Mei 2010 Jaargang 13, nr. 1

Column

Het voorjaar is laat dit jaar. Het lijkt wel of veel planten en bomen hun knoppen nog angstvallig dicht houden, wellicht beducht voor nóg een periode van sneeuw en kou. Het was weer eens een ouderwetse winter met een lange periode van sneeuw en vorst. Je merkt dan ook de ongemakken; het water in de schuren lange tijd bevroren, waardoor het een dagelijks ritueel werd om met emmers water te sjouwen om de dieren te drenken. Jammer dat er, ondanks de lange periode van vorst, toch maar zo weinig geschaatst kon worden.

 

De winter is nu echt voorbij, de zomertijd is weer ingegaan en ’s avonds is het al weer lekker lang licht. Af en toe al weer een warme zonnige dag. Het geeft de mens nieuwe energie.

De afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten. We hadden nog te maken met de afronding van ons project “Het dorpsplan Emst”. Na de laatste dorpsavond moest  het uitvoeringsplan van onze dorpsvisie nog goed op papier gezet worden, eindredactie worden gevoerd en alles in een mooie opmaak worden gegoten om het te laten drukken. Dank hiervoor aan Ankie Lammers en Henk-Jan de Graaf die veel werk hebben verzet om er een mooi geheel van te maken waar we als Emst echt mee voor de dag kunnen komen. Met de voltallige uitwerkgroep hebben we de afronding van deze tweede fase van het dorpsplan afgesloten met een heerlijk etentje in de Brasserie van De Wildhoeve. Na alle gedane arbeid, en het moet gezegd worden, de leden van de uitwerkgroepen hebben er veel tijd in gestoken, was het een mooie en gezellige afsluiting.

 

Met ons nieuwe project “Levend Landschap Veluwe” is inmiddels ook een aftrap gemaakt. Samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel zijn de voorbereidende activiteiten gestart om een paar Emster wensen te realiseren. Johan Koop, Cees Amende en Hans Buers zijn bezig om twee Ommetjes Emst, of beter gezegd “Klompenpaden” voor te bereiden. Daarbij willen ze ook proberen om cultuurhistorische elementen, zoals de Celtic Fields en de oude schapenwaskolk, aan de route te koppelen en hebben overleg met de terreinbeheerders om deze weer toegankelijk te maken en te onderhouden. Henk-Jan de Graaf, Freek Vos en Hans Buers bereiden het erfinrichtingsproject voor.

We streven er naar dat dit komende zomer van start kan gaan. Samen met landschapsdeskundigen van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan er voor uw huis in het buitengebied een erfinrichting plannetje worden uitgewerkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beuk- of meidoornhagen, laanbomen, fruitboomgaardjes en dergelijke, passend in het landschap. Het plantgoed zal in het najaar worden uitgegeven. Dit alles voor een fractie van de werkelijke kosten. Gert Pannekoek, Hans Buers en Sjoerd Bokma zoeken naar mogelijkheden om meer betrokken te worden bij de ontwikkeling en inrichting van nieuwe natuur en te kijken of particulieren en agrariërs een rol kunnen spelen bij het beheer van de gronden.

 

De snelheid op de Hoofdweg is nog een punt van gemeentelijke discussie. Het afwaarderen van de snelheid naar 30 km (en het handhaven hierop) zal zeker bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid en biedt ook kansen voor Emst om de Hoofdweg meer het karakter van een dorpskern te geven.

 De Veluwelijn, de nieuwe en frequente busverbinding tussen Zwolle en Apeldoorn, lijkt in deze discussie een bepalende rol te spelen. De trajecttijd wordt tot op de seconde bepaald en deze buslijn mag zo min mogelijk hinder ondervinden. Naar ons idee is dit niet juist. Het succes van de nieuwe busverbinding wordt veel meer bepaald door de frequentie waarmee wordt gereden, dan of de busrit een minuutje langer of korter duurt. We blijven pleiten voor een aangepaste snelheid in de hele kern, rekening houdend met voetgangers en fietsers, en een herinrichting van het wegprofiel.

 

Op 11 mei a.s. hebben we onze jaarvergadering in De Hezebrink. Vorig jaar is afgesproken om het formele deel beknopt te houden en meer ruimte te bieden voor actuele zaken. Daarom vindt u ter voorbereiding in deze Nieuwsbrief ons jaarverslag en de notulen van de vorige jaarvergadering. We hebben twee actualiteiten op de agenda staan. Onze huisarts de heer Wiechers zal wat meer vertellen over de Ahoed die binnen afzienbare tijd ons dorp zal verrijken. Susanne Agterbosch van Landschapsbeheer Gelderland zal ons wat meer vertellen over wat SLG doet en voor Emst kan betekenen. Het belooft weer een interessante avond te worden, waarop wij hopen u te mogen begroeten en waarin u ook uw inbreng kunt leveren door wensen of knelpunten aan het bestuur kenbaar te maken.

 

We hebben er voor gekozen om ook dit maal onze Nieuwsbrief huis aan huis te laten bezorgen, in plaats van alleen aan onze leden. Ongeveer de helft van de Emster huishoudens is lid van het Emster Belang. We willen dit aandeel graag vergroten zodat Emster Belang het “geluid” vanuit de gehele gemeenschap kan vertegenwoordigen en een gesprekspartner blijft en waar men niet omheen kan, voor zaken die ons dorp aangaan. Voor een klein bedrag (€ 4,50 per jaar) bent u lid van Emster Belang Verderop in dit blad kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden.

 

Wij wensen u veel leesplezier

 

Het bestuur.

Algemene Ledenvergadering Emster Belang

Agenda

11 mei in de Hezebrink

 

Aanvang 20.00 uur

 

1.          Opening, mededelingen

 

2.          Notulen van de jaarvergadering van 12 mei 2009

 

3.          Jaarverslag 2009

 

4.          Financieel verslag 2009 Emster Belang en Steunpunt Emst

 

5.          Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

            Voornemen om in 2011 de contributie te verhogen met € 0,50 tot € 5,00.

 

6.          Bestuurssamenstelling

             De heren Harm de Graaf en Wim van den Berg zijn afredend en herkiesbaar. Het         bestuur stelt voor over te gaan tot herbenoeming

 

7.          AHOED

            Dokter Wiechers zal een uiteenzetting geven over de plannen aan de Oranjeweg

 

8.          Wat verder ter tafel komt

 

9.          Wensen en knelpunten

 

Pauze

 

10.        Landschapsbeheer

            Susanne Agterbosch, regiocoördinator van de Stichting Landschapsbeheer         Gelderland zal ingaan op de werkzaamheden van de Stichting in ons gebied en de        kansen die deze voor Emst bieden. Specifiek zal mevrouw Agterbosch ingaan op het             landschapsontwikkelingsplan dat de 4 gemeenten (Heerde, Epe, Apeldoorn en Voorst) recent hebben opgesteld.

Concept-notulen jaarvergadering Emster Belang 12 mei 2009 in de Hezebrink

 

Afwezig met kennigsgeving: de heren Brummel, van Essen, Huybens en Riphagen.

 

1.    Welkom

De voorzitter heet 28 leden welkom. Vooruitkijkend stelt hij dat gelukkig eindelijk een start is gemaakt met de bouw van woningen aan de Hoofdweg en in het Gelders Kwartier. De UitWerkGroepen, die voortgekomen zijn uit het Dorpsplan, zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan om aan de toekomst van ons dorp te werken. Begin mei 2009 is een projectvoorstel ingediend bij Levend Landschap Gelderland om subsidie te krijgen voor ommetjes en erfbeplanting. Een digitale informatiezuil is geplaatst bij de Spar. Deze zuil bevat zowel toeristische informatie als eigen. Een dergelijke zuil is in alle 4 de dorpen geplaatst. Natura 2000 speelt op de Veluwe een grote rol: het is het grootste plan van Nederland. Wij hebben hier weinig invloed op, maar de ontwikkelngen worden wel nauwgezet gevolgd. Met betrekking tot het Bomenstructuurplan legt de voorzitter uit dat voor Emst de bomen aan de oostelijke kant van de Hoofdweg heel belangrijk zijn en beeldbepalend. Eind van het jaar zullen de UitWerkGroepen weer een dorpsavond organiseren om hun ideeën te presenteren, waarop alle Emstenaren dan nog verbeterpunten kunnen aangeven.

 

2.    Notulen jaarvergadering

Deze worden voorgelezen en goedgekeurd  zonder op- of aanmerkingen door de aanwezige leden.

 

3.    Jaarverslag 2008

Ook het jaarverslag wordt voorgelezen.

 

4.    Financiën 2008

De penningmeester, Gerrit Nijhof, neemt alle inkomsten en uitgvan door.  Het jaar 2008 wordt afgesloten met een positief saldo. Het ledenaantal blijft redelijk stabiel: 499.

 

Overzicht Stichting Steunpunt Emst:

De stichting is verantwoording verschuldigd aan het Emster Belang. Jaarlijks wordt een financieel overzicht gemaakt. Tijdens de jaarvergadering wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken. De stukken liggen ter inzage. Tijdens de pauze kunnen deze ingezien worden.

 

5.    Kascommissie

Gert Buitenhuis deelt namens de kascommissie mee, dat de boekhouding over 2008 gecontroleerd is: een duidelijk en overzichtelijk geheel en stelt de ledenvergadering voor het bestuur te déchargeren voor het gevoerde  beleid.

Als nieuw lid van de kascommissie wordt de heer Hans Buers benoemd.

 

6.    Wensen en knelpunten

De heer Broekman merkt op dat naar zijn mening er veel bomen gekapt worden en dat er weinig herinplant geschiedt. Zie de Ds.van Rhijnstraat en de Hullandstraat waar veel bomen verdwenen zijn. ullandstrHu     

Gepareerd wordt dat met het Groen Structuurplan de herinplant serieus wordt opgepakt. Dit plan doorloopt thans de normale inspraak procedure. Mevrouw Heleen Koop vraagt zich af welke gedachten ontwikkeld worden omtrent de kernen. Tijdens de aanstaande Dorpsavond vindt terugkoppeling met de Emstenaren plaats. De heer Hans Buers vraagt  of de raadsfracties benaderd zijn. De voorzitter vertelt dat alle fracties in het bezit zijn van het Dorpsplan en dus op de hoogte zijn van hetgeen leeft in ons dorp. De heer Gert Pannekoek stelt voor een aantal projecten onder de aandacht te brengen van de diverse fracties. Een lid heeft schriftelijke vragen gesteld over “de bocht van Witman”. Deze wordt beoordeeld als zijnde onoverzichtelijk. In het Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan wordt de Hanendorperweg benoemd als gevaarlijk.

 

Na de pauze nemen de heren Bert Kiljan van de Provincie en Ton Rozen, adjunct directeur van het Geldersch Landschap het woord. De heer Kiljan geeft een inleiding over de toekomst van het gebied Epe/Vaassen dat een belangrijk deel van de herinrichting in het kader Natura 2000 vormt. Het Geldersch Landschap verwerft in de Ecologische Hoofdstructuur gronden en houdt zich bezig met de inrichting, zoals het Vossenbroek, waar men voornemens is het natte elzenbos uit te breiden. Ondanks alle goede plannen wordt gehamerd op het betrekken van de bewoners bij de plannen en geef vooraf voorlichting. De heer Gert Pannekoek breekt een lans voor het agrarisch mede-gebruik met meer koeien in de wei. De UitWerkGroep is ook bezig met het ommetje Emst, waarbij gebruik gemaakt zou kunnen worden van wandelpaden door gebieden van het Geldersch Landschap. Nogmaals wordt gepleit voor goed overleg wederzijds.

Jaarverslag 2009

Het jaar 2009 stond voor het bestuur in het teken van de UitWerkGroepen. Iedere UWG had in ieder geval één bestuurslid in zijn midden. We waren er dus allen druk mee. Het resultaat was te zien en te becommentariëren op 27 oktober. De opkomst was heel goed (zeker in vergelijk met opkomsten voor soortgelijke avonden in de andere dorpen). Emst doet het goed! Namens het Emster Belang heeft de UitWerkGroep Buiten een prijs gewonnen van €33.300,00 om de door hen aangedragen plannen verder uit te werken.

Het bestuur heeft 7 maal vergaderd in 2007, de ene keer in ´t Ebbenhuis, de andere keer in de Hezebrink. Op onze website zullen de vergaderdata vermeld worden. Tijdens onze bestuursvergaderingen zijn aanwezig geweest de hoofdhuurder van ´t Ebbenhuis, het bestuur van de Hezebrink en de PvdA.

Als bestuur hebben wij de workshops van gemeente meegemaakt over het Verkeersplan, Lokaal Sociaal Beleid, Bestuurskrachtmeting Epe, informatie rond het Groen Structuurplan en de Structuurvisie, een workshop van de VKK in het Provinciehuis, het Platform Recreatie en Toerisme, de informatie bijeenkomst van de RABO bank over de sluiting van het kantoor in Emst, de opening van het Projectbureau en de viering van het 50 jarig bestaan van SVA. Niet te vergeten zijn wij aanwezig geweest bij de eerste schop in de grond van het Gelders Kwartier. Eindelijk worden er weer woningen gebouwd in Emst. Ook het feestterrein heeft een goede plek gevonden. Onze nieuwsbrief is 2 maal verschenen, waarbij de laatste editie huis aan huis verspreid is voor het eerst in zijn geschiedenis. Het bestuur van Emster Belang vond dat het belangrijk was dat zoveel mogelijk mensen van de inhoud van deze nieuwsbrief op de hoogte gesteld moesten worden. De stand van zaken met betrekking tot de UitWerkGroepen kwam immers hierin uitgebreid aan de orde.

Dankzij het Platform Recreatie en Toerisme heeft ons dorp de beschikking gekregen over een digitale informatiezuil bij de Spar. De bedoeling is dat ook `eigen` nieuws ruimte krijgt. Te denken valt aan de Sinterklaasintocht, de oude koetsen, uitvoeringen, etc.

Samenstelling van het bestuur op 31 december 2009:

Sjoerd Bokma                                    voorzitter                    aftredend        2012

Dorothee van der Ende-Gorter             secretaris                                         2011

Harm de Graaf                                  penningmeester                                 2010

Wim van den Berg                             lid                                                    2010

Wilbert Stegeman                              vice voorzitter                                    2011

Ankie Lammers                                 2e secretaris                                     2012

Freek Vos                                        lid                                                     2012

De kascommissie bestaat uit Gert Buitenhuis, Margreet Amende en Hans Buers.

Nieuwbouwproject  Het Gelders Kwartier en voormalig UPS terrein.

De eerste fase van de nieuwbouw aan de Kerkhofweg is zo goed als klaar. De eerste woningen zijn opgeleverd en bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief misschien wel alle woningen. De twee onder één kapwoningen langs de Oranjeweg zullen in een later stadium gebouwd worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan de bestrating en verdere inrichting van de wijk. De eerste woningen worden dan ook opgeleverd. Ook is er een begin gemaakt met het terrein bouwklaar te maken voor de nieuwe AHOED (Apotheek en Huisarts Onder Eén Dak). Hierbij is  tevens plaats voor zes extra woningen.

 

De inschrijfperiode voor de tweede fase is in maart van start gegaan en naar verwachting start de bouw van 22 eengezinswoningen en 18 senioren appartementen na de zomer. Onderdeel van de 2e fase van dit bouwproject is de verplaatsing van GMM Luchttechniek naar het bedrijventerrein Eekterveld. Op het voormalig UPS terrein zijn op dit moment 4 woningen gebouwd en de eerste kopers hebben de sleutel ontvangen. De bestrating en het aanleggen van parkeerplekken is voltooid. Met de realisatie van deze woningen en de start van de tweede fase van het Gelders Kwartier voorziet Emst op dit moment in de behoefte van woningbouw. De wijk aan de Kerkhofweg heeft een fleurige uitstraling en de woningbouw op het voormalig UPS terrein is een mooie invulling van het slordig ogende braakliggende terrein aan de Hoofdweg.  Emst mag trots zijn!!!

Vooraankondiging: Aantrekkelijke erven Emst

                    

Het Emster Belang organiseert in het kader van het koepelproject ‘Levend Landschap Veluwe’ het deelproject ‘Aantrekkelijke erven Emst’. Het betreft een project waarin u als bewoner van Emst de kans krijgt om samen met uw dorpsgenoten actief aan de slag te gaan om de directe omgeving en het eigen erf te verfraaien met een streekeigen beplanting! Het project is een dorpsaangelegenheid met individuele aandacht voor de inrichting van eigen erf.

 

De voorbereidingen van dit project zijn in inmiddels in volle gang. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland wordt een uitgebreide landschapsanalyse gemaakt. Deze analyse laat zien hoe het landschap is ontstaan en welke verschillende landschapstypen in Emst te vinden zijn. Ieder landschapstype heeft haar eigen, unieke karakter. Daarbij wordt gelet op zaken als grondgebruik, waterhuishouding, reliëf, wegenpatronen, bebouwingspatronen, verkavelingspatronen en het voorkomen van landschapselementen zoals singels, hagen, bosjes, poelen en (knot-) bomenrijen.

Met de analyse van de landschapstypen worden ook de verschillen tussen de erven inzichtelijk. Tegelijkertijd worden per landschapstype de kenmerken op een rij gezet  die kunnen dienen als leidraad voor het inrichten van uw erf op een streekeigen wijze. De resultaten van deze analyse worden u gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst later dit voorjaar. De nadruk zal daarbij liggen op de mogelijkheden die u zelf heeft om op uw erf aan de slag te gaan. 

 

Bent u na het zien van de analyse enthousiast geworden, dan bieden wij u deze zomer de mogelijkheid tot een gratis en vrijblijvend advies door een landschapsdeskundige. Hij of zij zal samen met u op zoek gaan naar de mogelijkheden om uw erf landschappelijk te optimaliseren! Op basis van het erfbezoek zal een beplantingsplan worden opgesteld waarna de beplanting voor een laag bedrag aangeschaft kan worden.

 

Geïnteresseerd!?... Wordt vervolgd.

 

Levend Landschap Veluwe

Levend Landschap Veluwe is opgezet om de kwaliteiten van het Nationaal Landschap Veluwe te versterken met behulp van bewoners en lokale partijen.

Meer informatie: www.landschapsbeheergelderland.nl.

 

 

  

Voltooiing Uitwerkplan Emst

Naar aanleiding van de presentatie van het Dorpsplan Emst op 30 september 2008 zijn door het Emster Belang zogenaamde Uitwerkgroepen in het leven geroepen. Het doel was om een aantal speerpunten uit het Dorpsplan verder uit te werken tot mogelijke realistische plannen. Samen met het bestuur van het Emster Belang zijn de inwoners van Emst hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Titia Hajonides van bureau Zijaanzicht heeft als externe deskundige de Uitwerkgroepen ondersteund en geadviseerd. In totaal zijn er vier Uitwerkgroepen samengesteld die elk een onderdeel uit het Dorpsplan hebben uitgewerkt.

 

De onderwerpen zijn:

 

- Buitengebied.

- Verkeer/verkeersveiligheid 

- Voorzieningen,

- Woningbouw,

 

Eerst genoemde is onderverdeeld in fiets- en wandelroutes zgn. “Ommetje Emst”, landschapsinrichting en landschapbeheer. De Uitwerkgroepen hebben zelfstandig de plannen uitgewerkt met eens per maand een gezamenlijke terugkoppeling naar de gehele groep en het Emster Belang. Er zijn contacten gelegd met o.a. partijen en organisaties die betrokken zijn zoals: Provincie Gelderland, Landschapbeheer Gelderland, Het Geldersch Landschap, Veluweborgh en Woningcorporatie Triada. De voorstellen van de Uitwerkgroepen zijn op de Dorpsavond op 27 oktober 2009 gepresenteerd aan de Emster inwoners en vervolgens met hen bediscussieerd en aangevuld.

Dit heeft een aantal concrete uitvoeringsplannen opgeleverd die in een brochure zijn beschreven. Plannen die op korte of wat langere termijn aangepakt moeten worden. Sommige, zoals “Ommetje Emst” en aantrekkelijke erven kunnen al op korte termijn gerealiseerd worden. Voor andere gemaakte plannen hebben we nadrukkelijk de hulp of financiële ondersteuning nodig van andere organisaties zoals gemeente, provincie of woningbouwcorporaties. Emst rekent erop dat zij hiervoor het support krijgt dat nodig is. De brochure zal worden aangeboden aan de Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Epe, Provincie Gelderland en alle andere betrokken partijen en organisaties.

De brochure is verkrijgbaar op de jaarvergadering van Emster Belang op 11 mei a.s. en is daarna ook te downloaden op www.emsterbelang.nl

Oplevering woningen Gelders Kwartier

Het weer was een beetje donker op 8 april 2010, maar voor Niels Braakman (25) en zijn vriendin Linda van Os (23) scheen de zon. Vandaag zouden ze n.l. de sleutel krijgen van hun eigen starterwoning op het Gelders Kwartier in Emst. Niels werkt als zwembad technicus bij Hellebrekers technieken, en Linda is intercedente bij Intermediair Uitzendbureau. Op mijn vraag hoe ze deze dag ervoeren, antwoordden beiden: spannend! Je eerste huis samen kopen en dan ook nog in de plaats waar je  geboren- en getogen bent, of, zoals Linda, 3 jaar geleden bent komen wonen. Het was voor beiden eigenlijk een uitgemaakte zaak, dat ze in de gemeente Epe wilden blijven wonen, want zowel Linda als Niels vinden het hier prachtig. Als je dan ook nog ingeloot wordt om als starter een huis te kunnen kopen in Emst, dan ben je (zoals Niels zei) een gelukkig mens dat je zo'n kans krijgt. Bovendien is Niels een niet onverdienstelijk voetballer die bij SV Epe als aanvaller speelt, dus hoeft hij niet verder dan normaal te reizen voor de training en de thuiswedstrijden. Linda vindt het fijn dat ze in een nieuwe buurt komen te wonen, met  veel mensen van hun eigen leeftijd. Als je later dan kinderen krijgt, woon je in een jonge buurt, aldus Linda.

De oplevering van de woning geschiedde onder het oog van de heer L. Berendsen van de vereniging Eigen Huis. Alles werd aan een scrupuleus onderzoek onderworpen en niets werd overgeslagen. Ik vroeg aan de heer Berendsen wat hij vond van de opgeleverde woningen. Fantastisch! antwoordde deze enthousiast. We weten niet wat we zien. Het feit dat er al bestrating is aangebracht bij de op te leveren woningen, is iets dat we zelden of nooit meer meemaken. Meestal moet je door bagger en zand waden om op de plaats van bestemming te komen. Hoe hij de staat van de woningen vond? Ook hier was de heer Berendsen heel positief. Het landelijk gemiddelde van punten die per woning hersteld of gecorrigeerd moeten worden, ligt rondom de 27 punten. Hier in het Gelders Kwartier, ben ik van 0 - 6 punten per woning tegengekomen en die worden meestal direct hersteld of er wordt opdracht toe gegeven. Nadat alles gecontroleerd was en de handtekeningen waren gezet, werden de sleutels en een vlag overhandigd.

 Deze vlag wordt aangeboden door van Laar aan iedere nieuwe bewoner van het Gelders kwartier. Bloemen werden overhandigd aan de nieuwe eigenaren en nu kunnen ze aan de slag met de inrichting van het nieuwe huis. Het Emster Belang wenst alle nieuwe bewoners van het Gelders Kwartier, veel geluk en voorspoed in hun nieuwe woning.

 

Er is nog één woning van 2 onder 1 kap te koop. Voor de rest is alles verkocht of er ligt een optie op koop.

 

J. Broekman - Dekker

 

Ook deze nieuwe bewoner voelt zich hier al helemaal thuis! 

De Nieuwszuil

Zoals u al eerder is meegedeeld, staat er een "nieuwszuil" op de parkeerplaats van de Spar. Via deze zuil kunt u zich op de hoogte stellen van evenementen die in Emst plaatsvinden. Wij denken hierbij aan b.v. de Rijtuigendag, de intocht van Sinterklaas etc. Wanneer u een evenement organiseert waarvan u denkt dat het interessant genoeg is om opgenomen te worden in de Nieuwszuil, dan kunt u dit doorgeven via: redactie@emsterbelang.nl

De redactie zal dit dan doorsturen naar degene die de informatie in de nieuwszuil upload.

 

N.B.

De redactie is niet aansprakelijk voor het uploaden van de informatie, zij fungeert alleen maar als doorgeefluik.

 

Teneinde u sneller te kunnen bereiken en om het zeer arbeidsintensieve rondbrengen van de Nieuwsbrief te verminderen, wijzen wij u er op dat u deze Nieuwsbrief ook digitaal kunt ontvangen. Ga daarvoor naar www.emsterbelang.nl U kunt zich daar aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

 

Bestuur en redactie van het Emster Belang gaan uiterst zorgvuldig te werk bij vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website en in de nieuwsbrieven. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven en sluit het bestuur/redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

WAAROM LID VAN EMSTER BELANG?

 

Middels deze Nieuwsbrief bent u op de hoogte van het feit dat ons dorp een belangenvereniging heeft en wel onder de toepasselijke naam Emster Belang. Deze vereniging doet haar uiterste best het algemeen welzijn van Emst te bevorderen. Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door datgene uit te voeren/te ondersteunen/aan te moedigen, wat kan dienen ter bevordering van het algemeen welzijn van de gemeenschap Emst en door daar waar nodig Emst te vertegenwoordigen. Emster Belang is actief op zowel lokaal als regionaal niveau.

 

Wat het regionale niveau betreft, zet Emster Belang zich via de Vereniging Kleine Kernen Gelderland, waarbij zij is aangesloten, in voor zaken die het algemeen belang van kleine gemeenschappen en het landelijk gebied raken. Lokale projecten waarvoor Emster Belang  zich momenteel o.a. inzet zijn: De afronding van het Dorpsplan dat Emst: als eerste kern in de gemeente Epe heeft Emst een Dorpsplan geproduceerd. Dit plan is tot stand gekomen door de inzet en inbreng van vele Emstenaren. Hun ideeën en wensen zijn hierin verwoord. Dit plan is te downloaden via www.emsterbelang.nl Bovendien blijft Emster Belang druk uitoefenen om in de toekomst woningen in Emst te blijven bouwen voor jonge mensen en senioren na de realisatie van het Gelders Kwartier. Reeds uitgevoerde projecten, waarvoor Emster Belang zich hard heeft gemaakt zijn onder meer de abri’s bij de bushaltes, de verkeerssituatie Stationsweg, het rijwielpad over het voormalige spoorwegtracé, de realisering van ’t Ebbenhuis. In ieder geval tweemaal per jaar brengt Emster Belang een Nieuwsbrief uit om u op de hoogte te stellen van de stand van zaken en ontwikkelingen die er toe doen.

 

Uiteraard zijn al veel Emstenaren lid van Emster Belang.

Indien u nog geen lid bent, doen wij een dringend beroep op uw bereidwilligheid de positie van Emster Belang te helpen versterken.

 

MEER LEDEN BETEKENT MEER INVLOED OP DE GEMEENTE POLITIEK, MAAR OOK PROVINCIAAL EN LANDELIJK!

 

Het lidmaatschap bedraagt slechts € 4,50 per jaar.

Meldt u daarom aan als lid van Emster Belang door u aan te melden via deze site.

 

PDF Printversie    Home