N I E U W S B R I E F

Oktober 2013 Jaargang 16, nr. 2

Column

Voor u ligt de najaar nieuwsbrief 2013 van het Emster Belang. Prinsjesdag is achter de rug en het kabinet heeft zojuist nipt een gelegenheidscoalitie met een paar oppositiepartijen kunnen vormen om  de besluiten van de Tweede Kamer ook door de Eerste Kamer te kunnen loodsen. Een schamele  meerderheid, en het zal spannend blijven hoe dit uit gaat pakken. De extra bezuinigingsopgave  van 6 miljard wordt iets afgevlakt, maar zal voor ons allen merkbaar blijven. Geen vrolijke tijden. En hoewel het CPB wat lichtpuntjes aan de economische horizon heeft ontdekt,  blijft het gevoel en de sfeer in den lande gelaten  en met weinig vertrouwen in een spoedig herstel.

 Onze gemeente heeft haar financiën redelijk op orde.  De korting op de overheidsbijdrage aan de gemeente zal naar zeggen geen zware offers hoeven te vragen omdat er al tijdig op geanticipeerd is. Toch zijn we daar niet gerust op.  We zien de laatste tijd weinig beweging in de absoluut noodzakelijke renovatie van De Hezebrink.  Ons dorpshuis vervult een cruciale rol binnen onze gemeenschap. Het is het thuishonk van het verenigingsleven, voorziet in de faciliteiten voor binnensport en bewegingsonderwijs. De voorzieningen zijn echter gedateerd en voldoen niet meer aan de huidige eisen, de brandveiligheid kan onvoldoende worden gegarandeerd en de exploitatiekosten rijzen door het toenemend onderhoud en het energiegebruik de pan uit.  Hier dient de gemeente (zowel coalitie als oppositie) oog voor te hebben en niet alleen eendrachtig steun te belijden, maar daar ook daadkrachtig naar te handelen. Inzet van vrijwilligers is vandaag de dag het toverwoord waarmee de effecten van bezuinigingen teniet kunnen worden gedaan.  In Emst zijn al sinds jaar en dag op vele terreinen vrijwilligers actief. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid  en  de voorzieningen in Emst en maken het mogelijk om dit met beperkte middelen  in stand te houden.  Ook daar moet de politiek oog voor hebben en hen behulpzaam zijn  om dit belangrijke werk voort te blijven zetten.  Faciliteren daar waar dit wordt gevraagd!

We feliciteren de Hervormde gemeente met de opening van de uitbreiding  van De Hoeksteen. Door vrijwilligers uit de kerkelijke gemeente is hard gewerkt om dit tot stand te brengen.  Met deze renovatie en uitbreiding beschikt de kerk over de voorzieningen om haar pastoraal werk te ondersteunen.

Over de zomer hadden we dit jaar zeker niet te klagen gehad. Met lange perioden van zonnig en warm weer.  Veel watervertier op het Kievitsveld, maar ook veel wandelaars over de Klompenpaden.  Veel positieve geluiden ook over de kleurrijke bloemenstroken die dit jaar langs de akkers aan het Loobrinkerpad  waren ingezaaid.  De wandelroute werd daarmee enorm opgefleurd en menig wandelaar  heeft er een paar bloemetjes geplukt voor thuis in de vaas. We hopen dat dit mooie initiatief volgende jaren opnieuw zal worden uitgevoerd.  In de nieuwsbrief kunt  u lezen dat de verbindingsroute naar het Oener Klompenmakerspad nu ook een feit is en in samenwerking met Oener Belang gerealiseerd.  De klompenpaden worden door vrijwilligers nagelopen en onderhouden.  Op 12 oktober hebben ze een “uitje” gemaakt naar Terwolde en hebben ze bij terugkeer in Emst een maaltijd genoten.  Onlangs is een delegatie van de gemeenteraad van Lochem op bezoek geweest om  een stuk klompenpad te lopen en van onze aanpak en ervaring te leren.

In deze Nieuwsbrief vindt u ook een korte enquête. Binnenkort gaat op gemeentelijk niveau de discussie plaatsvinden welke basisvoorzieningen noodzakelijk zijn binnen de gemeente Epe en binnen haar kernen. Graag willen we van u horen hoe u daar tegenaan kijkt en specifiek ook voor de voorzieningen in Emst. U kunt deze enquête invullen op papier of digitaal op onze website.  Het is voor ons van groot belang te weten wat u als inwoner van Emst noodzakelijk en belangrijk vindt.

Wij wensen u veel leesplezier.

Het bestuur

Voorzieningen in Emst

Bij deze Nieuwsbrief vindt u een apart vel met een aantal vragen omtrent het voorzieningenniveau in Emst.

Onze vraag aan u is om dit formulier in te vullen en wel zodanig dat hetgeen u het belangrijkst vindt, op nummer 1 komt te staan en zo door naar nummer 5. Bij voorzieningen kunt u onder andere denken aan de peuterspeelzaal, naschoolse opvang, de speeltuin, jeugdsoos, ouderensoos, onderwijs, gezondheidszorg, enz.

Het formulier kunt u digitaal via onze website (www.emsterbelang.nl)  invullen of in papieren vorm bij een van onze leden in de brievenbus doen. De adressen zijn: Sjoerd Bokma, Brinkerweg 27, / Harm de Graaf, Hezeweg 74, / Wilbert Stegeman Hogeweg, / Ankie Lammers, Veldweg 4 of in de brievenbus van ‘t Ebbenhuis, Hogeweg 38.

Het bestuur van het Emster Belang hecht grote waarde aan de invulling van de vragenlijst, te meer daar de gemeente Epe bezig is met een nota over het voorzieningenniveau in de gehele gemeente Epe, mede ingegeven door de bezuinigingen. Met uw inbreng hebben wij kogels om te schieten en weten wij welke voorzieningen u absoluut noodzakelijk vindt voor Emst.  Klik hier voor het enquete formulier.

Wij danken u voor de door u genomen tijd en aandacht voor deze vragen. Graag zien wij de formulieren uiterlijk 18 november van u retour.

Dorothee Gorter.

Scholenproject Levend Landschap.

 

Dit jaar hebben drie scholen voor de derde keer deelgenomen aan het project. De beide basisscholen in Emst en de Sprenge uit Vaassen. In de scholen in Emst heb ik een PowerPointpresentatie gegeven over de geschiedenis en het ontstaan van Emst. De school uit Vaassen heeft alleen een bezoek gebracht  aan de kikkerpoelen. De christelijke school ging kijken bij de poel van de familie Bokma , de beide andere scholen bij de familie Pannekoek. Het materiaal zoals visnetten, glazen bakken en determineerkaarten konden we lenen van de Stichting Leefbaar Gelderland. Alle kinderen kregen ook een loep om de gevangen waterdiertjes goed te kunnen bekijken. Je staat versteld wat de kinderen allemaal boven water haalden. Twee uur lang werd met veel enthousiasme gevist en de vangst bekeken. Als je de beleving van de kinderen zo ziet, besef je dat zo’n project bij de kinderen geweldig aan slaat. Als het aan mij ligt gaan we volgend jaar met hetzelfde enthousiasme door. Het is erg dankbaar werk!!

Wim Broekman

 

Overstaproute van de Klompenpaden Emst/Oene  gereed voor wandelaars.

 

Het heeft even geduurd maar de mogelijkheid om van de Emster Klompenpaden over te stappen naar het Oener  Klompenmakerspad, of andersom, is een feit. In samenwerking met de Werkgroep Klompenpad Oene  is er een zogenaamde over-staproute uitgezet waardoor het mogelijk is een Klompenpadwandeling te maken van maar liefst 30 km. Aan de Emster zijde is de overstaproute gerealiseerd vanaf het Loobrinkerpad en gaat via de Heetkampweg richting het viaduct over de A50 in Zuuk. De gemeente Epe heeft de taluds aan beide zijden van de A50 aangevuld met grond zodat er een opgang is ontstaan waardoor de wandelaars niet langs de drukke weg hoeven  te lopen. Aan de andere kant van het viaduct kan men dan weer naar beneden. Omdat het een vrij steile helling is hebben Zwier van der Weerd en de cliënten van de Zorgboerderij Oene er een hekwerk, en boven en onderaan doorlooppoortjes geplaatst.   (zie foto)

Het Emster Belang en de Werkgroep Klompenpaden willen hierbij de gemeente Epe en Zwier en zijn mannen heel hartelijk bedanken voor de medewerking.

 

Door de drie paden in de gemeente Epe aan elkaar te verbinden is het nu mogelijk om een wandeling te maken met een totale lengte van circa 30 km.  Het Schaverensepad is circa 10 km., aansluitend het Loobrinkerpad van circa 10 km. en via de overstaproute naar het Oener Klompenmakerspad van circa 10 km.  De Werkgroep Oene zal ook de mogelijkheden bekijken om in de toekomst aan te sluiten bij de klompenpaden van Nijbroek en Terwolde.

 

De overstaproute is in het veld aangegeven met een bordje met een grijs klompje en de tekst “overstaproute”. Ook in de brochure van het Loobrinkerpad staat het aangegeven en het zal ook in de brochure van het Klompenmakerspad worden opgenomen. Helaas zijn er op dit moment nog geen brochures van het Klompenmakerspad in Emst verkrijgbaar. Zodra de brochure beschikbaar is kunt u deze vinden bij de bekende verkooppunten (eetcafé Van de Schepop, dorpshuis de Hezebrink, restaurant De Drie Musketiers, familiepark ’t Smallert, camping De Wildhoeve, benzinepomp Tellegen Texaco en de Spar Van Loo). 

Via de website van de klompenpaden zijn  de routes ook te downloaden en van enkele routes, waaronder het Loobrinkerpad, is een gratis app. beschikbaar.

 

Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl

 

 

Klompenpaden

 

 

Zaterdag 12 oktober jl. was er een gezellige ontmoetingsochtend  georganiseerd voor de naloop-vrijwilligers van de Klompenpaden Emst. De vrijwilligers controleren maandelijks het Schaverensepad en het Loobrinkerpad. Zij kijken dan o.a. of de palen en plaatjes intact zijn en of er hinderlijke begroeiing zoals te lang gras en overhangende takken weggehaald moeten worden. Ook wordt er gelet op zwerfafval en zo mogelijk wordt dit meegenomen. De vrijwilligers melden hun bevindingen bij de coördinator Johan Koop, die vervolgens de nodige maatregelen neemt. Daarvoor vraagt hij eventueel de mannelijke vrijwilligers/onderhoudsploeg die met de bosmaaier de problemen te lijf gaan. De vrijwilligers leveren dan ook

 

 

 

een grote bijdrage voor het goed onderhouden van beide routes. De Klompenpaden in Emst staan in de top 10 van de meest populaire Klompenpaden van Stichting  Landschapsbeheer Gelderland. Dit wordt gebaseerd aan de hand van de verkoop van de brochures. Het Schaverensepad staat op de 3de plaats en het Loobrinkerpad  op een gedeelde 7de plaats. Het Emster Belang en de Werkgroep Klompenpaden zijn dan ook erg blij met haar vrijwilligers.

 

 

De vrijwilligersgroep bracht 12 oktober een bezoek aan Terwolde waar in Theetuin de Stamroos koffie en krentewegge werd genuttigd en de tuin werd bezichtigd. Daarna werd een verkorte route gewandeld van het Tuylermarkerpad. Deze route loopt ook langs het gemaal bij de IJssel en speciaal voor de groep waren de deuren open en kon er ook binnen een kijkje worden genomen. Waterschap Vallei en Veluwe en gaf een interessante rondleiding door het gebouw, wat zeer werd gewaardeerd.  Via een mooie route met veel overstappers werd de molen in Terwolde aangedaan. Terug in Emst stond er bij Familiepark ’t Smallert een heerlijke lunch klaar.

 

Hierbij wil het Emster Belang en de Werkgroep Klompenpaden alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet. Ook bedanken zij de sponsoren die deze ochtend mede mogelijk gemaakt hebben.

 

In gesprek met Gerrit Kloezeman.

 

Door afwezigheid van mevrouw Broekman van de redactie van het Emster Belang aan mij de eer een gesprek te voeren met Emstenaar Gerrit Kloezeman, misschien wel beter bekend als “de makelaar”. Gerrit is een geboren en getogen Bloemendaaler want hij woont al een groot deel van zijn leven aan de Bloemendaalseweg 4 en dat is nu juist in het gebied waar het Emster Belang  aandacht aan wil schenken in deze Nieuwsbrief.

 

De Bloemendaal is van oorsprong een beekdal en de zeer natte hooilanden konden slechts extensief worden beheerd. De dotterbloemen en pinksterbloemen kregen ruimschoots de gelegenheid te groeien en bloeien en daar heeft de Bloemendaal dan ook haar naam aan te danken. Thans is een groot deel van het gebied in handen van Het Geldersch Landschap (HGL)en heeft het gebied  de bestemming natuur gekregen. Om de waterstand hoog te houden heeft het Waterschap Veluwe  een cascade in de beek en een retentieplas aangelegd.

 

Door de jaren heen is er landschappelijk dus nogal wat veranderd op de Bloemendaal. Ingrijpende veranderingen voor het gebied maar ook voor de bewoners want dat één en ander gevolgen heeft gehad, en nog altijd heeft, weet Gerrit Kloezeman als geen ander. Tijdens de jaarvergadering in 2012 van het Emster Belang heeft Gerrit, mede namens de buurtbewoners,  aandacht gevraagd voor de Bloemendaal en zijn zorgen geuit over de verloedering van het landschap en stijging van het grondwaterniveau. Door het ontbreken van  onderhoud en beheer door HGL konden pitruspollen, brandnetels en zuring welig tieren. De bewoners vreesden voor wateroverlast door het niet onderhouden van de watergangen. De contacten tussen de buurtbewoners en HGL verliepen moeizaam en afspraken werden niet of nauwelijks nagekomen. Aan de hand van deze zorgen en onvrede van de bewoners van de Bloemendaal heeft het Emster Belang aangedrongen op een informatieavond van HGL  waar de problematiek en de toekomst van de Bloemendaal  besproken konden worden. In september 2012 is deze informatieavond door HGL georganiseerd in de Hezebrink en de opkomst van de bewoners en belangstellenden was groot. Helaas leverde deze informatieavond, mede door het ontbreken van Waterschap Veluwe, niet het gewenste resultaat op. Geen concrete toezeggingen waardoor de ontstane discussies niet konden worden afgerond.  Voor het Emster Belang was dit de aanleiding om te proberen  de dialoog tussen de partijen op te starten om tot oplossingen te komen. Hiervoor zijn HGL en Waterschap Veluwe met de bewoners van de Bloemendaal “om de tafel gegaan” en nu, oktober 2013,  zit ik met Gerrit Kloezeman aan de grote keukentafel, met de koffiepot in het midden, en stel ik Gerrit de vraag:

 

Hoe is het verder gegaan met de Bloemendaal sinds de teleurstellende informatieavond, vorig jaar  in de Hezebrink?

 

Nou, die bewuste informatieavond was een groot fiasco. Een avond waarop inspraak niet mogelijk bleek want Het Geldersch Landschap (HGL) legde haar plannen op tafel en zo zou het gaan gebeuren. Er ontstond boosheid bij de buurtbewoners want de heren van HGL hadden totaal geen weet van wat er speelde op de Bloemendaal. Van het Waterschap was niemand aanwezig terwijl de bewoners te kampen hadden met volgelopen kelders en water in de kruipruimte van de woningen.

 

Het Emster Belang heeft na die bewuste avond aangedrongen op nader overleg met de buurtbewoners, HGL en Waterschap Veluwe en ook de buurtbewoners zelf hebben het er niet bij laten zitten?

 

Absoluut niet en ik moet Erna Fikse de eer nageven, zij heeft er voor gezorgd dat de buurtbewoners bij elkaar zijn gekomen voor overleg en daaruit is een soort buurtcommissie gevormd die de belangen van de buurt zou behartigen. Toen we door HGL werden uitgenodigd voor overleg in Het Koetshuis is de buurtcommissie daar naartoe gegaan en dat was een hele goede bijeenkomst. Als commissie werden we zelfs wat achterdochtig (lachend) want het roer was totaal om. HGL was bereid te luisteren naar de klachten, wensen en ideeën van de buurt en bereid passende oplossingen te zoeken. Als commissie hebben we een afspraak gemaakt met HGL en Waterschap Veluwe om ter plaatse de situatie op de Bloemendaal te bekijken.

Zo gezegd en zo gedaan, Wijnand van de Brandhof en ik hebben op een ochtend, samen met HGL en Waterschap Veluwe het hele gebied belopen en ter plaatse de knelpunten aangewezen. Daarbij hebben we gewezen op duikers die overbodig waren en waar de watergangen verbreed moesten worden en gewezen op het slechte onderhoud van zowel de sloten en beken als van de biezen en ander onkruid wat alles overgroeide.

 

 

Hadden jullie de indruk dat deze veldtocht zinvol was en resultaat op zou leveren?

 

Nou en of! De heren hebben alle punten opgenomen en in het afgelopen jaar (bijna) allemaal uitgevoerd. Er is gemaaid en de biezen zullen worden bestreden met meststoffen want het moet bloemrijk grasland worden. De van oorsprong aanwezige planten en bloemen kunnen dan weer groeien en bloeien en hopelijk komt dan ook de gevlekte orchidee weer terug.

 

Hoe is het op dit moment met het waterniveau gesteld?

 

Door het schoonmaken van de beken en sloten is het waterpeil gezakt tot een normaal niveau voor het gebied. Nu is het wel van groot belang dat er frequent onderhoud wordt gepleegd want anders is het zo weer hetzelfde liedje. HGL is bezig met een plan van onderhoud maar daar hebben we nog niets van ingezien.

  

Heeft de buurt er vertrouwen in dat het onderhoudswerk in de toekomst naar tevredenheid zal worden verricht?

 

Er zijn wel mondelinge toezeggingen en ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. Vertrouwen moet je ook hebben en anders dan benader ik HGL of Waterschap wel weer. De vijvers zullen ook nog uitgebaggerd worden en het riet eruit worden gemaaid. De plassen zijn helemaal dichtgegroeid en het water stinkt enorm.

 

Zijn de buurtbewoners ook bij de inrichtingsplannen betrokken?

Ik las in de krant dat er spoedig een begin gemaakt wordt met de inrichting van de Bloemendaal.

 

Ja, zeker is de buurt daarbij betrokken en is er rekening gehouden met de wensen en ideeën zoals de locaties van de nieuw aan te planten bosjes. Natuurlijk zullen er ook bewoners zijn die het toch graag anders zouden hebben gezien maar dat houdt je altijd. Er zullen singels worden aangeplant langs de Bloemendaalseweg en ook langs de beken en sloten worden elzen aangeplant. In het gehele gebied zijn al houten hekken geplaatst. In de bosjes die enkele jaren geleden al zijn aangelegd zie ik regelmatig reeën en ook hazen. Ik denk dat de Bloemendaal er over een aantal jaren heel anders uit zal zien. Ik heb er vertrouwen in dat het een mooi gebied gaat worden. Overheerste in het begin de achterdocht van de buurtbewoners kan ik nu rustig zeggen dat we door goed overleg samen tot een oplossing zijn gekomen. En ach, mocht er weer eens wat zijn, dan trek ik zo weer aan de bel.

 

 

Na deze positieve woorden bedank ik  Gerrit Kloezeman voor dit interview  en zolang er van deze betrokken buurtbewoners blijven, denk ik dat het wel goed komt met de Bloemendaal. Als ik later nog een foto maak langs de Bloemendaalseweg  dan bedenk ik dat ik toch wel benieuwd ben hoe het er over een aantal jaren uit zal zien. Ik hoop wel dat één ding onveranderd zal blijven, buiten het gekwetter van enige vogels: de adembenemende rust.

 

Ankie Lammers

NB De Nieuwsbrief komt 2x per jaar uit. Voor het actuele laatste nieuws en nieuwe ontwikkelingen verwijzen wij u naar onze website

Disclaimer

Het bestuur en de redactie van het Emster Belang gaan uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website en in de nieuwsbrieven. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven en sluit het bestuur/redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

Bankrekening:  36.44.18.206 t.n.v. Emster Belang Inschrijving bij de Kamer van Koophandel nr. 40102392

 

Bijlage:

Vanwege een blikseminslag ten huize van de redactie is het helaas niet mogelijk de laatste kopie van de adressenlijst te gebruiken. Het kan dus zijn dat u een wijziging doorgegeven hebt, die in de huidige adressering niet opgenomen is. Hiervoor mijn welgemeende verontschuldiging. Wilt u zo vriendelijk de wijziging dan nogmaals door te geven via het contactformulier van de website?

Voor de eventuele overlast nogmaals excuses. 

Redactie Emster Belang

J. Broekman _ Dekker

Home    PDF printversie