Jaargang 8, nr. 2  november 2005                                                                                                                                                          

 

Voor u ligt de 2e editie van de Emster Belang Nieuwsbrief van 2005. Evenals voorgaande nieuwsbrieven is deze weer gratis vermenigvuldigd door de firma SDD aan de Brinkerweg. Onze hartelijke dank gaat naar hen uit!

 

Ruim een jaar is de heer Tiemens belast met de inning van de contributiegelden, bezig nieuwe leden te werven. Inmiddels mogen wij meer dan 135 nieuwe leden verwelkomen. Hoe meer leden, hoe luider en krachtige onze stem is. Het bestuur van Emster Belang heeft, ondanks de lange tijd die tussen de vorige editie en de huidige ligt, zeker niet stil gezeten. In deze Nieuwsbrief kunt u lezen waar we zoal mee bezig zijn. De enige jaren geleden geuite wens van het Emster Belang is in vervulling gegaan: de aanleg van een fietspad over het voormalige spoorwegtracé. Hiermee wordt een directe en veilige verbinding tussen het Eekterveld en Epe gerealiseerd. We hopen dat in de toekomst het tracé tussen de Koperrmolenweg en Epe ook nog wordt gerealiseerd.

 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangekondigd is onze website in de lucht. Veel leden weten de weg te vinden en benaderen ons via dit medium met hun vragen en opmerkingen, waarvoor onze dank. Met behulp van uw ideeën en suggesties kunnen wij aan de slag.

 

Wij wensen u veel leesplezier met deze Nieuwsbrief en alvast prettige kerstdagen en een gezond en goed 2006.

 

Bestuur en redactie Emster Belang

 

Gemeente gaat oversteekplaats Hoofdweg beter zichtbaar maken

 

Naar aanleiding van onze brief aan de gemeente, waarin wij opnieuw onze zorgen over de verkeersveiligheid rond de oversteekplaats aan de Hoofdweg kenbaar hebben gemaakt, is er onlangs een reactie ontvangen. De gemeente neemt onze zorgen serieus en gaat een tweetal acties ondernemen: Langs de Hoofdweg, aan de Noord- en Zuidzijde van de oversteekplaats zullen waarschuwingborden geplaatst worden om het verkeer er tijdig op te attenderen dat men een (voetgangers)oversteek nadert; Ook zullen er als extra waarschuwing aan weerszijden van de oversteekplaats stopstrepen op het wegdek worden aangebracht evenals een signaal aan de weggebruikers dat zij pas weer mogen gaan rijden als de gebruikers de oversteekplaats ook daadwerkelijk hebben overgestoken en verlaten.

 

De maatregelen die de gemeente neemt zijn minder vergaand dan waar wij op aangedrongen hebben. Desondanks verwacht het Emster Belang dat ze de verkeersveiligheid ter plaatse zeker ten goede zullen komen. Daarnaast is het van belang dat we zelf als gebruikers van de oversteekplaats ook de verkeersregels goed in acht nemen en dat we onze kinderen instrueren hoe ze van de oversteekplaats gebruik moeten maken.


We houden de vinger aan de pols en vragen ook aan u om ons te laten weten hoe u de verbeteringen ervaart en eventuele gevaarlijke situaties, als deze zich weer mochten  voordoen, aan ons door te geven. Dit kan eenvoudig via onze website of door één van de bestuursleden hierover aan te spreken

 

Janneke Wesselink en Sjoerd Bokma

 

Reconstructieplan Veluwe is vastgesteld

 

Op 30 maart 2005 is het Reconstructieplan Veluwe door Provinciale Staten van Gelderland vastgesteld. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Milieu, hebben mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat het Reconstructieplan Veluwe op 5 juli 2005 goedgekeurd. Voor Emst en directe omgeving bevat het geen grote verrassingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerpplan. We geven hier in het kort weer wat het reconstructieplan voor gevolgen zal hebben voor Emst en de directe omgeving

 

Gebiedszonering

 

Belangrijk element van de reconstructie is de opdeling van de Veluwe naar hoofdfuncties. De belangrijkste hoofdfuncties zijn landbouw, wonen, werken, recreëren en natuur.

 

Zo zijn er gebieden aangewezen waar natuur de hoofdfunctie heeft en de andere functies ontmoedigd of zelfs geweerd worden. Dit is op de bijbehorende kaart in donkergroen aangegeven; het zogenaamde “extensivering gebied Bos en Natuur”.

 

De lichtgroene randen langs het Centraal Veluws Natuurgebied en rond het Vossenbroek geven het “extensiveringsgebied Landbouw” weer. In dit gebied ligt het accent op natuur en wonen.

Uitbreiding, hervestiging en nieuw vestiging van intensieve veehouderij is niet mogelijk, of wordt  onmogelijk gemaakt, tenzij dit nodig is voor dierenwelzijn of diergezondheid.Het grote lichtroze gebied is het “verwervingsgebied”. In dit gebied moeten alle functies, dus landbouw, wonen, werken, recreëren en natuur zich naast elkaar kunnen ontwikkelen. Voor de (intensieve) veehouderij gelden echter zekere beperkingen, ook in de mate waarin deze mogen uitbreiden. Er wordt gesproken over een bouwblokoppervlak van maximaal 1 ha

 

Ten Oosten van de A-50 zijn twee blauwe gebieden zichtbaar. Dit zijn verwervingsgebieden met zogenaamde “sterlocaties”. In deze gebieden krijgt de veehouderij wat meer ruimte en kunnen een aantal van de daar aanwezige bedrijven verder uitgroeien dan in het gewone verwervingsgebied het geval is. De bouwblokken kunnen hier een omvang krijgen van 1,5 ha en er wordt gesproken van doorontwikkelingsmogelijkheden tot een volwaardige economisch duurzame bedrijfsomvang zoals die vandaag de dag geldt (bijvoorbeeld meer dan 2500 vlees varkens)

 

Rechts onder aan de kaart, ten Oosten van de A-50 bij de afslag Vaassen, is met een paarse kleur het “landbouwontwikkelingsgebied” aangegeven. Hier ligt het primaat op de landbouw, vooral op de intensieve veehouderij. Hier is zowel nieuwe vestiging, hervestiging als uitbreiding van (intensieve) veehouderij toegestaan, waarbij de bedrijven zich fors mogen ontwikkelen. Omdat dit het enige landbouwontwikkelingsgebied op de NoordVeluwe is, kan worden verwacht dat er zich nog al wat gegadigden zullen aandienen, ook uit andere delen

 

Groene wiggen

 

Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) en de IJsselvallei en daarnaast voorkomen dat het CVN volledig wordt omsingeld door bebouwing. De groene wiggen zijn voorzien tussen Apeldoorn en Vaassen (een landschappelijke wig), tussen Vaassen en Epe, tussen Epe en Heerde (eveneens een landschappelijke wig) en de Hattemer Poort (een ecologische poort) bij Hattem. De Groene Wig tussen Vaassen en Epe bestrijkt het Emster buitengebied. Deze wig is tevens een ecologische poort, waarbij het behoud en de ontwikkeling van de ecologische kwaliteiten ten behoeve van de doelsoorten “Das” en “Edelhert” worden genoemd. Daarnaast speelt de drinkwaterwinning mee en krijgt het versterken van de structuur van sprengen en beken extra aandacht. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van de Wisselse Poort. Men wil de ontwikkeling van natuur stimuleren door het ontwikkelen van nieuwe landgoederen in de omgeving van de kernen.

 

Gerrit van der Snel  Sjoerd Bokma

 

Ontwikkelingen rond het Kievitsveld

 

De waterskibaan bij het Kievitsveld:

 

De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan is gestart. In de loop van het jaar 2006 hoopt men de waterskibaan aan te leggen. Volgens de huidige plannen zal deze meer zuidelijk in de plas komen te liggen zodat er meer ruimte voor het strand ontstaat.

 

Werkgelegenheid:

 

Volgens de projectontwikkelaar zal getracht worden zoveel mogelijk gebruik te maken van de arbeidskrachten van de lokale bevolking. Het gehele project zal de werkgelegenheid in die zin een positieve stimulans geven.  Wel zullen wij de verkeersdrukte tussen de aan- en afvoerwegen in de gaten houden, in verband met eventuele overlast.

 

De natuur:

 

Doordat er op het aangrenzende weiland beplanting wordt aangebracht zal het natuurgebied in het Kievietsveld worden uitgebreid.  Het gebied zal worden beplant met struiken en bomen etc. in de vorm van een natuurlijke aanleg.

 

De Veluwse Bron:

 

Er zal een aangepaste bebouwing, inrichting en beplanting komen. Het resultaat is dat alles helemaal passend zal zijn in het huidige natuurlijke gebied. Volgens verwachting zal in 2006 al met de beplanting worden begonnen. Met het gebouw hoopt men in 2007 te starten.

 

Gerrit van der Snel

 

Herziening Bestemmingsplan Kern Emst

 

Aanleiding:

 

Enkele maanden geleden is het Emster Belang door de gemeente benaderd voor een vooroverleg over de herziening van het bestemmingsplan Kern Emst.

 

In dat overleg is van zijde van de gemeente aangegeven dat het huidige bestemmingsplan van de kern Emst verouderd is (dit dateert uit 1991) en is niet meer afgestemd op de huidige eisen van beleid en beheer. Bovendien hebben gemeenten de opdracht gekregen om de bestemmingsplannen regelmatig te herzien (lees actualiseren). De gemeente Epe moet hierin een inhaalslag maken. Om dit snel en voortvarend te kunnen uitvoeren richt men zich op dit moment alleen op het actualiseren van de huidige situatie. Vandaar dat de gemeente wil komen met een herziening met een "conserverend" karakter. Dit laatste betekent dat toekomstige ontwikkelingen zoals de wens tot woningbouw, nog niet worden meegenomen omdat ze op dit moment nog te weinig concreet uitgewerkt zijn. Dit kan wellicht tot (ongewenste) vertraging van de herzieningsprocedure leiden. De kans op bezwarenprocedures is immers aanwezig.

 

Eerste reactie Emster Belang:

 

Het Emster Belang heeft voorafgaande aan de inspraakavond in de Hezebrink, op 24 oktober jl., een eerste reactie op het voorontwerp bestemmingsplan richting de gemeente gegeven. Deze was tweeërlei: Zo op het eerste gezicht zagen we geen wezenlijke veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. Alleen op het voormalige UPSterrein aan de Hoofdweg is een bouwblok gecreëerd voor een dubbel woonhuis. Dit vinden we in principe positief omdat daarmee het jarenlange gat in de bebouwing aan de Hoofdweg wordt opgevuld. De vergevorderde plannen voor beperkte uitbreiding van de Hezebrink (uitbreiding van het Jeugdhonk en de ondergrondse schietbanen) waren nog niet opgenomen. We hebben de gemeente verzocht om dit alsnog te doen.Wat ons wel opviel was de sterke differentiatie in typen middenstanders (detailhandel, dienstverlening, kantoor, e.d). We hebben aangegeven dit ongewenst te vinden. Gezien de huidige terugloop in de middenstand en het vrijkomen van hun panden is onzes inziens maximale flexibiliteit gewenst ten behoeve van nieuwe middenstanders en/of andere bestemmingen. We moeten voorkomen dat Emst een “doorrijddorp” wordt, waar voor ieder wissewasje uitgeweken moet worden naar Vaassen of Epe. Dit legt ook een duidelijke verantwoordelijkheid bij ons zelf als inwoners van Emst neer:

 

Vergeet uw eigen winkeliers en ondernemers niet”!

 

Onaangenaam verrast op inspraakavond in de Hezebrink:

 

De inspraakavond in de Hezebrink is goed bezocht; in het bijzonder de ondernemers en verenigingen waren goed vertegenwoordigd. Op de avond zelf werden we als Emster Belang onaangenaam verrast toen één van onze leden ons er op attendeerde dat de bouwblokken van veel woningen in de kern in het nieuwe plan waren verkleind tot de buitenafmetingen van de huidige woningen. We hebben dit onmiddellijk besproken met vertegen-woordigers van gemeente en Bureau Witpaard (die verantwoordelijk is voor de uitwerking van het ontwerpbestemmingsplan). Volgens hen waren er geen consequenties aan verbonden, een verzoek tot uitbouw van een woning kan ook in het nieuwe bestemmingsplan altijd nog gehonoreerd worden. Bij eventuele vervangende nieuwbouw ligt de plaats op het perceel wel vast. Het Emster Belang is een andere mening toegedaan. Een ruimer bouwblok, zoals nu bij een heel aantal woningen het geval is, geeft bij de wens tot uitbreiding het principe van “Ja, tenzij ..”. In het nieuwe bestemmingsplan wordt dat omgevormd tot “Nee, mits ….”. Dus wat voorheen gold als “ja, als het maar voldoet aan de eisen van bestemmingsplan en welstand”, wordt nu omgebouwd tot “nee, maar we kunnen voor u een uitzondering maken”. Met andere woorden, we worden daarmee veel meer afhankelijk van het goeddunken en de medewerking van de gemeente. Bovendien verwachten we dat een toekomstige woninguitbreiding dan ook extra kosten met zich mee zal brengen omdat hiervoor een partiele herziening (met bijkomende kosten) vereist zal zijn.

 

Reageer zelf voor uw eigen situatie!

 

Wij zullen het bovenstaande in een schriftelijke reactie aan de gemeente verwoorden. We willen u erop attenderen zelf te bekijken wat het voor uw situatie betekent. Vergelijk het oude met het nieuwe bestemmingsplan en neem indien nodig actie. We hebben ook begrepen dat in een aantal gevallen, al gerealiseerde uitbreidingen niet goed zijn opgenomen op de kaart van het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan. Daarbij is het goed om in ogenschouw te nemen dat het Emster Belang zich vooral richt op de zaken die de Emster gemeenschap in brede zin aangaan, en op niet de individuele belangen van ondernemers en huiseigenaars. Niet dat deze onbelangrijk zijn, maar ondernemers en huiseigenaars dienen hun eigen belangen, als deze in het geding dreigen te komen zelf bij de gemeente te behartigen.

 

Vervolg:

 

De gemeente zal de ontvangen opmerkingen beoordelen en verwerken. Op basis hiervan zal het ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. Dit zal te zijner tijd ter inzage worden gelegd.

Iedereen heeft dan alsnog gelegenheid om bezwaar te maken.

 

Wees alert !!

 

Sjoerd Bokma

 

Emster visie op de ontwikkeling van het eigen dorp

 

In 2003 is een start gemaakt met het uitwerken van een gezamenlijke visie, een lange termijn plan voor de kern van Emst. Deze visie ligt er inmiddels en is uitvoerig besproken met B&W en de Commissie Wonen en Werken. Momenteel vinden gesprekken plaats met fracties om  de wensen die in de Emster gemeenschap leven onder de aandacht te brengen. Aanleiding voor het opstellen van een eigen visie was de gemeentelijke toekomstvisie “Epe 2010”. Voor de tot stand koming daarvan was een groot aantal inspraakavonden, ook in Emst, georganiseerd, waar inwoners hun wensen en zorgen konden uiten. Het eindresultaat was echter voor velen onbevredigend. Er werden wel een groot aantal algemene beleidsuitgangspunten aangegeven, maar er werd niet of nauwelijks ingegaan op specifieke wensen en behoeften in de kleine kernen als Emst.

 

Breed Emster platform:

 

Het Emster Belang heeft het initiatief genomen voor een bijeenkomst op 14 oktober 2003 met alle verenigingen, organisaties en instellingen die in Emst actief zijn. Centrale vraag die daar aan de orde werd gesteld was “moeten we zelf het initiatief nemen om een toekomstvisie over de ontwikkeling van ons dorp op te stellen, en zo ja hoe gaan we dit doen?”. Tijdens die bijeenkomst werd geconcludeerd dat het heel belangrijk is om zelf het initiatief te nemen. Als meest belangrijke thema werd “woningbouw en voorzieningen” gekozen. Het Emster Belang is gevraagd om het voortouw te nemen in de verdere uitwerking, en voorstellen ter bespreking en goedkeuring voor te leggen aan het forum van Emster verenigingen, organisaties en instellingen.

 

Uitwerking van de plannen:

 

In 2004 zijn twee forumbijeenkomsten geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst op 16 maart is uitvoerig gesproken over de wensen die er binnen de Emster gemeenschap en bij de verenigingen leven. De zorg richt zich in het bijzonder op hoe we er op lange termijn in moeten slagen om het voorzieningenniveau in Emst op peil te houden, de behoefte is gefocust op betaalbare woningen. Ook werd over mogelijke oplossingsrichtingen gediscussieerd. Eén en ander is door ons verder uitgewerkt en er hebben ook gesprekken plaatsgevonden met individuele partijen, daar waar het ging om voor hen mogelijk ingrijpende punten. Het resultaat was een presentatie op 15 november 2004 van een uitgewerkt visievoorstel op de ontwikkeling van de kern van Emst. Dit voorstel is door alle betrokken partijen onderschreven, waarmee het een gezamenlijk gedragen visie op de ontwikkeling van de kern van Emst is geworden.

 

Wat zijn de belangrijkste punten uit het plan:

 

Woningbouw voor starters, kleine gezinnen en senioren in de kern van Emst, bij voorkeur in fasen te realiseren. Mogelijke zoeklocaties hiervoor zijn het GMM / UPS / feestterrein, Kuilakker 3, de hoek Stationsweg / Stroeteweg (achter de kerk) en het huidige speeltuinterrein. Daarnaast het creëren van mogelijkheden voor meerdere wooneenheden in voormalige boerderijen.De mogelijkheden verder verkennen om de voorzieningen op termijn op één locatie samen te brengen. Dit zou bijvoorbeeld bij de Hezebrink kunnen. Op die wijze is het naar verwachting beter mogelijk om de gewenste voorzieningen (zorg, verenigingen en activiteiten voor jong en oud) te behouden of mogelijk zelfs wat uit te bouwen, terwijl er aan de andere kant besparingen op kosten mogelijk zijn. Dit laatste is van belang met het oog op de te verwachten terugloop van subsidies. In dat kader zal ook de mogelijkheid van flexibel ruimtegebruik verder onderzocht moeten worden. Dit wil zeggen dat een ruimte voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt en daardoor beter kan worden benut.

 

Wat is nu de status, hoe concreet is het plan?

 

De visie is niet meer en niet minder dan een plan op hoofdlijnen. Een richting waarvan we met zijn allen denken dat die op lange termijn het meeste perspectief biedt. De vraag bijvoorbeeld van een eventuele verplaatsing van de speeltuin is nu niet aan de orde, maar zal, wanneer de speeltoestellen weer aan vervanging toe zijn, wel binnen het bestuur moeten worden gesteld en afgewogen. Hetzelfde geldt voor het Ebbenhuis en De Hezebrink.  Belangrijk is dat er bij de uitwerking van plannen voor de korte termijn al zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met de mogelijke ontwikkelingen op de langere termijn. Het belangrijkste speerpunt voor de korte termijn ligt bij het realiseren van mogelijkheden voor woningbouw. We realiseren ons overigens maar al te goed dat er nog tal van punten nader uitgewerkt moeten worden en  dat nog veel vragen moeten worden beantwoord.

 

Wat is er de afgelopen tijd mee gebeurd?

 

Op 12 april jl. hebben we de Emster toekomstvisie gepresenteerd aan het voltallige College van Burgemeester en Wethouders en hen gevraagd hoe we dit gezamenlijk verder kunnen oppakken. B&W hebben aangegeven dat de gemeenteraad hen hiertoe in het kader van het duale stelsel, opdracht moet geven. Op hun advies hebben we de visie op 8 juni jl. toegelicht in de Commissie Wonen en Werken. Aansluitend hebben we de fracties benaderd om de Emster visie en wensen ook met hen te bespreken mede met het oog op de naderende verkiezingen en de hiermee samenhangende verkiezingsprogramma’s. De Nieuwe Lijn, Groen Links en de VVD hebben inmiddels positief op ons aanbod gereageerd. We zijn benieuwd wat we straks in de verkiezingsprogramma’s terugvinden. Overigens hebben we de indruk dat achter de schermen inmiddels al wordt gezocht naar een geschikte locatie voor woningbouw in Emst.

 

Door wie is de visie vastgesteld?

 

De visie op de ontwikkeling van de kern van Emst is door het forum onderschreven. In dit forum zijn de volgende partijen vertegenwoordigd (in alfabetische volgorde): ANBO Emst, Chr. Vrouwenbond, GLTO, afd Emst e.o., Houdt de ketting strak, Jeugdhonk De vrije inloop, NBvP Vrouwen van nu, Ned. Hervormde Kerk Emst, Stichting Koppel, Ondernemersvereniging Emst, Ouderensoos Emst, SVA, Speeltuinvereniging Emst, Stichting Hezebrink, Stichting Steunpunt Emst (Ebbenhuis), Vrijzinnige vrouwenbeweging en het Emster Belang.

 

Sjoerd Bokma & Hans Vos

 

Aanvulling

 

Het schrijven, samenstellen en drukken van een Nieuwsbrief vraagt enige tijd. Vaak is dat geen probleem omdat de onderwerpen waar het Emster Belang zich mee bezig houdt veelal een lange doorlooptijd kennen. Dit maal is een aantal zaken in de tussentijd in een stroomversnelling geraakt. U hebt hier wellicht in de krant over gelezen, waarbij ook naar de mening van het Emster Belang werd gevraagd. Als bestuur willen we er nog even kort op ingaan.

 

Ontwikkelingen rond het Kievitsveld

 

Een derde ondernemer heeft zich aangediend die gebruik wil gaan maken van het terrein van het RGV op het Kievitsveld. Het is het Beekbergense bedrijf “Exito” dat op het terrein van de Koninklijke Gymnastiek Unie in Beekbergen outdooractiviteiten organiseert. Het oog is op het Kievitsveld gevallen omdat het daar mogelijk is water- en natuureducatie activiteiten toe te voegen aan hun dag- of dagdeelprogramma’s. Exito mikt daarbij op de doelgroepen scholieren en bedrijven. Voor zover we er nu inzicht in hebben is het niet de bedoeling dat er permanente voorzieningen zullen worden geplaatst. Voor opslag van materialen zal gebruik worden gemaakt van de schuur die aan de Kweekweg staat. De activiteiten zullen in de directe omgeving daarvan plaats vinden en geen belemmeringen opleveren voor wandelaars, zwemmers en andere recreanten die van het gebied willen genieten. Het Emster Belang heeft binnenkort overleg met de ondernemer om zijn plannen verder door te spreken en te kijken of en waar er fricties zouden kunnen ontstaan en hoe deze voortijdig kunnen worden opgelost.

 

Woningbouw: “Kuilakker 3”of ”UPS/GMM -  feestterrein”

 

In het artikel over de visie op de ontwikkeling kern Emst hadden we ons beperkt tot de zinsnede dat we de indruk hadden dat er achter de schermen al aan de ontwikkeling van een woningbouwlocatie voor Emst werd gewerkt. Natuurlijk was bij ons bekend dat de gesprekken tussen ontwikkelaar en gemeente over woningbouw in Kuilakker 3 in een ver gevorderd stadium waren. Naar we uit de media (16 november) hebben vernomen, is dit toch op de laatste details afgeketst en dat B&W vervolgens hebben besloten om zich te gaan richten op nieuwbouw ter hoogte van de Kerkhofweg / Oranjeweg. Het fijne weten we er (nog) niet van, maar dat is ook zaak van de onderhandelingspartijen. Voor het Emster Belang is het eerste en meest belangrijke onderwerp dat er op korte termijn ruimte komt voor woningbouw voor starters, kleine huishoudens en senioren, met andere woorden “betaalbare woningen”. Dit is door onze achterban zeer nadrukkelijk aangegeven en ook in onze gezamenlijke dorpsvisie vertolkt. In die zin juichen we het toe dat de gemeente serieus bezig is om aan die wens invulling te geven. De locatie waar dit moet gaan gebeuren is van tweede orde. In onze visie hebben we daar een aantal “zoekgebieden”, potentieel daarvoor geschikte locaties, aangegeven. Betaalbare woningbouw, op korte termijn te realiseren, staat voorop. Dus wat dat aangaat is niet de locatie van primair belang, maar meer de wijze waarop de woningbouw ingevuld gaat worden. Hebben we dan geen voorkeur? Als er meerdere mogelijke bouwlocaties zijn, met vergelijkbare invulling, dan gaat onze voorkeur uit naar Kuilakker 3. Dit omdat er dan meerdere knelpunten in één keer kunnen worden aangepakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de parkeerproblematiek rond de openbare school en de Hezebrink. Deze kan worden opgelost door de hoofdingang van de school te verleggen en een parkeerplaats voor zowel de school als de Hezebrink op Kuilakker 3 te creëren. Bovendien sluit een ontwikkeling van Kuilakker 3 beter aan bij een mogelijk toekomstige concentrering van verenigings, voorzieningen- en zorgactiviteiten rond de Hezebrink. Ook hebben we vragen op welke termijn de woningbouw op beide locaties zou kunnen starten. Ons primaire aandachtspunt blijft betaalbare woningbouw in Emst. Dat hebben onze leden aan ons gevraagd. Daarvoor zullen wij ons inzetten!!

PDF / Printversie    Home