Jaargang 7 nr. 1

 

Wegbewijzering en huisnummers in buitengebied

In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente is het voor mensen die op bezoek komen vaak lastig om het juiste adres te vinden waar ze moeten zijn. Dat geldt zeker als het regenachtig weer of donker is. Straatverlichting is in het buitengebied spaarzaam aanwezig en veel woningen staan bovendien wat verder af van de openbare weg. Voor de

 

Waar liggen volgens B&W de verantwoordelijkheden?

 

De gemeente is verantwoordelijk voor een juiste wegbewijzering. Dat wil zeggen dat een bordje met daarop de straatnaam op een duidelijk zichtbare plaats op elke kruising of overgang van wegen aanwezig moet zijn. Is dit niet

 

gewone bezoeker is dit lastig, soms frustrerend. Voor hulpdiensten, zoals de dienstdoende arts van de dokters-post, ambulance, brandweer en politie, is het van levensbelang dat deze gemakkelijk en snel de juiste plaats van bestemming kunnen vinden.

Reden voor het Emster Belang om dit punt met het College van Burgemeester en Wethouders te bespreken en met hen te overleggen wat hieraan kan worden gedaan.

 

het geval, dan kunt u als burger de gemeente hierop aanspreken en zal dat in orde gemaakt moeten worden.

Het is uw verantwoordelijkheid als bewoner om er voor te zorgen dat het huisnummer op een goed zichtbare plaats aan de gevel van de woning bevestigd is.

De bovengenoemde opdeling biedt echter geen garantie dat een woning nu gemakkelijk te vinden is. Immers als een woning een stukje van de weg af staat is het huisnummer aan de gevel vanaf de openbare weg al niet meer zichtbaar. Hoe moet worden opgelost??

 

Geen eenduidig beleid bij gemeenten

 

In de praktijk zien we dat gemeenten hiermee verschillend omgaan. Apeldoorn, bijvoorbeeld, is één van de gemeenten die daarin zelf verantwoor-delijkheid hebben genomen en alle inritten naar woningen in het buitengebied hebben voorzien van een uniform reflecterend huisnummer-paaltje dat goed zichtbaar in de berm van de weg is geplaatst. Epe heeft becijferd dat een soortgelijk initiatief in onze gemeente ongeveer 130.000 euro zal kosten, geld dat de gemeente niet heeft en dat in het kader van de totale bezuinigingen ook niet vrij kan maken.

 

Tussenvoorstel Emster Belang afgewezen

 

Toch kunnen we ons voorstellen dat het menig bewoner in het buitengebied wat waard is om de huisnummer-aanduiding te verbeteren. Het Emster Belang heeft daarom aan B&W voorgesteld om de mogelijkheid te creëren dat mensen zelf, via de gemeente, een huisnummerpaaltje kunnen aanschaffen en plaatsen bij hun inrit. Aanschaf via de gemeente werkt laagdrempelig, en bovendien bevorder je daarmee de uniformiteit van de huisnummeraanduidingen in het buitengebied. De Gemeente Epe vindt het echter niet haar taak om als inkoopbureau te fungeren, en heeft ons voorstel afgewezen.

 

Wat kunnen we er zelf aan doen om de situatie te verbeteren?

 

Toch kunnen we zelf nog het nodige doen om de situatie te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plaatsing van de brievenbus. Als u zorgt dat deze goed zichtbaar vanaf de openbare weg geplaatst is, en duidelijk is voorzien van uw huisnummer, dan maakt u het anderen gemakkelijker om uw woning te vinden. Als uw woning niet direct aan de doorgaande weg gelegen is, maar bijvoorbeeld aan een doodlopende afsplitsing of zijweg, dan kunt u de gemeente wel vragen om aan het begin van het (openbare) pad een bordje met uw huisnummer te plaatsen. In dit geval zijn zij verplicht om hieraan te voldoen. Een goed zichtbare huisnummering is een verantwoordelijkheid van ons allen.

 

Sjoerd Bokma                                      

 

Voetgangersoversteekplaats aan de Hoofdweg onveilig

 

De verkeersdruk op de Hoofdweg is de afgelopen jaren steeds meer toe-genomen. In de ochtend- en avond-spits is het haast ondoenlijk om de Hoofdweg ter hoogte van de Stations-straat over te steken, of vanaf de Stationsstraat of Hanendorperweg de Hoofdweg op te draaien. Terecht dat voetgangers en fietsers wordt gead-viseerd om gebruik te maken van de met stoplichten beveiligde oversteek-plaats Van verschillende kanten (o.a. scholen en omwonenden) heeft het Emster Belang echter signalen gekre-gen dat deze oversteek-plaats tot vele onveilige situaties leidt en soms ook niet naar behoren functioneert. Gelukkig hebben zich tot dusver geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, maar een aantal maal heeft dat maar weinig gescheeld.

                 

Wat schort er zoal aan?

 

Wat het meest in het oog springt is dat het rode stopteken van het verkeerslicht door sommige wegge-bruikers wordt genegeerd. Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties. Onduidelijk is of het een kwestie is van bewust negeren of dat men het verkeerslicht gewoonweg over het hoofd ziet. Deze staan per slot van rekening op een plek waar je het niet direct verwacht en bovendien is de beveiligde oversteek-plaats maar matigjes aangegeven.

Verder is de  te volgen route voor de vaak jeugdige fietsers die van de oversteekplaats gebruik willen maken ook niet helemaal duidelijk. Ze moeten zich deels tegen het verkeer in bewegen en vervolgens de Stationstraat nog oversteken voordat ze weer op de goede weghelft zijn beland. Ook dit leidt tot onduidelijke en onveilige situaties. Minder validen ervaren de oversteekplaats ook als onvriendelijk. De  bediening van de stoplichten is vanuit een invaliden-wagentje slecht bereikbaar, waardoor het soms niet mogelijk om, wanneer het licht op groen gaat, tijdig over te steken.

 

Gemeente beraadt zich over de situatie

 

Het Emster Belang heeft boven-staande gevaarlijke situatie aan wethouder Wubben van Verkeer voorgelegd en gevraagd om snel met voorstel te komen om de verkeers-veiligheid te verbeteren. De huidige oversteekplaats is er indertijd in overleg met de Emster bevolking geplaatst, maar voldoet mede door de toenemende verkeersdruk niet meer. Wethouder Wubben heeft aangegeven dat de genoemde problemen hem niet bekend waren en dat hij deze samen met zijn ambtenaren nader zal bekijken. Het Emster Belang heeft voorgesteld om als mogelijke oplossing de optie van plaatsing van verkeerslichten op de kruising Hoofdweg–Stationsstraat/Hanen-dorperweg te overwegen. Wij wachten de toegezegde reactie van de ge-meente af.

 

Sjoerd Bokma / Janneke Wesselink

 

Omleiding Smallertsche Beek

 

Naar aanleiding van het afkeuren van het zwemwater in de Kievitsplas in 2003, veroorzaakt door een riooloverstort van het station in de Stroeteweg, heeft Emster Belang een brief geschreven naar het Waterschap Veluwe om een einde te maken aan deze overstorten in Emst en de Smallertsche Beek weer in zijn oude glorie te herstellen. Het Waterschap heeft op 25 februari 2004 besloten om de Smallertsche Beek af te koppelen van de zwemplas: een nieuwe beek zal gegraven worden langs de Viskweekweg. Daarnaast besloot het Waterschap om de Nijemolenseplas te gebruiken als waterberging door middel van enkele stuwen. Hierdoor zal het water vertraagd afgevoerd worden. De werk-zaamheden die samenhangen met de omlegging zullen volgens plan uitge-voerd worden vóór de zomer van 2005.

 

Gerrit van der Snel.

   

 PFD / Printversie    Home