe anno 1950. Het lijkt op veel plaatsen zo alsof de tijd heeft stil gestaan. Dat is ook één van de aantrekkelijke kanten van het buitengebied van Emst. De laatste jaren zien we belangrijke verschuivingen in het buitengebied. Vele van de oudere generatie boeren stoppen er mee, er is geen opvolging, vaak met als gevolg dat de boerderij met een ruim huiskavel wordt verkocht aan een (rand)stedeling die graag buiten wil wonen.  Deze mensen zijn vaak niet bekend met plaatselijke erfinrichting, waardoor soms heel eigentijdse tuinontwerpen en hekwerken verschijnen die minder goed passen in het beeld dat we graag willen behouden. Met dit deelproject willen we bereiken dat er goede voorlichting komt over erfinrichting en hoe je dit passend kunt maken in het landschap. Bovendien willen we proberen om subsidies te verkrijgen om e.e.a. ook financieel te ondersteunen.  Voor veehouderijbedrijven die worden voortgezet en zich verder ontwikkelen willen we voorlichting geven hoe deze ontwikkelingen ingepast kunnen worden in het landschap.

 

-          Ommetje Emst

Er zijn maar weinig wandelgelegenheden rond de kern van Emst. Met het ommetje Emst willen we de mogelijkheden onderzoeken om één of enkele aantrekkelijke wandelroutes  te maken waar zowel de Emstenaar als de recreant die hier verblijft, gebruik van kan maken. Dit kan zijn over bestaande wegen of paden, maar mogelijk kan er ook samen met grondeigenaren een oud kerkepad in ere hersteld worden. E.e.a. is een zoektocht maar met heel mooie uitdagingen. Met de stichting Het Geldersch Landschap heeft al een eerste overleg plaatsgevonden over de mogelijkheid om ook hun gronden hiervoor toegankelijk te maken.

 

-          Inrichting & beheer van nieuwe natuur

 

Met het Vossenbroek, het Kievitsveld, het Pollense en Wisselse veen en de groen wiggen is Het Geldersch Landschap één van de grootste grondeigenaren in Emst. Veel van deze gronden zijn nog niet ingericht en van beheer is nog maar in zeer beperkte mate sprake.  Voor veel Emstenaren een doorn in het oog als distels en brandnetels hoog optornen of enkel pitruspollen zonder enige variatie een voormalig weiland gaan overheersen. In dit project willen we met de terreineigenaren overleggen over de inrichting van de nieuw verworven terreinen en de mogelijkheden om de veehouderij een rol te laten vervullen bij het beheer ervan. Mocht u ideeën hebben over, of belangstelling voor één van bovengenoemde onderwerpen laat het ons dan weten. 

Sjoerd Bokma (tel 662791)

 

 

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan; Inventarisatienota

 

Aanleiding

 

De gemeente Epe heeft de beschikking over een vigerend Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) met uitvoeringsprogramma, dat is vastgesteld in november 1998 met een looptijd tot 2005.

 

Zowel in de looptijd van het uitvoeringsprogramma als de verschillende ontwikkelingen in de gemeente Epe benadrukken de noodzaak voor een herziening van het GVVP uit 1998.

Voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen zijn:

·         Veranderend landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid;

·         Veranderend beleid op het gebied van Duurzaam Veilig;

·         Veranderingen in gebruik van de infrastructuur;

·         Toename verkeersbewegingen;

·         Ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Epe.

 

Om deze reden wil de gemeente Epe een nieuw integraal beleidsplan opstellen op het gebied van het verkeer en vervoer, waarbij elke vervoerswijze een invulling krijgt. Het te voeren beleid wordt verwoord in het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP) van de gemeente Epe.

 

Proces

Om een overzichtelijk beleidsdocument te verkrijgen is het van belang dat de achtergrondinformatie, het te voeren beleid en de uit te voeren acties los van elkaar worden gezien. Belangrijk is ook dat de drie onderdelen afzonderlijk van elkaar te lezen zijn.

Voorgesteld wordt het GVVP een doorlooptijd te geven tot 2016. Het plan bestaat uit drie delen:

·         De inventarisatienota: In deze nota wordt een uiteenzetting weergegeven van het vigerend beleid, volgend uit de relevante beleidsplannen. Onder andere komen de structuurvisies van de kernen aan bod en worden de zeker zijnde ruimtelijke ontwikkelingen beschreven. Daarnaast wordt de objectieve en subjectieve onveiligheid weergegeven. De inventarisatienota vormt de basis voor het nieuw te voeren beleid.

·         De beleidsnota: In deze nota worden voor de verschillende verkeermodaliteiten in de gemeente Epe de nieuwe beleidsdoelen geformuleerd en uitgewerkt in concrete eisen, aandachtspunten en vervolgacties.

·         De uitvoeringsnota: Uit het in de beleidsnota geformuleerde beleid vloeien een aantal uitvoeringsprojecten en acties voort met daaraan gekoppeld een kostenoverzicht. In de uitvoeringsnota wordt een fasering aangegeven voor de uit te voeren acties en projecten. De uitvoeringsnota dient in principe iedere 2 à 3 jaar geactualiseerd te worden.

 

De inventarisatienota nota is het eerste onderdeel van het GVVP. De opzet van de inventarisatienota volgt uit de uiteenzetting die hiervoor is weergegeven.

 

Emster Belang

 

De doorgaande weg door het centrum van Emst staat ter discussie. Er wordt vaak te snel gereden en het vrachtverkeer manoeuvreert zich over de smalle Hoofdweg tussen de verkeersdrempels door. De wegversmalling die enkele jaren geleden is doorgevoerd, heeft geleid tot negatieve reacties. De parkeerplaatsen aan de Hoofdweg blijken tevens te smal te zijn. Er is vraag naar het instellen van een inrijverbod van vrachtverkeer in het centrum. Daarnaast is het ‘Emster Belang’ ontevreden over de slechte bewegwijzering rondom Emst. Aandacht wordt gevraagd voor een bewegwijzering naar Emst vanaf de A50. In de kern Emst is tevens de behoefte om op een aantal wegen binnen de bebouwde kom snelheidsremmende maatregelen te realiseren.

 

Enkele jaren geleden zijn rondom openbare school de Sprenge verkeermaatregelen genomen. De verkeerssituatie wordt echter nog steeds als onveilig ervaren. Het kruisend verkeer met de Hoofdweg bestaat veelal uit schoolgaande kinderen en mensen die er voor sociale of zakelijke contacten aan de andere zijde van de weg moeten zijn. Het betreft hier veelal minder ervaren verkeersdeelnemers. De huidige mogelijkheden om de Hoofdweg veilig te kruisen zijn nihil. Verkeer van en naar het Kievitsveld met het daarbij gelegen welnesscentrum de Veluwse Bron en de waterskibaan dient niet via de kern van Emst geleid te worden. Er is behoefte aan een betere verkeersontsluiting van het gebied bij het Kievitsveld.

 

Het buitengebied van Emst dient ingericht te worden als een 60 km/uur zone. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de Hanendorperweg. Fietsstroken, een betere straatverlichting en een maximale snelheid van 60 km/uur zijn hier gewenst.

 

Aan de hand van een verkeeroverleg in Emst zijn de volgende verkeerszaken besproken:

·         In de kom Emst dient doorgaand vrachtverkeer geweerd te worden.

·         Om het vrachtverkeer te mijden op de Hoofdweg is de mogelijkheid besproken om op alle kruispunten van de Hoofdweg een VRI te plaatsen. Op deze manier wordt de snelheid op de weg verlaagd.

·         De Hoofdweg kampt met parkeerproblemen. De parkeerhavens zijn te smal: dit leidt tot verkeersonveilige situaties.

·         Het toeristisch verkeer van en naar de campings aan de Hanendorperweg moet via de Oranjeweg geleid worden.

·         De route Emst-Vierhouten dient geheel te worden ingericht als 60 km zone.

·         Betere handhaving door politie.

·         Realiseren van verkeersplateaus op de Hogeweg en de Ds. Van Rhijnstraat.

 

Bron: Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan inventarisatienota.

 

Wilbert Stegeman

 

PDF / Printversie    Home