Maart  2012 Jaargang 15, nr. 1

 

Column

 

Spannende tijden? Ja, dat kun je wel zeggen.  Na jaren van economische ontwikkeling en toenemende welvaart, gaat het nu duidelijk minder goed met onze economie.  Natuurlijk blijft iedereen vol goede moed en wordt de verwachting uitgesproken dat de terugval niet lang zal duren. Maar toch, er wordt volop bezuinigd, banen staan op de tocht en veel bedrijven hebben moeite om het hoofd boven water te houden. 

 

Ook was het even spannend of de Elfstedentocht er nu wel of niet zou komen. Niet dus! Maar iedereen die wilde, kon wel een week van de ijspret genieten. Onzekere tijden? Ja dat zeker.  Voor de Koninklijke familie en allen die met hen meeleven, over het skiongeval  van Prins Johan Friso. Nu met het schrijven van deze column nog grote onzekerheid over de afloop. Zorgen over je gezondheid of die van je naasten, onzekerheid over je baan,  je pensioen, de thuishulp die je krijgt en zo broodnodig hebt… Maar gelukkig zijn er ook heel veel positieve dingen.  Emst heeft zijn eigen kracht. We hebben een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die zich voor het nut van het algemeen inzetten. Er wordt het nodige georganiseerd, en we doen met z’n allen ons best om voor ieder wat wils aan te kunnen bieden. Dit maakt onze gemeenschap minder kwetsbaar en helpt te voorkomen dat er mensen echt buiten de boot vallen. Het is van belang dat we daar met z’n allen ons steentje aan bij blijven dragen.

 

De Hezebrink is druk doende met het uitwerken van plannen voor  de noodzakelijke renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. Het gebouw staat er inmiddels 40 jaar en vervult als dorpshuis een centrale en verbindende rol in onze gemeenschap. Het bestuur heeft laten zien dat zij met een verantwoord beleid en beheer, en met hulp van vrijwilligers, de kosten beperkt kunnen houden. We beschikken in Emst over een goed onderhouden verenigingsgebouw. Maar het is node aan een ingrijpende verbouw toe om het dorpshuis weer geschikt te maken voor de komende decennia. We hebben gezamenlijk geconstateerd dat het gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Brandtechnisch worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Daar kan het gebouw niet meer aan voldoen. Ook de maatvoering en uitrusting van de gymzaal voldoen niet meer aan de voorwaarden die landelijk worden gesteld. De energierekening rijst de pan uit en de indeling is door alle aanbouwtjes die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden, verre van logisch en verantwoord. Het toenmalige college van B&W heeft ons in 2007 al toegezegd dat de Hezebrink met stip op de nieuwe accommodatienota zou komen. We zijn bijzonder teleurgesteld dat dat tot op heden niet is gebeurd. We roepen alle fracties op om hier werk van te maken en mee te werken aan de fysieke en financiële ondersteuning die onze gemeenschap hiervoor nodig heeft.

 

Ons project Levend Landschap Emst nadert z’n afronding. Eind februari is er een slotsymposium in Voorst waar de 6 locale initiatieven  besproken en geëvalueerd zullen worden. De geluiden zijn heel positief, bij het lyrische af. Maar laten we wel wezen: Burgerinitiatieven (want zo heet dat met een mooi woord) zijn voor Emst niets nieuws. Zo zijn, om een paar voorbeelden te noemen, de Kerk, de dokterspost, het Groene Kruisgebouw, de Hezebrink, de speeltuin en Het Ebbenhuis er immers ook gekomen. Emstenaren zien wat hun gemeenschap nodig heeft en maken daar werk van. Levend Landschap is voor Emst wel een belangrijk project geweest. Het speelt in op één van de wensen die in het Dorpsplan door u naar voren zijn gebracht: een aantrekkelijker en leefbaarder landschap. We hadden ons tot doel gesteld om 30 erven te ondersteunen bij  de herinrichting. Dit zijn er 41 geworden. We hebben twee aantrekkelijke klompenpaden gerealiseerd; de tweede wordt komend voorjaar geopend. De leerlingen van beide basisscholen zijn erg enthousiast over de lessen over landschap en de verkenning naar het waterleven in een poel. We gaan daar mee verder. We hebben een heuse landschapsdag en streekmarkt op ’t Smallert gehad die in de toekomst ook zeker voor herhaling vatbaar is. Het bestuur wil alle vrijwilligers die aan Levend Landschap hebben bijgedragen van harte bedanken.

 

Binnenkort, op dinsdagavond 20 maart hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering in De Hezebrink. Het programma en de stukken treft u in deze Nieuwsbrief aan.  We hopen u weer in grote getale te mogen verwelkomen. De jaarvergadering is voor ons een belangrijk moment om nieuwe input vanuit onze leden te krijgen en om ideeën die binnen het bestuur spelen met u af te stemmen.  We hebben kandidaat-notaris Jan Stelwagen van notariskantoor Ridderhof & Schwankhaus bereid gevonden om ons na de pauze bij te praten over veranderingen in wettelijke en juridische zaken waar we als privépersoon of klein bedrijf mee te maken kunnen krijgen of die we goed moeten regelen. We denken u daarmee weer een interessante en leerzame avond te kunnen bieden.

Het bestuur.                     

 

Algemene Ledenvergadering Emster Belang 20 maart 2012 in de Hezebrink

 

Aanvang 20.00 uur

Agenda

 

1.    Opening, mededelingen

 

2.    Notulen van de jaarvergadering van 24 mei 2011

 

3.    Jaarverslag 2011

 

4.    Financieel verslag 2011 Emster Belang en Steunpunt Emst

 

5.    Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

 

6.    Bestuurssamenstelling

De heer Freek Vos is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor over te gaan tot herbenoeming

 

7.    Wat verder ter tafel komt

 

8.    Wensen en knelpunten

 

9.    Pauze

 

10. Notariszaken

 

De heer mr. Jan Stelwagen, kandidaat-notaris bij het kantoor Ridderhof & Schwankhaus in Vaassen komt ons bijpraten over wijzigingen in de wet die ons allen raken, zowel als privé persoon of zakelijk. Wat kunnen we het beste vooraf reeds goed geregeld hebben.

 

Concept-Notulen jaarvergadering Emster Belang 24 mei 2011 in de Hezebrink

 

Afwezig met kennigsgeving: de heren Arnoud Riphagen, v.d. Straaten, Vosselman en mevrouw Bijsterbosch-Visch

 

Welkom

 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, ondanks het mooie weer toch weer zoveel leden. In Emst gebeurt heel veel, het gaat goed met Emst, denk aan de nieuwbouw (2e deel Gelders Kwartier), want de gemeente heeft besloten dat gegeven het feit dat er veel woningen te koop staan in de gemeente (en ook in Emst), het aantal nieuw te bouwen woningen drastisch te beperken.

 

De Hoofdweg heeft een voorlopige gedaantewisseling ondergaan om de Veluwe Lijn voorrang te geven. Bij de herstructurering van de Hoofdweg spreekt E.B. de wens uit tot een betere oplossing te komen.

 

  1. Notulen jaarvergadering 11 mei 2010

 

Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden hierbij vastgesteld

 

  1. Jaarverslag 2010

 

Geen vragen en op- of aanmerkingen en wordt aldus vastgesteld.

 

  1. Financiën 2010

 

De cijfers zijn digitaal beschikbaar. Het jaar 2010 leverde een negatief saldo op van € 616,02 vanwege een eenmalige uitgave voor het laten drukken van uitwerkingsplannen.

 

  1. Kascommissie

 

Mevrouw Amende neemt het woord. Een balans is nooit opgemaakt. Er ontspint zich een discussie,waarbij de aanwezige leden aangeven dat er geen behoefte is aan het opmaken van een balans. Het bestuur zal dan ook voorlopig geen balans opmaken, aangezien op deze balans op dit moment slechts een aantal vlaggen opgenomen zouden kunnen worden. Verder stelt de kascommissie dat de penningmeester de penningen zorgvuldig en overzichtelijk bijgehouden heeft.

Advies van de kascommissie is om toch jaarlijks een balans op te stellen en daarbij décharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid. De kascommissie wordt versterkt door de heer Henk Boeve, na dankzegging voor de werkzaamheden van mevrouw Amende die de kascommissie gaat verlaten.

 

  1. Bestuurssamenstelling

 

Mevrouw v.d. Ende en de heer Stegeman zijn aftredend en herkiesbaar. Beiden worden onder applaus herkozen.

 

  1. Wat verder ter tafel komt

 

Niet aan de orde geweest.

 

  1. Wensen en knelpunten

 

Mevrouw Bijsterbosch heeft schriftelijk een aantal punten ingediend: Stukje trottoir bij de Ds.Van Rhijnstraat, waarbij het trottoir is vervallen. De schoolkinderen moeten over de weg om bij de gymnastiekzaal te komen. Er wordt aan gewerklt om tot een oplossing te komen.

 

De brievenbus aan de Kuilakker is vervallen. Bij de School met de Bijbel, bij restaurant Schaveren en bij de Spar staan brievenbussen. De heer Nijkamp heeft contact gehad met TNT Post: er is een nieuwe regel dat dorpen met minder dan 5.000 inwoners deze dorpen kunnen volstaan met 1 brievenbus binnen een straal van 2,5 km. De brieven kunnen ook aan de postbode worden meegegeven.

 

Het paadje tussen de Leeuwenboomweg en de Kuilakkerweg heeft geen verlichting. Dit paadje ligt waarschijnlijk op het grondgebied van Triada. Om deze verlichting te laten installeren zou contact gezocht moeten worden met Triada.

 

De heer v.d. Straaten heeft eveneens schriftelijk een wens ingebracht:

De heer v.d. Straaten zou graag een platform willen installeren m.b.t. onverharde wegen ter advisering van de gemeente. Deze zijn ’s winters onbegaanbaar en zomers een en al stof. Het navigatiesysteem is mede debet aan grotere overlast op de onverharde wegen. De ervaring leert echter dat bij een telefoontje naar de gemeente om extra te willen schaven, dit verzoek altijd wordt gehonoreerd, waardoor een nieuw platform niet zinvol geacht wordt door alle aanwezigen.

 

Veldweg/Vaassensebinnenweg heeft een bestrating gekregen waardoor de kruising met de Hanendorperweg nu als levensgevaarlijk wordt ervaren. Het bestuur is dezelfde mening toegedaan en heeft dit ook al bij de gemeente aangekaart.

 

De overgang van de Veldweg bij de rotonde wordt als te nauw ervaren door meerdere aanwezigen.

 

De heer Henk Boeve stelt nogmaals de wens aan de orde om betaalbare woningen te blijven bouwen.  Ook stelt hij aan de orde het parkeren aan de Ds. Van Rhijnstraat en Kuilakkerweg. Je kunt er  nauwelijks met de auto doorkomen omdat er veel bedrijfwagens geparkeerd staan. Zou er een locatie gezocht kunnen worden waar bedrijfsbusjes kunnen parkeren. E.B. reageert door te stellen dat het beter zou zijn om zelf een actie op touw te zetten om gedragsveranderingen door te zetten. Een mogelijkheid zou zijn de bedrijfsbusjes bij de kerk te kunnen/mogen parkeren.

 

Voorts heeft de heer Boeve vernomen dat E.B. een actie op touw zou zetten om de nieuw te bouwen kerk niet door te laten gaan. Deze informatie is onjuist  Er een goed contact is met de omwonenden. Dezen reageren en E.B. houdt zich afzijdig.

 

De heer R. Nijkamp reageert op de woningbouwplannen en stelt dat er behoefte zou zijn aan huurwoningen. De eerste 5 jaar hoeft men niets te verwachten van nieuwbouwplannen.

 

De heer G. Kloezeman vraagt of wij contact hebben met het Geldersch Landschap i.v.m. natuurgebieden rond de Bloemendaal, waar niets aan beheer gedaan wordt, de distels, brandnetels en zuring tieren daar welig. De bedoeling is om daar een bloemrijk land van de maken. Er is overleg met HGL en daarbij zal dit onderwerp aan de orde gesteld worden.

 

De heer Hans Buers stelt aan de orde dat het recreatief motor gebruik steeds intensiever wordt in het buitengebied. Binnen de gebieden in Natura 2000 zouden beperkingen gesteld kunnen worden, daarbuiten echter niet.

 

Na de pauze een presentatie van de werkgroepen buitengebied:

 

De Stand van zaken Erven Projecten: Hans Buers neemt het woord (de werkgroep wordt bemenst door Henk Jan de Graaf, Wim Broekman en Freek Vos) en licht het gehele project toe en wat de toekomst gaat brengen.

 

Wim Broekman licht het scholenproject toe: voor de groepen 6 van de beide scholen worden lessen gegeven over aantrekkelijke erven (hoe maak je Emst mooi), een bezoek aan een kikkerpoel en hierna wordt een werkstuk gemaakt dat tentoongesteld wordt tijdens de streekmarkt op 25 juni in ’t Smallert.

 

De werkgroep ommetjes (nu Klompenpaden). Johan Koop neemt het woord. (deze werkgroep wordt mede bemenst door Cees Amende en Ankie Lammers).

Het vertrekpunt voor de Klompenpaden is de Hezebrink.

 

Gert Pannekoek licht het buitengebied toe. Het Landschapsversterkingsplan is een uitwerking van de visie geformuleerd in het Dorpsplan. Een beschrijving van het landschap rond Emst. Burgerparticipatie in deze wordt als bijzonder beschouwd om deuren te openen bij overheden.

 

Als afsluiting van de avond wordt de promotiefilm van het toenmalige ministerie LNV vertoond die gemaakt is tijdens de eerste plantdag in november vorig jaar.

 

Zowel het Landschapversterkingsplan als de promotiefilm zijn te vinden op onze website.

 

Jaarverslag 2011

In het jaar 2011 heeft de UitWerkGroep Buiten regelmatig van zich laten horen in de pers en in daden. Tijdens de Streekmarkt van 25 juni op ’t Smallert werd het 1e Klompenpad onthuld, het pad ten westen van Emst. De UitWerkGroep “Aantrekkelijke erven” organiseerde de 2e plantdag, voorafgegaan aan een goed bezochte snoeicursus en de UitWerkGroep Buiten presenteerde het Landschap-versterkingsplan. In de Nieuwsbrieven hebt u hier alles over kunnen lezen.

Het bestuur heeft 7 maal vergaderd in 2011, om en om in ´t Ebbenhuis en in de Hezebrink.  Tijdens een van onze bestuursvergaderingen is de hoofdhuurder van ´t Ebbenhuis aanwezig geweest. Ook de waarnemend burgemeester heeft kennis gemaakt met het bestuur.

Het bestuur van de VKK is aangeschoven met als doel de totstandkoming van het Dorpsplan te evalueren.

Het bestuur heeft acte de présence gegeven bij de familie Dijkkamp en de opening van de nieuwbouw bij de School met de Bijbel.

Ook dit jaar is de Nieuwsbrief 2 maal verschenen. Dit jaar hebben de bestuursleden weer voor de verspreiding gezorgd aan die adressen waarvan het e-mailadres niet bekend is. 

Samenstelling van het bestuur op 31 december 2011:

Sjoerd Bokma                                  voorzitter                   aftredend      2014

Dorothee van der Ende-Gorter           secretaris                                      2015

Harm de Graaf                                 penningmeester                             2013

Wim van den Berg                            lid                                                2013

Ankie Lammers-Braakman               2e secretaris                                  2014

Wilbert Stegeman                            vice voorzitter                                2015

Freek Vos                                       lid                                                2012

De kascommissie bestaat uit Hans Buers, Janneke Wesselink en Henk Boeve.

Cursus Natuur en Landschap

 

Het project Levend Landschap, waarover in eerdere edities van de Nieuwsbrief al veel werd geschreven, omvatte ook een cursus Natuur en Landschap. Doel van de cursus is om deelnemers kennis te laten opdoen van landschap en erf, erf en ecologie, en beplanting en het onderhoud daarvan. Deze cursus werd de 2e helft van 2011 georganiseerd door de werkgroep Erven. Hoewel er plaats was voor 20 deelnemers zaten er uiteindelijk bijna 30 enthousiaste cursisten twee avonden dicht op elkaar gepakt in het Ebbenhuus.

Ook deze cursus werd in constructieve en plezierige samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland gehouden. Deskundige docenten van SLG verzorgden de cursus op basis van hun veelzijdige kennis en ervaring met praktische voorbeelden en een illustratieve PowerPoint Presentatie. Iedere deelnemer ontving een map met uitvoerige achtergronden over verantwoord landschapsbeheer.

Aansluitend was er op 10 december een praktijkdag op Landgoed Hanendorp bij de familie Gert en Hermie Pannekoek. Na een korte inleiding werd aandacht besteed aan het daadwerkelijk en verantwoord snoeien van planten, struiken en (fruit)bomen. Het was prachtig om te horen en zien hoe de deelnemers hun verworven kennis botvierden in de praktijk o.a. op de boomgaard: er vielen heel wat takken af! 

 

   

 

Tevens was er een korte rondleiding over het landgoed, waarbij ingegaan werd op de goede landschappelijke invulling en de snelle natuurontwikkeling op de recent afgegraven percelen.

 

Dat het ervenproject niet alleen in Emst aandacht heeft bleek op 9 januari jongstleden tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie. Waarnemend burgemeester Hans van der Hoeve vertelde, dat hij blij is met de toenemende verantwoordelijkheid die burgers etaleren. Speciale vermelding kreeg het initiatief van Emster Belang om erven aantrekkelijk te maken en om Klompenpaden te realiseren. Hopelijk zal dit bestuurlijke signaal ons in de toekomst ruimte bieden om concrete acties te blijven opzetten en uitvoeren. 

 

 

Plantdag 2011

In het kader van het Ervenproject was er op 27 november 2011 een zogenaamde plantdag. In navolging van het pilotproject 2010 konden de deelnemers aan het ervenproject 2011 op die dag hun plantmateriaal ophalen om daarna zelf de schop ter hand te nemen.

 

 

Ruim 40 eigenaren verschenen met soms uitzonderlijk vervoer (de fietsendrager, een hele grote trekker met een klein aanhangertje, een bakfiets, etc.) om planten, struiken en bomen op te halen. Voor iedere deelnemer had SLG een individueel beplantingsplan gemaakt, waarbij de cultuurhistorie van het erf in ere zou worden hersteld.

 

 

De familie Zwaan aan de Oranjeweg bood Emster Belang die dag gastvrijheid in haar ruime schuur, waarbij wethouder Joop van Nuijs de aanwezigen feliciteerde en complimenteerde met het bereikte resultaat. Hij vertelde, dat het enthousiasme van de Emstenaren hem zeker heeft verrast en mede daarom werd er in de loop van het project extra subsidie door de gemeente beschikbaar gesteld. De verantwoordelijk wethouder voor het buitengebied van Epe was ook trots op het burgerinitiatief van Emster Belang en hoopt, dat het project ook een vervolg kan krijgen.   

   

Toekomst Ervenproject

Het bestuur van Emster Belang heeft besloten nog maximaal 10 eigenaren in het buitengebied van Emst de mogelijkheid te bieden om ook in 2012 een erfplan te laten opstellen.

Aanmelding kan via:

www.Emster belang.nl

 

Nadere informatie over het ervenproject:

Hans Buers

 

hans.buers@hotmail.com

 

Klompenpad  “het Loobrinkerpad”

 

In deze eerste Nieuwsbrief van 2012 hadden wij graag de openingsdatum van het Loobrinkerpad bekend willen maken. Helaas is er door de slechte weers-omstandigheden vertraging ontstaan bij de inrichting van het natuurgebied het Vossenbroek.

 

De Werkgroep Klompenpaden heeft gemeend toch alvast de “verkorte route” van het Loobrinkerpad te moeten voorzien van wegbewijzering en als zodanig  bewandelbaar te maken. Op zaterdag 17 december hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers,onder zeer koude weersomstandigheden,de palen en bordjes aangebracht. Even pauzeren met een kop warme koffie en Emster Stoete was dan ook meer dan welkom. (zie foto)

 

 

Het Emster Belang en de Werkgroep Klompenpaden willen hierbij deze vrijwilligers nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

 

De verkorte route van het Loobrinkerpad loopt via de Emsterenk, ‘t Smallert en het Kievitsveld en laat de wandelaar kennis maken met het gevarieerde landschap, de flora en fauna ten oosten van Emst.  De verkorte route is circa 5 km. De totale lengte van het Loobrinkerpad zal uiteindelijk circa 10 km. zijn. Voor de liefhebbers van een lange wandeling bestaat de mogelijkheid om via het Schaverensepad aan te sluiten op de verkorte route van het Loobrinkerpad. Op dit moment heeft Emst dus 15 km. Klompenpad  en in de toekomst zelfs 20 km.

 

 

 

De start van beide Klompenpaden is bij dorpshuis de Hezebrink.

De officiële opening van de totale route en het uitkomen van de brochure van het Loobrinkerpad zal naar verwachting in het voorjaar 2012 plaatsvinden.  

 

 

 

Donatie Rabofonds voor rust en picknickvoorzieningen

 

Het Emster Belang is zeer verheugd met het feit dat zij uit het Rabofonds van de Rabobank Noord Oost Veluwe  €1600 hebben mogen ontvangen voor de aanschaf van rust en picknickvoorzieningen. Het bestuur van het Emster Belang is de Rabobank zeer erkentelijk voor deze mooie donatie.

 

Van enkele Emster ondernemers heeft het Emster Belang ook een donatie mogen ontvangen voor bankjes en er wordt op dit moment geïnventariseerd wat er zoal te koop is. Er zal uiteindelijk worden gekozen voor natuurlijke,duurzame materialen. De rust en picknickbanken zullen worden geplaatst langs de routes van het Schaverensepad en het Loobrinkerpad.

 

 

Natuurbeheer bij ’t Rengel en omgeving Heideweg.

 

De afgelopen tijd werd er flink gekapt rond de oude schapenwaskolk ’t Rengel. Ook iets verderop is op uitgebreide schaal de bosopslag weggehaald op de voormalige heidevelden. Soms leverde dat verontwaardigde reacties op zoals “ze vernielen alles”. Wat is de reden van deze werkzaamheden? En wat is de rol van het Emster Belang hierbij?

 

De uitwerkgroep “Buitengebied” streefde er bij het ontwikkelen van de klompenpad route naar om zoveel mogelijk oude historische paden te gebruiken. Tevens bleek toen dat er op het Emster buitengebied de nodige cultuurhistorische elementen liggen. De route wordt aantrekkelijker als er meer bekendheid gegeven wordt aan deze cultuurhistorie. Nog mooier is het als de locaties meer zichtbaar worden. Daarom namen enkele werkgroepleden vorig jaar contact op met de terreineigenaren. Het Geldersch Landschap is eigenaar/erfpachter van ’t Rengel en de bossen daar om heen. Het Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied iets verderop waar de heide helemaal dichtgegroeid was met bosopslag. 

 

Op voorstel van de werkgroep heeft Het Geldersch Landschap een project opgezet om “Het Rengel”, langs de route van het Schaverensepad, weer zichtbaar te maken en in oorspronkelijke staat te herstellen. Hiervoor ontvingen ze provinciale subsidie vanuit het uitvoeringsprogramma “cultuurhistorie van oude bossen op de Veluwe”. De bebossing en opslag langs de oevers werd verwijderd en de kolk, die aan verlanding onderhevig was, werd uitgebaggerd. Voorts is door het Staatsbosbeheer de vele bosopslag verwijderd op een aanliggend heideveldje waar nog oude raatakker-structuren (z.g.n. Celtic Fields) zichtbaar zijn. Op beide locaties was vele tientallen jaren geen beheerwerk uitgevoerd. Door dit achterstallige onderhoud waren de oorspronkelijke natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten minder geworden. Heide blijft alleen maar in stand als het beheerd wordt. Bebossing moet tegengegaan worden door begrazing of door telkens de bosopslag te verwijderen. En een ven of kolk in de natuur moet zoveel mogelijk lichtinval en zo min mogelijk bladinval krijgen. het biotoop voor amfibieën profiteert hier waterkwaliteit wordt dan veel beter voor alle organismen die daar in leven.

 

Op de historische kaart van 1930 en op onderstaande ansichtkaart is te zien dat ’t Rengel vroeger in de heide lag en de omgeving later steeds meer verboste. Met het wegwerken van achterstallig onderhoud is het net als met een huis. Eerst moet je een en ander slopen en wordt het een rotzooi, voordat het beter wordt. Rondom het water wordt een zone van ca. 30 meter grotendeels bomenvrij gemaakt. Voor alle kapwerkzaamheden is een ontheffing van de Boswet verleend. De Boswet kent deze ontheffing van de herbeplanting plicht bij herstel van cultuurhistorische waarden en het vrijmaken van houtopslag op heidevelden en oeverzones van vennen en andere stilstaande wateren in het bos. Ook al is het nu nog een rommeltje, over een poosje is dat niet meer te zien en draagt deze forse ingreep bij tot een betere beleefbaarheid van het landschap, de Emster natuur, cultuurhistorie en de aantrekkelijkheid van onze wandelroutes (inclusief informatiepaneel en bankje om er rustig van te genieten).

Foto: Oude ansichtkaart van de Schapenwaskolk “t Rengel” Met dank aan mw. B. Immeker

Home     Pint versie