Mei 2011 Jaargang 14, nr. 1

Column

 

Soms heb je zo’n ochtend dat het windstil is en er geen achtergrondgeluidje of gebrom van de A-50 of de Dorpenweg te horen is Gisterochtend was zo’n ochtend. Heerlijk bij de aansterkende zon op een bank in de tuin van de rust en een kop koffie genoten. De ontluikende natuur, bladknoppen die zich openen, en vogeltjes die luid kwetteren en naar nestmateriaal op zoek zijn. Even later uit de verte het geluid van de kerkklok die de kerkgangers er aan herinnert dat het de hoogste tijd is. Daarna weer rust. Het eerste stelletje boerenzwaluwen is afgelopen week van hun winterverblijf teruggekeerd naar het oude nest. Ik hoop dat de andere spoedig zullen volgen. Mooie ranke en actieve vogeltjes die het niet deert om in de nabijheid van mensen een kunstig nestje tegen of op een richel of gording te plakken. Wie heeft nu het cement uitgevonden? Vandaag is bij ons ook voor het eerst een ooievaar neergestreken. Was maar alleen, en misschien op verkenningstocht. Na een tijdje op de kap van een lantaarnpaal  te hebben gestaan, steeg hij weer majestueus op en vloog met rustige en lange slagen richting de IJssel. Mag wat mij betreft terugkomen.

 

 

Veel van de tastbare activiteiten van het Emster Belang zijn de laatste tijd gericht op het buitengebied met cultuurhistorie, erven, landschap en koeien in de wei, evenals het zichtbaar en beleefbaar maken ervan, als speerpunten. De (uit)werkgroep Buitengebied heeft de achterliggende winterperiode gebruikt om twee Klompenpaden voor te bereiden. Deels over openbaar, deels over particulier terrein. De particuliere terreineigenaren en natuurorganisaties waren onverkort positief en hebben allemaal medewerking toegezegd. Hiervoor veel dank! Voor het ervenproject hebben we inmiddels al veel nieuwe aanmeldingen gekregen. Samen met een landschaps-consulent van Stichting Landschapsbeheer Gelderland worden deze bezocht, de mogelijkheden voor deelname besproken ener  wordt een ontwerp opgesteld. Aanmelden is nog steeds mogelijk. Graag 25 juni alvast in uw agenda noteren. Dan zal op ’t Smallert een streek- en landschapdag worden georganiseerd met tal van festiviteiten.

 

In de kern zelf is natuurlijk ook het nodige aan de orde. De Hoofdweg is (tijdelijk) aangepast voor de komst van de Veluwelijn. Hierover hebben we weinig inspraak kunnen hebben. Tal van zaken (o.a. de plaatsing van een stoplicht en de hoge en lange trottoirs langs de haltes lagen al vast. Onlangs hebben we de nieuwe waarnemend burgemeester op kennismakingsbezoek gehad. Het was een positief en constructief gesprek en heeft een goede indruk bij ons achter gelaten. In dat gesprek hebben we  aangegeven dat de Veluwelijn nog wel een punt van zorg is. Er wordt soms onverantwoord hard gereden en de rijdtijden zijn nog te onregelmatig.

 

Verder heeft het initiatief voor de bouw van een nieuwe kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente, aan de Vaassenseweg schuin achter De Spar, geleid tot de nodige discussie en vraagpunten bij de aanwonenden. Iedere kerkgemeenschap heeft recht op een bezinningsruimte, maar het is daarbij van belang dat open wordt gecommuniceerd en ook goed wordt geluisterd naar wensen en argumenten vanuit de omgeving.

 

De parkeerproblematiek aan de Hoofdweg neemt helaas toe. Met de invulling van het voormalige UPS-terrein met mooie nieuwe woningen, is een (tijdelijk) parkeerterrein komen te vervallen. Dit geeft extra druk op de aanwonenden, wat niet zou moeten. We roepen daarom een ieder op om zelfdiscipline in acht te nemen en uw auto dan maar iets verder weg te parkeren, maar wel op een daarvoor bestemde parkeerplaats, in plaats van op of voor een oprit van aanwonenden. Het is en probleem dat ons allen aangaat. We zijn blij met, en koesteren onze middenstand, want die zijn van groot belang om Emst leefbaar te houden. Reden te meer om later, als de herstructurering van de Hoofdweg aan de orde komt, extra aandacht voor parkeergelegenheid te vragen.

 

De bouw van het Gelders Kwartier fase 2 verloopt voortvarend. Nog niet alle woningen zijn verkocht, dus daar liggen nog kansen als u overweegt om op afzienbare termijn naar een andere woning uit te zien. Naar het zich laat aanzien zal er na het Gelders Kwartier voorlopig niet meer in Emst gebouwd gaan worden. Het bouwqoutum van de gemeente is danig teruggeschroefd, zodat de gemeente zelfs overweegt om bouwlocaties in verre staat van voorbereiding, te heroverwegen.

 

Op 24 mei a.s. is onze jaarvergadering. Een belangrijk moment om terug te koppelen, maar ook een gelegenheid waar we graag van onze leden horen wat hun wensen en grieven zijn, zodat we daar het komende jaar ook aan kunnen werken. Wij hopen van harte dat het dan geen windstil en prachtig weer is, maar dat we u die avond in De Hezebrink mogen verwelkomen. U kunt dan ook nader kennis nemen van het Erven- en Klompenpad-project.

Tot 24 mei !!

 

Het bestuur

 

Algemene Ledenvergadering Emster Belang

 

24 mei 2011 in de Hezebrink

 

Aanvang 20.00 uur

 

1.    Opening, mededelingen

 

2.    Notulen van de jaarvergadering van 11 mei 2010

 

3.    Jaarverslag 2010

 

4.    Financieel verslag 2010 Emster Belang en Steunpunt Emst

 

5.    Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

 

6.    Bestuurssamenstelling

De heer Stegeman en mevrouw Van der Ende-Gorter zijn afredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor over te gaan tot herbenoeming

 

7.    Wat verder ter tafel komt

 

8.    Wensen en knelpunten

 

9.    Pauze

 

10. UitWerkGroepen Buitengebied

 

De 3 werkgroepen (aantrekkelijke erven, klompenpaden en beheer) zullen ieder een presentatie geven over hetgeen reeds bereikt is en wat de concrete plannen zijn in de nabije toekomst.

De routes van de  beide klompenpaden (het Schaverensepad en het Loobrinkerpad) zullen dan bekend gemaakt worden.

Jaarverslag 2010

Het jaar 2010 stond voor het bestuur in het teken van de UitWerkGroep Buitengebied met haar project Levend Landschap Emst. De Uitwerkgroep is nu gesplitst in de Werkgroep Ommetjes, de Werkgroep Aantrekkelijke Erven en de Werkgroep Beheer Buitengebied. Deze laatste werkgroep houdt de vinger aan de pols met betrekking tot beheerplannen van overheden en de inrichtingsplannen voor de Emster natuurterreinen. De Werkgroep Klompenpaden is heel praktisch aan de slag gegaan en de Werkgroep Aantrekkelijke Erven heeft in november 2010 de eerste plantdag georganiseerd.

Naast de subsidie van € 33.333 van het Levend Landschapproject, zijn we in staat geweest om in 2010 aanvullende middelen voor dit project aan te boren, te weten tweemaal € 5.000 van de gemeente Epe voor de realisatie van 2 Klompenpaden, via de Stichting Landschapsbeheer Gelderland nog € 5.000 vanuit de Postcodeloterij, en een heel belangrijke bijdrage van het Ministerie van Landbouw, tegenwoordig het Ministerie van EL&I van bijna € 55.000  Over deze UitWerkGroepen na de pauze meer. Het bestuur is heel trots op het vele en goede werk dat deze vrijwilligers voor de Emster gemeenschap verzetten.

Het bestuur heeft 7 maal vergaderd in 2010, de ene keer in ´t Ebbenhuis, de andere keer in de Hezebrink. Op onze website worden de vergaderdata vermeld. Mocht u iets aanhangig willen maken bij het bestuur, schroom niet om contact met ons op te nemen. Tijdens een van onze bestuursvergaderingen is met de hoofdhuurder van ´t Ebbenhuis overlegd.

Als bestuur hebben wij afscheid genomen van Harrie en Jolanda de Wilde en de receptie van het 40-jarig bestaan van de Hezebrink bijgewoond, verder een ledenvergadering van het VKK, bijeenkomsten met betrekking tot het speelveld achter de Hezebrink (waarbij verder aanwezig waren buurtbewoners, Koppel en de Hezebrink), de jaarvergadering van de Hezebrink, de Nieuwjaarsreceptie en diverse commissievergaderingen van de Gemeente.

De 3 nieuwe bedrijven aan de Hoofdweg hebben een bloemetje namens E.B. gekregen. Ook hebben we acte de presènce gegeven bij de opening van de nieuwe lokalen van de School met de Bijbel

De Website is weer verder geactualiseerd: er is een button toegevoegd “voor u gelezen” waar artikelen uit de Stentor te vinden zijn, specifiek gericht op Emst. Daarnaast is mevrouw Broekman druk doende om het assortiment oude beelden van Emst op de website te vergroten. Dank aan een ieder die daar materiaal voor beschikbaar stelt.

Ook in 2010 is de Nieuwsbrief 2 maal verschenen, beide keren verspreid met de huis-aan-huis-kranten. Door gebruikmaking van dit verspreidingskanaal hebben we alle Emstenaren  willen informeren over onze activiteiten en daarmee ook nieuwe leden te werven. Voordeel van verspreiding via de huis-aan-huisbladen is ook dat de bestuursleden ontlast worden. We hebben veel positieve reacties op de Nieuwsbrieven gehad, maar de respons in termen van nieuwe leden was niet erg groot. In het jaar 2010 is bij iedereen geïnventariseerd of de nieuwsbrief digitaal ontvangen kan worden, waardoor veel minder nieuwsbrieven gedrukt en handmatig in de brievenbus gestopt hoeven te worden. Inmiddels ontvangt bijna 50% van onze leden de Nieuwsbrief digitaal. We gaan weer op de oude voet voort.

Samenstelling van het bestuur op 31 december 2010:

Sjoerd Bokma                                  voorzitter                   aftredend      2012

Dorothee van der Ende-Gorter           secretaris                                      2011

Harm de Graaf                                 penningmeester                             2013

Wim van den Berg                            lid                                                2013

Ankie Lammers-Braakman               2e secretaris                                  2012

Wilbert Stegeman                            vice voorzitter                                 2011

Freek Vos                                       lid                                                 2012

De kascontrole-commissie bestaat per 31 december 2010 uit Margreet Amende, Hans Buers en Janneke Wesselink.   

Concept-Notulen jaarvergadering Emster Belang 11 mei 2010 in de Hezebrink 

 

Afwezig met kennisgeving: de heren Wim v.d. Berg, Huijbens en G. Pannekoek

 

1.    Welkom

Circa 40 leden zijn aanwezig. Dezen worden door de voorzitter van harte welkom geheten.

 In zijn welkomstwoord zegt de voorzitter, de heer Sjoerd Bokma, dat hij blij is met de nieuwbouw in Emst.  Het stoplicht bij de oversteekplaats is defect. E.B. probeert bij de gemeente voor elkaar te krijgen dat er ter plekke een zebrapad gerealiseerd wordt. Bij de herinrichting van de Hoofdweg zal gestreefd worden naar een definitieve veilige oversteek

.

2.    Notulen jaarvergadering 12 mei 2009

N.a.v. de herinplant van bomen vraagt de heer Wim Broekman wat er in het Groenstructuurplan is opgenomen over de herinplant. Alle bomen zijn geïnventariseerd. Strategische en niet-strategische bomen zijn benoemd. Bij strategische bomen geldt een kapvergunning en verplichting tot herinplant. Voor de Hoofdweg zal dit pas gebeuren als de Hoofdweg heringericht gaat worden. In de Hullandstraat stonden hele rijen bomen, er komt niets voor in de plaats. Dit is helaas een uitvloeisel van landelijk beleid: niet moeilijk doen bij prive bomen die in de weg staan. De kaarten van de inventarisatie zijn aanwezig binnen het bestuur. Er is veel gras in de plaats gekomen voor bloemperken. Door meerdere dorpen is dit aangeroerd. Richting onderhoudsarm was het beleid van de gemeente. E.B.heeft gepleit voor meer variatie. Dit wordt weer meegenomen in het overleg met het Openbaar groen.

 

De rotondes zien er ook niet uit; allemaal onkruid. Voorgesteld is om de rotondes te leasen aan een hoveniersbedrijven. De rotonde aan de Oranjeweg is geen fraaie entree van Emst.

Bestuursverkiezing is niet opgenomen in de concept notulen. Gerrit Nijhof was afgetreden. Als dit punt wordt toegevoegd, dan zijn de notulen vastgesteld.

 

3.    Jaarverslag 2009

Het bestuur heeft in 2009 7x  vergaderd.

 

4.    Financiën 2009

Harm de Graaf neemt de inkomsten en uitgaven door. In het jaar 2009 resteert een bederag van € 715,75.

Overzicht Stichting Steunpunt Emst: dit ligt in de pauze ter inzage.

 

5.    Kascontrole-commissie

Gert Buitenhuis en Margreet Amende hebben de kasconrole uitgevoerd. Mevrouw Amende deelt namens de kascontrolecommissie mee, dat de boekhouding over 2009 gecontroleerd is: een duidelijk en overzichtelijk geheel en stelt de ledenvergadering voor het bestuur te déchargeren voor het gevoerde  beleid. Als nieuw lid van de kascommissie wordt Janneke Wesselink  benoemd. Gert Buitenhuis wordt bedankt voor de door hem genomen moeite.

 

De verhoging van de contributie met ingang van het jaar 2011 met € 0,50 wordt voorgesteld mede door het rare niet afgeronde bedrag. Het Dorpsplan en het Uitwerkplan komen nog ten laste voor het jaar van 2010 ondanks de subsidie die is gegeven waardoor E.B. zal moeten interen op opgebouwde de reserves. De ledenvergadering gaat accoord met dit voorstel.

 

6.    Bestuurssamenstelling

Harm de Graaf en Wim v.d. Berg zijn aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. Onder applaus worden beiden herbenoemd.

 

7.    Presentatie AHOED door dokter Wiechers

Door de groei van de eerstelijnszorg is de praktijkruimte aan de Hoofdweg  te klein geworden, Inmiddels zijn er een praktijkassistente, een assistent in de geestelijke gezondheid en een huisarts in opleiding en heeft in de huisartsenpraktijk een uitbreiding van taken plaatsgevonden die vroeger in het ziekenhuis gebeurden. Na de bouwvak 2010 zou de bouw kunnen beginnen. Het wordt een blok met een verdieping met verhuurbare ruimtes. Er worden 17 parkeerplaatsen gecreëerd. De apotheek blijft een uitdeelfunctie houden. Er zal wel een apothekersassistente aanwezig zijn tijdens kantooruren, waarbij ingewikkelde medicijnen uit Vaassen komen en de zelfmedicatie voorradig is, met wellicht een top-10 van meest voorgeschreven medicijnen. De uitvoerder van dit project is Van Laar. Dit betekent goed overleg met het huidige Gelders Kwartier.

 

Tandartszorg is bekeken voor de AHOED, maar deze voorziening past slecht in een multifunctionele ruimte.Huurders van ’t Ebbenhuis zullen deels wegtrekken naar de multifunctionele ruimte. De dagopvang zal niet naar de AHOED komen. Hiermee vallen pijlers onder ’t Ebbenhuis weg, waarmee de vrees naar voren komt dat ’t Ebbenhuis zal moeten verdwijnen. Deze zorg wordt geuit door de heer Mannes van der Ziel.

 

8.    Wat verder ter tafel komt

Niet aan de orde.

 

9.    Wensen en knelpunten

De heer Jansen als paardenliefhebber en fietser, maakt zich zorgen over de veiligheid van de fietsers in het buitengebied, genoemd wordt de Vaassensebinnenweg, de Langeweg: recent zijn er binnen de gemeente Epe verkenningen geweest in het kader van het Verkeer- en Vervoerplan. Alle wegen in he buitengebied zullen naar 60 km afgewaardeerd worden. Een heel beperkt budget was beschikbaar om op basis van het aantal ongevallen wat te doen: er is sprake van een veilige oversteek Hanendorperweg-Vaassensebinnenweg.

Met betrekking tot voetgangers in het algemeen meldt de voorzitter dat er klompenpaden in de maak zijn met een paar lussen rondom Emst.

 

De heer v.d. Ziel vraagt zich af wat de stand van zaken is m.b.t. de Hoofdweg. De Gemeenteraad heeft besloten de Hoofdweg af te waarderen vanaf de Spar tot het Hezeplein tot 30 km. De gemeente moet nog vaststellen wanneer budget beschikbaar komt.  Zodra de plannen concreter worden door de gemeente, dan zullen deze besproken worden met belanghebbenden.

 

Gerrit de Groot merkt op dat naar zijn mening 70% van de Hoofdwegbewoners voor handhaving van 50 km/u is.   30 km/u is geen snelheid. De Hoofdweg moet veilig zijn. Monique Beumer vraagt aandacht voor het speelveld achter de Hezebrink. Wellicht samen iets op te zetten om problemen met de hangjongeren te voorkomen. Subsidie bij de provincie in het kader van de Leefbaarheid zou een optie zijn om e.e.a. te realseren. Aan de Vaassensebinnenweg bij de familie Zweering: is het grondwaterpeil nu 50 cm dit  was 1 meter, Natura 2000 komt er aan. We hebben te maken met het Waterschap. Er wordt een nieuw stroomuitwerkingsplan gemaakt waarop ingesproken kan worden.  Houd deze plannen in de gaten.

 

Op dorpsniveau kan niets gedaan worden aan Natura 2000. Dit  is op Europees niveau vastgesteld. Wim v.d. Berg is onze contactman. Zodra er meer informatie beschikbaar is, komt dit in onze nieuwsbrief. Als het grondwaterpeil wijzigt en ontstaat er aantoonbare schade, dan kan een getroffene aanspraak maken op planschade.

 

De heer Hammer merkt op dat het stuk Oranjeweg tot de Kerkhofweg een stuk drukker geworden is. Er wordt hard geredenen en dit stuk is smal. Dit zal alleen maar toenemen met het Gelders Kwartier. Verkeersremmende maatregelen aan de orde? Dit is aangekaart bij de gemeente, dit heeft onze aandacht.

 

De heer Broekman: is er animo voor de 2e fase? Op de site worden alle opties bekend gemaakt. Huidige stand van zaken 7 appartementen en van de 8 woningen 7 zijn in optie.

De heer Kamphuis vraagt over de Smallertseweg wanneer de verkeershavens aangelegd worden (vaak beloofd door de gemeente, maar ze doen niets). Dit wordt meegenomen in het overleg met de gemeente.

 

De heer Van ’t Spijker is al een paar jaar met de gemeente in dicussie over de snelheid op de Vaassenseweg. De Vaassenseweg is nog even gevaarlijk als deze was, ondanks de dubbele lijnen. Hij vraagt E.B. bij de gemeente te willen blijven aandringen op handhaving van de snelheid. Wordt meegenomen.

 

PAUZE

 

Presentatie LandschapsOntwikkelingsplan door de heer S. Nijhuis

 

Na de pauze krijgt de heer Sander Nijhuis van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland het woord,  De heer Nijhuis vervangt de wegens persoonlijke omstandigheden verhinderde mevrouw Susan Agterbosch, en zal een presentatie verzorgen in het kader van het Landschaps Ontwikkelings Plan. Actuele ontwikkelingen kunnen worden gevolgd op de website www.vvtij.nl  Van Veluwe Tot IJssel.

 

De gemeenten Apeldoorn, Epe, Heerde en Voorst hebben gezamenlijk een Landschaps Ontwikkelings Plan opgesteld. De gemeente in het algemeen gaat bij het LOP een pro-actieve en centrale rol spelen om uitvoering te geven aan het beleid.  Voor de gemeente Epe is Rob Philips het aanspreekpunt. Het is zaak om de heer Philips regelmatig te benaderen omtrent ontwikkelingen.

 

Prachtige Open Dag, goed bezocht

 

Op 12 maart was er weer een opendag op de bouwplaats van het Gelders Kwartier in Emst. Het was er weer een gezellige drukte van kopers van woningen in het plan die onderling konden kennismaken en ook met geïnteresseerden die woningen nu echt van binnen en buiten konden bekijken.


De winter heeft weinig grip gehad op de voortgang in het Gelders Kwartier. Daarmee heeft het bouwsysteem zijn pluspunten weer bewezen. Dat is de conclusie van de kopers in de 2e fase van het woningbouwplan in Emst en kopers uit de 1e fase die ook kwamen kijken hoe de uitbreiding van de wijk er  uitgaat zien.
De sfeer in de buurt is prima en voor menig een van belang om voor deze kleurrijke, rustige en afwisselende wijk te kiezen. Dat de voortgang zo vlot blijft verlopen is natuurlijk ook prettig voor het beperken van de overlast in de buurt. Onder genot van een kop koffie en cake en het weer dat prima meewerkte werd ook al vooruitgeblikt naar de komende periode. De opleveringen van de eengezinswoningen zitten er in april namelijk al aan te komen. Daarbij zal opnieuw de mogelijkheid door Van Laar worden geboden om bij de oplevering gebruik te maken van ondersteuning van de Vereniging Eigen Huis.


Maar Van Laar biedt meer om kandidaten de kans te geven in deze prachtige wijk te wonen en te leven. Zo is het mogelijk om een woning te huren. Er zijn bijvoorbeeld gegadigden die wel graag willen wonen in het Gelders Kwartier, maar waarvoor koop, om financieringsredenen, op dit moment nog niet mogelijk is. Zoals het nog niet hebben van een vast arbeidscontract kan een probleem zijn. Dan is huren met de mogelijkheid om de woning later te kopen natuurlijk een prachtige overbrugging!


Heeft u interesse neem dan contact op met één van de makelaars; Ligtenberg Makelaars in Vaassen of Reinders Makelaars in Apeldoorn. Zie onder het kopje contact voor hun gegevens.

 

Bron:www.GeldersKwartier.nl

 

  http://www.gelderskwartier.nl/images/stories/thumbs/L2hvbWUvZ2VsZGt3YXJ0L2RvbWFpbnMvZ2VsZGVyc2t3YXJ0aWVyLm5sL3B1YmxpY19odG1sL2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL25pZXV3cy8yMDExLzAzL29wZW4tZGFnLTIuanBn.jpg 

 

http://www.gelderskwartier.nl/images/stories/thumbs/L2hvbWUvZ2VsZGt3YXJ0L2RvbWFpbnMvZ2VsZGVyc2t3YXJ0aWVyLm5sL3B1YmxpY19odG1sL2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL25pZXV3cy8yMDExLzAzL29wZW4tZGFnLTMuanBn.jpg

Klompenpaden Emst

 

De Werkgroep Ommetjes Emst is voortvarend aan de slag gegaan. We zijn verheugd te kunnen melden dat de twee Klompenpaden nu ook een naam hebben: Schaverensepad en Loobrinkerpad. Beide paden zijn nu in definitieve vorm op papier (en digitaal) neergezet en zijn geheel uitgewerkt. Natuurlijk hebben wij keuzes moeten maken en konden wij niet alle cultuurhistorische plekjes ”aandoen” en omschrijven. Emst heeft op dit gebied heel veel te bieden. Tijdens de Streekmarkt op 25 juni bij ’t Smallert worden de Klompenpaden officieel geïnstalleerd. Bij de Hezebrink kan voor beide routes gestart worden en daar zal t.z.t. een informatiepaneel geplaatst worden. Hierop staat op een kaartje de routes afgebeeld en is wat algemene informatie over het dorp Emst te lezen.

 

Het Loobrinkerpad:

 

Wij zijn zeer verheugd dat het gelukt is, om in samenwerking met Het Geldersch Landschap, het nieuw ontwikkelde natuurterrein “het Vossenbroek” op te nemen in de route Loobrinkerpad, deze heeft inmiddels ook een lengte van ongeveer 10 km. Het Loobrinkerpad zal waarschijnlijk pas in het najaar geheel te belopen zijn omdat Het Geldersch Landschap, wegens het broedseizoen van de vogels, pas na de vakanties kan starten met verdere inrichtingen en het aanleggen van paden in het Vossenbroek. Ook zal de richting aangegeven worden, vanaf het Vossenbroek naar het Klompenmakerspad van Oene zodat er tevens een lange- afstand-wandeling gemaakt kan worden en aansluiting gerealiseerd kan worden met andere Klompenpaden.

 

 

 

Dit kunt u tegenkomen

 

Voor zowel het Schaverensepad als het Loobrinkerpad is een doorsteekmogelijkheid ingebouwd, zodat de routes ook voor ongeveer de helft te belopen zijn.

 

Veel tijd en energie hebben wij gestoken in de documentatie en het ontwerp van beide folders, maar deze liggen nu bij de drukker. Op de bijbehorende kaartjes en achterop de folder is een aantal horeca gelegenheden vermeld, die bereid zijn extra rustbankjes of picknicktafels te sponsoren of een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud te leveren. De benodigde materialen voor het markeren van de routes zijn inmiddels besteld en kunnen binnenkort geplaatst worden. Hierbij doen wij dan ook een oproep aan een aantal potige jonge mannen om zich aan te melden als vrijwilligers voor het plaatsen van paaltjes, hekjes, banken, enzovoort, in mei/juni. Ook minder potige vrijwilligers zijn van harte welkom voor het aanbrengen van bordjes en dergelijke.

 

Namens de Werkgroep Klompenpaden,

 

Johan Koop 

Aantrekkelijke erven..

 

Een koude en aantrekkelijke start:

 

op 27 november 2010 is de pilot van dit project gestart bij de familie Janssen aan de Tolweg te Emst met warme koffie en koek, een opgewekte en troste wethouder Van Nuijs en gespannen gezichten bij de eerste deelnemers. Want: er werd een strenge vorstperiode verwacht en de vraag was of het jonge plantgoed dat wel zou verdragen. Vaak met hulp van familie, buren en kennissen werd die dag veel werk, lees grond verzet, planten geplaatst en na afloop een goed glas gedronken. Veel lof aan allen die de start van de pilot mede mogelijk hebben gemaakt! Inmiddels is zichtbaar dat alle struiken, heesters en fruitbomen de eerste knoppen van leven laten zien. Het via Stichting Landschapsbeheer bestelde plantmateriaal is niet alleen duurzaam en biologisch, maar ook van prima kwaliteit gebleken.

 

Stand van zaken

Via mond-tot-mondreclame, de pers en de publicaties van Emster Belang zijn er ruim 40 Emstenaren die belangstelling hebben getoond voor dit project. Daarvan zullen er de komende periode ca. 30 door de landschapsdeskundige van Stichting Landschapsbeheer Gelderland worden bezocht. De eerste bezoekjes waren 15 april, de volgende dag staat gepland voor 27 april. En het enthousiasme groeit. Naast de ideeën van de eigenaren worden de cultuurhistorische zaken, die het platteland van Emst zo typeren, aan de keukentafel besproken. Op basis daarvan maakt Stichting Landschapsbeheer Gelderland vervolgens een concept inrichtingsplan met een plantlijst. De eigenaar geeft uiteindelijk aan of en welke onderdelen hij van het plan wil uitvoeren.

 

 

Zo was het

 

Zo is het

 

Wel vrijwillig.. niet vrijblijvend!

 

Emster Belang heeft voor dit project van verschillende organisaties een subsidie of donatie ontvangen. Daarmee wil het Bestuur van Emster Belang zoveel mogelijk Emstenaren de gelegenheid bieden om deel te nemen om het buitengebied van Emst aantrekkelijker te maken. Want dat was en is het doel van dit project, waarvan Emstenaren in het Dorpsplan hebben aangegeven dat zij dit belangrijk vinden. Van geïnteresseerden wordt dan ook verwacht dat zij daadwerkelijk cultuurhistorisch iets willen veranderen aan hun erf of perceel.  

 

Nog even in het kort..

 

Het project aantrekkelijke erven kent twee vormen. De zogenaamde grote, of PMJP-projecten en de kleine, erfprojecten. De PMJP-projecten omvatten de aanleg of het herstel van grotere landschapselementen, die niet bij de boerderij of het erf liggen. Te denken valt dan aan singels of knotwilgen langs een watergang, aanleg van houtwallen, herstel van heideveldjes, het graven van een poel, etc. De erfprojecten richten zich op het herstel of de aanleg van cultuurhistorisch verantwoorde erven met aandacht voor siertuin, leilinden bij de voorgevel, een boomgaard, kaphout nabij de boerderij, etc..

Het verschil in beide vormen is de financiering van de kosten van de uitvoering.

 

Nadere informatie daarover kunt u vragen bij:

 r.borkes@landschapsbeheergelderland.nl of hans.buers@hotmail.com.

 

Uitwerkgroep Aantrekkelijke erven:

Wim Broekman

Hans Buers

Henkjan de Graaf

Freek Vos

 

 

 

Streekmarkt 25 juni a.s. bij ’t Smallert

 

Emster Belang organiseert samen met de UitWerkGroep Buiten een streekmarkt van 10.00 tot 16.00 uur met o.a. kramen waar u kunt proeven, kopen en kijken. Daarnaast is uitvoerige informatie beschikbaar over het levend landschap Emst door onder andere Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De resultaten van het natuurproject dat de leerlingen van groep 6 van de beide scholen hebben uitgevoerd, worden tijdens de Streekmarkt tentoongesteld. Tijdens de Streekmarkt is ’t Smallert gratis toegankelijk. Let op uw brievenbus. Medio juni krijgt u een folder in de bus met nadere informatie.

 

 

 

 

 NB De Nieuwsbrief komt 2x per jaar uit. Voor het actuele laatste nieuws en nieuwe ontwikkelingen verwijzen wij u naar onze website: www.emsterbelang.nl

 

Disclaimer

Het bestuur en de redactie van het Emster Belang gaan uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website en in de nieuwsbrieven. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven en sluit het bestuur/redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

Bankrekening:  36.44.18.206 t.n.v. Emster Belang
 Inschrijving bij de Kamer van Koophandel nr. 40102392

Home    PDF versie