Jaargang 9, nr. 2 december 2006

 

COLUMN

 

Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief in 2006 van het Emster Belang. Een nieuwsbrief waarin we terug blikken op de uiteindelijke keuze van de gemeenteraad om te starten met de verdere planuitwerking voor woningbouw aan de Kerkhofweg. Een locatie die niet voor iedereen als de meest voor de hand liggende naar voren zal zijn gekomen. Maar belangrijk resultaat is wel dat er nu, na vele jaren van praten en onderhandelen, een knoop is doorgehakt en de eerste hobbel is genomen. Laten we met zijn allen proberen om het verdere pad te effenen en een spoedige realisatie mogelijk te maken. Een belangrijk resultaat is ook dat dankzij de gezamenlijke inspanningen vanuit Emst, er een aantal belangrijke toezeggingen is gedaan door de gemeente. Namelijk een starter-regeling, een toewijzingsregeling die Emster woningzoekenden voorrang biedt, oplossingen vinden voor de parkeerproblemen rond de Hezebrink en verbetering van de verkeersveiligheid rond de OBS De Sprenge. Het was een lastig proces, waarin we regelmatig in een spagaat positie terecht dreigden te komen. Het nog steeds toenemende ledenaantal sterkt ons hierbij.

 

Het vooruit kijken, komt in deze nieuwsbrief ook aan de orde. Van het verleden kun je veel leren, maar vooruitblikken is werken aan je toekomst. Samen met de Emster bevolking willen we in 2007 aan een dorpsplan gaan werken. Een dorpsplan waarin we ons eigen toekomstbeeld voor Emst, en wat er nodig is om dit te realiseren, verder proberen te concretiseren. Het is een vervolg op de “Toekomstvisie Emst” die we helemaal zelfstandig en op hoofdlijnen hebben opgesteld. Bij het Dorpsplan willen we u laten aangeven waar de knelpunten en kansen voor Emst liggen.  Om samen en onder deskundige begeleiding naar oplossingen te zoeken en daarin ook keuzes te maken. Zaken als leefbaarheid, voorzieningen, woningbouw, (verkeers) veiligheid komen daarbij aan de orde, maar ook kleinere wensen zoals bijvoorbeeld een dorpspleintje. De Emster bevolking is belangrijk en bepalend voor de inhoud. Financiële steun hiervoor is toegezegd door de gemeente en aangevraagd bij de provincie. Een goed doortimmerd dorpsplan vormt een belangrijke leidraad voor ons om pro-actief met de Overheden en anderen in gesprek te komen en gericht samen naar realisatie toe te werken.

 

Wellicht hebt u het al opgemerkt: In de kop van de Nieuwsbrief ontbreken de naam en functie van de  voorzitter. Hans Vos heeft onlangs aan het bestuur laten weten zich definitief en per onmiddellijk terug te willen trekken als voorzitter en bestuurslid van het Emster Belang. Privé omstandigheden vormen hier de aanleiding toe. Om die reden had hij zich sinds najaar 2005 al tijdelijk teruggetrokken uit zijn actieve bestuurstaken. De overige bestuursleden betreuren het vertrek van Hans ten zeerste maar hebben begrip voor zijn persoonlijk besluit. Hans is tijdens zijn voorzitterschap de initiator en drijvende kracht geweest achter de vernieuwing in de ambitie en aanpak van het Emster Belang. Een en ander betekent voor de korte termijn dat ik voorlopig als vice-voorzitter de functie van voorzitter zal waarnemen. Tijdens de algemene ledenvergadering voorjaar 2007 zal door de leden een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden. Naast een tussentijds vertrek van een bestuurslid, maken we in deze nieuwsbrief nader kennis met Harm de Graaf, nieuw bestuurslid sinds de afgelopen ledenvergadering. Met Wilbert Stegeman, ook nieuw bestuurslid sinds de vorige ledenvergadering, hebt u in de vorige Nieuwsbrief al kennis gemaakt.

 

Ten slotte is er aandacht voor het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Kern Emst en blikken we kort terug op de uitkomsten van een onderzoek naar “Het Veluwe Gevoel” waar ook vanuit Emst een bijdrage aan is geleverd. Tevens willen we de nieuwe ondernemers die zich in de vrijgekomen winkelpanden in de Hoofdstraat hebben gevestigd van harte welkom heten en veel succes toewensen.

 

Sjoerd Bokma

Waarnemend voorzitter

 

WONINGBOUW IN EMST

 

Het was dit jaar een lange en hete zomer. Niet alleen door het weer, maar ook door de discussies over waar de planuitwerking voor woningbouw in Emst zich het eerst op zou moeten richten. We hebben gemeend om onze achterban nu toch zelf te informeren over het proces, en hoe dit is gelopen.

 

Maart 2006 een nieuw college:

 

In de Woonvisie Epe 2005 – 2015, die in januari dit jaar door de Raad is aangenomen, waren immers 2 potentiële bouwlocaties binnen de kern van Emst aangewezen? Kerkhofweg en Kuilakker 3. Het nieuwe college heeft dit voortvarend opgepakt en is gesprekken met beide ontwikkelaars aangegaan. Voor de goede orde: Dit alles heeft zich achter de schermen afgespeeld, het Emster Belang en andere dorpsorganisaties waren hier niet rechtstreeks bij betrokken. Begin mei heeft wethouder Van Nuijs gesprekken gevoerd met een aantal organisaties die belang hebben bij de woningbouwplannen, zoals De Hezebrink, Stichting Betaalbare Woningen en Emster Belang.  We zijn toen geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken en er is gevraagd naar onze mening. In de plannen die toen voor lagen, zouden in Kuilakker 3 de parkeer- en verkeersproblemen bij De Hezebrink, respectievelijk de school worden opgelost, maar daar tegenover stond dat de prijsindicaties voor de goedkoopste woningen vrij hoog uitvielen. Het plan Kerkhofweg bood de mogelijkheid tot uitplaatsing van de GMM. De woningen die daar konden worden gerealiseerd lagen vooral in het goedkope- en middensegment, maar nog altijd boven de indicatieprijs van € 160.000 voor starterwoningen die in de woonvisie als doelstelling was neergelegd.  We hebben als Emster Belang richting de gemeente aangegeven dat betaalbare woningen voor Emstenaren (jong- en oud) de hoogste prioriteit heeft en gevraagd om met beide ontwikkelaars hierover verder te onder-handelen. Tevens is aangegeven dat bij de locatiekeuze voor Kuilakker 3 naast woningbouw, ook andere knelpunten worden opgelost en dat het verplaatsen van de GMM voor de Emster bevolking geen heet hangijzer is. Eventuele verplaatsing van het feestterrein is bespreekbaar, mits er een passend alternatief wordt geboden. Verder hebben we aangegeven dat er goed moet worden gekeken dat aanbod van en vraag naar woningen voldoende op elkaar worden afgestemd.

 

Collegebesluit juni 2006

 

Juni jl. heeft het College van B&W besloten het plan Kerkhofweg als eerste te gaan ontwikkelen en plan Kuilakker 3 tot nadere datum in de ijskast te zetten. Belangrijkste argumenten hierbij waren: per saldo meer woningen in goedkopere prijsklasse,

verplaatsing GMM en het niet wenselijk achten om twee plannen tegelijkertijd te ontwikkelen. Dit besluit zou door de Gemeenteraad bekrachtigd moeten worden omdat het op een aantal punten niet voldeed aan de woonvisie.

Nieuwe openingen nadien:

 

Na het Collegebesluit bleken er nieuwe openingen geboden te worden met betrekking tot Kuilakker 3. Door inspanning van de Stichting Betaalbare Woningen heeft Jaap Vorsselman toegezegd de prijs van 10 woningen te zullen verlagen tot  € 160.000 en in te stemmen met gefaseerde realisatie van beide plannen. Hoewel deze toezeggingen in feite „om 10 over twaalf“ zijn gedaan heeft het

 

Emster Belang toch gemeend hiervoor aandacht te vragen bij Wethouder Van Nuijs. Wij hebben om een gesprek verzocht, waarbij ook de ANBO, Oranjevereniging en Hezebrink aanwezig waren, met steun van Stichting Betaalbare woningen en OBS De Sprenge, die vanwege andere verplichtingen niet aanwezig konden zijn.  

 

De wethouder heeft een drietal toezeggingen gedaan:

 

Met beide ontwikkelaars de mogelijkheden van het in elkaar schuiven en faseren van beide plannen te bespreken:

Een informatie bijeenkomst voor de Gemeenteraad   en de besturen van genoemde Emster organisaties te organiseren waarin beide ontwikkelaars hun plannen konden ontvouwen en toelichten:

De besluitvorming in de Raad met 3 weken te willen verdagen om een heroverweging van het college-besluit en/of een goede meningsvorming in de Raad mogelijk te maken.

 

Tevens heeft de wethouder toegezegd de Emster vertegenwoordiging vooraf te zullen informeren over het voorstel dat het college aan de raad wil doen ten aanzien van de besluitvorming. Terugkoppeling van het gesprek Van Nuijs met EB, school, ANBO, Hezebrink en de Stichting Betaalbare woningen. Op 31 augustus heeft deze terugkoppeling plaats-gevonden. De belangrijkste punten daaruit waren:  De informatiebijeenkomst over de opzet van beide plannen is door iedereen positief ervaren.  Wethouder van Nuijs gaf aan dat ondanks de nieuwe inzichten en toezeggingen (goedkopere woningen in plan     Kuilakker 3) het collegebesluit / voorstel aan de Raad met betrekking tot de te ontwikkelen locatie niet is gewijzigd: vooralsnog alleen Kerkhofweg verder uitwerken en ontwikkelen. Hoofdargumenten: verplaatsing GMM is een eenmalige kans en wordt gesteund door de Provincie. Geen twee locaties tegelijkertijd (is niet realistisch, geeft een overload aan woningen in Emst), en het ontbreekt de gemeente aan (ambtelijke) capaciteit om dit goed te begeleiden.

 

 Wethouder van Nuijs bracht wel een aantal “nieuwe”

 toezeggingen in:

 

De gemeente is voornemens om de gesprekken over Kuilakker 3 weer op te pakken als Kerkhofweg in realisatie is, zodat over ± 5 jaar Kuilakker 3 in fasen zou kunnen worden gerealiseerd;

 

Parkeerproblemen rond de Hezebrink en school zullen op korte termijn (< 1 jaar) worden opgepakt en zo mogelijk permanent, of anders tijdelijk worden opgelost. Voor de school geldt overigens wel dat de verkeerssituatie daar aantoonbaar nijpender moet zijn dan bij andere scholen binnen de gemeente (i.v.m. prioritering);

 

Er wordt aan een starterregeling gewerkt (waar de gemeente middelen voor zal inzetten) om nieuw-komers op de woningenmarkt te faciliteren bij de aankoop van een woning voor een prijs die wat marktwaarde betreft reëel is, maar feitelijk boven hun budget ligt. Hiervoor zijn verschillende opties. Uitgangspunt van de gemeente is dat het een duurzame staatsregeling moet zijn en geen sponsoring. De omvang van de regeling zal worden aangepast aan de concrete vraag (Van Nuijs verwacht per plan maximaal 10 woningen, maar dat aantal kan naar boven worden bijgesteld). Er wordt beoogd om Triada de uitvoering voor haar rekening  te laten nemen. De idee is om het contin-gent huurwoningen  hiervoor in te zetten;

 

De gemeente wil een toewijzigings regeling uit-werken, passend binnen de Europese afspraken, die er voor moet zorgdragen dat de woningbouw ook maximaal binnen het bereik komt van de

 

Emster woningzoekenden en welke voorkomt dat er massale instroom van buitenaf zal gaan plaatsvinden. In dat kader is een ruim gefaseerde oplevering ook van eminent belang.

 

Eerste reacties van de aanwezigen:

 

St.ichting Betaalbare woningen:

 

Vraag naar starterwoningen (hebben inmiddels ± 100 aanmeldingen / stel 25 serieus) laat gelijktijdige          ontwikkeling Kerkhofweg en Kuilakker 3 toe;  In Eper Woonvisie is vastgesteld dat Kuilakker 3 als eerste (in 2006) zou worden ontwikkeld; Veel bezwaren zijn te verwachten van bedrijven (genoemd zijn Eiland en Boeve) bij ontwikkeling Kerkhofweg. Dit betekent een grote kans op ernstige vertraging c.q. stagnatie woningbouw. Er zijn geluiden dat het voormalige UPS-terrein ook zal worden ontwikkeld, maar dan via invulling van seniorenwoningen. Antwoord van de gemeente: Er wordt ook met deze ontwikkelaar gesproken. De gemeente bepaalt het type woningen. Starter-woningen maken daar ook onderdeel van uit;

 

 Kuilakker 3 kan veel sneller worden gerealiseerd dan de Kerkhofweg. Plannen zijn veel verder ontwikkeld. Antwoord van de Gemeente: Bij beide plannen moet er van uit worden gegaan dat realisatie (schop in de

 

grond) niet voor medio 2008 kan starten (er van uitgaande dat er geen bezwaren worden ingediend). De gemeente gaat overigens potentiële bezwaren niet uit de weg (= beleid)!

 

Ouderraad van de school:

 

Alleen Kuilakker 3 biedt ons een oplossing. Knelpunten zijn herhaaldelijk aangedragen, maar de gemeente doet er niets mee. Het  feestterrein moet

 

blijven waar het nu is. Hier is in verband met de  verkeersveiligheid bewust voor gekozen. Verplaat-sen zou een verslechtering voor de Emster gemeenschap betekenen.

 

ANBO:

 

Beide plannen lijken gelijkwaardig en met betrekking tot de levensbestendige woningen en seniorenwoningen is er  geen voorkeur.

De verplaatsing van het feestterrein is overigens geen discussiepunt. De Oranjevereniging kan zich er in vinden. De verplaatsing destijds naar het huidige feestterrein had als reden dat het oude terrein niet meer beschikbaar was. Het belang van starterwoningen lijkt de discussie te gaan overheersen. Dit belang is zeker aanwezig, maar vergeet niet dat de bouw van het aantal overige woningen dat daaraan gekoppeld is. Ook bij deze categorie moet worden gekeken of de Emster vraag is afgestemd op het aanbod. Fasering en spreiding in de tijd zijn noodzakelijk.

  

De Hezebrink:

 

Met de ontwikkeling van Kuilakker 3 kunnen de parkeerproblemen van De Hezebrink op zeer korte termijn worden opgelost. Dat is voor ons van primair belang. Het geeft immers uitzicht op een oplossing.

Aan de andere kant is het woning tekort een belangrijker gemeenschapsprobleem. Als bestuur van de Hezebrink willen/moeten we daar geen positie in nemen. We zijn in ieder geval blij dat de gemeente onze problemen onderkent, maar we zien op dit moment zelf geen andere oplossing dan via de ontwikkeling van Kuilakker 3.

 

Emster Belang:

 

Plan Kerhofweg zou in fase 1 met name "duurdere" woningen omvatten en geen starterwoningen. Is dit juist? Antwoord: nee dat is niet zo; fase 1: 9 en fase 2: 6 woningen uit de goedkoopste categorie (vanaf €183.000);

 

De huidige insteek van de gemeente (college-besluit) is hetzelfde gebleven. Echter de nadere toelichting bevat in ieder geval een aantal nieuwe elementen, handreikingen en toezeggingen welke rekening houden met de Emster wensen en knelpunten.

 

De Raad kiest voor Plan Kerkhofweg:

 

September jl. heeft de gemeenteraad in ruime meerderheid gekozen voor plan “Kerkhofweg”. Deze uitkomst is ongetwijfeld niet voor iedereen datgene waarop gehoopt is. Maar aan de andere kant, er is in ieder geval een knoop doorgehakt richting realisatie van woningen in Emst. Een eerste stap is gezet. Laten we er nu met zijn allen de schouders onder zetten om het verdere verloop te bespoedigen zodat er snel woningen beschikbaar komen om aan de Emster vraag te voldoen. Hiervoor moet nog veel gebeuren.

 

Terugblik op het proces:

 

Met afvaardigingen van De Hezebrink en Stichting Betaalbare Woningen is gedurende het hele proces regelmatig overlegd om elkaars meningen en argumenten te horen en te kijken hoe we de verschillende belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen en waar mogelijk samen naar buiten kunnen treden. Later zijn daar ook de ANBO, de Oranjevereniging en de oudervertegenwoordiging van de OBS De Sprenge bij gekomen. Van onze zijde is dit als zeer positief ervaren en de besprekingen zijn constructief verlopen. Ook de openheid en samenwerkingsgezindheid vanuit de gemeente is als positief ervaren, hoewel we het zeker niet op alle punten met elkaar eens waren. Maar uiteindelijk zijn het wel de gemeente en de ontwikkelaars die samen zaken moeten doen.

 

DORPSPLAN EMST

Geschiedenis:

 

Vanaf 2002 heeft Emster Belang zich hard gemaakt voor een visie 2005-2010. Deze visie, opgesteld in overleg en in samenspraak met afgevaardigden van besturen van Emster verenigingen en is ook gepre-senteerd aan het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Hoe nu verder:

 

Tijdens de laatste forumavond waarbij bestuursleden van de Emster verenigingen aan-wezig waren is afgesproken dat voor Emst een Dorsplan opgesteld zal gaan worden. Een gelukkige bijkomstigheid is dat de gemeente ook besloten heeft om dorpsplannen op te stellen voor alle vier de dorpen. Dit betekent voor Emst dat het opstellen van een dorpsplan in lijn ligt met het gemeentelijk beleid, waarbij ook een amendement tijdens de Raadsvergadering met betrekking tot  de woning-bouw is aangenomen om Emst bij het opstellen van een dorpsvisie met voorrang te behandelen. De Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKKG), waarvan Emster Belang vanaf de oprichting lid is, heeft in een aantal Gelderse kleine kernen met succes een dorpsplan laten maken. Wij hebben ons dus gemeld bij de VKKG om ons bij te staan in het hele proces om te komen tot deze door de gehele bevolking gedragen dorpsvisie.

 

Plan van Aanpak:

 

In samenwerking met de VKKG is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot deze Dorpsvisie. Dit plan van aanpak is in eerste instantie aan-geboden aan de Gemeente Epe om van de gemeente een subsidie te krijgen ten bedrage van € 5.000, -. Als deze toezegging binnen is zullen wij in december meedoen als er een nieuwe ronde is voor wat betreft subsidieaanvragen in het kader leefbaar platteland bij de provincie Gelderland. Wij doen er alles aan om tijdens deze ronde onze subsidie aanvraag ten bedrage van € 20.221,-- gehonoreerd te krijgen.

 

Ruimtelijke Visie:

 

Het Dorsplan zal ook grote aandacht besteden aan ruimtelijke ordening (woningbouw, hoe land-schappelijk te realiseren, knelpunten, kansen). Het Bureau Zijaanzicht uit Arnhem gespecialiseerd in begeleiding van ons soort opdrachten, is gevaagd om samen met ons allen mee te denken en ons met onze plannen bij te staan.

 

Wat betekent dit voor ons allen:

 

Dit betekent bij een positieve uitkomst op de subsidie aanvraag, dat in januari/februari een avond georganiseerd wordt voor alle inwoners van Emst. Het doel is om de plannen en het tijdspad uit te leggen en om werkgroepen te gaan vormen die aan de slag gaan met suggesties die gegeven worden tijdens deze avond. De Dorpswerkgroep (DWG) bestaande uit ongeveer 10 leden zal onder begeleiding van de VKKG ons Dorpsplan gaan opstellen. De DWG zal bestaan uit een doorsnee van de Emster bevolking (jong/oud, oost/west, man/vrouw).  Onder de DWG zullen Uitwerkgroepen heel concreet aan de slag gaan om te inventariseren waar de knelpunten liggen, wat de mogelijkheden zijn en wat de wensen voor de toekomst zijn. Volgens de planning zal het Dorpsplan in maart 2008 aan de gemeenteraad worden aangeboden. In één jaar tijd moet deze klus geklaard kunnen worden. Het bestuur van Emster Belang doet nu al een dringend beroep op u allen mee te willen werken en denken om tot een door ons allen gedragen dorpsplan te komen waar we in de toekomst wat aan hebben. Het Dorpsplan zal de goedkeuring gaan krijgen van de gemeenteraad.

 

Dorothee v.d. Ende

 

HET VELUWE GEVOEL

 

 

Via de Nieuwsbrief en de pers zult u worden uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst voor alle Emstenaren. Ook wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen  middels  de Nieuwsbrief en onze website www.emsterbelang.nl. BIJEENKOMST EMSTENAREN EN VKK


Op 13 juni jl. waren wij, samen met nog een aantal Emstenaren uitgenodigd voor een dorpsgesprek  over de waarden van de Veluwe. Hierin stond centraal wat wij belangrijk vinden in een kleine dorpskern zoals Emst. Na een korte inleiding van de mensen van het VKK werd de avond in diverse onderdelen opgedeeld. Na een korte voorstelronde waarin iedereen kon aangeven of hij/zij geboren en getogen is in Emst of later pas hier is komen wonen (import), moest iedereen een foto uitzoeken die het beste bij hem of haar paste. Deze foto’s lagen verspreid over de tafel. Bij die foto moest dan een korte uitleg gegeven worden waarom die foto het beste bij hem of haar paste. Deze foto’s beeldden onder andere uit: natuur, saamhorigheid, ondernemersschap. Na een korte pauze werd gevraagd om wat uitspraken op memostickers te zetten en die op 2 grote vellen te plakken die aan de muur hingen. Die twee vellen stonden voor hoe belangrijk je iets vond.  Iedereen kreeg later kleine stickertjes die ze bij deze uitspraken konden plakken die zij weer belangrijk of juist iets minder belangrijk vonden. Die kon van de persoon zelf zijn, maar ook van andere mensen. Dit leverde in sommige gevallen op dat er bepaalde uitspraken als echt heel belangrijk werden ervaren of juist minder belangrijk. Dit geeft wel een duidelijk beeld van wat de gemiddelde Emstenaar belangrijk vindt. Onder andere woningbouw en behoud van natuur en boerenlandschap kwamen als belangrijk uit de bus. Daarna werden een aantal uitspraken voorgelegd die op de folder stond die bij de uitnodiging van het VKK zat. Hier kon men op reageren. De uitspraken hadden betrekking op natuur, recreatie, openbaar bestuur, cultuur, leefbaarheid en landbouw. Deze avond heeft in een gemoedelijke sfeer plaatsgevonden. En wij hopen dat we voor iedereen mogen spreken dat deze avond zeer interessant was.

 

Wilbert Stegeman

 

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN EMST

 

Het Emster Belang heeft naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan kern Emst een inspraakreactie ingediend. Hieronder vindt u de samenvatting en de bijbehorende reactie van de gemeente.

 

Samenvatting:

 

Verzocht werd om:

 

 De uitbreiding van de Hezebrink met de schietbaan en het jeugdhonk De Vrije Inloop planologisch te regelen in dit bestemmingsplan.

Om maximaal flexibel om te gaan met toekomstige herbestemmingen van bestaande (winkel)panden ten behoeve van nieuwe middenstanders en/ of  andere bestemmingen. Verzocht werd om een minder sterke differentiatie in typen middenstanders aan te brengen.

 

De bouwvlakken voor de woningen te verruimen, omdat deze ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan zijn verkleind.

 

Reactie van de gemeente:

 

De gemeente heeft al eerder ingestemd met de geplande uitbreiding van de Hezebrink (jongeren-centrum “De Vrije Inloop”). Voorgesteld wordt om het ontwerpbestemmingsplan conform de eerdere besluitvorming aan te passen. Ten aanzien van bestaande winkels geldt dat deze als zodanig zijn bestemd. Het op voorhand toelaten van verschillende bestemmingen voor één pand is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, niet gewenst. Bovendien is dit op basis van constante jurisprudentie ook niet mogelijk. Voor zover er in de toekomst behoefte is aan andere invullingen dan de huidige kan hieraan alsnog medewerking worden verleend door middel van toepassing van artikel 19 WRO procedure. Hierbij kan per geval een afzonderlijke afweging worden gemaakt. Wij hebben gemeend om tegemoet te komen aan de wens om waar mogelijk meer ruimte te creëren. Aan het stedenbouwkundig bureau is daarom opdracht gegeven om de bouwblokken van de vrijstaande en halfvrijstaande woningen waar mogelijk te verruimen. De mogelijkheden van verruiming hangen hangen af van de plaatselijke stedenbouwkundige mogelijkheden. Voor een groot aantal bouwvlakken is voorgesteld om een beperkte verruiming toe te staan.

 

Momenteel wordt het plan gereed gemaakt voor de eerste ter inzage legging ex artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder gedurende zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Epe. De aankondiging hiertoe zal plaatsvinden middels publicatie in het Veluws Nieuws, de Staatscourant en de publicatie-borden van de gemeente Epe. Houd deze publicaties dus goed in de gaten.

 

In totaal zijn er 28 inspraakreacties ingediend.

 

Gerrit Nijhof en Wilbert Stegeman

 

 

Nieuwste bestuurslid Harm de Graaf:

 

Harm de Graaf, geboren en bijna getogen in Emst, is het laatst bijgekomen bestuurslid van het Emster Belang. Harm is wél geboren in Emst, maar heeft 19 jaar in Zwolle gewoond. Toen hij en zijn vrouw te horen kregen dat men kon inschrijven op de nieuwbouwplannen aan de Hezeweg te Emst, hebben ze dit direct gedaan en werden ingeloot. Na 19 jaar verhuisde het gezin dus met hun zoon en dochter weer naar Emst. Op mijn vraag of hij er geen spijt van heeft, zegt hij na enige aarzeling; nee, niet echt. Ik mis echter soms het contact dat ik had met mijn clubgenoten.  (Harm is lid van een vogelclub). Even snel bij elkaar binnen lopen is er niet meer bij. 

 

Op mijn vraag hoe hij bij het Emster Belang terecht gekomen is, antwoordt Harm dat hij eerst  in de kascommissie heeft  gezeten, maar dat hij later toen hij hoorde dat er een bestuurslid gezocht werd die de vertrekkende Gerrit Snel kon opvolgen, aangegeven heeft dat hij dit wel wilde doen. Snel daarna werd hij opgebeld door Sjoerd Bokma, die hem feliciteerde en zei dat hij aangenomen was.  Harm lacht hier nog een beetje om. Het in het bestuur zitten bevalt hem goed. De sfeer onderling is goed, alleen is het werk iets meer dan hij had gedacht, maar het moet gebeuren. Een grappige anekdote is wel, dat hij  op het Emster feest werd aangesproken door iemand, die vertelde dat de broer van Harm (die op de gemeente werkt) uit de krant had moeten vernemen dat hij in het bestuur van het EB zat.

 

De interesses van Harm liggen vooral bij het buitengebied. Hij vindt het jammer dat de buitengebieden zo veranderen. Je kunt wel prachtige natuurgebieden (zoals bijvoorbeeld Wissel) aanleggen, maar als daar grote hekken om

 

geplaatst worden en je daar niet mag komen, dan heb je daar niet veel aan. Het landschap verarmt. Er lopen geen koeien meer in de wei en Harm vindt dat je er met zijn allen voor moet zorgen dat het typische landschap behouden blijft.

 

De leefbaarheid is voor hem ook een belangrijk  onderwerp.  Het  winkelbestand moet in ere gehouden worden en de middenstand beschermd. Daarom is hij blij met de nieuwe activiteiten op dit gebied en dat zich toch weer enkele midden-standers in Emst hebben gevestigd.

 

Voor mijn gevoel hebben we in deze belastingambtenaar met zijn bestuurlijke ervaring opgedaan in de vogelclub en de Ondernemingsraad een goede aanwinst.

 

J. Broekman - Dekker

 

B E L AN G R I J K

Mail van het Emster Belang wordt geblokkeerd!

De server van het Emster Belang is: activeisp. Via deze server verzend ik de nieuwsbrieven en ander nieuws. Verschillende leden hebben mail afkomstig van deze server geblokkeerd. Dat houdt in dat alle mail die afkomstig is van activeisp automatisch in de spammap terecht komt. Wanneer u op de hoogte wilt blijven van nieuws van- en over Emst, dan moet u mail afkomstig van deze server toestaan.

E-mail afkomstig van het Emster Belang, wordt niet via mijn privé adres verzonden.

Op onze website kunt u het hele jaar door de allernieuwste ontwikkelingen met betrekking tot Emst lezen. Ook kunt u zich daar aanmelden om de nieuwsbrief via e-mail te ontvangen. Deze ontvangt u dan veel eerder dan de gedrukte vorm, want daarvoor ben ik afhankelijk van SDD die onze nieuwsbrieven gratis drukt, maar dat gebeurt alleen als er een machine getest wordt.

 

Verder is er de mogelijkheid om commentaar te leveren via onze link; “Postvak In”. Het bestuur stelt uw reacties zeer op prijs.

De redactie 

Bestuursleden, webmaster en redactie van het Emster Belang, wensen u allen warme en sfeervolle Kerstdagen toe en een Gezond en Gelukkig 2007.

Het bestuur en de redactie van de nieuwsbrief gaan uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van de informatie in de nieuwsbrief. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de nieuwsbrief en sluit het bestuur/redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

 

PDF / Printversie    Home