N I E U W S B R I E F

Maart 2013 Jaargang 16, nr. 1

 

Column

Nederland nog in de ban van de komende troonswisseling, het katholieke deel overrompeld door het aangekondigde aftreden van de Paus, en Emst maakt zich weer op voor de komende jaarvergadering van het Emster Belang. Vanuit nationaal oogpunt gezien zijn dit ontwikkelingen in afnemend belang. Vanuit Emst bezien moet ieder daar voor zichzelf maar een volgorde in aanbrengen. Voor het bestuur is dit weer eens een andere wijze om onze jaarvergadering onder de aandacht te brengen. Daar waar het om lobbywerk gaat en om Emster wensen te behartigen, denk ik dat u met ons de meeste kans op succes heeft. Het bestuur zet zich daar voor in binnen de kaders en mogelijkheden die daarvoor zijn. Onze jaarvergadering staat gepland op dinsdagavond 26 maart om 20.00 uur in De Hezebrink. Wij hopen dan ook weer nieuwe voeding en aandachtspunten van uw zijde te mogen krijgen.

 

De plannen voor de uitbreiding van de begraafplaats zijn naar aanleiding van de inloopavond op onderdelen aangepast. U leest hierover meer in deze Nieuwsbrief. We zijn enorm teleurgesteld dat de gemeente en Verian zonder overleg hebben besloten om het consultatiebureau uit Emst weg te halen en onder te brengen in Vaassen. Diverse gesprekken hierover om dit besluit terug te draaien hebben niet mogen baten. De gemeente beroept zich op de noodzakelijke bezuinigingen en de stilzwijgende instemming vanuit de gemeenschap zelf omdat geen van de aangeschreven ouders heeft gereageerd op de brief waarin dit werd aangekondigd.

 

De herinrichting van de Vaassenseweg en Eekterweg gaat de komende maand van start. Delen van de route zullen tijdelijk afgesloten worden. Dit zal ongemak geven zowel voor de aanwonenden, de passanten en gebruikers van het openbaar vervoer.

 

Hoewel het project Levend Landschap Emst vorig jaar formeel is afgesloten, is het toch gelukt om met medewerking van de gemeente en Stichting Landschapsbeheer Gelderland een bescheiden vervolg te geven aan het ervenproject. Op 9 februari vond weer een uitdeeldag plaats waar 7 deelnemers hun plantmateriaal overgedragen kregen. Ook rond de Klompenpaden zijn er nog ontwikkelingen: Zo wil energiebedrijf GDF Suez de aanplant van hoogstamboomgaardjes langs de Klompenpadroutes stimuleren. Hiervoor hebben zich in ieder geval 6 Emster aanwonenden gemeld die op 9 maart a.s. hun plantmateriaal in ontvangst zullen nemen om de toch al mooie wandelroutes verder op te sieren. Ook wordt er druk gewerkt om een mooie verbindingsroute uit te zetten die het Loobrinkerpad met het Oener Klompenmakerspad zal verbinden.

 

Rest ons u veel leesplezier toe te wensen en we hopen u op onze jaarvergadering te mogen zien en te kunnen spreken.

 

Het bestuur

 

Jaarverslag 2012

Op 16 juni 2012 is het 2e klompenpad, het Loobrinkerpad, officieel geopend met een manifestatie op de Emsterhof. Met dank aan de vele vrijwilligers zien onze klompenpaden er keurig verzorgd en onderhouden uit. Het bord bij de Hezebrink, de start van de beide klompenpaden, is gesierd met plaatjes van sponsoren die de klompenpaden een warm hart toedragen. In februari zijn nog 9 grotere landschapsprojecten aangeplant met steun van provincie en gemeente. De uitvoering is verzorgd door de Agrarische Natuurvereniging Veluwe IJsselzoom.

Het bestuur heeft 7 maal vergaderd in 2012, wederom of in ´t Ebbenhuis en dan wel in de Hezebrink. Tijdens een van onze bestuursvergaderingen is de hoofdhuurder van ´t Ebbenhuis aanwezig geweest. Een aantal zaken is de revue gepasseerd waarbij wij de vinger aan de pols gaan houden zoals de uitbreiding met een overnachtings accommodatie bij de Veluwse Bron, het wegvallen van het Consultatiebureau uit Emst, de uitbreiding van de Hezebrink.

 

Bij het jubileum van de VKK is het bestuur aanwezig geweest.

Het slotsymposium van het project Levend Landschap is ook door ons bijgewoond.

Het bestuur heeft een bijeenkomst gehad met de fractieleden van de PvdA en de CDA.

Het bestuur is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep actualisering Bestemmingsplan Buitengebied. Gesprekken over de inrichting van de nieuwe natuur met de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen hebben plaatsgevonden.

Ook dit jaar is de Nieuwsbrief 2 maal verschenen. De tweede Nieuwsbrief ging vergezeld van de folder van de beide klompenpaden het Schaverensepad en het Loobrinkerpad. Dit betekende dat de leden die de Nieuwsbrief per e-mail ontvangen, deze voor de tweede maal ontvingen maar nu met bijlagen die niet elektronisch te versturen waren.

 

Samenstelling van het bestuur op 31 december 2012:

 

Sjoerd Bokma                      voorzitter           aftredend                   2014

Dorothee Gorter                   secretaris                                           2015

Harm de Graaf                     penningmeester                                  2013

Wim van den Berg                lid                                                     2013

Ankie Lammers-Braakman   2e secretaris                                      2014

Wilbert Stegeman                vice voorzitter                                    2015

Freek Vos                           lid                                                    2015

 

De kascommissie bestaat uit Janneke Wesselink, Henk Boeve en Monique Beumer-Gerrits.

 

Concept-Notulen jaarvergadering Emster Belang 20 maart 2012 in de Hezebrink

 

1. Welkom

De familie Koop is afwezig. 28 leden worden verwelkomd. Het printen van de gedrukte versie is helaas niet vlekkeloos verlopen. SDD zijn wij nochtans zeer erkentelijk voor het printen van onze Nieuwsbrief. Er is het nodige gebeurd na de laatste ledenvergadering. Een Streek- en Landschapsmarkt is gehouden, een klompenpad is geopend, een 2e plantdag: het project Levend landschap nadert het einde per 1 april a.s. De opening van het 2e klompenpad zal op 16 juni plaatsvinden tijdens de viering van het feit dat de Klompenpaden 10 jaar bestaan. De burgemeester zal aanwezig zijn.

 

2. Notulen jaarvergadering 24 mei 2011

N.a.v. een opmerking tijdens de vorige jaarvergadering 2010 is gebleken dat het paadje naar de Leeuwenboomweg van de gemeente is. De gemeente als eigenaar van de ondergrond heeft toegezegd dat er 2 lichtpunten zullen worden aangelegd.

Kruising Veldweg/Vaassensebinneweg/Hanendorperweg: De wegmarkering moest nog aangebracht worden, hetgeen inmiddels gedaan is.

De rotonde op de Oranjeweg is op de schop genomen teneinde te bewerkstelligen dat de snelheid verminderd wordt.

Binnenkort is weer een afspraak met Het Geldersch Landschap om het beheer van hun gronden te bespreken, teneinde verrommeling van het landschap tegen te gaan.

De notulen worden hierna goedgekeurd.

 

3. Jaarverslag 2011

Het jaarverslag wordt aldus vastgesteld.

 

4. Financieel verslag 2011 Emster Belang en Steunpunt Emst

De penningmeester neemt aan de hand van een overzicht de baten en kosten door. Het resultaat is een positief saldo van euro 1.568,48 Het financieel overzicht van het Steunpunt Emst ligt ter inzage.

 

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

Hans Buers neemt namens de kascommissie het woord. De boekhouding is eenduidig en overzichtelijk. De kascommissie vraagt zich af of er geen hogere rente-inkomsten mogelijk zijn. Voorts worden aan de penningmeester en gehele bestuur décharge verleend voor het gevoerde beleid. Hans Buers treedt terug uit de kascommissie en onder dankzegging voor zijn inspanningen, wordt in zijn plaats Monique Beumer-Gerrits benoemd.

 

6. Bestuurssamenstelling

Onder acclamatie wordt Freek Vos herbenoemd tot lid van het bestuur.

 

7. Wat verder ter tafel komt

Niet van toepassing

 

8. Wensen en knelpunten

De heer Koos Ronde vindt de afkortingen wat moeilijk. Dit zal worden verbeterd.

De heer Stork (adviseur Bekenstichting en lid platform oudheid Epe) neemt het woord en vraagt ter vergadering een contactpersoon. Er vindt namelijk een inventarisatie plaats van datgene wat er over is in de gemeente Epe uit de laatste 200 jaar. In eerste instantie zal er veldwerk verricht worden in deze zoektocht. De Nieuwsbrief zou een geschikt medium zijn om deze contactpersoon te vinden.

De heer Jansen heeft een vraag over het klompenpad omtrent het toegankelijk zijn voor honden. Het Klompenpad is in principe niet toegankelijk voor honden omdat dit door boerenweides voert en over privé-terreinen, daarnaast zijn er overstapjes en obstakels. Echter in Emst is het, in overleg met de terreineigenaren, mogelijk dat honden mits aangelijnd, toegang hebben.

De heer Broekman vraagt om een toelichting over de herinrichting rondom ’t Rengel (schapenwaskolk). Het kapwerk is nu verricht en op dit moment is het wachten op de hergroei.

Een oproep wordt gedaan om tijdens een natuurwerkdag de opslag weer weg te halen.

Hans Buers dankt het bestuur voor de inzet van het afgelopen jaar.

 

Pauze.

 

9. Notariszaken

De heer Stelwagen neemt het woord. Het erfrecht wordt besproken, aangezien in dit veld de meeste wijzigingen hebben plaatsgevonden. Aan de hand van een uitgereikt document wordt een en ander besproken en nader toegelicht. Bij velen worden de ogen toch geopend omdat het wenselijk is bij leven één en ander goed te regelen.

 

Agenda

Algemene Ledenvergadering Emster Belang 26 maart 2013 in de Hezebrink Aanvang 20.00 uur

 

1. Opening, mededelingen

 

2. Notulen van de jaarvergadering van 20 maart 2012

 

3. Jaarverslag 2012

 

4. Financieel verslag 2012 Emster Belang en Steunpunt Emst

 

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

 

6. Bestuurssamenstelling

 

De heren Harm de Graaf en Wim van den Berg zijn aftredend en her verkiesbaar.

7. Wat verder ter tafel komt

 

8. Wensen en knelpunten

 

9. Pauze

 

10. Er zal een quiz gepresenteerd worden met als motto ”hoe goed kent u uw dorp?”

 

Aan de hand van foto’s en vragen zal uw kennis op de proef gesteld worden. Voor de winnaar is een karakteristieke prijs beschikbaar.

 

Consultatiebureau

In september 2012 werd, tot grote verwondering van ons allen ’t Ebbenhuis geconfronteerd met de huuropzegging van het Consultatiebureau per 1 februari 2013. Deze ontwikkeling staat haaks op de wensen van de Emstenaren, hetgeen is neergelegd in het Dorpsplan, en waarbij aangegeven is dat de voorzieningen in Emst in ieder geval op peil gehouden dienen te worden. Een verhuizing naar de Dokterspost in Emst is logisch en heel begrijpelijk, want dan zouden alle medische voorzieningen onder één dak aangeboden worden.

Groot was dan ook onze verbazing toen wij in december vernamen dat het Consultatiebureau haar intrek neemt in het gebouw van de Rabobank Vaassen, waar ook het Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd is (het zogenaamde Rouvoet-Centrum). Daar was Emster Belang niet blij mee. Vooraf heeft dan ook geen enkel overleg plaatsgevonden, noch door het Consultatiebureau, noch door de politiek. Een gesprek met de desbetreffende wethouder, de heer Jan Berkhoff, over het hoe en waarom leverde alleen de informatie op dat het centrum in Vaassen binnen de norm van 5 km verwijderd van Emst ligt en dat in Vaassen alle relevante informatie voor de opvoeding van kinderen en jeugd voorhanden is.

De VVD-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de verhuizing van het Consultatiebureau. De fractie wil weten waarom het Dorpsplan met één pennenstreek opzij gezet is. Hierop is geen duidelijk antwoord gekomen. Net als bij ons werd herhaald wat erin Vaassen allemaal voorhanden is. Ook hebben wij een gesprek met de burgemeester aangevraagd. Daar hebben wij onder meer uitgelegd dat er in Emst onrust is onder de gebruikers van het Consultatiebureau. Dit was bij de politiek niet bekend. Dus zou deze verhuizing de beste oplossing voor alle betrokkenen zijn.

U ziet, Emster Belang heeft alles gedaan wat op dit moment mogelijk is.

Zonder uw hulp kunnen wij het Consultatiebureau echter niet terug krijgen. U kunt uw mening en klachten duidelijk maken aan de politiek. Doe dat vooral schriftelijk aan het College van B & W, met een kopiebrief aan de Raad. Als niemand weet dat Emst hiermee problemen heeft, zal het niet veranderen!

Graag helpen wij mee aan een goed voorzieningenniveau in Emst.

 

Werkzaamheden Vaassenseweg en Emsterweg van start

De gemeente Epe gaat de verkeersveiligheid tussen Vaassen en Epe verbeteren. De maximumsnelheid op de Vaassenseweg en op de Emsterweg (buiten de bebouwde kom) wordt verlaagd naar 60 km/uur. Deze lagere maximumsnelheid wordt ondersteund met aanvullende maatregelen, zoals een overrijdbare rijbaanscheiding en enkele landbouwvriendelijke plateaus op de wegvakken. De werkzaamheden aan de Vaassenseweg en de Emsterweg vinden in de maanden maart en april plaats.

 

Planning werkzaamheden

Allereerst wordt de Vaassenseweg aangepakt. De werkzaamheden beginnen daar op maandag 4 maart a.s. en duren tot en met vrijdag 29 maart. Na het paasweekeinde wordt vervolgens gestart met de werkzaamheden aan de Emsterweg. Deze werkzaamheden duren vanaf dinsdag 2 april tot en met maandag 29 april.

 

Afgesloten voor doorgaand verkeer

Beide wegen zijn gedurende de periode dat eraan gewerkt wordt, afgesloten voor al het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad. Er zullen borden worden geplaatst om het verkeer om te leiden. Omleidingsroutes vindt u ook op de website: www.bereikbaargelderland.nl. Omwonenden worden door de aannemer per brief over de werkzaamheden en over hun bereikbaarheid ingelicht.

 

Wijzigingen busdienst

De werkzaamheden zullen ook gevolgen hebben voor de busdienst ter plaatse. Hierover is de gemeente in overleg met de provincie en met Syntus. Zodra deze wijzigingen bekend zijn, leest u dit in deze Gemeentewijzer, op de website www.epe.nl > Actueel en op Twitter en facebook, en ook op www.syntus.nl.

 

Op weg naar een nieuw bestemmingsplan buitengebied

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al even gemeld dat de gemeente Epe haar bestemmingplan buitengebied in 2015 geactualiseerd wil hebben en dat Emster Belang vertegenwoordigd is in de klankbordgroep die de gemeente tijdens de ontwikkeling van het plan wil consulteren.

 

Wat regelt een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan geeft de gemeente het ruimtelijk kader voor ontwikkelingen in het gebied en om initiatieven aan te toetsen. Zo wordt bv in de planregels van het bestemmingplan vastgelegd welke ruimtelijke ontwikkelingen wel en welke niet zijn toegestaan. En wat de maximum inhoud, goot- en/of nokhoogte van een gebouw mag zijn. Ook worden de gronden en de bouwblokken bestemd. Bestemd wil zeggen dat aangegeven is welke functie ze mogen hebben of welke functie er mag worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingen zoals “bos”, “wonen”, “agrarisch”, “bedrijventerrein” en “water”. De bestemming van een terrein ligt daarmee vast. Terreinen met bv bestemming “bos” mogen dus niet zondermeer worden gekapt en omgevormd tot weiland. Voor de bouwvlakken geldt hetzelfde. Op een bouwvlak met bestemming “wonen” mag niet zondermeer een agrarisch bedrijf worden opgericht en omgekeerd. En een bouwvlak met bestemming “recreatie woning” mag geen permanente woonfunctie hebben. In het bestemmingsplan is ook geregeld of en welke ruimte de gemeente heeft om uitzonderingen te maken of verruimingen toe te staan, bijvoorbeeld via een wijzigingsbevoegdheid. Dit maakt dat een bestemmingsplan voor alle bewoners en belanghebbenden in het gebied van groot belang is omdat het kader stellend is voor wat mogelijk is op je eigen terrein, en wat anderen in je omgeving mogen doen.

 

Klankbordgroep

De klankbordgroep is inmiddels tweemaal bijeen geweest. De eerste keer was vooral een kennismaking en toelichting door de gemeente en het uitvoerende adviesbureau op het traject dat moet worden doorlopen, voordat het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld kan worden.

Tijdens de tweede bijeenkomst, eind oktober vorig jaar, is de “Nota van Uitgangspunten” besproken. In deze Nota licht het College van B&W toe wat het (nieuwe) wettelijk beleid is dat van toepassing is, welke visie ze heeft op het buitengebied en welke ontwikkelingen ze verwacht voor de komende 10 jaren waar het nieuwe bestemmingsplan op in zou moeten spelen. Welke ontwikkelingen daar binnen passen (maar ook wat daar niet binnen past). De Nota van Uitgangspunten vormt daarmee een belangrijke kapstok voor de verdere uitwerking van het bestemmingsplan.

Wat valt onder het bestemmingplan buitengebied?

Onder het bestemmingsplan buitengebied valt het hele grondgebied van de gemeente Epe, met uitzondering van de 4 grote kernen (Epe, Emst, Oene en Vaassen), de bedrijventerreinen (o.a. het Eekterveld), het Landbouw Ontwikkelingsgebied Epe/Apeldoorn en delen van Wissel en Schaveren. Al deze laatst genoemde gebieden hebben een eigen bestemmingsplan, vaak omdat daar zeer specifieke regels van toepassing zijn.

Wat zijn belangrijke punten uit de Nota van Uitgangspunten:

- Bestaande agrarische bedrijven dienen voldoende ontwikkeling ruimte te krijgen, mits dit op een milieuvriendelijke en landschappelijk verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

- In beginsel geen nieuw vestiging van agrarische bedrijven. Uitbreidingsruimte voor intensieve veehouderij wordt beperkt.

- Kleine agrarische bedrijven (< 20 nge) krijgen een bestemming “agrarisch hobbymatig” met een hierop aangepast bouwblok.

- Er worden mogelijkheden geboden voor kleinschalig kamperen en bed & breakfast.

- Geen ruimte voor nieuwe grote verblijf recreatieve voorzieningen.

 

- Geen ruimte voor nieuwe burgerwoningen in het buitengebied. Ook wordt terughoudend omgegaan met de functieverandering naar wonen. Functieverandering naar werken blijft onveranderd.

- Maximale inhoud van een woning in het buitengebied wordt verruimd van 600 naar 750 m3. Regels voor bijgebouwen worden versoepeld.

- Permanente bewoning van recreatiewoningen zal worden uitgesloten.

- Onverharde wegen worden beter beschermd. Voor het verharden is een aanlegvergunning nodig.

 

Vervolg:

De Nota van Uitgangspunten is inmiddels aan de raad voorgelegd en nog in debat. Na (al dan niet gewijzigde) goedkeuring zal de gemeente gaan starten met het opstellen van een Plan-MER. Dit is een Milieu Effect Rapport waarin de effecten van het nieuwe bestemmingsplan op het milieu uitgewerkt worden om inzichtelijk te maken dat het plan geen negatieve effecten op milieuthema’s als water, landschap en natuur zal veroorzaken. Parallel hieraan zal worden gewerkt aan de eerste concept-uitwerking voor het nieuwe bestemmingsplan, het zogenaamde “voorontwerp-bestemmingsplan”. Als deze gereed is zal die ter inzage worden gelegd en kan een ieder daar gedurende 6 weken op reageren. Daarna zal de inspraak worden beantwoord en verwerkt, waarna het ontwerpbestemmingsplan ter inzage zal worden gelegd en aansluitend ter definitieve besluitvorming zal worden aangeboden aan de raad. Maar dan zijn we al bijna 2 jaar verder.

 

Uitdeeldag erfbeplantingsproject

Op zaterdag 9 februari werd de, voorlopig laatste uitdeeldag van het erfbeplantingsproject georganiseerd door de Werkgroep "Aantrekkelijke Erven" onderdeel van het Emster Belang.

Op het erf van de fam. Keizer aan de Nijbroekerweg was het plantgoed verzameld en kon het worden afgehaald door de deelnemers.

Wethouder Joop van Nuijs van de gemeente Epe was aanwezig en noemde Emst een goed voorbeeld van een gemeenschap die gezamenlijk mooie dingen tot stand kan brengen. Het ervenproject heeft een grote bijdrage geleverd aan het herstel van het cultuur historisch landschap. In totaal zijn er in de afgelopen paar jaar op ongeveer 50 erven cultuurhistorische beplanting aangebracht.

Eén van de deelnemers is de fam. Chen van Restaurant de Lange Muur aan de Eperweg in Emst. Het restaurant bestaat dit jaar twintig jaar en het vervangen van de huidige beplanting is de eerste activiteit waarmee de familie het twintig jarig bestaan in Emst wil vieren.

 

Camping de Zandhegge en de speelschuur van Emst.

Vol verbazing kijk ik rond wanneer ik het terrein van de camping de Zandhegge binnen rijd. Daar waar ik altijd dacht dat de Zandhegge een campinkje was, blijkt het een goed geoutilleerde camping te zijn van ca. 6 ha. groot, met allerlei kindvriendelijke mogelijkheden en een ruimte waar in de zomer onder meer theater gespeeld wordt voor de ouderen. Een prachtig groot zwembad, waarom een veilig hek geplaatst is, zodat kleine kinderen er niet onverhoopt in kunnen vallen. De nieuwste aanwinst is de z.g. Speelschuur. Heggies speelschuur. Een mooi nieuw gebouw, ontworpen met de Emstervlag in het achterhoofd.

De camping wordt gedreven door het enthousiaste echtpaar Koos en Lillan van Selm. Lilian leidt me rond in de speelschuur. Als je binnenkomt heb je aan de linkerkant de nieuwe receptie, waar in de toekomst de campinggasten zich moeten melden, maar wanneer je door loopt kom je in een ruimte met tafels en stoelen, waar ouders- en grootouders kunnen zitten, terwijl de

kinderen zich vermaken in de speelschuur. Dit is een toestel, met een Power Tower, een Roller run, een Astra-Slide, Mega Lego blokken en een Ballenbak

Te horen aan het gejoel van de kinderen, een groot succes. Wat zo fijn is , is dat deze speelschuur, niet alleen toegankelijk is voor campinggasten, maar de kinderen uit Emst en omgeving kunnen hier ook terecht en dat is een groot succes, want nu met de vakantie waren het voor het grootste deel, kinderen uit de omgeving die hier speelden. De speelschuur is in de winter enkele dagen per week geopend, maar in de zomer iedere dag.

Buiten is een terras gebouwd, waar men kan zitten om te genieten van de evenementen die in de zomer gehouden worden.

Koos vertelde me dat toen zij hier 14 jaar geleden kwamen, hij moest praten als brugman om de camping op de ANWB lijst te houden, en nu hebben ze 4 ½ ster. Al met al, een aanwinst voor Emst.

 

Uitbreiding begraafplaats.

De planning voor de uitbreiding van de begraafplaats is als volgt. Het voorontwerp bestemmingsplan voor de begraafplaats ligt ter inzage van 20 februari t/m 2 april 2013. Kort daarop zal het onwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd worden voor zes weken. In beide periodes kan iedereen een reactie geven op het plan. Gepoogd wordt het bestemmingsplan in de raad van juli 2013 vast te laten stellen. Na de zomer kan dan aangevangen worden met de realisatie van de begraafplaats. Bij vertraging schuift alles iets op. PDF Uitbreiding begraafplaats

 

 

N.B.

De redactie krijgt veel mail terug, van leden die hun E-mailadres hebben gewijzigd of de redactie Emster Belang niet opgenomen hebben in hun contact/vriendenlijst. Hierdoor mist u veel nieuws. Wilt u wijzigingen in uw mailadres doorgeven via het contactformulier Emster Belang?

 

Disclaimer

Het bestuur en de redactie van het Emster Belang gaan uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website en in de nieuwsbrieven. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven en sluit het bestuur/redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

Bankrekening: 36.44.18.206 t.n.v. Emster Belang Inschrijving bij de Kamer van Koophandel nr. 40102392

Home    PDF versie