Ledenvergadering van het Emster Belang

Dinsdag 25 maart a.s. in de Hezebrink

Aanvang: 19.30 uur.

 

N I E U W S B R I E F

 

Maart 2014 Jaargang 17, nr. 1

 

Bestuur: Tel.
S. Bokma (Sjoerd) voorzitter 662791
D.T. -Gorter (Dorothee) secretaris 618750
H. de Graaf (Harm)  penningmeester 662355
W.J. Stegeman (Wilbert) vice voorzitter 843095
A. Lammers-Braakman (Ankie)2e secretaris 661930
W. van den Berg  (Wim) lid 574543
F. Vos (Freek) lid 661981
Redactie: J. Broekman – Dekker 661560
Webmaster: Wilbert Stegeman 843095

                          

E-mailadres: info@EmsterBelang.nl

Website       : www.EmsterBelang.nl

Bankrekeningnr.: 36.44.18.206 t.n.v. Emster Belang

 

Adres secretariaat: Mw. D.T. (Dorothee) Gorter

De Pal 38

8161 ZZ Epe

Column

Wat zal 2014 ons brengen? Het nieuwe jaar is al weer een maand of 2 oud. Nog te vroeg om al te evalueren. Een koude winter is ons in ieder geval bespaard gebleven, of hebben we node gemist. Geen ijspret op de Nederlandse wateren en plassen. Wel veel kijkgenot om de wereldprestaties die onze schaatsers met verve neerzetten op de Olympische Winterspelen in Rusland.  Erg knap dat de jarenlange en intensieve training van deze sporters op dit evenement ook daadwerkelijk wordt verzilverd in plakken van brons tot en met goud. Waar een klein landje groot in kan zijn! Deze vergelijking kan ook worden gemaakt voor een kleine gemeenschap als Emst.  Het bestuur van de Hezebrink zet zich al jaren in om de handen op elkaar te krijgen voor de broodnodige renovatie  en  het weer up to date maken van ons zo

 

 

belangrijke gemeenschapshuis als basis voor veel verenigingsactiviteiten. Ook dat is een proces van veel inspanning en volharden. En ook hier komt een medaille in zicht, in die zin dat de gemeente de middelen gaat vrijmaken om een (gefaseerd) uit te voeren grondige renovatie mogelijk te maken. De eerste plannen hiervoor heeft De Hezebrink onlangs aan haar gebruikers voorgelegd.  De gemeente wil het leeuwendeel van de verbouwkosten dekken, maar vraagt nadrukkelijk ook een bijdrage vanuit de Emster gemeenschap zelf. Dit is een handschoen die we met z’n allen op moeten pakken, want het is uiteindelijk ook een nadrukkelijke wens van onszelf om een  goed uitgerust gemeenschapspunt voor Emst te behouden.  In deze nieuwsbrief leest u hierover meer.  Minder in onze sas zijn we met de ontwikkelingen rond het Kievitsveld waar het RGV en de Veluwse Bron de dag recreatieve bestemming en functie willen wijzigen en er ook overnachtingen mogelijk willen maken.  Dit voorlopig nog in de vorm van enkele kampeer - en camperplaatsen en een 80 bedden tellend ontbijthotel dat aan de Veluwse Bron zal worden gekoppeld.  Dit is volledig in tegenspraak met de harde toezeggingen die indertijd richting de omgeving en de Emster gemeenschap zijn gedaan  bij de planontwikkeling van de waterskibaan en het  Wellnesscentrum. De Emster gemeenschap heeft zich in het dorpsplan uitgesproken te hechten aan die dag recreatieve functie maar  geen verdere ontwikkelingen mogelijk te maken. Ook hebben we zorg dat het recreatieve medegebruik waar de Emstenaren recht op hebben door deze steeds verdergaande ontwikkelwensen in het geding zal komen. Ook dat is onaanvaardbaar.

 

In deze nieuwsbrief vindt u tevens de uitnodiging voor onze jaarvergadering en ledenraadpleging. Wij hopen u dan weer te mogen begroeten. Naast de formele vergadering, zal van zijde van de gemeente een toelichting worden gegeven op het project wijkgericht werken dat binnenkort in Emst van start zal gaan. Verder zal Harry van Diepen ons meenemen in de vogel pracht en praal die we in onze nabije omgeving tegen kunnen komen. Het belooft weer een interessante avond te worden.

Het bestuur.

 

Algemene Ledenvergadering Emster Belang25 maart 2014 in de Hezebrink

Aanvang 19.30 uur

Agenda

 

1.    Opening, mededelingen

 

Om circa 20.00 uur zullen de heren Joop van Nuijs en Wouter de Jong respectievelijk wethouder en ambtenaar bij de gemeente Epe een toelichting geven over het wijkgericht werken in de gemeente en de bedoeling voor Emst

2.    Notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2013

 

3.    Jaarverslag 2013

 

4.    Financieel verslag 2013 Emster Belang en het verslag van 2012 van het Steunpunt Emst

 

5.    Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

 

6.    Bestuurssamenstelling

Aftredend en herkiesbaar zijn Sjoerd Bokma en Ankie Lammers.

Dorothee Gorter is statutair aftredend (niet meer woonachtig in het dorp Emst). Het bestuur stelt de ledenvergadering voor om in deze ontheffing te verlenen van artikel 10 van de statuten.

Tot aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten bij het bestuur ingediend worden.

 

7.    Wensen en knelpunten

 

8.    Pauze

 

De heer Harry van Diepen zal een lezing verzorgen over “Vogels Rondom Huis”

Harry is zeker geen onbekende in de regio want hij is regio coördinator Veluwe van de Uilenwerkgroep Nederland. Zijn liefde voor alles wat met de natuur te maken heeft, gaat echter veel verder en is hij ook o.a. al vele jaren vrijwilliger bij de Stichting Das en Boom.

Het belooft een interessante lezing te worden waar zowel de vogels in de natuur als in stedelijke gebieden aan bod zullen komen. 

 

Jaarverslag 2013

Het bestuur heeft 6 maal vergaderd in 2013, wederom afwisselend in ´t Ebbenhuis en de Hezebrink.

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen is de hoofdhuurder van ´t Ebbenhuis aanwezig geweest. Eveneens zijn bij onze bestuursvergaderingen aanwezig geweest een afvaardiging van de Nieuwe Lijn, de VVD, het bestuur van de Hezebrink en mevrouw Claudia Schakelaar, de ambassadrice van de Rabo Bank voor Emst.

Een aantal zaken is de revue gepasseerd waarbij wij de vinger aan de pols gaan houden zoals de uitbreiding met een slaapaccommodatie bij de Veluwse Bron, het wegvallen van het Consultatiebureau uit Emst, de uitbreiding van de Hezebrink.De burgemeester is tijdens zijn spreekuur bezocht om aandacht te vragen voor de Hezebrink en het Dorpsplan.

De informatie bijeenkomst met betrekking tot de uitbreiding van de begraafplaats is door een afvaardiging van het bestuur bijgewoond.

Emster Belang heeft zitting in de Klankbordgroep Bestemmingsplan Buitengebied.

Om na te gaan wat u vindt van de accommodaties in het dorp, heeft Emster Belang een enquête gemaakt om er achter te komen welke voorzieningen van essentieel belang zijn.

De verbinding tussen het Loobrinkerpad en het Klompenpad Oene is dit jaar tot stand gekomen. Er kan nu een lange aaneengesloten wandeling gemaakt worden tussen Oene en Emst.

De ledenvergadering van de VKK is door een afvaardiging van het bestuur bijgewoond. De begroting van het ‘VKK ziet er weer gezond uit. Een bijeenkomst met betrekking tot de consequenties van de nieuwe WMO, georganiseerd door de VKK, is eveneens bijgewoond.

Ook dit jaar is de Nieuwsbrief 2 maal verschenen.  

Samenstelling van het bestuur op 31 december 2013:

Sjoerd Bokma                               voorzitter                   aftredend      2014

Dorothee van der Ende-Gorter        secretaris                                      2015

Harm de Graaf                              penningmeester                             2016

Wim van den Berg                        lid                                                 2016

Ankie Lammers-Braakman           2e secretaris                                  2014

Wilbert Stegeman                       vice voorzitter                                 2015

Freek Vos                                  lid                                                 2015

De kascommissie bestaat uit Henk Boeve, Monique Beumer-Gerrits en Heleen Koop-Brummel.

Concept-Notulen jaarvergadering Emster Belang 20 maart 2013 in de Hezebrink

Afwezig met kennisgevng: de heer en mevrouw Vosselman en Ankie Lammers-Braakman.

1.    Welkom

 

De voorzitter heet 23 leden welkom tijdens deze ledenvergadering en een speciaal welkom voor ons erelid Jan van Essen. Dit jaar bestaat Emster Belang 65 jaar. Het bestuur is blij dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van opmerkingen van onze leden geplaatst via de website.

 

2.    Notulen jaarvergadering 20 maart 2012

 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Wensen en knelpunten worden doorgenomen.

Als het weer wat beter wordt en de wegen opgedroogd zijn, zal het pad langs ’t Rengel onder handen genomen. De heer Koop merkt op dat de gemeente inmiddels met de weg begonnen is.

Bij de klompenpadenwerkgroep is iemand aanwezig die gecertificeerd is om een bosmaaier te mogen bedienen. Het onderhoud van het terrein achter ’t Rengel (in bezit van Staatsbosbeheer) ondervindt wat vertraging.

 

3.    Jaarverslag 2012

 

Naar aanleiding van het jaarverslag wordt door de heer Hans Buers gevraagd waarom specifiek overleg is geweest met de 2 genoemde politieke partijen.

Het gesprek met de CDA is tot stand gekomen over onze zorgen omtrent de uitbreiding van de Hezebrink.

Het overleg met de PvdA naar aanleiding van een afspraak uit het verleden om regelmatig elkaar bij te praten.In belangrijke mate werd met beide partijen gesproken over de verbouwing van de Hezebrink en over de Veluwse Bron.

Het zou belangrijk kunnen zijn om tijdig de politiek te benaderen i.v.m. het schrijven van de partijprogramma’s.

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

4.    Financieel verslag 2012 Emster Belang en Steunpunt Emst

 

De inkomsten en uitgaven worden doorgenomen. Het jaar 2012 wordt afgesloten met een positief saldo van euro 1.653,66, waarbij opgemerkt wordt dat circa euro 800 een voordelig saldo ingecalculeerd is voor de erven- en klompenpadenprojecten. Dit bedrag is geoormerkt en zal niet aangewend worden voor andere activiteiten.

De heer Gerrit Nijhof merkt op dat de rente-inkomsten dalend zijn. Helaas is dit een landelijk euvel.

 

5.    Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

 

Janneke Wesselink neemt het woord. Samen met Henk Boeve heeft zij de boeken gecontroleerd die er overzichtelijk en verzorgd uitzagen.Het bestuur wordt door de kascommissie gedéchargeerd voor het gevoerde beleid.

Als nieuw lid wordt benoemd Heleen Koop.

 

6.    Bestuurssamenstelling

 

De heren Van den Berg en De Graaf worden bij acclamatie herbenoemd.

 

7.    Wat verder ter tafel komt

 

Niet van toepassing.

 

8.    Wensen en knelpunten

 

De heer Wim Broekman maakt zich zorgen over het Consultatiebureau.De huidige stand van zaken wordt uitgelegd. De wijze waarop de verhuizigng tot stand is gekomen heeft geen schoonheidsprijs: er is gehandeld zonder enig overleg. De consequenties kunnen vergaand zijn.

 

De heer Gerrit Nijhof vraagt of er consequenties zijn voor ’t Ebbenhuis nu er gaten ontstaan zijn. Nieuwe activiteiten zullen worden gezocht en de komende jaren zal ’t Ebbenhuis open blijven.

 

De heer Hans Buers stelt dat het belangrijk zou kunnen zijn om tijdig de politiek te benaderen i.v.m. het schrijven van de partijprogramma’s.

 

De heer Jan van Egmond stelt de uitbreiding van de begraafplaats Emst ter discussie. Hij verbaast zich over de architectonische inpassing bij de uitbreiding. Een speelsere uitvoering in het kader van het cultuurhistorisch perspectief zou meer van toepassing zijn.Tot 2 april zijn er nog mogelijkheden om een zienswijze in te dienen.

 

De heer Koop vraagt zich af wat via de website tot het bestuur komt. Zaken zoals het onderhoud van zandpaden, afsluiting Vaassenseweg, uitbreiding Veluwse Bron zijn hierbij aan de orde geweest. Verder noemt hij de reconstructie van de Veldweg. Als de Hoofdweg weer open is, zal Emster Belang de sluipwegen aan de orde stellen. Alle bermen zoals de Kiefkampweg, Brinkerweg zijn finaal kapot gereden.

 

De heer Gerrit Kloezeman vraagt naar de status van het Dorpsplan.

Het politieke draagvlak is op dit moment onvoldoende om het Dorpsplan vast te stellen.

 

De heer Hans Buers vraagt zich af of er punten bij de politiek aangekaart kunnen worden, met name de Hezebrink. De huidige stand van zaken wordt toegelicht: de gymzaal is afgekeurd, brandveiligheid is niet toereikend en niet aan de huidige eisen voldoet. Het gebouw staat er goed bij en de politiek laat het weer afweten inzake Emst.

 

De heer Hans de Wilde, vraagt of de duiker bij het Kievitsveld ter hoogte van de Schobbertsbrug weer teruggeplaatst kan worden. Met name de verkeersveiligheid baart hem zorgen. Dit zal worden meegenomen worden in het overleg met de gemeente. De duiker is indertijd weggehaald om zoveel mogelijk bezoekers van het Emster Gat naar betaald parkeren te leiden.

 

De heer Hans Buers vraagt naar het wijkcentrum in Emst. Geld en middelen zouden beschikbaar zijn voor de toekomst van ’t Ebbenhuis.

 

Pauze

9.    Hoe goed kent u uw dorp?

 

Vragen werden gesteld aan de hand van foto’s.  Niemand had de vragen met 0 fouten kunnen beantwoorden. Degenen met 5 fouten (van de 25 vragen) kregen een tegoedbon voor een Emster Stoete.

Leer uw dorp beter kennen en kijk op de website of u tot een betere score kunt komen.

 

 

 

Wijkgericht werken in de gemeente

 

Wijkgericht werken is een project wat in de afgelopen jaren al heel succesvol is gestart in diverse wijken in Epe en Vaassen.

Ook in het dorp Emst wordt wijkgericht werken opgezet. Dit begint met een buurtwandeling in een  straat of wijk. Tijdens de buurtwandeling wordt er samen met  de bewoners en deelnemende organisaties gekeken naar de  wijk. Deelnemende partijen horen graag wat u van uw wijk vindt en wat u van professionele organisaties zoals de gemeente, Triada, Koppel, SWOE, Verian en de politie verwacht. Zij horen natuurlijk ook graag op welke manier u uw steentje kunt en wilt bijdragen.

Tijdens de jaarvergadering zullen de heren Van Nuys en De Jong het project kort toelichten en de datum van de buurtwandeling in Emst bekend maken.

 

Enquête voorzieningen in Emst

 

In de nieuwsbrief van oktober 2013 hebben wij u gevraagd om deel te nemen aan een enquête over het voorzieningenniveau in Emst. Deze enquête kon via het meegestuurde enquêteformulier of via de website van het Emster Belang worden ingevuld. In de enquête stonden zes vragen waarbij per vraag kon worden aangegeven wat u het belangrijkst vind voor Emst.

 

 

Bij de voorzieningen die moeten blijven in Emst worden de huisartsenpraktijk met zijn medische voorzieningen, 't Ebbenhuis met de huidige activiteiten en De Hezebrink voor het verenigingsleven verreweg het vaakst genoemd. Daarnaast worden ook de middenstand, scholen en de kerk genoemd als voorzieningen die niet mogen verdwijnen. Er zijn 87 antwoorden op deze vraag binnen gekomen.

Op de vraag welke voorzieningen er in De Hezebrink gehuisvest moeten zijn, komen  de verenigingsactiviteiten, sportmogelijkheden en soos voor jong en oud naar voren. Er zijn 58 antwoorden op deze vraag binnen gekomen.

 

Bij de derde vraag kon worden aangegeven welke voorzieningen er in 't Ebbenhuis gehuisvest moeten zijn. De dagopvang voor ouderen is hier het meest genoemd en daarnaast het consultatiebureau en bloedprikken. Er zijn 33 antwoorden op deze vraag binnen gekomen.

Op de vraag welke voorzieningen er in de kerk gehuisvest moeten zijn worden de kerkdiensten, Jeugdwerk, mogelijkheden voor begraven vanuit de kerk en verenigingsactiviteiten het meest als antwoord gegeven. Er zijn 35 antwoorden op deze vraag binnen gekomen.

 

Bij vraag vijf werd gevraagd welke voorzieningen u mist in Emst. Een consultatiebureau, een bankgebouw en glasvezel voor internet in het buitengebied komt hier meerdere keren naar voren. Er zijn 34 antwoorden binnen gekomen op deze vraag.

Bij de laatste vraag werd gevraagd welke voorzieningen samengevoegd kunnen worden. Het samenvoegen van 't Ebbenhuis, De Hezebrink, de kerk en naschoolse opvang zijn hier het meest genoemd. Er zijn 31 antwoorden op deze vraag binnen gekomen.

 

Alle antwoorden van de enquête zijn samengevoegd in een bestand dat binnenkort is te downloaden van de website van het Emster Belang.

Wilbert Stegeman

 

Renovatie en verbouw Dorpshuis “de Hezebrink”

 

Op maandag 3 februari jl. heeft het bestuur de renovatie- en verbouwplannen aan de gebruikers en leden van het dorpshuis gepresenteerd.  Op deze avond waren velen bijeen om de tekeningen en de artist impression  te bekijken. De tekenaar van het plan, de heer H. de Jong, gaf een rondleiding door het vernieuwde gebouw  en nam een ieder mee in de virtueel vernieuwde Hezebrink.

Het bestuur was bijzonder blij te zien en te horen dat een ieder enthousiast was over de ideeën en de vertaling ervan.  Op dit moment is er een bedrag van ruim een half miljoen beschikbaar gesteld door de gemeente en hierdoor kunnen de eerste stappen richting daadwerkelijke bouw gezet worden.  Het is goed om te merken dat het volledige college en de raad achter de plannen staan en  meedenken.  Ondertussen is er  een stuurgroep geformeerd met een afvaardiging vanuit de gemeente en bestuursleden van het dorpshuis. Het is de bedoeling dat dit bedrag uiteindelijk verhoogd gaat worden naar ruim 1,4 miljoen  en dat er daarnaast 500.000 Euro extern ingebracht moet worden.  Er zullen daarom verschillende acties ontwikkeld moeten worden om deze gelden bijeen te krijgen. De voorzitter van het bestuur  heeft de verschillende gebruikers van het dorpshuis  gevraagd om één of twee leden uit hun bestuur zitting te laten nemen in een nieuw te vormen commissie die als opdracht meekrijgt het verkrijgen van deze externe gelden.

De renovatie van het gebouw zal plaatsvinden in 6 fases. Op deze manier kunnen de gebruikers van de Hezebrink gewoon in het dorpshuis blijven en hoeven zij geen externe ruimte te zoeken voor hun (oefen)avonden.

Over een aantal weken zullen de plannen voor een ieder te bekijken zijn. Het bestuur zal hiervoor nog een datum plannen en via de media bekend maken.

Gert Buitenhuis

 

NB De Nieuwsbrief komt 2x per jaar uit. Voor het actuele laatste nieuws en nieuwe ontwikkelingen verwijzen wij u naar onze website: www.emsterbelang.nl

Disclaimer

Het bestuur en de redactie van het Emster Belang gaan uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website en in de nieuwsbrieven. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven en sluit het bestuur/redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

Bankrekening:  36.44.18.206 t.n.v. Emster BelangInschrijving bij de Kamer van Koophandel nr. 40102392

 

 

 

PDF Printversie