N I E U W S B R I E F

Oktober 2012 Jaargang 15, nr. 2

 

Bestuur:                                                                   Tel.                                       

S. Bokma (Sjoerd) voorzitter                                 662791           

D.T. v.d. Ende-Gorter (Dorothee) secretaris           661068                      

H. de Graaf (Harm)  penningmeester                    662355

W.J. Stegeman (Wilbert) vice voorzitter               843095

A. Lammers-Braakman (Ankie)2e secretaris         661930

W. van den Berg  (Wim) lid                                  574543

F. Vos (Freek) lid                                                  661981

Redactie: J. Broekman – Dekker                          661560                      

Webmaster: Wilbert Stegeman                            843095

E-mailadres: info@EmsterBelang.nl

Website       : www.EmsterBelang.nl

Bankrekeningnr.: 36.44.18.206 t.n.v. Emster Belang

 

Adres secretariaat: Mw. D.T. (Dorothee) van der Ende-Gorter

Engbroekweg 3

8166JM Emst

Column

 

Dit is al weer de tweede nieuwsbrief in 2012 van het Emster Belang. De tijd staat niet stil.Sterker nog; het lijkt wel of de jaren omvliegen. De zomervakantie ligt al weer ruim achter ons. In het achterliggende half jaar zijn er weer de nodige ontwikkelingen geweest.

 

Allereerst de ingebruikname van de AHOED, de nieuwe praktijkruimte en het gezondheidscentrum van Dr Wiechers in het Geldersch Kwartier. Een schitterend gebouw met moderne faciliteiten waarmee niet alleen de gezondheidszorg in Emst is versterkt en uitgebreid met medicijnverstrekking, maar ook onderdak wordt geboden aan andere gezondheidszorgtaken, zoals moeder-kindzorg, bloedprikken en Fysio- en Caesartherapie. We verwachten dat het samenbrengen van deze disciplines in één gebouw z’n meerwaarde zal hebben voor de Emstenaren. Graag feliciteren we de gebruikers van de nieuwe AHOED met hun mooie accommodatie.

 

Het samenbrengen van de gezondheidszorg kent ook z’n keerzijde. Het Ebbenhuis raakt hierdoor een paar gebruikers kwijt. Het Ebbenhuis vervult een sleutelrol voor de ouderen in Emst met de dagopvang, de gezamenlijke maaltijden en activiteiten als klootschieten en kaarten. Samen met het bestuur van het Ebbenhuis gaan we nu op zoek naar kansen om het Ebbenhuis beter te benutten. Dit is niet louter een kwestie van nieuwe activiteiten ontwikkelen, maar ook zaak dat de ouderen in onze gemeenschap daadwerkelijk gebruik maken van deze mogelijkheden. Dus schroom niet.

 

Voor onze leden hebben we bij deze nieuwsbrief een presentje gevoegd, namelijk de beide folders waarin de routes van de klompenpaden staan beschreven, met de bijzonderheden die u langs de route aantreft. Deze zijn normaal gesproken alleen tegen betaling verkrijgbaar, maar Emster Belang heeft gemeend om deze gratis aan haar achterban beschikbaar te stellen. We hebben deze “Ommetjes Emst” immers op aangeven van onze leden en ook voor hen ontwikkeld.

 

Onlangs heeft de gemeente aangekondigd een nieuw bestemmingsplan buitengebied te gaan ontwikkelen. Dit betreft het hele buitengebied van de gemeente Epe, met uitzondering van het LOG Vaassen/Apeldoorn en het recreatiegebied het Kievitsveld. De kernen en bedrijventerreinen vallen er ook buiten. Het huidige bestemmingsplan buitengebied dateert uit 2005 en het is tegenwoordig de wettelijke plicht om een bestemmingsplan binnen 10 jaar te herzien. Het Emster Belang neemt zitting in de klankbordgroep die de gemeente zal raadplegen tijdens de ontwikkeling van dit nieuwe bestemmingsplan. Wij zullen daarin het algemene Emster belang behartigen. Ook zullen we u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Mocht u vragen of suggesties hebben dan horen wij die graag. Verder krijgt iedere inwoner lopende het proces de gelegenheid zijn eigen persoonlijke belangen of wensen richting de gemeente naar voren te brengen. Dit kan via inspraak of zienswijze bij de ter inzage legging. Het is de bedoeling dat het nieuwe bestemmingsplan buitengebied in 2015 in werking treedt.

 

Het bestuur is van verschillende kanten benaderd over de voorgenomen ontwikkeling van een hotelaccommodatie op het Kievitsveld. Leden die zich zorgen maken over de gevolgen voor rust en natuur, anderen omdat het haaks staat op de harde toezeggingen die eerder door RGV en Veluwse Bron zijn gedaan of uit zorg dat het tot nodeloos broodverlies leidt bij de huidige overnachtinggelegenheden (hotels en Bed & Breakfast) die in de ruime omgeving gelegen zijn. Wij zijn voorstander van samenwerking tussen partijen in de recreatieve & toeristische sector. Met een groter aanbod en toenemende concurrentie is Epe niet gebaat. Ook past het niet in onze visie op het Kievitsveld, namelijk een gebied met ruimte voor dag-recreatieve ontwikkelingen, passend bij de draagkracht van de omgeving. Dit zowel ten aanzien van natuur & landschap, de ruimte voor lokale recreatieve medegebruik, als de belasting van de infrastructuur en de omwonenden.

 

Enige tijd geleden heeft het Geldersch Landschap een inloopavond gehouden in de Hezebrink over hun voorgenomen plannen voor de inrichting van hun terreinen langs de Nijmolense en Smallertse beek. De opkomst was groot. Er werden veel zorgen geuit over de stijging van het grondwaterniveau. Een aantal aanwonenden ervaart dit al heel concreet en zorg bestaat dat het in de toekomst nog erger zal worden. Mede omdat het waterschap ontbrak kon die discussie niet worden afgerond en overheerste de avond. Ook werden frustraties geuit over de noodzaak en het ontbreken van betrokkenheid uit de omgeving. De beoogde inhoud van de avond raakte daardoor op de achtergrond. Emster Belang wil nu proberen om de dialoog tussen partijen op te starten om tot oplossingen te komen.

 

Aan het einde van deze column ook nog een speciaal woord van dank. De afgelopen jaren is onze nieuwsbrief belangeloos gedrukt door het SDD aan de Brinkerweg. Dit was een heel mooi gebaar richting de Emster gemeenschap en heeft ons veel kosten bespaard. SDD heeft onlangs aangegeven dit niet voort te kunnen zetten. Langs deze weg willen we hen van harte bedanken voor de ondersteuning in de achterliggende jaren. Nu het drukken weer geld gaat kosten willen we nogmaals onder de aandacht brengen dat u er ook voor kunt kiezen om de nieuwsbrief digitaal, via de email, te ontvangen. U kunt dit aangeven op onze website www.emsterbelang.nl. Uw voordeel is dat u de nieuwsbrief eerder ontvangt, en ons voordeel is dat het kosten bespaart.

 

Wij wensen u veel leesplezier.

 

Het bestuur.

 

 

 

Opening 2deKlompenpad, Loobrinkerpad

 

Op zaterdagmiddag 16 juni j.l. werd onder grote belangstelling het 2deKlompenpad in Emst, het Loobrinkerpad officieel en feestelijk geopend door burgemeester Hans van der Hoeve.. Het startpunt van dit Klompenpad is bij de Hezebrink en de route loopt ten oosten van Emst via de Emsterenk, ’t Smallert, recreatiegebied Kievitsveld en het natuurgebied het Vossenbroek. De feestelijke opening vond plaats op het terrein van de boerenhoeve “de Emsterhof” aan de Brinkerweg en stond geheel in het teken van wandelen, natuur en landschap. Onder de vrolijke klanken van blaaskapel “de Heuischudders” werd door  burgemeester Hans van der Hoeve , geassisteerd door Dirk van Uitert van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en adjunct directeur Ton Roozen van het Geldersch Landschap de openingshandeling verricht. Deze handeling bestond uit het stevig vasthouden van de veiligheidslijn waaraan JorikBokma vast was gemaakt. Jorik was bereid gevonden, om als fanatiek hobbyklimmer, een klimwand te beklimmen en daarbij op 8 meter hoogte een vlag te onthullen waarop te lezen was: EMST WENST U VEEL WANDELPLEZIER, LOOBRINKERPAD.Jorik beklom de wand overigens geheel in stijl:op klompen.

 

 

 

 

 

 

Na het officiële gedeelte maakte de burgemeester de prijswinnaars bekend van de kleurwedstrijd die in samenwerking met beide Emster basisscholen was georganiseerd. De prijswinnaars waren in de leeftijd 4/5/6 jaar: Romy Mekelenkamp, Alex Tiemens, JariethaAltelaar 7/8/9 jaar: Tessa Krijgsman, Ryan Wijngaards, Ruth Mosterd, 10/11/12 jaar: Sharon de Bondt, Casper Gensen, Marit Theunisse.

Voor alle aanwezige kinderen was er een gratis ijsje.

 

 

Hierna werd het startsein gegeven voor de activiteiten voor jong en oud. Voor de jeugd was er een puzzeltocht uitgezet met vragen en opdrachten die te maken hadden met natuur en landschap. Na afloop kreeg iedere deelnemer een stappenteller. Onder leiding van een gids van Het Geldersch Landschap kon een educatieve wandeling worden gemaakt door het onlangs heringerichte natuurgebied het Vossenbroek. Mede door het mooie wandelweer was hier veel belangstelling voor en het was mooi om te zien hoe een lint van wandelaars door het landschap liep. Op het terrein van de Emsterhof  kon de jeugd zich vermaken, met medewerking van de Scoutingroep van Isendoorn uit Vaassen, door het beklimmen van de 8 meter hoge klimwand, stokbroodjes bakken en een eigen button maken. Van al deze activiteiten werd veel gebruik gemaakt. De Werkgroep Klompenpaden en het Emster Belang kijken terug op een zeer geslaagde opening van het Loobrinkerpad en willen hierbij allen die bij hebben gedragen aan het wel slagen van deze middag hartelijk bedanken. De Werkgroep en het Emster Belang zijn er van overtuigd dat met het Loobrinkerpad een mooi, afwisselend en voor velen een onbekend deel van Emst te ontdekken valt.

Het Loobrinkerpad is mogelijk gemaakt door medewerking van Emster vrijwilligers, grondeigenaren, Het Geldersch Landschap, RGV en met financiële ondersteuning van de gemeente Epe, Rabobank N/O Veluwe, de Provincie Gelderland en het ministerie van EL&I. 

Op de website www.emsterbelang.nl zijn foto’s van de feestelijke opening te

bekijken.

 

 

De opening viel samen met het 10 jarig jubileum van de Klompenpaden. Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseerde een feestelijk Klompenpad-weekend op 15,16 en 17 juni j.l. Op verschillende Klompenpaden werden activiteiten georganiseerd en de opening van het Loobrinkerpad maakte hier deel van uit. De Emster horecagelegenheden  en de folderverkooppunten hadden hier leuke acties aan verbonden met korting voor de Klompenpadwandelaars. Het is gebleken dat het Schaverensepad en het Loobrinkerpad in het jubileumweekend druk zijn bewandeld en er veel en graag gebruik is gemaakt van de acties. Hierbij willen wij  iedereen die bij heeft gedragen aan het succes van het Klompenpad-weekend heel hartelijk bedanken.

 

 

Onderhoud van de Klompenpaden.

 

Om de Klompenpaden toegankelijk en goed bewandelbaar te houden zoeken het Emster Belang en de Werkgroep vrijwilligers die mee willen helpen bij het beheer en onderhoud van de beide paden. Het afgelopen jaar heeft de Werkgroep zelf deze taak uitgevoerd om inzicht te krijgen wat het beheer inhoud en wat men zoal kan verwachten.

 

Blij verrast hebben wij hierbij geconstateerd dat aanwonenden van de routes spontaan het maaien van gras, overhangende takken en het schoonhouden van een bank op zich hebben genomen. Dit zijn de zogenaamde “vrijwilligers achter de schermen” die niet altijd zichtbaar zijn maar van grote waarde zijn voor de samenleving en de Klompenpaden. Hierbij willen wij deze aanwonenden dan ook heel hartelijk bedanken voor deze mooie initiatieven die zeer gewaardeerd worden.

 

Verheugd kunnen wij melden dat voor de controles (het nalopen van de routes) en voor wat groot onderhoud, een aantal vrijwilligers zich hebben aangemeld. Vele handen maken licht werk en graag zouden wij deze groepjes nog wat uitbreiden. Het controleren bestaat uit het signaleren van  onder andere verdwenen paaltjes of bordjes, zwerfafval en (te)lang gras of onkruid. Deze bevindingen kunnen worden gemeld bij de coördinator, de heer Johan Koop, die vervolgens een “groot onderhoud-vrijwilliger” vraagt om het probleem op te lossen.

Voor het “groot onderhoud” zoeken wij nog een aantal vrijwilligers die incidenteel willen maaien, een paaltje willen zetten e.d. 

Het Emster Belang beschikt over een bosmaaier en ander benodigd gereedschap.

 

Bent u een wandelaar en draagt u de Klompenpaden een warm toe, meldt u dan aan. Wandelt u regelmatig een deel van een Klompenpad en wilt u alleen dat deel controleren en of onderhouden, alle hulp is welkom.

 

Voor aanmelden en of informatie: Johan Koop (coördinator) Tel: 661995 j.j.koop@hotmail.nl of Ankie Lammers (Emster Belang) Tel: 661930 ankie@lammienet.com

 

Namens de Werkgroep Klompenpaden bij voorbaat hartelijk dank.

Johan Koop

Ankie Lammers

Hans Buers

Cees Amende

Begraafplaats Emst.

 

De begraafplaats in Emst moet binnen enkele jaren worden uitgebreid. De gemeente Epe wil bij het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan niet voorbij gaan aan de wensen van de inwoners van Emst en hield daarom dinsdag 19 juni een informatieavond.

,,We willen praten met omwonenden en andere belangstellenden om te horen wat de wensen zijn'', laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,Het gaat dan vooral om de manier waarop het terrein ingericht gaat worden, denk aan hagen, parkeerplaatsen en dergelijke. De resultaten van de avond vormen de input voor het ontwerp bestemmingsplan.''Tijdens de informatieavond waren vertegenwoordigers van de gemeente en het planbureau aanwezig. Zij verstrekten informatie over wat het bestemmingsplan inhoudt en hoe de procedure loopt. Ook beantwoordden zij vragen van de bezoekers. De avond werd gehouden in de Hezebrink en duurde van 19.30 tot 21.30 uur.

Wat betreft de uitbreiding van de begraafplaats Emst is de locatie definitief volgens wethouder van Joop van Nuijs van de gemeente Epe. Deze komtaansluitend aan de huidige begraafplaats aande noordkant, dus richtingOranjeweg.Dat werd duidelijk tijdens de presentatie door WilfredHilbers, die gehouden werd in dorpshuis de Hezebrink in Emst.


Wanneer er gestart wordt, kon wethouder Van Nuijs nog niet precies zeggen. Op dit moment heeft de grond voor de uitbreiding als bestemming 'agrarisch'. Er moet dus een wijziging komen wat betreft het bestemmingsplan en dat zal vermoedelijk ongeveer een jaar duren.De uitbreiding betreft 1000 nieuwe graven en dat is vergelijkbaar met de huidige omvang. In totaal omvat de uitbreiding 1,5 hectare. Verder zal de uitbreiding voorzien worden van tussen de 15 en 20 parkeerplaatsen aan de Kerkhofweg.Ook komen er meer zitmogelijkheden voor bezoekers en toiletten.

De gemeente is nu (begin september) samen met de architect bezig te kijken of en hoe we de aandachtspunten die tijdens de discussie naar voren kwamen kunnen verwerken. Wanneer we een nieuw plan hebben, zullen we dit in het najaar weer ter inzage leggen. Een bestemmingsplanprocedure is daarbij noodzakelijk.

.

Fietsnota gemeente Epe

 

Recent is de Fietsnota van de gemeente Epe door de gemeenteraad vastgesteld na een aantal inspraakrondes. Voor Emst waren er 2 inspraakmogelijkheden: één voor Emst west en één voor Emst oost, waarbij het bestuur van Emster Belang ook aanwezig was.

Deze fietsnota is in nauw overleg met de afdeling Epe van de Fietsersbond tot stand gekomen.Het hoofddoel van deze nota is om automobilisten op de fiets te krijgen door veilige fietsroutes te creëren van huis naar werk en andersom. Ook scholieren moeten veilig naar school kunnen gaan.

Dit betekent dat het accent op de kernen Epe en Vaassen zal liggen om de gewenste aanpassingen te realiseren.

Maar voor Emst hebben wij weten te bereiken dat het fietspad over de oude spoorlijn wordt doorgetrokken. Hiermee wordt de route van Epe naar Vaassen en weer terug een zeer veilige. Er komen immers nog steeds vrachtwagens naar de voormalige Coöperatie. Verder is voor Emst aangegeven dat het fietspad langs de Hoofdweg te smal is en de snelheid van de auto’s te hoog. De problematiek rond het stallen van fietsen bij De Halte heeft eveneens de aandacht.

Om de doelstellingen te kunnen realiseren is Epe  ook op zoek naar mede-financiers naast subsidie van de provincie.

 

’t Ebbenhuis

 

Met de opening van de nieuwe dokterspost in het Gelders Kwartie is ’t Ebbenhuis een aantal huurders kwijt geraakt. Denk aan de fysiotherapie, het consultatiebureau en het bloedprikken.

Als vaste huurder is alleen de dagopvang overgebleven. Dit betekent een derving van inkomsten voor ’t Ebbenhuis. Echter, dit vormt ook weer een uitdaging om nieuwe activiteiten te vinden of wellicht de dagopvang uit te breiden.

Omdat ’t Ebbenhuis inmiddels een begrip is geworden in het dorp en een zekere sociale functie heeft, hebben alle bij ‘t Ebbenhuis betrokken partijen besloten de komende jaren de deuren niet te sluiten.

 

Werkzaamheden ’t Rengel afgerond.

 

Het Geldersch Landschap voerde groot onderhoud uit bij de oude schapenwasplaats 

’t Rengel en maakte de landweer beter zichtbaar. In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de werkzaamheden die toen begonnen waren. De verzande poel werd uitgebaggerd en rondom de het water werden een in een zone van 30 meter alle bomen en struiken gekapt. Afgelopen zomer was het nog een “rommeltje”. In het broedseizoen mocht er niet gewerkt worden in de natuur.

In september jl. werden de werkzaamheden hervat.  Al het takhout werd versnipperd en afgevoerd en daarna werd de voedselrijke bovenste laag verwijderd. Door het kappen van de bomen is ook de eeuwen oude “landweer” zichtbaar geworden in het landschap.

Meer dan vijftig jaar lang was er geen beheer geweest. Het doel was de poel ‘beleefbaarder’ te maken, onder meer voor de wandelaars over het Schaverensepad, dat hierlangs loopt. Ook moet de poel weer aantrekkelijker worden voor de natuur. Het ziet er nu ineens erg kaal uit. Maar de beheerswerkzaamheden moeten een goede uitgangssituatie leveren voor de ontwikkeling van een heidevegetatie in een

 

zone rondom de poel. Ook voor de kikkers en andere amfibieën en reptielen moet er weer een aantrekkelijke leefomgeving ontstaan.

Nog niet bekend

Cor van Baarle deed als amateurarcheoloog ruim veertig jaar onderzoek op de Noord-Veluwe met luchtfoto’s, observaties in het veld en metingen. Hij kwam in de jaren tachtig tot een spectaculaire ontdekking. “De omgeving van ’t Rengel is cultuurhistorisch erg boeiend.” Hij vond er een landweer, een oude verdedigingslinie, die nog niet bekend was.

Vanaf de middeleeuwen krioelde het van de schaapskudden op de Veluwe. Boeren hielden de schapen niet alleen vanwege de wol en het vlees, maar ook vanwege de mest, die op de akkers werd gebruikt. De mest was hard nodig voor de verrijking van de arme Veluwse zandgrond. De herders dreven de schapen ongeveer een week vóór het scheren naar de waspoel en ontdeden de vacht van vuil, zand en takjes. Met een schone vacht ging het scheren veel gemakkelijker en raakte de scheerschaar minder snel bot. In het vlakbij gelegen Schaveren waren een aantal schaapskooien. Volgens Van Baarle wisten oudere buurtbewoners zich te herinneren dat er rond 1910 nog schapen in de poel werden gewassen. De schaapskuddes zijn kort daarop verdwenen. De heide werd ontgonnen en omgezet in bos en de kunstmest verving de schapenmest. Volgens van Baarle is de poel  in de prehistorie al een centrum geweest van begraving en bewoning, van de eerste boeren tot aan de middeleeuwen. “Toen was de landweer er nog niet, die is er pas in de late middeleeuwen gekomen, zo ongeveer tussen 1313 en 1450.”

 

Centrum van bewoning

Van Baarle ontdekte de landweer in ’t Rengel in de vorm van twee evenwijdig lopende greppels, begeleid door wallen, en daartussen een strook van dertig meter. Het was een identieke situatie als die bij de landweer van de Woeste Berg, drie kilometer van de schapenwasplaats gelegen, die al wel bekend was. Hij vond in de wal sporen van palen. Dat bevestigde dat het een landweer was. De wal lag aan de rand van de oude marke, van het door boeren bewoonde gebied. Hij was een meter hoog met daarop doornstruiken en puntige palen. De landweer moest in de late middeleeuwen rovers buiten houden en wild en schapen van de akkers weren. In de omgeving van ’t Rengel kwamen vroeger veel wegen bij elkaar kwamen, omdat er een doorwaadbare plaats - een voorde - was. De naam Schaveren, dat van schaapsvoorde is afgeleid, herinnert daaraan. De wegen kruisten de landweer, die in het veen uitkwam. De schapenwaskolk lag in de landweer. Die vormden één geheel. De greppel van de landweer liep de poel in. De amateurarcheoloog noemt deze cultuurhistorische situatie uniek voor Nederland.

Een rustpunt

Voor Emst is dit een heel mooie plek, een rustpunt, ook voor de bezoekers van het Klompenpad. Het Geldersch Landschap gaat er nog een informatiebord en een bank plaatsen. De provincie Gelderland steunde dit cultuurhistorische herstelproject financieel.

In het winternummer van “Mooi Gelderland”, het blad voor donateurs van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen, komt een leuk artikel over ’t Rengel, dat als bron gebruikt is bij het schrijven van dit stuk.

 

Gert Pannekoek

Toekomst Ervenproject

 

In de Nieuwsbrief van februari dit jaar heeft u kunnen lezen, dat het bestuur van Emster Belang besloten had nog maximaal 10 eigenaren in het buitengebied van Emst de mogelijkheid te bieden om ook in 2012 een erfplan te laten opstellen. In vorige Nieuwsbrieven is er over dit project en de resulaten in 2010 en 2011 al het nodige gepubliceerd.

Wat houdt het ervenproject in?

Om u nog even op te frissen. Doel van het project is om bewoners in het buitengebied van Emst bewust te maken van de streekeigen erfindeling en beplanting. En om hen te stimuleren streekeigen erf- en landschappelijke beplanting aan te leggen en te onderhouden. Veel (nieuwe)bewoners in het Emster buitengebied zijn niet bekend met de plaatselijke, cultuur-historische erfinrichting en de daarbij behorende beplanting. Daardoor zijn tuininrichtingen, hekwerken, soorten struiken en bomen verschenen, die niet passen in het beeld, dat we graag willen herstellen en behouden.

Met dit project wil Emster Belang de aantrekkelijkheid en beleefbaarheid van ons buitengebied versterken om zo de erven en het landschap structureel te verfraaien voor Emstenaren en haar bezoekers.

Ook landschapselementen langs percelen, zoals houtwallen, knotwilgen, vogelbosjes, etc. komen in aanmerking voor dit project.

Stand van zaken.

Het project is in  2010 en 2011 fors gesubsidieerd door gemeente, provincie en het Rijk. Ook de Postcodeloterij schonk een bijdrage. Die subsidies zijn nu minder, maar wij hebben goede hoop, dat met name de gemeente Epe en de provincie Gelderland het project ook financieel weer willen steunen.

Het ervenproject houdt in dat –na uw aanmelding- een landschapsarchitect bij u komt kijken en een advies opstelt MITS u ook daadwerkelijk bereid bent iets aan uw erf te veranderen, dat past in het Emster landschap. Het is een vrijwillig project, maar niet gehele vrijblijvend..

Aanmelden?

Enkele eigenaren in het buitengebied hebben zich al aangemeld en kregen per mail bericht, dat het Emster Belang doorgaat in 2012 (opstellen erfadviezen / 2013 (februari.-,maart: plantdag). Er kunnen zich nog enkele bewoners aanmelden onder de leuze: “Wie het eerst komt, het eerst maalt”!.

Aanmelding kan via: www.emster belang.nl. Nadere informatie over het ervenproject:

Hans Buers,                   hans.buers@hotmail.com 

 

N.B.

De redactie krijgt veel mail terug, van leden die hun E-mailadres hebben gewijzigd of de redactie Emster Belang niet opgenomen hebben in hun contact/vriendenlijst. Hierdoor mist u veel nieuws. Wilt u wijzigingen in uw mailadres doorgeven via het contactformulier Emster Belang?

 

Disclaimer

Het bestuur en de redactie van het Emster Belang gaan uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website en in de nieuwsbrieven. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven en sluit het bestuur/redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

Bankrekening:  36.44.18.206 t.n.v. Emster Belang
 Inschrijving bij de Kamer van Koophandel nr. 40102392

 

PDF Printversie