December 2010 Jaargang 13, nr. 2

 

Column

 

Er wordt volop gewerkt in het dorp.  De doorstroom in de Hoofdweg heeft er op dit moment onder te leiden. Tijdelijke verkeerslichten moeten zorgen dat een en ander in goede banen wordt geleid en er zich geen ongelukken voordoen. Twee nieuwe bushaltes, aan weerskanten van de weg verrijzen ter hoogte van “Eethuys De Drie Musketiers” en “Snackbar De Halte”, om de nieuwe snelle busverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle te ondersteunen. De oude verkeerslichten voor de oversteekplaats vlakbij de Stationsweg zijn inmiddels verdwenen. Deze waren al enige tijd defect en hebben nu plaatsgemaakt voor een echt zebrapad. Dit is maar tijdelijk. Als de herinrichting van de Hoofdweg aan de orde komt zal een definitieve oplossing voor het overstekend fiets- en wandelverkeer gezocht worden.

 

Niet lang daarvoor was de  Stationsweg aan de beurt.  De riool overstort aan de Stroeteweg is voorzien van een ondergrondse bufferopslag. Hierdoor hoeft bij flinke hoosbuien minder snel gebruik te worden gemaakt van de overstort en wordt ons sloten- en bekenstelsel  minder blootgesteld aan vervuild rioolwater. De ondergrondse buffer is gerealiseerd aan te Stationsweg recht tegenover de Stroeteweg. Ter hoogte van de Schobbertsweg rijden zandauto’s af en aan. Geldersch Landschap is gestart met de inrichting van de nieuwe delen van Het Vossenbroek, waarvoor aan de westzijde van de snelweg vele hectares grasland worden afgeplagd en tienduizenden kubieke meters grond worden afgevoerd. Nu nog een kaal ogende bouwput. Spannend hoe het gebied er over enkele jaren uit zal gaan zien.

 

Emst blijft dynamisch. We hebben de afgelopen maanden weer nieuwe ondernemers mogen verwelkomen die de leefbaarheid in Emst komen versterken. Nieuwe uitbaters voor  de oude “Kroon”, die het voormalige pannenkoekenhuis nieuwe uitstraling en een nieuwe naam “Eethuys De Drie Musketiers” hebben gegeven, maar ook een nieuwe gastheer en gastvrouw voor ons dorpshuis “De Hezebrink”. Verder een heuse ruitersportzaak “Hypofocus” en de honingspeciaalzaak van Imkerij “De Werkbij”. Van onze kant wensen wij ze veel succes en doen we een oproep aan onze leden om uw eigen middenstand niet te vergeten.

 

De voorbereidingen voor de bouw van de tweede fase van Het Gelders Kwartier zijn in volle gang. De GMM heeft haar nieuwe en ruime bedrijfsgebouw op Het Eekterveld betrokken en de oude bedrijfshallen zijn inmiddels gesloopt. Ook de bouw van de AHOED (Apotheker en Huisarts Onder Eén Dak) staat in de startblokken en zal naar verwachting eind volgend jaar in gebruik genomen worden. Eerder hebben we al kunnen berichten dat Emster Belang financiële ondersteuning van gemeente en provincie heeft gekregen om wensen vanuit ons dorpsplan te kunnen realiseren, namelijk versterking van het buitengebied met mooie erven en enkele wandelroutes rond het dorp. Hiervoor was € 33.333 beschikbaar gesteld, als prijs voor de winnaars van het project Levend Landschap Veluwe. Dit was al een heel mooi startbedrag. Maar samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland hadden we al snel becijferd dat het niet voldoende was om al onze ambities waar te kunnen maken. We hebben ons ingespannen om aanvullende financieringsbronnen aan te boren, en dat is gelukt!! Via Stichting Landschapbeheer Gelderland hebben we € 5.000 van de Postcodeloterij gekregen, De gemeente Epe heeft uit het Stimuleringsbudget Recreatie & Toerisme een extra bijdrage van € 5.000 verleend en het Ministerie van LNV (tegenwoordig het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie) heeft ons ruim € 45.000 toegezegd. We zijn hiermee heel erg blij, want hiermee kunnen we de wensen vanuit onze gemeenschap daadwerkelijk realiseren.

 

De werkgroep buitengebied is samen met Landschapbeheer Gelderland volop aan de slag. Ideeën over routes voor de Klompenpaden (de Ommetjes Emst) gaan over tafel en er zijn contacten gelegd met gemeente en Geldersch Landschap. Voor het ervenproject hebben we de planning wat om moeten gooien. Begin volgend jaar zullen daarvoor een aantal activiteiten worden opgestart en willen we in 2011 zo’n 30 kleine en grote ervenprojecten ondersteunen en realiseren. Als deelnemer krijgt u gratis advies en hoeft u maar een kleine bijdrage in de kosten van het plantmateriaal te betalen. Dus meldt u hiervoor aan! Op 27 november a.s. zal wethouder Joop van Nuijs het officiële startschot geven van ons project Levend Landschap Emst. Dit gebeurt op de plantdag, waar een eerste groep deelnemers aan het ervenproject hun plantmateriaal uitgereikt krijgt. We zijn er erg trots op dat we dit met z’n allen hebben bereikt. Ook veel dank aan de Emster vrijwilligers die samen de werkgroep buitengebied vormen en hier veel vrije tijd in steken.

 

Het einde van het jaar nadert weer met rasse schreden. De dagen worden steeds korter en de Feestdagen komen in zicht. De eerste Kerstsamenzang vorig jaar buiten op het Hezeplein was een groot succes. Vele Emstenaren trotseerden de winterkou om gezamenlijk de samenzang en Kerstgedachte te beleven. We zijn blij dat ook dit jaar weer een Kerstsamenzang zal worden gehouden, en willen iedereen van ganser harte hiervoor uitnodigen.

 

Rest ons u Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2011 toe te wensen.

 

Het bestuur

 

 

Bewoners gaan zelf aan de slag met hun landschap

 

In Emst, gemeente Epe, is nog geen verandering te zien. Nog niet, maar op 27 november is de officiële start van het project Aantrekkelijke Erven. Dan planten een aantal eigenaren op hun erven en omliggende grond de eerste boompjes en struiken volgens het beplantingsplan dat speciaal voor hen is gemaakt. ‘Deze actie is hard nodig’, zegt Sjoerd Bokma, voorzitter van Emster Belang, ‘het landschap dreigt te verrommelen. Veel boerderijen zijn opgekocht door burgers. Niets ten nadele van de nieuwe bewoners hoor – ik ben er zelf ook één – maar ze weten vaak niet hoe het cultuurlandschap eruit ziet. Ze zetten bijvoorbeeld laurierstruiken neer en denken: dan is het ook in de winter lekker groen. Maar laurierstruiken horen hier niet thuis. Daar zijn velen zich niet van bewust. Dit soort beplantingen leiden tot veranderingen in het landschap. Ook de schaalvergroting in de landbouw heeft invloed op de omgeving. Het is belangrijk groeiende bedrijven landschappelijk goed in te passen.’

 

Dorpsplan:

 

Aantrekkelijke Erven is één van de drie projecten die Emster Belang onder de vlag van Levend Landschap Veluwe uitvoert (zie kader op pagina 25). Andere wensen van het dorp zijn: uitgebreidere wandelmogelijkheden over boerenland en meer koeien in de wei. Deze en andere ideeën staan allemaal in het dorpsplan, dat Emster Belang op basis van een uitgebreide raadpleging onder dorpsgenoten heeft opgesteld. Bokma heeft nog getwijfeld of de ideeën voor het buitengebied ingediend moesten worden voor het project Levend Landschap Veluwe. Het is toch niet bijzonder wat ze voorstellen? Tot zijn verbazing werd Emster Belang vorig jaar oktober toch een van de winnaars. De ideeën zijn dan wel niet opzienbarend, ze zijn wel concreet en er is een groot draagvlak voor, redeneerde de jury, wat de kans groot maakt dat het prijzengeld goed besteed wordt.

 

‘Vrijwilligerswerk is hier op de Noordoost Veluwe een groot goed’, verklaart Bokma de slagingskans. ‘De gemeenschapszin is in Emst heel sterk. Het dorpshuis is door de eigen mensen gebouwd, de muziekvereniging zit uitstekend in de kleren en heeft goede instrumenten, doordat vrijwilligers appels plukken of een magazijn opruimen en de verdiensten in de kas stoppen. Ouderen worden door vrijwilligers verzorgd. Dit is allemaal zo belangrijk. Nieuwkomers zijn welkom, als ze maar laten zien dat je het hier leuk vindt en de handen uit de mouwen steekt.’ Iets wat Bokma, die nu tien jaar in Emst woont, dan ook veelvuldig doet.

 

Grote ambitie:

 

Drie plannen voor het buitengebied is ambitieus, vond Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De middelen via Levend Landschap, 33.333 euro, zijn onvoldoende om alles te doen. Emster Belang moest een keuze maken. Maar Bokma zegt: ‘Met geld moet je geld maken.’ En dat lukte. Niet alleen de gemeente heeft een bijdrage over in verband met de stimulering van recreatie en toerisme, maar vooral het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Tijdens de bekendmaking van de winnaars van Levend Landschap vertelde gedeputeerde Co Verdaas dat Emster Belang geselecteerd was voor een pilot van Burgers met groene harten. Dat levert nog eens ruim 40.000 euro op. ‘We zijn hartstikke blij met al die ondersteuning. Nu kunnen we alle drie de projecten doen.’ Landschapsbeheer helpt bij het opzetten van de organisatie en de uitwerking van de plannen. Bovendien levert deze inhoudelijke kennis. Verder moeten de initiatiefnemers het zelf doen. Bokma: ‘We willen eerst het laaghangende fruit plukken en zijn daarom begonnen met het ervenproject.’

 

Landschapstypen:

 

De eerste stap van het “ervenproject” was een analyse van de landschapstypen. Dit bepaalt immers de aankleding van het erf. Emst heeft van west naar oost verschillende landschappen, die sterk samenhangen met hoe de grond ontgonnen is. Op de overgang van hoog naar laag – en van droog naar nat – ligt de centrale es: de Emsterenk. Die is ontstaan door eeuwenlang heideplaggen en mest op te brengen. Op de es ligt de huidige dorpskern en eromheen het kampenlandschap, een ontginning in de vorm van zogenoemde eenmansessen; de kampen. Ten westen van de es bevinden zich ontginningen van de natte heidegebieden en dan dichter tegen het Veluwemassief de droge heideontginningen. Ten oosten van de es, voorbij het Apeldoorns Kanaal, zijn de jongste ontginningen: nat broekland met smalle kavels doorsneden door sloten voor de afwatering. Verder wordt het gebied van west naar oost ook nog eens doorsneden door beken en sprengen die (kwel)water vanaf de randen van het Veluwe massief afvoeren richting de IJsselvallei. Langs deze beken liggen relatief lage beekdalgronden met natte graslanden voor hooiwinning.

‘De analyse geeft houvast bij hoe we erven en grond streekeigen kunnen inrichten met bijvoorbeeld singels, hagen, bosjes, poelen en (knot)bomenrijen’, zegt Bouma. ‘Afgelopen maanden hebben we met een adviseur van Landschapsbeheer diverse erven bezocht en voor geïnteresseerde bewoners een beplantingsplan gemaakt. De eerste, circa tien plannen worden vanaf november uitgevoerd. Volgend jaar organiseren we een project voor scholen en een streekmarkt over onderhoud en beheer van landschapselementen. Ook komen er snoeicursussen en excursies om anderen enthousiast te maken voor Aantrekkelijke erven.’

 

Cultuurhistorie en koeien:

 

Elk project heeft een werkgroep die de kar trekt. De werkgroep voor de wandelpaden broedt momenteel op mogelijke tracés voor een klompenpad over boerenland langs cultuurhistorisch interessante plekken. Bokma: ‘We hebben veel bijzonders in de omgeving: celtic fields ­(prehistorische akkers), grafheuvels, een schaapskolk waar schapen werden gewassen en oude watermolens. Mensen weten dat vaak niet of kunnen er niet komen, omdat er geen pad naartoe leidt. We willen dit ontsluiten. Het derde project – koeien in de wei voor een aantrekkelijk landschap – is het minst concreet. Daardoor is het resultaat ook lastiger te voorspellen. Het idee is om vee van boeren te laten grazen in natuurgebieden. Zelf houdt Bokma als hobby schapen en brandrode koeien, een zeldzaam ras. Die lopen rondom de boerderij. Zijn dieren zijn wellicht ook goed inzetbaar in natuur, misschien wel in het Vossenbroek waarop zijn boerderij uitkijkt. ‘Emst ligt in de Wisselse Poort, een van de zes ‘ecologische poorten’ die de Veluwe moet gaan verbinden met andere natuurgebieden. Hoe het met de poort verder gaat weten we niet, maar er is al veel landbouwgrond omgezet in natuur. Bijvoorbeeld rondom het Wisselse en Tongerense Veen en het Vossenbroek. Die natuur dient als bufferzone tussen de echt natte natuur en de landbouwgronden waarvan boeren leven. Dat die bufferzones er moeten komen, snapt de Emster bevolking inmiddels wel. Maar ze ergert zich aan het beheer. Het ziet er vaak nog rommelig uit en boeren en burgers met wat grond hebben last van overwaaiend zaad van akkerdistels en ridderzuring naar hun grond. Emster Belang is in gesprek met Geldersch Landschap en Waterschap Veluwe over hoe boeren natuurgronden met een minder zware natuurfunctie kunnen beheren. Daarmee krijgen we koeien terug in het landschap en het beheer gaat erop vooruit.’

 

Sterke mix:

 

Bokma heeft er alle vertrouwen in dat de drie plannen slagen. ‘Wat we doen komt vanuit de bevolking, het zijn onze eigen wensen. Bovendien zit in onze gemeenschap veel deskundigheid. Mensen willen die inzetten voor het algemeen nut. Autochtone bewoners hebben vaak een schat aan regionale kennis, nieuwe bewoners hebben soms beleidsmatige of politieke ervaringen en ingangen, wat heel handig is als je wilt praten met overheden en terreinbeherende organisaties.’

Emster Belang is inmiddels uitgegroeid tot een echte gesprekspartner voor onder meer de gemeente, merkt Bokma. ‘Kaartte Emster Belang voorheen vooral dingen aan als kapotte straatverlichting of reageerde ze alleen op plannen van de gemeente, nu komt de vereniging zelf met ideeën. De gemeente ziet daar steeds meer de voordelen van in. Vroeger werden we maar zeer beperkt geraadpleegd, nu worden we heel serieus genomen. We worden zelfs gevraagd om zitting te nemen in ambtelijke werkgroepen. Bijvoorbeeld om mee te denken over de aanpak van het verkeer in het buitengebied. Soms vinden ambtenaren burgerparticipatie wel lastig, maar ze zijn ook blij met de input van mensen die de lokale situatie het beste kennen. Hierdoor krijg je uiteindelijk veel betere plannen.’ Daarvan is Bokma stellig overtuigd.

 

 

Dit artikel is gepubliceerd in Nieuwe Veluwe, een nog jong tijdschrift voor bewoners en andere liefhebbers van de Veluwe. Nieuwe Veluwe gaat over natuur en cultuur: nieuwe ideeën, bijzondere visies, discussies en natuurlijk over de inzet van bewoners voor hun eigen landschap. Kijk op de website www.nieuweveluwe.nl voor meer informatie. U kunt daar ook het 0-nummer doorbladeren.

 

 

 

Kerstvolkszang 2010

 

“De opkomst voor de “Kerstvolkszang”  was boven alle verwachting en we waren erg tevreden. We voelen ons gezegend want een dergelijke bijeenkomst werkt samenbindend voor ons dorp en heeft zo een uitstraling naar onze gemeente. Zo werd deze avond door menigeen ervaren”. In deze trant stond er verleden jaar een artikel in de krant naar aanleiding van de eerste “Volkskerstzang” in Emst.

 

Na zulke reacties ben je eigenlijk verplicht om in 2010 weer een Kerstavond met zang te organiseren. Als Toerustingcommissie van de Hervormde Kerk Emst willen we dit jaar dan ook weer een Volkskerstzang organiseren. Tijdens deze bijeenkomst willen we in samenwerking met onze plaatselijke muziekvereniging Prins Bernhard, liederen zingen die betrekking hebben op Kerst. Tussendoor wordt het Kerstevangelie gelezen en is er een muzikaal intermezzo. Kun je niet zingen, kom dan om te luisteren, om als bewoners van Emst een dergelijke samenbindende avond te ervaren. Het is op dezelfde locatie als vorig jaar, tussen café van de Schepop en Autobedrijf Riphagen aan het Hezeplein. De weg zal hiervoor worden afgesloten. We hopen Kerstvolkszang te houden op vrijdagavond 24 december om 20.30 uur. Na het zingen staat er gratis Glühwein en Chocomel voor iedereen klaar! U bent, (jong of oud, inwoner van Emst of uit de omgeving), van harte welkom

 

Hervormde Kerk Emst

 

 

 

Veluwe lijn waarom

 

Meer mensen vaker met de bus:

 

Het autoverkeer op de A50 neemt alsmaar toe en daarmee ontstaan er steeds meer en langere files, vooral aan de stadsranden van Apeldoorn en Zwolle. Meer mensen zullen kiezen voor de Veluwelijn wanneer de bus vaker en op tijd komt, het prettig wachten bij de haltes is, de fiets gestald kan worden en bovendien de bus zelf comfortabel is. Er reizen ruim 3000 mensen elke dag met de bus tussen Apeldoorn en Zwolle. De Veluwelijn gaat rijden in december 2010. Het doel is dat in 2013 20% meer reizigers gebruik maken van deze nieuwe busverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle.

Betere bereikbaarheid:

 

De Veluwelijn heeft ook tot doel om de binnensteden van Apeldoorn en Zwolle en de kernen Epe, Heerde en Hattem en het bedrijventerrein Apeldoorn-Noord beter bereikbaar te maken.

Wat is de Veluwelijn:

 

De Veluwelijn is een hoogwaardige busverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle. Met ingang van december 2010 rijdt de Veluwelijn met een 10 minuten dienst tijdens de spits op de huidige lijn 90. Lijn 294 blijft over de A50 rijden. Beide lijnen krijgen een overstap op het nieuwe transferium/carpoolplein dat wordt aangelegd langs de A50 ter hoogte van de afslag Heerde-Zuid.

 

Waar en wanneer rijdt de Veluwelijn:

 

De Veluwelijn rijdt op de route van de huidige lijn 90 via Apeldoorn, Vaassen, Emst, Epe, Heerde, Wapenveld, Hattem en Zwolle. Lijn 294 blijft van Apeldoorn naar Zwolle over de A50 rijden. De Veluwelijn (huidige lijn 90) rijdt met ingang van december 2010 op werkdagen tijdens de spits iedere 10 minuten. Lijn 294 rijdt vanaf december 2010 op werkdagen ook buiten de spits.

Waarom de Veluwelijn:

 

Apeldoorn-Zwolle is een van de drukste openbaar vervoer verbindingen in Gelderland. Een goede betrouwbare busverbinding die vaak rijdt en die alle kernen tussen Apeldoorn en Zwolle aandoet is een grote vooruitgang voor de reiziger. En een serieus alternatief voor mensen die nog niet dagelijks de bus pakken.

Transferium Horsthoek:

 

Langs de A50 ter hoogte van afslag Heerde-Zuid komt een bustransferium en Carpoolplein ‘Horsthoek’ een overstappunt voor automobilisten en busreizigers.

Intentieverklaring:

De provincie Gelderland en de provincie Overijssel en de gemeenten Apldoorn, Epe, Hattem, Heerde en Zwolle hebben op 9 juli 2008 de intentieverklaring Veluwelijn getekend. Met deze intentieverklaring maken de partijen afspraken om gezamenlijk de kwaliteit en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer op dit traject te verbeteren. Provinciale State van Gelderland hebben op 2 juli 2008 7,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Veluwelijn.

 

Aan de slag:

 

Met het beschikbaar stellen van het geld en de ondersteuning van de intentieverklaring kunnen alle betrokken partijen aan de slag met de Veluwelijn. Zo wordt gestart met het opknappen van de haltes op de route. Deze worden waar nodig toegankelijk gemaakt en er worden haltevoorzieningen vernieuwd. Het is de bedoeling dat deze haltes medio 2010 klaar zijn. De gemeenten Epe, Hattem, en Heerde gaan samen met de provincie Gelderland aan de slag met het inrichten van de centrumhaltes in deze plaatsen. Deze centrumhaltes krijgen extra faciliteiten zoals bijvoorbeeld extra informatievoorzieningen, fietsenverhuur en comfortabele, gesloten wachtruimtes. Het is de bedoeling dat deze centrumhaltes voor december 2010 klaar zijn. Ook worden verkeerslichten aangepast om de bus voorrang te verlenen.

Veluwelijn OV-lessen van start:

 

Op 22 scholen in de gemeenten Apeldoorn, Epe, Hattem en Heerde wordt vanaf 9 september 2010 les gegeven over het openbaar vervoer. De lessen staan in het teken van de Veluwelijn die vanaf 12 december 2010 gaat rijden tussen Apeldoorn en Zwolle. Een gastdocent vertelt de kinderen van groep 7 en/of 8 over het gebruik van de Veluwelijn, het transferium Horsthoek en de OVchipkaart. Elke klas maakt als eindwerkstuk een promotieposter voor de Veluwelijn. De klas die de mooiste ontwerpt, wint een leuke prijs.

 

Bouw transferium Horsthoek gestart:

 

De bouw van het transferium Horsthoek in Heerde is gestart. De aannemer  Schagen Infra BV uit Hasselt is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Het transferium is dit najaar gereed. Reizigers kunnen op het transferium parkeren, carpoolen en overstappen op de Veluwelijn. Naast overdekte fietsenstallingen komen er informatiezuilen en goed verlichte en duidelijk herkenbare abri’s. Op loopafstand van transferium Horsthoek zijn enkele restaurants. Het transferium dat wordt voorzien van een carpoolplein en busstation, wordt gerealiseerd langs de provinciale weg N794 tussen Epe en Heerde-Zuid bij de op- en afritten van de A50. Om de doorstroming van verkeer naar de A50 te bevorderen worden deze op- en afritten voorzien van verkeerslichten. De bussen van de Veluwelijn krijgen daar voorrang. Het Transferium krijgt een groene uitstraling. Het terrein wordt aangepland in november.

 

Harm de Graaf

Bron: WWW.Veluwelijn.nl

Zebrapad Hoofdweg

 

Op de plek van de niet meer functionerende verkeersregelinstallatie aan de Hoofdstraat komt een zebrapad Dat sluit weliswaar niet aan bij de doelstelling van de doorstromingsmaatregelen van de provincie omdat de bus op de Veluwelijn snel moet kunnen doorrijden, maar Epe geeft prioriteit aan de verkeersveiligheid. Emster Belang ziet liever een snelheidsbeperking tot 30 kilometer, maar dat is onmogelijk omdat de raad zich hier nog niet over heeft uitgesproken. Emster Belang wil een tweede oversteekplaats/zebrapad aan de andere kant van de kruising.. De gemeente Epe heeft onderzocht of de installatie nog gemaakt kan worden, maar dit is niet het geval. Vandaar dat nu is besloten in plaats van verkeerslichten tijdelijk (op dezelfde plek).  een zebrapad aan te leggen Op deze manier kunnen voetgangers toch veilig oversteken. Het Emster Belang is bij deze plannen betrokken. De gemeente plaatst niet opnieuw verkeerslichten op dit deel van de Hoofdweg omdat:

 

 

Harm de Graaf

Ontmoetingsplek Speelveld

In maart 2010 heeft de jeugd uit Emst, in samenwerking met Stichting Koppel een aanvraag ingediend bij het wensfonds van Triada voor een picknickbank op het veld achter de Hezebrink.  Triada wil aan dit verzoek gehoor geven mits de gemeente Epe en omwonenden hun medewerking verlenen. Voordat we met de aanvraag naar de gemeente zouden gaan, hebben we eerst de bewoners gemobiliseerd. Op 21 mei 2010 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden in aanwezigheid van: Emster Belang, St. Koppel, Woonstichting Triada, de voorzitter van de Hezebrink en de plaatselijke jeugd.  Jan de Graaf zat deze avond voor. Een ieder kon hier aangeven wat zijn/haar wensen waren met betrekking tot het veld en welke knelpunten er zijn of zijn geweest zodat hier in de toekomst aandacht aan besteed kan worden. Het te bereiken doel was om het belang aan te tonen van een goede ontmoetingsplek voor jong en oud.  Centraal gelegen in het dorp, met voldoende ruimte om te voetballen zonder bang te zijn om in de hondenpoep te stappen. Zoiets gaat niet zonder slag of stoot. Het blijkt dat de buurt in het verleden behoorlijk veel overlast heeft gehad van “hangende jongeren” en ook de Hezebrink heeft daardoor enkele tienduizenden euro’s schade geleden. Er werd wel gewezen op het feit dat dit niet alleen de jeugd van Emst betrof en dat dit ook niet de groep is die nu deze aanvraag heeft ingediend. Men is niet onwelwillend maar blijft toch bang dat het een hangplek gaat worden. Er werd geopperd het jeugdhonk vaker open te stellen. St. Koppel gaat kijken wat de mogelijkheden zijn, maar dit hangt nauw samen met de personeelsbezetting omdat jongeren zelf niet de verantwoordelijkheid mogen dragen.  Inmiddels is het jeugdhonk ook op woensdagavond geopend.

Uiteindelijk werd de bijeenkomst afgesloten met de vraag of er iemand was die er daadwerkelijk bezwaar tegen heeft wanneer er bankjes geplaatst zouden worden. Dit was niet het geval en vervolgens werd er gevraagd of er bewoners zijn die in een werkgroep willen plaatsnemen. Dit zijn 4 bewoners, een vertegenwoordiger van het Emster Belang en de jongerenwerker van St. Koppel. Inmiddels is er een verzoek naar de gemeente gegaan en de gemeente wil onder bepaalde voorwaarden meewerken. Allereerst moest er een handtekeningenlijst van de omwonenden komen en een gesprek over de toegang naar het veld met de Hezebrink. Inmiddels is de handtekeningenlijst getekend en deze ligt bij de gemeente. Ook het gesprek met de Hezebrink heeft plaatsgevonden. Vooralsnog is de Hezebrink niet voornemens de toegang zonder meer weer open te stellen en omdat de gemeente de huidige toegang van het veld met oog op de toekomst en eventuele overlast ook niet ziet zitten, zijn we als werkgroep op dit punt een beetje vast komen te zitten voor wat betreft de toegang tot het veld.

Tot zover de stand van zaken rondom een simpel bankje op het veld. We zijn hier al bijna 2 jaar mee bezig. Het geld is er, de gemeente is bereid om mee te werken, met de omwonenden hebben we afspraken kunnen maken en toch gaat het vooralsnog niet lukken. Ondanks de soms wat lastige punten waar we tegen aanlopen, geven we het niet op. Samen met de jeugd van Emst willen we laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn en dat met praten en nog veel meer praten we uiteindelijk een dorp zullen krijgen waarin jong en oud zich betrokken bij voelt. 

Monique Beumer (buurtbewoner)

Sven Blokdijk  (Stichting Koppel)

Aantrekkelijke Erven

Wethouder Joop van Nuijs heeft op 27 november j.l . het officiële startsein gegeven van het project Aantrekkelijke  Erven. Op het erf van de fam. Jansen aan de Tolweg in Emst werd door de Heer van Nuijs het eerste boompje geplant Het  project Aantrekkelijke Erven is één van de 3 projecten die Emster Belang onder de vlag van Levend Landschap Veluwe gaat uitvoeren. De andere twee projecten zijn, uitgebreidere wandelmogelijkheden over boerenland en meer koeien in de wei. Deze projecten komen voort uit het dorpsplan, dat Emst op basis van een uitgebreide raadpleging onder dorpsgenoten heeft opgesteld.

De eerste boom wordt geplant door de heren van Nuijs, Jansen en Bokma

 

De eerste stap van het project Aantrekkelijke Erven was een analyse van de landschapstypen. Emst heeft van west naar oost verschillende landschappen die sterk samenhangen met hoe de grond ontgonnen is. Vervolgens is een eerste groep geïnteresseerden uit het buitengebied door de werkgroep benaderd en samen met een adviseur van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland bezocht. Samen met de eigenaar is een beplantingsplan gemaakt wat past bij die erven en tevens een bijdrage levert aan een aantrekkelijk landschap, bv een beukhaag, struiken, bomen en / of hoogstamfruit boomgaardje.

Deelnemers aan het project Aantrekkelijke Erven Emst

 

Op zaterdag 27 november is het plantmateriaal uitgereikt aan deze eerste groep deelnemers. De deelnemers betalen hiervoor maar een kleine bijdrage. Volgend jaar zullen er tal van activiteiten worden georganiseerd, waaronder een streekmarkt, snoei- en onderhoudscursussen en kunnen nieuwe deelnemers voor het ervenproject aanhaken. Als u hiervoor belangstelling heeft meld u dan aan bij het secretariaat van Emster Belang.

Direct na het in ontvangst nemen van het plantgoed, wordt met man en macht gewerkt aan het poten van de planten.

 

De 3 projecten zijn mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Epe, de Provincie Gelderland, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en de Postcode Loterij, en worden uitgevoerd door het Emster Belang samen met de Stichting Landschapbeheer Gelderland. In het verlengde hier van zal het Emster Belang in samenwerking met de beide basisscholen van Emst een scholenproject organiseren over landschappen. Tevens wil men een Streekmarkt en landschapsdag organiseren. Nieuws hierover zal op de website www.emsterbelang.nl gepubliceerd worden.

Bestuur Emster Belang

 

Emst in de vorige eeuw

De Oranjeweg

 

Soms kom je totaal onverwacht iemand met een bepaalde hobby tegen, waarvan je dan denkt; “wat is dit leuk”. Dit overkwam mij toen ik eens bij onze buren de familie Immeker op bezoek was. Mevrouw Bartje Immeker-Brummel heeft als hobby het verzamelen van oude prentbriefkaarten en dan speciaal van de gemeente Epe, en in het bijzonder van Emst. Vol bewondering heb ik haar collectie bekeken. Op mijn vraag of zij enkele prentbriefkaarten ter beschikking wilde stellen voor het Emster Belang, werd direct volmondig “ja” gezegd. Het lijkt me leuk, de ouderen onder u nog eens terug te voeren naar die tijd en de jongeren te laten zien, hoe Emst vroeger was. Onze dank gaat uit naar mevrouw B. Immeker voor het ter beschikking stellen van haar collectie. U kunt meer uit deze collectie op de website van het Emster Belang bekijken.

De Keien

 

De redactie

J. Broekman - Dekker

Emst in 2010

 

Gelders kwartier

 

Ook voor de 2e fase van het Gelders Kwartier in Emst is de schop in de grond. De voormalige panden van GMM luchttechniek zijn direct na de bouwvak gesloopt. Het riool dat al is aangelegd wordt een gescheiden systeem van vuilwater en regenwater. Het regenwater wordt direct in de bodem gefilterd door geperforeerde betonbuizen. Hiermee wordt een verdere daling van het grondwater tegen gegaan en worden de zuiveringsinstallaties minder belast. Na de afvoerbuizen zijn de nutsbedrijven aan de slag gegaan om het hoofdleidingsysteem van gas, elektra, water en kabel aan te brengen. Inmiddels ligt de gehele infrastructuur in de grond en is de ondergrond voor de bestrating die nu als bouwweg dient, aangelegd. In de loop van het verkooptraject is in verband met de animo besloten om een extra aantal woningen (blok extra) in de huidige bouwstroom op te nemen. Inmiddels zijn de bouwblokken uitgegraven en is men gestart met het leggen van de funderingen voor de woningen en de liftput bij de appartementen. Het is de bedoeling dat nog voor de wintersluiting, de casco’s van de woningen er staan met de kappen erop. De opleveringen van de woningen is gepland in het voorjaar en voor de appartementen voor de bouwvakvakantie van 2011. Het gaat dus snel! Kijk voor meer informatie op www.gelderskwartier.nl

 

De Nieuwszuil bij de Spar

 

Het zal u als inwoners en  bezoekers van de Spar niet ontgaan zijn dat er voor deze supermarkt een “Nieuwszuil” is geplaatst. Sinds kort heeft deze zuil een prachtige zalmkleur gekregen. In deze Nieuwszuil zijn veel interessante dingen opgenomen, zoals hotelaccommodaties, campings in de omgeving, te bezichtigen plaatsen etc.

Ook kan men gebruik maken van deze zuil om nieuws over evenementen door te geven. Wij denken hierbij aan

 

-       De intocht van Sinterklaas

-       De Kerstvolkszang

-       De Emster Rijtuigendag

-       Wandelingen onder leiding van de boswachter etc.

-       Kerkactiviteiten

Dit nieuws moet echter wel door u worden doorgegeven. U kunt dit doen via het contactformulier op de website; www.emsterbelang.nl De redactie zorgt er dan voor dat het nieuws opgenomen wordt in de Nieuwszuil. Ter verduidelijking: Het gaat hier zuiver om nieuwsgaring. De nieuwszuil wordt niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

 

De redactie

J. Broekman – Dekker

Dorpshuis  “de Hezebrink

 

Een aantal maanden geleden hebben Harry en Jolanda aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden in “de Hezebrink”. Ruim 13 jaar hebben ze het dorpshuis beheerd en de horeca-exploitatie gehuurd. Een aantal weken voor de zomervakantie is in goed overleg besloten de samenwerking op te zeggen en het bestuur is daarna direct gestart met de sollicitatieprocedure om een nieuw beheerderechtpaar te vinden. Na een eerste selectieronde en een aantal gesprekken, heeft het bestuur besloten om Jan en Netty v.d. Sluis te benoemen als nieuw beheerderechtpaar. Jan en Netty komen uit Zwolle en brengen veel ervaring mee.  Ze hebben een ondernemersplan geschreven en in dit plan hebben ze hun visie gegeven betreffende het dorpshuis en de  plek die het zou moeten krijgen in Emst en omgeving.  Het bestuur denkt met de benoeming van Jan en Netty  een enthousiast  en kundig  beheerderechtpaar te hebben gevonden.

Op 18 december hoopt het dorpshuis het 40-jarig jubileum te vieren.  Een jubileum om bij stil te staan.  Het bestuur zal deze middag , behalve het vieren van dit jubileum, ook afscheid nemen van Harry en Jolanda. Daarnaast zullen Jan en Netty dan officieel voorgesteld gaan worden. De meeste bezoekers hebben ondertussen al wel kennisgemaakt met het nieuwe beheerderechtpaar, maar op 18 december is de officiële kennismaking gepland. Harry en Jolanda hebben aangegeven dat ze  op deze datum ook afscheid willen nemen van een ieder. Het bestuur wil daar natuurlijk gehoor aan geven.

 

De uitbreiding van de sportzaal blijft een belangrijk onderdeel van de toekomstvisie. Eind november komt het gemeentebestuur op bezoek om deze sportvoorziening zelf te bekijken. Het dorpshuisbestuur zal op deze middag proberen aan te geven hoe belangrijk het voor Emst is om een goede en ruime sportzaal  te hebben. Geeft de gemeente groen licht, dan kan het bestuur aan de slag met het maken van een bouwtekening en het zoeken van financiën

 

Gert Buitenhuis, voorzitter Hezebrink

 

“Ommetjes” in Emst worden Klompenpaden.

 

In samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zijn een aantal vrijwilligers druk bezig om 2 ommetjes om te zetten in heuse Klompenpaden. Wij krijgen daarmee ook aansluiting op het landelijk netwerk van Klompenpaden, nu nog hoofdzakelijk in de provincie Gelderland en Utrecht. (zie: www.klompenpaden.nl). Er zijn inmiddels al circa 30 van dergelijke Klompenpaden gerealiseerd. Klompenpaden is een beschermde naam en deze routes dienen dan ook aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het belangrijkste is dat het rondwandelingen plaats vinden in het agrarische landschap met cultuur historische waarden en indien mogelijk aansluiten bij agro-toeristische bedrijven alsook  zoveel mogelijk over onverharde wegen en paden gaan door het buitengebied. Het is de bedoeling van de SLG om in de toekomst een aaneengesloten wandelnetwerk te realiseren.

Wethouder en Prijswinnaars

 

Door het winnen van de prijs van Levend Landschap Veluwe, een initiatief van de Provincie en het ministerie van LNV, en een extra bijdrage van de gemeente Epe, is het financieel mogelijk om deze Klompenpaden te realiseren, te bewegwijzeren, te publiceren, te promoten en te voorzien van brochures. Twee routes zijn uitgekozen voor Klompenpaden, te weten; Schaveren en Kievitsveld. Deze routes zijn respectievelijk bijna 10 en 8 kilometer. Dit is ongeveer 2 en 1½ uur lopen en de route begint in principe vanuit de kern (i.v.m. OV), maar andere “opstap” plaatsen zijn ook mogelijk.

Muggenveldweg Emst

 

Voor het inventariseren van alle mogelijke cultuur historische bijzonderheden hebben wij ook de hulp gehad van Ampt Epe. Dit heeft er onder andere toe geleid dat wij nog zeer bijzondere paden hebben ontdekt, waarvan de meeste geboren en getogen Emstenaren het bestaan ook niet eens wisten. De conclusie is dat het bijzondere en fraaie routes worden. Binnenkort gaan wij met de gemeente, Het Geldersch Landschap en grondeigenaren in gesprek, hoe een en ander. zo snel mogelijk te realiseren is. Voor de route langs het Kievitsveld houden wij nog even een slag om de arm vanwege een mogelijk aansluitend wandelpad door het Vossenbroek. Wij zijn daaromtrent in overleg met Het Geldersch Landschap. Het is de bedoeling dat wij een en ander in het voorjaar van het volgend jaar kunnen presenteren. De fietsroute wordt mogelijk later nog “opgepakt”.

 

Namens de groep Klompenpaden.

 

Johan Koop

Natuurontwikkeling in het Emster buitengebied

 

In het verleden was Emst een plattelandsgemeenschap waar de agrarische bedrijvigheid de belangrijkste economische drager was. De huidige realiteit is dat in delen van Emst de landbouwers grotendeels verdwenen zijn. Juist ons kleinschalige landschap met veel diversiteit geeft wel weer goede kansen voor natuurontwikkeling. Het Emster Belang probeert te bewerkstelligen dat dit op een wijze gebeurt waarin een groot deel van de Emster bevolking zich kan vinden. Daarmee biedt het ook weer nieuwe kansen. Een aantrekkelijke omgeving is een prettige woonomgeving en waar ook recreanten graag vertoeven. In dit artikel geven we een overzicht van de huidige ontwikkelingen.

 

Het Vossenbroek

 

In het Vossenbroek is het Geldersch Landschap bezig met het ontwikkelen van nieuwe natte natuur. Het gebied kent van nature hoogteverschillen en er is sprake van een bijzonder schoon kwelwater. Dit is water uit het Veluwemassief dat hier weer aan de oppervlakte komt. Dit, samen met een hoge grondwaterstand, biedt goede kansen voor het herstel van natte natuur. Op maandag 11 oktober j.l. vond de officiële aftrap van dit project plaats. Peter van de Tweel, de nieuwe directeur van Geldersch Landschap, Peter van de Kreeke van de provincie Gelderland en Gert Verwolf, dijkgraaf van Waterschap Veluwe strooiden symbolisch de eerste elzenzaadjes uit op de pas afgeplagde grond die over een aantal jaren een elzenbroekbos moet vormen. Hoewel de officiële aftrap op 11 oktober plaatsvond, werd er al enkele weken met zwaar materieel in het gebied gewerkt. Rupskranen zijn aan de westzijde van de A50 druk bezig om de fosfaatrijke bovenlaag af te graven. Op de armere grond eronder krijgen zaden kansen zich te ontkiemen. De afgegraven grond wordt grotendeels hergebruikt bij de aanleg van het wildecoduct over de A50 bij Heerde. Dit wildecoduct grenst aan andere gronden van Het Geldersch Landschap en moet de uitwisseling van dieren tussen verschillende natuurgebieden vergemakkelijken. De resterende vrijkomende grond wordt gebruikt om enkele zeer laaggelegen agrarische percelen direct grenzend aan het Vossenbroek wat op te hogen. In het afgegraven gebied is een slingerende ondiepe watergang aangelegd. Het gebied wordt niet opnieuw ingeplant. Door de aanwezigheid van zwarte elzen en andere zaadverspreidende planten in het gebied is het de bedoeling dat de natuur spontaan zal ontwikkelen en er zo een gevarieerd en moerasachtig broekbos ontstaat. In het gebied tussen de snelweg en de Wiemanstaat wordt naast de ca. 14,5 ha elzenbroekbos, ook zo'n 15 ha dotterbloemhooiland en heischraalgrasland ontwikkeld met kansen voor andere zeldzame planten- en diersoorten.

 

Wandelpaden

 

Het Geldersch Landschap wil het Vossenbroek beter gaan ontsluiten voor wandelaars. Dit juichen we toe. Emster Belang onderzoekt momenteel de mogelijkheden om met één van de nieuwe Klompenpaden hierop aan te haken. Binnenkort willen we verdere gesprekken aangaan met Geldersch Landschap. We hopen dat de Emster bevolking en de recreant volgend jaar optimaal kunnen profiteren van de ontsluiting van het gebied.

 

 

Andere terreinen van het Geldersch Landschap

 

Geldersch Landschap heeft veel agrarische percelen in eigendom gekregen in andere delen van het Emster grondgebied. Denk daarbij aan delen van de Emster enk nabij het Vossenbroek en een brede strook vanaf het Kievitsveld richting Kieftkamp, Bloemendaal en Hertenkamp. Niet overal aaneengesloten, maar al met al meer dan 100 ha in omvang. Het Geldersch Landschap beraadt zich  over  de inrichting en het beheer. Eén van de opties is om er een grote beheerboerderij van te maken, met een extensieve en biologische bedrijfsvoering met rundvee. Het Emster Belang wordt hierbij ook geraadpleegd. We hebben aangegeven dat we beheer van deze gronden met rundvee toejuichen, zeker op die plaatsen waar dit mogelijk is en bijdraagt aan het landschap. Wel hebben we vraagtekens geplaatst of dit via één grote beheerboerderij ingevuld moet worden. Kleinschaligheid van ons cultuurlandschap dient geborgd te blijven. Dat is immers een van de kernkwaliteiten van ons buitengebied. Daarnaast hebben we voorgesteld om ook de samenwerking

en onderzoeken met onze Emster agrariërs en te bezien of deze een rol kunnen spelen bij het (agrarisch) beheer van de genoemde gronden.

 

Toekomst onduidelijk

 

Met de komst van het nieuwe kabinet, de afgekondigde bezuinigingen met name ten aanzien van natuur, is het onduidelijk wat dit gaat betekenen voor de plannen rond Emst. Duidelijk is dat de landelijke geldkraan wordt dichtgedraaid en de Overheid de verantwoordelijkheid bij de provincies neerlegt. Geen geld meer voor aankoop van gronden en vraagtekens rond continuering van beheersubsidies. De staatsecretaris heeft de TBO’s (TerreinBeherendeOrganisaties, zoals Het Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) voorgelegd om verwerving van gronden binnen de EHS (Ecologische HoofdStuctuur) te financieren uit verkoop van gronden buiten deze EHS. Ecologische Verbindingszones staan op de tocht. Onze inschatting is dat het de nieuwe natuur rond het Vossenbroek wel zal worden gerealiseerd. Maar of de beoogde verbindingszone tussen het Veluwemassief en het Kievitsveld er nog zal komen …. is veel minder zeker. Bij de provincie is een herijkingteam ingesteld om

vast te stellen welk deel van de ecologische hoofdstructuur afgerond kan worden. Het is niet uit te sluiten dat ook delen van deze hoofdstructuur op Emster grondgebied vervallen. Er zullen nieuwe prioriteiten bepaald worden voor de beperkte overheidsmiddelen voor natuur. Emster Belang houdt de vinger aan de pols. Zodra we meer weten zullen we dit melden.

 

Sjoerd Bokma & Gert Pannekoek

 

N.B.

De redactie krijgt veel mail terug, van leden die hun E-mailadres hebben gewijzigd of de redactie Emster Belang niet opgenomen hebben in hun contact/vriendenlijst. Hierdoor mist u veel nieuws. Wilt u wijzigingen in uw mailadres doorgeven via het contactformulier Emster Belang?

Disclaimer

Het bestuur en de redactie van het Emster Belang gaan uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website en in de nieuwsbrieven. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven en sluit het bestuur/redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

Bankrekening:  36.44.18.206 t.n.v. Emster Belang
 Inschrijving bij de Kamer van Koophandel nr. 40102392

PDF Printversie    Home