Jaargang 7, nr. 2                                                                                                                                                              

 

Van de voorzitter.

 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2004. Het zal u opvallen dat de lay-out drastisch is gewijzigd. Ook gaan wij een eigen website creëren onder onze eigen naam. Het adres is; www.EmsterBelang.nlHet veranderen van de lay-out van de nieuwsbrief en de voorbereiding van de eigen website heeft wat tijd in beslag genomen, omdat het bestuur de organisatie erachter eerst goed geregeld wilde hebben. Het bestuur is zeer verheugd u mee te kunnen delen dat mevrouw J. Broekman – Dekker bereid is gevonden deze taak op zich te nemen. Mw. Broekman is in het dagelijks leven onder meer hoofdredacteur van een professionele website, gericht op het oplossen van problemen en het verstrekken van behulpzame informatie voor computergebruikers.

 

De organisatie staat nu. Tussen deze en de volgende nieuwsbrief zal de website ook operationeel gemaakt worden. Over de inhoud ervan en op welke wijze onze informatie toegankelijk zal  zijn, wordt u in onze volgende nieuwsbrief geïnformeerd. Verder gaat deze nieuwsbrief in op de onderwerpen die tijdens onze jaarvergadering aan de orde zijn geweest. Indien u hierover vragen, opmerkingen of bijdragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden.

 

Inspraakreactie op ontwerp-reconstructieplan Veluwe

Sjoerd Bokma / Gerrit van der Snel

 

In onze vorige Nieuwsbrief (jaargang 7 nr. 1) hebben we aandacht besteed aan het ontwerp-reconstructieplan Veluwe en de gevolgen er van voor de ontwikkelingsmogelijkheden van ons dorp en het bijbehorende buitengebied. Als Emster Belang hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via een inspraakreactie bij de Provincie aan te geven waar volgens ons knelpunten zitten en hoe deze opgelost kunnen worden. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we hier al uitvoerig bij stilgestaan. In deze Nieuwsbrief willen we de belangrijkste punten die we naar voren hebben gebracht even kort aanstippen. Voor belangstellenden is de volledige tekst van de inspraakreactie via het secretariaat verkrijgbaar.

 

Betaalbare woningen voor jong en oud

 

De Provincie wil de verstening van het buitengebied en ook de uitbreiding van de dorpskern een halt toeroepen. Geen ruimte voor nieuwbouw, maar een beleid gericht op sloop van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Wij hebben aangegeven dat voor de inwoners van Emst betaalbare woningen beschikbaar moeten blijven, zowel via nieuwbouw in, of tegen de huidige dorpskern aan als ook door voormalige boerderijen om te bouwen tot meerdere wooneenheden.

 

 Ruimte voor ondernemers

 

Om de voorzieningen en middenstand in Emst in stand te kunnen houden, moet er ruimte zijn voor economische bedrijvigheid. Emst kent vele kleinschalige ondernemers. Wij hebben er voor gepleit dat de Provincie ruimte moet scheppen dat deze zich in het buitengebied van Emst moeten kunnen vestigen, bijvoorbeeld in voormalige agrarische gebouwen, op een wijze die geen afbreuk doet aan het landelijk karakter van onze streek. Ook zijn wij geen voorstander van een voorgestelde krimp van de verblijfsrecreatie (campings). De toeristen zijn voor onze middenstand van vitaal belang. Wel mogen eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de verblijfsrecreatie en hun verantwoordelijkheid richting ecologie en natuur


Agrarische sector verdient ondersteuning

 

De provincie wil het kleinschalig beekdal en broeklandschap in ons buitengebied versterken. Voor de agrarische sector betekent dit dat het voor hen nog moeilijker wordt om zich te handhaven. Immers kleinschaligheid werkt kostenverhogend. Wij hebben daarom gepleit  om ondernemers die zich inzetten voor behoud van het kleinschalige landschap te ondersteunen met de EU-steunregeling voor boeren met natuurlijke handicaps (de zgn. bergboerenregeling). Verder is het ook van belang  dat de kleinere, vaak hobbymatige agrariërs (zogenaamde hobbyboeren) die ook een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van een aantrekkelijk landelijk gebied, ruimte moeten houden voor stalling van hun vee en werktuigen.

 

Hoe gaat het proces nu verder?

 

De inspraakperiode is eind mei afgesloten. De Provincie buigt zich nu over alle reacties en verwerkt deze in een bedenkingennota. Op basis daarvan kunnen Gedeputeerde Staten besluiten om het reconstructieplan Veluwe op onderdelen aan te passen. Zodra hierover meer bekend is, laten wij u dat weten.

 

Wegbewijzering en huisnummers in buitengebied

Sjoerd Bokma

 

In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente is het voor mensen die op bezoek komen vaak lastig om het juiste adres te vinden. Dat geldt zeker als het regenachtig of donker weer is. Straatverlichting is in het buitengebied spaarzaam aanwezig en veel woningen staan bovendien wat verder van de openbare weg af. Voor de gewone bezoeker is dit lastig, soms frustrerend. Voor hulpdiensten, zoals de dienstdoende arts van de dokterspost, ambulance, brandweer en politie, is het van levensbelang dat deze gemakkelijk en snel de juiste plaats van bestemming kunnen vinden. Reden voor het Emster Belang om dit punt met het College van Burgemeester en Wethouders te bespreken en met hen te overleggen wat hieraan kan worden gedaan.

 

Waar liggen volgens B&W de verantwoordelijkheden

 

De gemeente is verantwoordelijk voor een juiste wegbewijzering. Dat wil zeggen dat een bordje met daarop de straatnaam op een duidelijk zichtbare plaats op elke kruising of overgang van wegen aanwezig moet zijn. Is dit niet het geval, dan kunt u als burger de gemeente hierop aanspreken en zal dat in orde gemaakt moeten worden. Het is uw verantwoordelijkheid als bewoner om er voor te zorgen dat het huisnummer op een goed zichtbare plaats aan de gevel van de woning bevestigd is. De bovengenoemde opdeling biedt echter geen garantie dat een woning nu gemakkelijk te vinden is. Immers als een woning een eind van de weg af staat, is het huisnummer aan de gevel vanaf de openbare weg al niet meer zichtbaar. Hoe moet dit worden opgelost?

Geen eenduidig beleid bij gemeenten

 

In de praktijk zien we dat gemeenten hiermee verschillend omgaan. Apeldoorn, bijvoorbeeld, is één van de gemeenten die daarin zelf verantwoordelijkheid heeft genomen. Alle inritten naar woningen in het buitengebied zijn voorzien van een uniform paaltje met reflecterend huisnummer dat goed zichtbaar in de berm van de weg is geplaatst. Epe heeft becijferd dat een soortgelijk initiatief in onze gemeente ongeveer 130.000 euro zal kosten. Geld dat de gemeente niet heeft en in het kader van de totale bezuinigingen ook niet vrij kan maken.

Tussenvoorstel Emster Belang afgewezen

 

Toch kunnen we ons voorstellen dat het menig bewoner in het buitengebied wat waard is om de aanduiding van het huisnummer te verbeteren. Het Emster Belang heeft daarom aan B&W voorgesteld om de mogelijkheid te creëren dat mensen zelf, via de gemeente, een paaltje met het huisnummer kunnen aanschaffen en plaatsen bij hun inrit. Aanschaf via de gemeente werkt laagdrempelig, en bovendien bevorder je daarmee de uniformiteit in de aanduidingen van de huisnummers in het buitengebied. De Gemeente Epe vindt het echter niet haar taak om als inkoopbureau te fungeren en heeft ons voorstel afgewezen.

 

Wat kunnen we er zelf aan doen om de situatie te verbeteren?

 

Toch kunnen we zelf nog het nodige doen om de situatie te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plaatsing van de brievenbus. Als u zorgt dat deze goed zichtbaar vanaf de openbare weg geplaatst is, en duidelijk voorzien van uw huisnummer, dan maakt u het anderen gemakkelijker uw woning te vinden. Als uw woning niet direct aan de doorgaande weg gelegen is, maar bijvoorbeeld aan een doodlopende afsplitsing of zijweg, dan kunt u de gemeente wel vragen om aan het begin van de (openbare) weg een bord met uw huisnummer te plaatsen. In dit geval zijn zij verplicht om hieraan te voldoen. Een goed zichtbare huisnummering is een verantwoordelijkheid van ons allen.

 

Omleiding Smallertsche Beek

Gerrit van der Snel

 

Naar aanleiding van het afkeuren van het zwemwater in de Kievitsplas in 2003, (vermoedelijk veroorzaakt door een riooloverstort van het pompstation in de Stroeteweg), heeft Emster Belang een brief geschreven naar het Waterschap Veluwe om een einde te maken aan deze overstorten in Emst en de Smallertsche Beek weer in zijn oude glorie te herstellen. In deze brief heeft Emster Belang een concreet voorstel gedaan hoe de vervuiling van het zwemwater door de riooloverstort in de toekomst kan worden voorkomen.

Plannen van het Waterschap

 

Het Waterschap heeft op 25 februari 2004 besloten om ons voorstel over  te nemen en de Smallertsche Beek af te koppelen van de zwemplas: een nieuwe beek zal gegraven worden langs de Viskweekweg. Daarnaast besloot het Waterschap om de Nijemolenseplas te gebruiken als waterberging door middel van de plaatsing van enkele stuwen. Hierdoor zal het hemelwater vertraagd afgevoerd worden en zal de Grift gelijkmatiger worden belast. De werkzaamheden die samenhangen met de omlegging zullen volgens plan uitgevoerd worden vóór de zomer van 2005. Met de realisatie van de plannen zal een positieve impuls worden gegeven aan de (zwem)waterkwaliteit van de Kievitsplas.


Voetgangersoversteekplaats bij kruising Hoofdweg - Stationsweg onveilig

 Sjoerd Bokma / Janneke Wesselink


De verkeersdruk op de Hoofdweg is de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. In de ochtend- en avondspits is het haast ondoenlijk om het kruispunt bij de Stationsweg over te steken of om de Hoofdweg op te draaien. Terecht dat voetgangers en fietsers wordt geadviseerd om gebruik te maken van de met stoplichten beveiligde oversteekplaats Van verschillende kanten (o.a. scholen en omwonenden) heeft het Emster Belang echter signalen gekregen dat deze oversteekplaats tot veel onveilige situaties leidt en soms ook niet naar behoren functioneert. Gelukkig hebben zich tot dusver geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, maar een aantal keren heeft dat maar weinig gescheeld. Wij hebben het probleem bij de gemeente aangekaart.

 

Wat schort er zoal aan?

 

Wat het meest in het oog springt is dat het rode stopteken van het verkeerslicht door sommige weggebruikers wordt genegeerd. Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties. Onduidelijk is of het een kwestie is van bewust negeren of dat men het verkeerslicht gewoonweg over het hoofd ziet. Dit staat per slot van rekening op een plek waar je het niet direct verwacht en bovendien is de beveiligde oversteekplaats maar matigjes aangegeven. Verder is de  te volgen route voor de vaak jeugdige fietsers die van de oversteekplaats gebruik willen maken, ook niet helemaal duidelijk. Ze moeten zich deels tegen het verkeer in bewegen en vervolgens de Stationsweg nog oversteken voordat ze weer op de goede weghelft zijn beland. Ook dit leidt tot onduidelijke en onveilige situaties. Minder validen ervaren de oversteekplaats ook als onvriendelijk. De  bediening van de stoplichten is vanuit een scootmobiel of iets dergelijks niet te bereiken, waardoor het niet mogelijk is tijdig over te steken wanneer het licht op groen gaat.

Gemeente beraadt zich over de situatie

 

Het Emster Belang heeft bovenstaande gevaarlijke situatie aan wethouder Wubben van Verkeer voorgelegd en hem gevraagd om snel met een voorstel te komen teneinde de verkeersveiligheid te verbeteren. De huidige oversteekplaats is destijds in overleg met de Emster bevolking geplaatst, maar voldoet mede door de toenemende verkeersdrukte niet meer. Wethouder Wubben heeft aangegeven dat de genoemde problemen hem niet bekend waren en hij zal deze samen met zijn ambtenaren nader bekijken. Het Emster Belang heeft voorgesteld om als mogelijke oplossing, de plaatsing van verkeerslichten op de kruising van de Stationsweg/

Hoofdweg/Hanendorperweg te overwegen. Hebt u zelf ideeën over hoe het beter kan? Laat het ons weten zodat wij deze kunnen meenemen in ons overleg met de gemeente.

 

De voormalige Vuilnisbelt aan de Pollenseveenweg

 

Dorothee van der Ende

 

Een aantal maanden geleden werd het bestuur van Emster Belang opgeschrikt door een bericht in de krant dat door het verminderen van de intensiteit van het monitoren van het grondwater rond de voormalige vuilnisbelt een forse bezuiniging geboekt kon worden (in die tijd waren de eerste bezuinigingsperikelen aan de orde). Dit krantenbericht was de reden dat wij deze zaak begin dit jaar in ons overleg met het College van Burgemeester en Wethouders aanhangig hebben gemaakt. Immers, geld mag niet de voorrang hebben boven gezondheid. Het College gaf als antwoord dat het verminderen van de intensiteit van monitoren geen kwestie van bezuinigen was, maar dat de Provincie dermate tevreden is over het verloop  van de monitoringsresultaten van de afgelopen jaren, dat de gemeente nu wat gas mocht terugnemen. Dit gegeven heeft de gemeente als eerste winst in de begrotingstekorten kunnen boeken. De feitelijke waarden van deze monitoring zijn ons niet bekendgemaakt.

 

Toekomst vuilnisbelt nog niet duidelijk

 

Op onze vraag hoe het nu verder met de voormalige vuilnisbelt gaat, gaf het College als reactie dat er vooralsnog geen wijziging in het beleid zal worden aangebracht. Het terrein zal voorlopig nog omrasterd blijven en niet toegankelijk voor publiek. Het feit dat er mogelijk vossen en wellicht dassen op de voormalige vuilnisstort bivakkeren, is volgens de gemeente geen probleem: bij het graven van hun holen stuiten deze dieren onmiddellijk op de ondoordringbare betonietlaag waarmee de voormalige vuilnisbelt aan de bovenzijde is afgeschermd. Dus vormen zij geen probleem met betrekking tot beschadiging van deze laag die de voormalige stortplaats moet beschermen. De Gemeente heeft wel toegezegd de gaten in de afrastering te zullen repareren.

 

Wonen Werken Welzijn

Jan van Essen en Gerrit Nijhof

 

Tijdens de forumbijeenkomst op 16 maart jl. mochten wij tot ons genoegen veel mensen van verenigingen, organisaties en ondernemers, verwelkomen. Tijdens deze avond was het thema: wat willen wij met de kern van Emst en wat kunnen wij ondernemen. Als hoogste prioriteit kwam hier duidelijk naar voren dat er in de kern van Emst meer woningen gebouwd moeten worden; dit is voor ons dorp van levensbelang. Gepleit werd dat, indien er gebouwd gaat worden, de helft van de woningen geschikt moet zijn voor senioren, jonge starters en gehandicapten. Zoals bijvoorbeeld  woningen met de woon-, slaap- en badkamer op de begane grond. Maar helaas heeft de Gemeente Epe geen concrete bouwplannen in Emst. Er was een plan een zogenaamde inbreilokatie, om vanaf de Hoofdweg naast slagerij Ter Weele een doorgang te realiseren naar het feestterrein aan de Kerkhofweg. Volgens B en W is dit plan voorlopig helaas niet haalbaar. Daarnaast  was er een plan ingediend voor Kuilakker 3, maar tijdens onze bespreking met de verantwoordelijk wethouder, was deze hier niet over geïnformeerd, dus weer geen bouwplan voor Emst. Het plan Kuilakker 3, omvat een grote uitbreiding van woningen voor ons dorp.  Ook de ontwikkeling rondom de Hezebrink komt hier duidelijk in beeld, zoals een ruime parkeerplaats, een multifunctioneel gebouw, en eventueel zou hier ook een dorpsplein gerealiseerd kunnen worden.

 

Seniorenwoningen

 

Ook willen wij de mogelijkheden onderzoeken om woningen voor zorg behoevenden (een dependance van een bejaardenhuis) in een nieuwbouwplan mee te nemen. De Klaarbeek zou het meest voor de hand liggende huis zijn, aangezien zij de dagopvang in ‘t Ebbenhuis al voor hun rekening nemen. Ondanks dat er in de Gemeente Epe geen plannen zijn voor woningbouw in Emst, zullen wij ons als Emster Belang hard maken voor het realiseren van nieuwe woningen. Want meer woningen betekent meer mensen die lid worden van verenigingen, hun inkopen doen bij de plaatselijke middenstand, en kinderen die onderwijs genieten in onze scholen. Kortom wij streven naar een cultureel, sociaal en dynamisch dorp.

 

Speeltuin

 

Gelukkig hebben wij in Emst een actieve Speeltuinvereniging met een goede accommodatie. Tijdelijk is hier ook de b.s.o (buiten schoolse opvang) ondergebracht. Maar, omdat de regelgeving die door de Overheid ten aanzien van kinderopvang opgelegd wordt steeds hogere eisen stelt aan onderkomen en voorzieningen, lijkt het ons zinvol om nu al plannen te maken voor de toekomst en de speeltuin met b.s.o. te verhuizen naar het speelveld achter de Hezebrink. Dit zou dan onderdak kunnen vinden in een mogelijk te stichten multifunctioneel gebouw. De oude speeltuin zou dan gebruikt kunnen worden voor de bouw van wellicht meer huurwoningen.

  

Melding van kleine problemen en/of klachten bij de gemeente

 

Sinds begin juli heeft de gemeente een gratis service nummer geïntroduceerd. Op dit telefoonnummer kunt u terecht voor al uw kleine problemen, of klachten. Te denken valt aan een losse trottoirtegel, een lantaarn die het niet doet, of de rioolbuis die verstopt is. Al deze ergernissen komen op een centraal punt bij de gemeente binnen. Van hieruit wordt de desbetreffende afdeling gevraagd om in actie te komen. U, als melder van het probleem, krijgt van deze afdeling te horen op welke termijn het probleem verholpen zou kunnen zijn.

Het telefoonnummer van de gemeente is: 0800–6677889 De problemen of klachten kunnen ook per e-mail aan de gemeente gemeld worden.

Het e-mailadres is: www.epe.nl.

PDF / Printversie    Home