Jaargang 9, nr. 1 maart  2006                                                                                                                                                           

Jaarlijkse ledenvergadering Emster Belang

U I T N O D I G I N G

Tot het bijwonen van de

Jaarlijkse Ledenvergadering Emster Belang.

Op 18 april wordt de jaarlijkse ledenvergadering van het Emster Belang gehouden.

Plaats: de Hezebrink
Aanvang: 20.00 uur
  

AGENDA

 

van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 18 april om 20.00 uur in De Hezebrink.

 

 

1.    Opening en mededelingen voorzitter

 

2.    Notulen algemene ledenvergadering van 19 april 2005

 

3.    Jaarverslag 2005

 

4.    Financieel verslag 2005

 

5.    Verslag kascommissie – verkiezing nieuw lid kascommissie

 

6.    Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar de heren S. Bokma en G. Nijhof. In de vacature die is ontstaan door het aftreden van de heer J. van Essen in 2005, stelt het bestuur voor de heer W. Stegeman te benoemen. Tegenkandidaten kunnen worden opgegeven bij het secretariaat tot de datum van de vergadering

 

7.    De Veluwse Bron (5 minutenpraatje door de heer G. v.d. Steen)

 

8.    Inventarisatie wensen en knelpunten

 

9.    Pauze

 

10. De heer D. Otten uit Heerde 2 jaar geleden ook te gast na de jaarvergadering, zal deze keer verder ingaan op de oude namen die nog steeds in gebruik zijn in Epe in omstreken.

 

Column

 

Deze Nieuwsbrief staat in het teken van de komende algemene ledenvergadering. Het is iedereen vrij te komen. Voor leden van het Emster Belang is de toegang gratis, niet-leden betalen echter euro 4,50 entree of kunnen zich opgeven als lid.

 

Het bestuur doet een beroep op u allen om aan te geven dat u de Nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen. Dit scheelt ons of postzegels of tijd en werk. Slechts 10% van onze leden heeft aangegeven de virtuele nieuwsbrief te willen ontvangen. Op de website www.EmsterBelang.nl kunt u uw e-mail adres aangeven.

 

Het Veluwe Gevoel

  

Veel beleidsmakers zoals Minister Veerman, de provincie spreken over het Veluwe Gevoel en over draagvlak onder de bewoners van dorpen voor allerlei grotere ontwikkelingen op- en rond onze Veluwe.  De Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK) is gevraagd een bijdrage te leveren en de belangen te behartigen van de Veluwse dorpen. De VKK wil graag in contact komen met groepen bewoners om te praten over het Veluwe Gevoel en heeft zo ook Emst benaderd. Het bestuur nodigt u uit om deel te nemen aan deze discussie. In de maand april/mei zal een avond georganiseerd worden om met de VKK te praten over uw beleving bij het Veluwe Gevoel. U kunt zich hiervoor opgeven tijdens de jaarvergadering of per e-mail (info@emsterbelang.nl).

 Uitbreiding dorpshuis “de Hezebrink”

Zoals bekend mag worden geacht is het bestuur al even bezig tot uitbreiding van het Emster dorpshuis te komen. Het is de bedoeling dat er achter het huidige jeugdhonk gebouwd gaat worden. De huidige oppervlakte van het jeugdhonk zal dan ongeveer verdubbeld  worden.  Het zoeken en aanschrijven van subsidie verstrekkers heeft veel tijd gekost, maar gelukkig is er toch besloten de noodzakelijke subsidies te verstrekken. Het totale kosten-plaatje van de uitbreiding bedraagt ongeveer € 200.000 waarvan de provincie de helft voor haar rekening zal nemen. Het is de bedoeling dat de stichting “Koppel” de uitbreiding zal gaan huren en dat daar verschillende activiteiten ontplooid zullen worden. Ook de buitenschoolse opvang krijgt een plek in de nieuwbouw. Het bestuur hoopt dat de aanbesteding  rond de  zomervakantie plaats zal vinden en dat er aan het einde van 2006  gebouwd kan worden. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat deze tijdsplanning met de nodige reserve gelezen moet worden.

 

Namens het bestuur van de Hezebrink heeft bestuurslid Bé Brummel samen met Jan de Graaf van de  stichting Koppel, zitting gehad in de bouwcommissie zij hebben er veel tijd en energie ingestoken. Ook is er bij de uitbreiding gedacht aan de schietvereniging. Dit bestuur heeft een tijd geleden aangegeven ook te denken aan verlenging en uitbreiding van hun schietbanen. Met de aanbouw/nieuwbouw zijn zij dan ook direct betrokken geweest bij de gesprekken. Het bestuur van de schietvereniging is op dit moment ook druk doende om e.e.a. te financieren.

 

Namens het bestuur van dorpshuis “de Hezebrink”

G.J. Buitenhuis

 

Nieuwe landgoederen in het buitengebied

 

 Tijdens de raadsvergadering van 9 februari jongstleden heeft de gemeenteraad het beleid ten aanzien van het stichten van nieuwe landgoederen binnen de gemeente Epe vastgesteld. De uitgangspunten en doelstellingen zijn beschreven in de nota “Kwaliteitsimpuls buitengebied Epe”. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de ontwikkeling van nieuwe landgoederen daadwerkelijk van de grond te krijgen. Epe is hiermee één van de eerste gemeenten op de Noord-Veluwe.

 

Waarom nieuwe landgoederen?

Tijdens de uitwerking van de reconstructieplannen is al vastgesteld dat de landbouw, van oudsher de belangrijkste economische drager van het buitengebied, op de Veluwe en in de zogenaamde Groene Wiggen het nu al erg moeilijk heeft. Dit zal door de beperkte mogelijkheden voor opschaling en toenemende ruimteclaims voor natuur en toerisme er ook niet beter op worden. Vaak is de verkaveling van de gronden slecht, waardoor de bewerkingskosten per hectare hoog zijn en het lastig concurreren is met veehouderijgebieden als de IJsselvallei of het Fries weidelandschap. Men is daarom op zoek naar nieuwe dragers, inkomstenbronnen, voor het buitengebied. Denk daarbij aan verbreedde landbouw, agro toerisme, maar ook aan het stichten van nieuwe landgoederen.

 

Wat is een nieuw landgoed?

De naam zegt het in feite al: een nieuw landgoed is een flink stuk agrarische grond, dat omgezet wordt in natuur en (deels) voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt en waarop als tegenprestaties een landhuis mag worden gebouwd en aanspraak kan worden gemaakt op bepaalde fiscale voordelen. Door de omvorming naar natuur en de openstelling voor het publiek wordt de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied vergroot. Het klinkt heel eenvoudig, maar het is behoorlijk ingrijpend en belangrijk. Het kan later niet meer worden teruggedraaid.

 

Criteria

Om een nieuw landgoed te kunnen stichten moet aan een aantal criteria worden voldaan. Een belangrijke criterium  is de oppervlakte: Binnen de gemeente Epe geldt als uitgangspunt dat een nieuw landgoed tenminste 10 hectare groot moet zijn. Daar kan wat van worden afgeweken als de toegevoegde waarde van het landgoed voor het gebied groot is. In de nota is hiervoor een beoordelingstabel opgenomen. Een tweede criterium is dat agrarische grond wordt omgezet in natuur. Dit betekent waardedaling van de grond. De “nieuwe natuur” moet passen bij het omliggende gebied. Natuur is niet per definitie bos, maar kan afhankelijk van het gebied ook deels uit bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, of waterberging bestaan. Dit betekent dat extensieve vormen van veehouderij soms mogelijk blijven. Voor de keuze van het type natuur moet een beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan worden opgesteld. De kosten gaan voor de baat uit. Ook geldt het als een pré als nieuwe, passende economische activiteiten worden ontwikkeld.

 

Nadere informatie

Omvorming tot een landgoed kan een interessante optie zijn voor bijvoorbeeld afbouwende agrariërs. Mocht u meer willen weten dan kunt u contact opnemen met de gemeente Epe. In dit artikeltje kunnen we niet volledig zijn. Houdt er wel rekening mee dat er heel wat bij komt kijken.

  

Sjoerd Bokma

 

Woonvisie gemeente Epe

 

In deze tijd staat het bouwen van betaalbare woningen voor starters en senioren prominent in de belangstelling. Het Emster Bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet  en heeft naar aanleiding van de gehouden commissie-vergadering waarin de woonvisie werd besproken, de navolgende brief aan de gemeente gestuurd:

 

Voor wat betreft het dorp Emst springen er 2 zaken uit.

 

-       In de Toekomstvisie Emst 2010 (u gepresenteerd in april 2005 en waarvan u een exemplaar hebt ontvangen) hebben wij als Emster Belang nadrukkelijk gepleit voor het bouwen van betaalbare woningen voor de starters en de senioren. Een verwijzing naar dit type woningbouw, dat trouwens ook door de Provincie wordt voorgestaan, missen wij in uw Woonvisie. Wij verzoeken u alsnog een verwijzing hiernaar op te nemen in uw Woonvisie

 

-       Eveneens in onze Toekomstvisie Emst 2010 hebben wij in een vlekkenplan aangegeven welke locaties in Emst in aanmerking kunnen komen voor mogelijke woningbouw. In uw Woonvisie vinden wij slechts de bebouwing van het GMM/Feestterein terug. Wij hechten er sterk aan dat u in de Woonvisie Epe 2005-2015 eveneens het terrein rond en achter De Hezebrink aanmerkt als toekomstige locatie voor woningbouw.

 

Wellicht ten overvloede melden wij u nog, dat de Toekomstvisie Emst 2010 een visie is die door alle groeperingen en verenigingen uit Emst gedragen wordt.

 

Wij vertrouwen dat bovengenoemde punten zullen worden opgenomen in uw Woonvisie 2005-2015.

 

Einde citaat.


In de gemeenteraadsvergadering van 19 januari j.l. is de Woonvisie Epe 2005 –2015 door de Raad vastgesteld. Via een aantal amendementen (die door vrijwel de hele gemeenteraad (uitgezonderd VVD)werden ondersteund), is de woonvisie op een aantal punten bijgesteld. U hebt dit in een eerder bericht op onze website kunnen lezen. Belangrijkste punten zijn:

•  15 % van de nieuwbouw moet binnen de prijsklasse tot € 160.000 vrij op naam vallen;
•  tenminste 10 % van het te bouwen aantal huizen moeten huurwoningen zijn
•  Voor Emst zijn twee bouwlocaties in beeld; het z.g.n. GMM/feestterrein én Kuilakker 3.

De huidige voorstellen die voor invulling van beide locaties aan de gemeente voorgelegd waren kunnen niet aan bovenstaande eisen voldoen De goedkoopste woningen liggen rond de €200.000 waarbij in het plan voor het GMM / feestterrein duidelijk meer woningen in het lagere prijsklassen zijn voorzien, dan Kuilakker 3. Aan beide plannen moet dus nog worden gesleuteld.

Om een beter beeld te krijgen van de woningbehoefte, de woonwensen, de (gewenste en haalbare) prijsklasse en de voorkeur voor huur of koop, is op de site van de Stichting Betaalbare Woningen Emst  www.betaalbarewoningenemst.nl  een enquête te vinden. We roepen iedereen (jong en oud) die binnen afzienbare tijd (0 – 10 jaar) wensen of plannen heeft voor andere woonruimte in Emst om deze enquête in te vullen. Zo krijgen we met z'n allen een goed beeld van de concrete behoefte én de woningtypen die naar verwachting vrij zullen komen.

Aspirant bestuurslid Wilbert Stegeman, stelt zich voor.

 

Op een stralende maar koude winterdag stap ik binnen in het warme gezellige huis van Wilbert Stegeman en zijn vriendin Lissa. Met het vertrek van Jan van Essen uit het bestuur van Emster Belang, is er een vacature ontstaan. Op de ledenvergadering van 2005 is toestemming gevraagd (en verkregen) om actief op zoek te gaan naar een nieuw bestuurslid, waarbij de wens werd uitgesproken dat het prettig zou zijn wanneer er iemand uit de jeugd/jongeren van Emst gevonden zou kunnen worden.Na een heerlijk kopje koffie, begin ik met mijn kennismakingsgesprek  en de vragen voor dit interview.

 

Vraag: Hoe ben je bij het Bestuur van Het Emster Belang terechtgekomen?

Antwoord: Op een dag stond de mij bekende Gerrit Nijhof voor de deur, (ik heb hem maar binnengelaten) met de vraag of ik interesse had tot toetreding in het bestuur van Het Emster Belang. Daar hoefde ik  niet lang over na te denken. “Het was al enige tijd geleden dat ik iets in het verenigingsleven had gedaan en dit leek me interessant. Bovendien wil  ik iets doen voor de Emstenaren en dit leek me een goede mogelijkheid”.

 

Vraag:  Wat heb je tot nu toe gedaan?

Antwoord: Ik heb een opleiding als elektromonteur, maar dat had niet echt mijn interesse. Na mijn diensttijd die ik voor een deel in Bosnië heb doorgebracht, heb ik een poos voor mijn vader gewerkt. Na een ongelukkige val waardoor ik een dwarslaesie opliep was ik niet meer mobiel.  Op dit moment werk ik bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, waar ik het ledenbestand van ca. 300.000 leden beheer. Ook heb ik daar een helpdeskfunctie. Computers en database programma's hebben voor mij geen geheimen meer.

 

 

Vraag: Waar gaan je interesses naar uit in de bestuursfunctie?

Antwoord: Ik weet dat er verschillende commissies zijn, maar het onderwerp dat op dit moment actueel is, namelijk het bouwen van woningen voor starters en ouderen, heeft mijn speciale belangstelling. Ik wil me daar graag verder in verdiepen en sterk voor maken. Maar ook op andere gebieden wil ik me graag nuttig maken.

 

Na nog enige tijd over allerlei dingen te hebben gesproken, neem ik afscheid. Wilbert moet natuurlijk nog formeel als bestuurslid door de leden worden aangesteld, maar als dit gebeurt, hebben we volgens mij een goede en sympathieke aanwinst voor het bestuur gevonden.

 

J. Broekman – Dekker

 

De aanmeldingen voor de Nieuwsbrief per e-mail komen al binnen., maar nog niet vaak genoeg.

 

Per 1 maart 2006 hadden zich 41 leden en niet leden van het Emster Belang aangemeld om de Nieuwsbrief per E-mail te ontvangen. Vooral nadat er een flyer was gemaakt die bij de middenstanders neergelegd was kwamen er veel nieuwe aanmeldingen binnen. Dit is een goede ontwikkeling, maar nog steeds niet genoeg. Ik kan me niet voorstellen dat er niet meer leden van het Emster Belang, niet in het bezit zijn van een computer en een daarbij behorend e-mail adres. Wanneer u zich opgeeft om de nieuwsbrief via uw e-mailadres te ontvangen, dan bespaart u daarmee de mensen die de nieuwsbrief via uw normale brievenbus bij u brengen, heel veel tijd en moeite. Vergeet niet, dat zij dit allemaal in hun vrije tijd en na hun werk moeten doen. Via de website en de nieuwsbrief houden we u op de hoogte en u weet het, ook u kunt de Nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen. Gewoon even aanmelden op de website. Doen!

 

Maakt u ook eens gebruik om op de website van het Emster Belang,  via de link “Postvak In”, vragen en/of opmerkingen te plaatsen. Deze worden altijd doorgestuurd naar het bestuur en u krijgt altijd antwoord.

 

De redactie

 

PDF / Printversie    Home