Jaargang 12, nr. 2 december 2009

Column

 

Dit is een bijzondere editie van de Nieuwsbrief van het Emster Belang. Bijzonder in de zin dat we hem niet alleen toesturen aan de ruim 500 gezinnen die lid zijn van Emster Belang, maar deze keer huis aan huis laten bezorgen bij alle inwoners van ons mooie dorp en buitengebied. Reden is niet dat we een reclamecampagne zijn gestart om nog meer leden te werven (nieuwe leden zijn overigens altijd van harte welkom) , maar dat we langs deze weg iedereen in Emst in vogelvlucht op de hoogte willen brengen van de uitkomsten en resultaten van de Uitwerkgroepen van het Dorpsplan. Deze Uitwerkgroepen hebben zich het afgelopen jaar gebogen over een aantal belangrijke speerpunten uit het Dorpsplan en geprobeerd deze in concrete (uitvoering)-plannen om te zetten. De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens de derde Dorpsavond, die onlangs op 27 oktober in De Hezebrink is gehouden. Er waren vele Emstenaren op die avond af gekomen, en na de presentaties is aan de proattoafels nog flink gediscussieerd en zijn aanvullende suggesties gedaan. De plannen voor de uitbreiding van de gymzaal van ons dorpshuis kregen veel bijval. Bij de Uitwerkgroep over de inrichting van de erven in het buitengebied werd de suggestie gedaan om hier ook de paardenbakken en weideafrasteringen in te betrekken. De Hoofdweg, met ideeën over veiligheid en herinrichting is één van de punten die nader onderzoek behoeft. De tafel waar dit werd besproken, trok veel belangstelling en voor en tegen werden uitvoerig bediscussieerd. Het was een geslaagde avond. De Uitwerkgroepen zijn hun werk nu aan het afronden en de plannen zullen binnenkort gebundeld, als verdere uitwerking van het Dorpsplan, worden aangeboden aan de College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad van Epe.

 

Op 12 oktober togen we met een delegatie van de uitwerkgroep Buitengebied en het bestuur van Emster Belang naar boerderij ’t Molentje in Garderen, waar de projecten bekend zouden worden gemaakt die op financiële ondersteuning kunnen rekenen van “Levend Landschap Veluwe”, een initiatief van de Provincie Gelderland, de gemeenten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Groot was de vreugd toen wij als laatste naar voren werden gevraagd om onze prijs (€ 33.333) in ontvangst te nemen. Gedeputeerde Co Verdaas, die de prijswinnaars bekend maakte, toverde voor Emst nog een verrassing uit zijn hoed; hij kon ons verblijden met een extra bijdrage van Minister Gerda Verburg van LNV om onze plannen te realiseren. We werden ook van harte gefeliciteerd door wethouder Jan Berkhoff. Binnenkort zullen we, met hulp van SLG, een aftrap maken met het verder uitwerken en realiseren van Ommetjes Emst en Aantrekkelijke Erven. Aan dit projectidee hebben we in de vorige Nieuwsbrief aandacht besteed. We houden ons aanbevolen voor versterking van de groep die zich met de uitvoering bezig zal houden.

 

Na de bouwvak is de schop nu echt in de grond gegaan. Zowel op het voormalige UPS-terrein (Prins-bouw) als het Gelderskwartier (Bouwbedrijf Van Laar) wordt hard gewerkt om de eerste serie woningen voor de winter onder de kap te hebben. Daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Erg jammer dat de huidige economische situatie het lastig, en soms zelfs onmogelijk maakt om een gekoesterde woonwens in onze nieuwbouw daadwerkelijk te realiseren. We zijn erg blij dat de gemeente in het buitengebied onlangs de huisnummeraanduidingen langs de weg heeft geplaatst. Een lang gekoesterde wens waar het Emster Belang de gemeente een paar jaren geleden al om gevraagd heeft. Toen was er geen budget, maar een aantal partijen in de gemeenteraad hebben dit vervolgens wel als verkiezingsbelofte opgenomen. Deze toezegging is nu vervuld. We zijn daar erg blij mee. Het is nu eenvoudig om in het donker de gewenste bestemming te vinden, en het komt de veiligheid en bereikbaarheid in het buitengebied ook ten goede.

 

Punt van zorg vormt de overlast die de Hezebrink soms ondervindt van jongeren die achter het dorpshuis, in de buurt van het jeugdhonk samenkomen. Dit samenkomen, vormt niet het probleem, onze jeugd heeft ook behoefte aan en recht op een ontmoetingspunt. Maar als dit gepaard gaat met geluidsoverlast en vernielingen, is dat heel jammer. Dit is herhaaldelijk besproken, echter zonder gewenst resultaat. Om die reden zal er een hek worden geplaatst om het achterterrein af te kunnen sluiten buiten de tijden dat de Hezebrink of het Jeugdhonk geopend zijn. We hopen echter dat het hek op termijn gewoon weer open kan blijven.

 

Emster Belang is betrokken in diverse begeleiding- en klankbordgroepen rond actuele beleidsprocessen binnen de gemeente Epe. Denk daarbij aan het Platform Recreatie & Toerisme, het Bomenplan, het Groenstructuurplan, de Verkeersplannen voor het buitengebied, de Structuurvisie voor het Midden-gebied, de planvorming rond het Wisselseveen en Vossenbroek, etc. We doen ons best om de belangen van Emst zo goed mogelijk te behartigen. Soms is het voor ons de vraag wat onze achterban nu eigenlijk vindt. Om daar een snel beeld van te krijgen willen we (indien nodig) met een nieuwe manier van raadplegen starten, namelijk via een e-mailenquête aan onze leden, een zogenaamde elektronische enquête. We hebben inmiddels een uitgebreid e-mailadressenbestand. Helaas nog niet volledig dekkend, maar voldoende om op deze wijze snel een goede indruk te krijgen. Natuurlijk kunt u uw mening ook altijd mondeling of schriftelijk aan een van de bestuursleden kenbaar blijven maken.

 

Met het afscheid van Gerrit Nijhof als penningmeester van Emster Belang heeft het bestuur intern de rollen herverdeeld: Harm de Graaf neemt het penningmeesterschap op zich. De functie van vicevoorzitter, die Harm de laatste jaren vervulde, wordt vanaf nu ingevuld door Wilbert Stegeman. Met deze verschuivingen zijn alle functies binnen het bestuur weer goed belegd. We wensen beiden veel succes in hun nieuwe functies.

 

We naderen het eind van deze uitgebreide column, maar ook het einde van het jaar 2009. Het Emster Belang wil langs deze weg iedereen Prettige Kerstdagen en een Goed en bovenal Gezond 2010 toewensen.

 

Het Bestuur Emster Belang

Sjoerd Bokma

 

Sluiting Rabobank

 

Per 1 januari 2010 sluit de Rabobank aan de Hoofdweg definitief haar deuren. De reden dat het kantoor in Emst sluit, is het teruglopende aantal klanten dat naar de bank komt om bankzaken te regelen. Uit onderzoek is gebleken dat circa zes klanten per dag het kantoor in Emst bezoeken. Vanaf september zullen deze bezoekers persoonlijk benaderd worden door de medewerkers van de Rabobank om te kijken waaraan zij behoefte hebben. Op deze manier hoopt de bank alternatieve oplossingen op maat te kunnen bieden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan door de Rabobank gezorgd vervoer wanneer iemand iets moet regelen dat alleen op een bankkantoor kan plaatsvinden en hiervoor geen andere mogelijkheden zijn. Voor de kleine groep Emstenaren die de bank regelmatig bezoekt is het sluiten van de Rabobank een ingrijpend besluit. Het bestuur van het Emster Belang raadt hen aan gebruik te maken van de mogelijkheid om de knelpunten waar zij door het sluiten van het kantoor in Emst tegen aan lopen met de Rabobank te bespreken. Op die manier kan er gezocht worden naar alternatieve oplossingen. Voor klanten die (nog) geen gebruik maken van internet zullen er cursussen internetbankieren worden aangeboden. De tijden waarop de bank telefonisch en via internet te bereiken zijn, zullen worden verruimd. Aan het eind van het jaar organiseert de Rabobank Noordoost Veluwe een aantal open dagen om haar klanten alvast bekend te laten worden met haar kantoren in Vaassen, Epe en Heerde.

 

Met het sluiten van het kantoor in Emst verdwijnen ook het safeloket en de brievenbus waarin de betaalopdrachten gedeponeerd kunnen worden. Voor de betaalopdrachten kunt u enveloppen aanvragen die u per post kunt verzenden. De geldautomaat bij het huidige bankgebouw in Emst blijft voorlopig aanwezig. Mocht echter in de toekomst blijken dat er te weinig pintransacties plaatsvinden bij deze locatie, dan kan er geen garantie worden gegeven dat ook deze voorziening blijft bestaan. Om de pinautomaat te behouden is het dus van groot belang dat de inwoners van Emst zoveel mogelijk gebruik maken van deze geldautomaat bij het huidige bankgebouw. Hebt u nog vragen, loop dan gerust het kantoor binnen nu het nog open is.

 

Ankie Lammers

 

De 3e Dorpsavond

 

De dorpsavond van 27 oktober 2009 was voor Emster maatstaven druk bezocht. 72 Emstenaren gaven acte de presènce bij de presentatie van de plannen voor Emst, gegeven door de leden van de diverse “Uitwerk” groepen. Dit waren onder meer:

 

Ruimtelijke visie op Emst (Titia Hajonides

Zijaanzicht)-Wonen (Harm de Graaf)

Voorzieningen (Dorothee v/d Ende)

De Hezebrink (Gert Buitenhuis)

Verkeersveiligheid (Paul Gensen)

Hoofdweg (Titia Hajonides)

Ommetjes Emst (Johan Koop)

Aantrekkelijke erven (Henk-Jan de Graaf)

Beheer buitengebied (Gert Pannekoek)

 

De bijeenkomst werd geopend door Sjoerd Bokma, voorzitter van het Emster Belang die verslag deed van hetgeen er in de afgelopen 2 jaren reeds gedaan was en waarvan deze avond een vervolg was. Ook deelde hij mee dat Emst in de prijzen gevallen was met de plannen om Emst en de buitengebieden nog meer allure te geven. Hier hangt ook een behoorlijke subsidie aan.

 

Het eerste deel van de avond werd gevuld door het presenteren van de voorstellen met behulp van een diapresentatie. De nadruk  werd gelegd op het woord “voorstellen”. Na de pauze werden de tafels op zodanige manier neergezet dat er “proattafels” ontstonden, waar de geïnteresseerden hun ideeën, kritiek of anderszins konden uiten. Het werd een geanimeerd geheel. Bij de verschillende tafels zag je dat er druk geconverseerd werd, waarbij er ook hele zinnige opmerkingen gemaakt werden. Ondanks het feit dat er in het begin van dit verslag staat dat de avond druk bezocht was, zou het prettig zijn wanneer nóg meer Emstenaren van hun interesse blijk gegeven hadden. Het gaat per slot van rekening om ons eigen Emst, (zowel het dorp als de buitengebieden) waarvan de structuur zoveel mogelijk bewaard moet blijven.

 

Redactie Emster Belang

J. Broekman - Dekker

 

Uitwerkgroep Woningbouw

 

Met de bouw van het Gelders Kwartier aan de Kerkhofweg voorziet Emst op dit moment in de behoefte wat betreft de woningbouw. De bouw van de eerste fase van dit project is gestart en er ontstaat in een snel tempo al een echte woonwijk. Het totale plan omvat 79 woningen waaronder, in de tweede fase, appartementen die geschikt zijn voor senioren. Op de langere termijn is Kuilakker 3 een locatie voor woningbouw in het dorp. Door de te verwachten vergrijzing van de bevolking zal er in de toekomst een tekort zijn aan seniorenwoningen. De bouw van betaalbare starterwoningen met voorrang voor de inwoners van Emst zal ook in de toekomst gehandhaafd moeten blijven. Naast de grote bouwprojecten zoals het Gelders Kwartier en Kuilakker 3 dient gezocht te worden naar kleinschalige bouw of verbouwlocaties. De Uitwerkgroep is van mening dat kleinschalig en frequent bouwen een gunstige invloed op het dorp zal hebben. 

 

De Uitwerkgroep Woningbouw zal in samenwerking met de Uitwerkgroep Voorzieningen de mogelijkheden onderzoeken tot het realiseren van een Woon-/Zorg Complex. Deze voorziening ontbreekt in het dorp Emst en betekent dat inwoners die dagelijkse zorg nodig hebben niet in eigen dorp kunnen blijven wonen.

 

Namens de uitwerkgroep Woningbouw

Ankie Lammers&Harm de Graaf

 

Uitwerkgroep Voorzieningen

 

De Uitwerkgroep heeft zich voornamelijk bezig gehouden met het aftasten van de mogelijkheden om te komen tot een woon/zorgcomplex(je) naar het voorbeeld van De Wetstraat in Vaassen. Er zijn met verschillende instanties gesprekken gevoerd. Dit heeft nog niet tot concreet resultaat geleid, maar is wellicht een kwestie van een lange adem.

 

Het creëren van een Dorpsplein is onderzocht met de inbreng van Titia Hajonides. Gebleken is dat met de ruimte die er nu is rond het Hezeplein/Ds. Van Rhijnstraat, een dorpsplein op dit moment niet optimaal is om er een echt dorpsplein van te maken. Zodra de straat opnieuw ingericht gaat worden, dan zullen in overleg met de gemeente bekijken welke mogelijkheden er zijn.

 

De uitbreiding van de huisartsenpraktijk zal zijn beslag krijgen in het Gelders Kwartier. De plannen zijn al in een ver gevorderd stadium. Kortom op korte termijn kan de uitwerkgroep voorzieningen geen harde resultaten boeken, maar samen met de gezamenlijke ouderenbonden (SOSO) zullen de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd worden. Dit betekent dat de vinger aan de pols gehouden moet worden bij elke verandering of wijziging.

 

Namens de uitwerkgroep Voorzieningen,

Dorothee van de Ende

Uitbreiding sportzaal “de Hezebrink”

 

In de dorpsvisie is gelukkig een belangrijke plaats ingeruimd voor de uitbreiding van het sportzaal(tje) in het dorpshuis. De huidige sportvoorziening dateert uit de 70’er jaren van het vorige millennium. Toen voldoende. Nu absoluut ontoereikend. Na overleg met o.a. het bestuur van gymnastiekvereniging SVA is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden van uitbreiding. In eerste instantie zijn er gesprekken geweest met de wethouders Berkhoff en van Nuijs en uit deze gesprekken bleek al vrij snel dat de uitbreiding absoluut in de dorpsvisie gezet zou moeten staan, wilde men  resultaten behalen. Daarom werd er contact gezocht met het bestuur van Emster Belang en is het één en ander  met ze doorgenomen. Het bestuur van het dorpshuis is daarna gaan meeschrijven met de bovengenoemde visie. Het bestuur van “de Hezebrink”  heeft tegelijkertijd een stuurgroep samengesteld van gebruikers van de sportvoorziening. Grootgebruikers, zoals de gymnastiekvereniging, de zangvereniging en de muziekvereniging, zijn hierin vertegenwoordigd.

Ook heeft het bestuur daarna weer contacten gehad met het Gemeentebestuur over deze kwestie. Hieruit bleek telkenmale dat er pas zaken gedaan konden worden als de visie de raad gepasseerd zou zijn. Deze stuurgroep kan dus pas echt aan het werk als de dorpsvisie besproken is. Vandaar dat ze nog weinig concreet werk heeft kunnen doen. De stuurgroep is 3 keer bij elkaar geweest en er is afgesproken dat ze weer bijeengeroepen worden als er duidelijkheid is en ze het geheel kunnen gaan “aanjagen”

 

Bestuur dorpshuis “de Hezebrink”

  

Verkeer

 

De Uitwerkgroepen  Verkeer en Voorzieningen, hebben zich  tezamen met Titia Hajonides van het bureau Zijaanzicht gebogen over de Hoofdweg. Tijdens de 1e Dorpsavond waren er zowel voor- als tegenstanders van verbreding dan wel versmalling.  De Gemeente kwam echter met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, waarin werd aangegeven dat het voornemen van de Gemeente was van de Hoofdweg een 30 km weg te maken.  Hiermee wordt beoogd de snelheid uit het verkeer te halen.

Dit gegeven werd aangegrepen om voorstellen in te dienen om de Hoofdweg een ander beeld te geven, waarbij de kruispunten een duidelijke afwijkende bestrating krijgen. Immers in een 30 km gebied heeft al het verkeer komend van rechts voorrang, dus ook het verkeer komend uit de Molenweg. Tijdens de laatste Dorpsavond heeft Titia een en ander laten zien.

De Uitwerkgroep Verkeer pleit verder voor verdergaande maatregelen dan thans door de gemeente voorgesteld bij de Vaassensebinnenweg, de Veldweg en de Hanendorperweg. De laatste weg wordt veel gebruikt door toeristen en de jeugd die naar het voetbalveld fietsen. Het kruispunt Kerkhofweg/Oranjeweg moet nader bestudeerd worden aangezien bij de realisatie van het Gelders Kwartier een grote druk op dit kruispunt zal ontstaan.

Alle bovengenoemde punten kunnen alleen uitgevoerd worden als intensief gecontroleerd en gehandhaafd wordt. Op de Hoofdweg wordt gepleit voor een installatie met “U rijdt 50 km”, zoals in de gemeente Voorst, met direct hierachter een camera.

Paul Gensen

Het “Ommetje” Emst.

Binnen de Uitwerkgroep – Buitengebied hebben wij ons als doel gesteld om te komen tot het ontwikkelen van enkele wandelroutes en een fietsroute rondom Emst. Allereerst hebben wij ons de vraag gesteld; wat willen wij; de bewoners van Emst en de UWG precies. Met vragen als; welke routes, hoelang, waarlangs, wat willen wij laten zien, voor wie, en wat en wie hebben we nodig om dit te realiseren. Van daaruit hebben wij een definitieve doelstelling geformeerd met een Plan Van Aanpak. Het belangrijkste wat hierin naar voren komt is; de kleinere ommetjes rondom Emst zelf, in ons mooie en natuurlijke landschap, maar ook de wat grotere routes met daarin diverse landschappen van grote cultuurhistorische waarden, bossen, heide, enken, beken, plassen, oude historische boerderijen, enzovoort. Wij willen dit uiteraard in de eerste plaats doen voor de Emstenaren, maar ook voor dagjes mensen en toeristen.

Hex={A9,FF,53}Hex={A9,FF,53}Hex={A9,FF,53} 

De wandelroutes

 

Wij hebben alvast, in concept, verschillende wandelroutes uitgezet, vanuit verschillende opstap plaatsen en gepresenteerd op de 3e dorpsavond op 27 oktober jl. De routes lopen o.a. door de Emsterenk, het Loobrink, Westendorp, het Vossenbroek, langs het Kievietsveld, de Achterenk, het Hanendorp, Schaveren, Woesterberg, het Pollenseveen, enz. Het is ook de bedoeling dat wij oude paden in “ere” gaan herstellen, overleg met omwonenden, eigenaren en andere betrokkenen zal nog moeten plaatsvinden. Ook blijkt er grote behoefte te zijn aan meerdere rustbankjes en picknickplaatsen.

 

Fietsroute

 

We willen ook één fietsroute maken door ons gevarieerd landschap en daarin ook het gebied ten oosten van de snelweg betrekken, door het Vlekkertsche Veld en Emsterbroek. Daarin ook opgenomen onze verschillende mooie plekjes en uitzichtpunten.

 

Route aanduidingen

 

Wij hebben het plan om de verschillende routes te voorzien van paaltjes met mogelijkheid om daar zowel de wandelroutes, alsook de fietsroute op aan te geven. Maar ook zullen er kaartjes en routebeschrijvingen beschikbaar gesteld worden en verkrijgbaar zijn bij; o.a. de winkeliers, de Hezebrink, de plaatselijke horeca, de campings, het VVV, etc.

 

Bekendheid

 

Bekendheid geven aan de verschillende routes is op verscheidene manieren mogelijk, o.a. via internet, via het VVV, ook via de informatie zuilen bij de Spar en bij de Wildhoeve, maar ook willen we aansluiting krijgen op de landelijke sites voor wandel – en fietsroutes.

 

Stappenplan

 

Voor het realiseren van onze routes hebben wij een stappenplan opgesteld, waarbij wij al vrij snel en met behulp van o.a. Landschapbeheer Gelderland en de Gemeente resultaten kunnen behalen.

 

Tot slot; ook hiermee willen we Emst letterlijk en figuurlijk “op de kaart zetten”.

 

 Namens de Uitwerkgroep Buitengebied,

Johan Koop & Cees Amende

 

Aantrekkelijke Erven

 

Naast het beheer van het buitengebied, wandel en fietspaden heeft onze Uitwerkgroep zich ook bezig gehouden met de inrichting van erven en kavels. Emst is van oorsprong een agrarisch dorp met het verdwijnen van de agrariërs en dus ook de erven verdwijnt het typische Emsterlandschap. De uitwerkgroep buitengebied wil eigenaren enthousiast maken voor de aanleg van een Emster erf. Daarnaast willen wij u ook graag helpen bij het proces om een erf in te richten, wat komt er bij kijken, waar moet u zijn. Ook gaan we mogelijkheden onderzoeken hoe we subsidie beschikbaar kunnen stellen om projecten daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Met onze prijs uit het project “Levend Landschap Veluwe” hopen we hiermee een snelle start te kunnen maken. Mocht u nog vragen, ideeën of meer informatie willen neem dan even contact op met de uitwerkgroep buitengebied.

 

Namens de Uitwerkgroep Buitengebied,

Harm Jan de Graaf

 

Uitwerkgroep Buitengebied, deelproject: beheer buitengebied

Het doel van dit deelproject is om samen met Het Geldersch Landschap (HGL) een beheersconcept uit te werken voor de (nieuwe) natuurgronden. In de dorpsvisie komt naar voren dat de Emstenaren houden van het cultuurhistorische landschap. De Emstenaren vinden ook dat de “nieuwe” natuur soms een verwaarloosde aanblik geeft. We vinden koeien in de wei belangrijk voor het landschap. Met die wensen uit de dorpsvisie gaan we overleggen met HGL over de inrichting en het beheer van de voor de natuur verworven landbouwgronden. Het gaat dan voornamelijk over gronden van HGL in het Pollenseveen, de Bloemendaal, het Smallert en het Vossenbroek. We willen graag dat de veehouderij en rol blijft vervullen bij het beheer. Dat kan b.v. door kuddes met oude runder rassen van HGL. Maar we willen ook de Emster veehouders graag betrekken bij het beheer. Er zijn een paar oriënterende gesprekken geweest met medewerkers van HGL. Het bleek dat onze doelstellingen duidelijk raakvlakken hebben. HGL oriënteert zich ook op het gewenste eindbeheer in onze regio. Draagvlak bij de Emster gemeenschap en medebeheer door lokale veehouders vinden ze belangrijk. Om onze doelen te bereiken zullen we in het vervolgtraject contacten blijven onderhouden met HGL.

 

Namens de Uitwerkgroep Buitengebied,

Gert Pannekoek

 

Vorderingen Gelders kwartier

 

De bouw van woonwijk het Gelders Kwartier in Emst is gestart! Op donderdagmiddag 17 september werd daar nog eens een extra accent aangegeven door op de bouwplaats een startfestiviteit te houden. Wethouder Van Nuijs voerde de starthandeling uit en gaf aan met vele anderen aangenaam verrast te zijn door het tempo waarmee de woningen in dit plan worden gebouwd. De bouw verloopt voorspoedig en volgens plan. In week 47 is begonnen met het metselwerk en als het weer meezit zou de steen er voor de winter sluiting.in moeten zitten

 

Open huis

 

Op 7 november was er een “Open huis” wat door de kopers erg gewaardeerd werd. De eerste fase van de in totaal 79 woningen is inmiddels zover gevorderd dat een goede indruk gekregen kon worden hoe de woningen er uit komen te zien. Het weer was goed en onder het genot van een kopje koffie een en plak cake zijn er ongeveer 200 mensen op de bouwplaats geweest. Iedereen was enthousiast over de woningen en over het tempo waarin deze gerealiseerd worden.

 

Kijk voor alle informatie over het Gelders kwartier op www.Gelderskwartier.nl

 

Wilbert Stegeman

 

Volkskerstzang op Kerstavond

Vanuit de Toerustingcommissie van de Hervormde Gemeente Emst wordt in samenwerking met Muziekvereniging Prins Bernhard een “volkskerstzang:  georganiseerd. Tijdens deze kerstzang willen we samen als gemeenschap van ons dorp Emst, enkele liederen zingen die betrekking hebben op de Kerst. Tussendoor zullen wat gedeeltes uit het Kerstevangelie voorgelezen worden en zal er een muzikaal intermezzo door Prins Bernhard ten gehore worden gebracht.

 

Deze “volkskerstzang” zal plaatsvinden op donderdagavond 24 december vanaf  21.00 uur en zal een klein uurtje duren. De locatie is tussen café Van de Schepop en Garage Riphagen aan het Hezeplein. De weg zal voor deze gelegenheid tijdelijk worden afgesloten

 

Na het zingen staat er glühwein en chocomel voor iedereen klaar! U bent allen van harte welkom.

 

Teneinde u sneller te kunnen bereiken en om het zeer arbeidsintensieve rondbrengen van de Nieuwsbrief te verminderen, wijzen wij u er op dat u deze Nieuwsbrief ook digitaal kunt ontvangen. Ga daarvoor naar www.emsterbelang.nl U kunt zich daar aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

 

Bestuur en redactie van het Emster Belang gaan uiterst zorgvuldig te werk bij vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website en in de nieuwsbrieven. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven en sluit het bestuur/redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

PDF / Printversie    Home